ἀπολογεῖσθαι
ἀπολογέομαι
ἀπολογηθῆναι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a plea alleged in defence
  • the legal defence of an accused
 • Forms:
  • ἀπολογήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀπολογήματα
ἀπολογήσησθε
ἀπολογήσομαι
ἀπολογία
ἀπολογίᾳ
ἀπολογίαν
ἀπολογίας
ἀπολογοῦμαι
ἀπολογούμεθα
ἀπολογουμένου
ἀπολογουμένων
ἀπόλοιντο
ἀπόλοιο
ἀπόλοιπα
ἀπόλοιπον
ἀπόλοιπος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • open space, space left free
  • remaining over, left behind
 • Forms:
  • ἀπόλοιπα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀπολοίπου Noun: Gen Sing Masc
ἀπολοίπου
ἀπόλοιτο
ἀπολόμενοι
ἀπολομένου
ἀπολομένους
ἀπολοῦνται
ἀπόλουσαι
ἀπολοῦσι
ἀπολούσωμαι
ἀπολούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wash off, wash fully, wash away
  • Middle:
   • to wash oneself, cleanse oneself
 • Cognates: λούω
 • Forms:
  • ἀπελούσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπόλουσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπολούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing