ἀπολέγω
ἀπολεῖ
ἀπόλειπε
ἀπολειπέσθω
ἀπολείπεται
ἀπολείπετε
ἀπολείπῃ
ἀπολειπόμενοι
ἀπολειπόμενος
ἀπολείπουσα
ἀπολείπω
 • Present
 • ἀπόλειπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολειπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀπολείπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπολείπετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπολείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπολειπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπολείπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἀπέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀπολείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπολείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπολιποῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπολιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἀπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπολείψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπολιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπολιπόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀπολιπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἀπολελειμμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
ἀπολεῖς
ἀπολεῖσθε
ἀπολεῖται
ἀπολεῖτε
ἀπολειφθῇ
ἀπολείχω
ἀπολείψασα
ἀπολείψει
ἀπολείψετε
ἀπολείψω
ἀπολελειμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀπολείπω
ἀπολελύκαμεν
ἀπολελυμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀπολύω
ἀπολελυμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀπολύω
ἀπολέλυσαι
ἀπολελύσθαι
ἀπολελύσθωσαν
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπολύω
ἀπολελυτρωμένη
ἀπολεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peel, peel off
 • Cognates: λεπίζω
 • Forms:
  • ἀπελέπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολεπίσει
ἀπολέσαι
ἀπολέσας
ἀπολέσασι
ἀπολέσει
ἀπολέσεις
ἀπολέσῃ
ἀπολέσῃς
ἀπολέσητε
ἀπολέσθαι
ἀπολέσθωσαν
ἀπόλεσον
ἀπολέσουσιν
ἀπολέσω
ἀπολέσωμεν
ἀπολέσωσι(ν)