ἀπολέγω
ἀπολεῖ
ἀπόλειπε
ἀπολειπέσθω
ἀπολείπεται
ἀπολείπετε
ἀπολείπῃ
ἀπολειπόμενοι
ἀπολειπόμενος
ἀπολείπουσα
ἀπολείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave behind, leave over
   • to be wanting in
   • to desert, forsake
   • to cease to do
   • to put aside, give up, leave undone
  • Middle:
   • to absent oneself
  • Passive:
   • to remain behind
   • to be left behind
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ἀπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπολιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπολιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπόλειπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολειπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀπολείπεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπολείπετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἀπολείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολειπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπολείπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπολείψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπολιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπολιπόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπολιπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀπέλειπον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπολείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπολεῖς
ἀπολεῖσθε
ἀπολεῖται
ἀπολεῖτε
ἀπολειφθῇ
ἀπολείχω
ἀπολείψασα
ἀπολείψει
ἀπολείψετε
ἀπολείψω
ἀπολελειμμένον
ἀπολελύκαμεν
ἀπολελυμένην
ἀπολελυμένον
ἀπολέλυσαι
ἀπολελύσθαι
ἀπολελύσθωσαν
ἀπολελυτρωμένη
ἀπολεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peel, peel off
 • Cognates: λεπίζω
 • Forms:
  • ἀπελέπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολεπίσει
ἀπολέσαι
ἀπολέσας
ἀπολέσασι
ἀπολέσει
ἀπολέσεις
ἀπολέσῃ
ἀπολέσῃς
ἀπολέσητε
ἀπολέσθαι
ἀπολέσθωσαν
ἀπόλεσον
ἀπολέσουσιν
ἀπολέσω
ἀπολέσωμεν
ἀπολέσωσι
ἀπολέσωσιν