ἀπόλλεις
ἀπόλλυε
ἀπολλύει
ἀπολλύειν
ἀπόλλυμαι
ἀπολλύμεθα
ἀπόλλυμεν
ἀπολλύμενα
ἀπολλυμένην
ἀπολλύμενοι
ἀπολλυμένοις
ἀπολλύμενον
ἀπολλύμενος
ἀπολλυμένου
ἀπολλυμένους
ἀπολλυμένῳ
ἀπολλυμένων
ἀπόλλυμι, ἀπόλλω, ἀπολλύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to ruin, destroy
   • to demolish, dismantle, trash, wreck
   • to lose
   • to take away
   • to erase, blot out
   • to conceal and make inaccessible
   • to be unavailable, be taken away
   • not to be found, have vanished, have gone missing
  • Middle:
   • to be destroyed, ruined
   • to perish, die
   • to be lost
 • Forms:
Present
 • ἀπολλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀπολλύουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἀπολλύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολλύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀπολλύουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ἀπολλύντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀπολλύντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπόλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπόλλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπόλλυμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπολλύμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀπόλλυμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπολλύμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπολλύμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀπολλυμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπολλύμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπολλυμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀπολλύμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀπολλύμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπολλυμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἀπολλυμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἀπολλυμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἀπολλυμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀπόλλυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπολλύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπόλλυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπόλλυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀπόλοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • ἀπολώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • ἀπώλλυντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπολεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπολεῖται Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπολεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπολέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπολοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπολοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • απόλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀπολέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπολέσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀπολέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπολέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἀπολέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἀπόλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπολέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπολέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπόλησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀπόληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀπόλοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἀπόλοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀπολόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀπολομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἀπολομένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἀπόλωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀπώλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπώλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπώλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπώλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπώλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπώλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπωλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀπώλοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπώλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἀπολωλεκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀπολώλαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπολώλεκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολωλεκός Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • ἀπολωλεκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἀπολωλεκότες Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπολωλεκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • ἀπολωλεκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἀπόλωλεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολωλός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπολωλότα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπολωλότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἀπολωλότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἀπολωλυιῶν Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • ἀπολωλώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἀπολλύντα
ἀπόλλυνται
ἀπολλύοντες
ἀπολλύουσαν
ἀπολλύουσι
ἀπόλλυσθαι
ἀπόλλυσι, ἀπολλῦσι; ἀπόλλυσιν, ἀπολλῦσιν
ἀπόλλυται
ἀπόλλυτε
ἀπολλύων
ἀπόλλω