ἀπόλλεις
ἀπόλλυε
ἀπολλύει
ἀπολλύειν
ἀπόλλυμαι
ἀπολλύμεθα
ἀπόλλυμεν
ἀπολλύμενα
ἀπολλυμένην
ἀπολλύμενοι
ἀπολλυμένοις
ἀπολλύμενον
ἀπολλύμενος
ἀπολλυμένου
ἀπολλυμένους
ἀπολλυμένῳ
ἀπολλυμένων
ἀπόλλυμι, ἀπόλλω, ἀπολλύω
 • Present
 • ἀπολλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπολλύουσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολλύουσαν
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • ἀπολλύντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπόλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπόλλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπόλλυμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπολλύμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀπόλλυμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπολλύμενα
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc/Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀπολλυμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀπολλύμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπολλυμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀπολλύμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀπολλύμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπολλυμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • ἀπολλυμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἀπολλυμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἀπολλυμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀπόλλυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπολλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπόλλυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπόλλυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπόλλυτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀπόλοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • ἀπολώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Imperfect
 • ἀπώλλυντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀπολεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπολεῖται Verb: 2nd Future Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπολεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπολέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπολοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπολοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀπολῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • απόλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀπολέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπολέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπολέσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀπολέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπολέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπολέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπολέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἀπολέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἀπόλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπολέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπολέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπολέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπολέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπόλησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀπόληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀπόλοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἀπόλοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀπολόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀπολομένου Verb: 2Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ἀπολομένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • ἀπόλωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀπώλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπώλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπώλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπώλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπώλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπώλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπωλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀπώλοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπώλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀπολωλεκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀπολώλαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἀπολώλεκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀπολωλεκός Verb: Perf Act Plur Nom Sing Neut
 • ἀπολωλεκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἀπολωλεκότες Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπολωλεκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἀπολωλεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπόλωλεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπολωλός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπολωλότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀπολωλότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἀπολωλότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἀπολωλυιῶν Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • ἀπολωλώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἀπολλύντα
ἀπόλλυνται
ἀπολλύοντες
ἀπολλύουσαν
ἀπολλύουσι
ἀπόλλυσθαι
ἀπόλλυσι(ν)
ἀπόλλυται
ἀπόλλυτε
ἀπολλύων
ἀπόλλω