ἀπόλλεις
ἀπόλλυε
ἀπολλύει
ἀπολλύειν
ἀπόλλυμαι
ἀπολλύμεθα
ἀπόλλυμεν
ἀπολλύμενα
ἀπολλυμένην
ἀπολλύμενοι
ἀπολλυμένοις
ἀπολλύμενον
ἀπολλύμενος
ἀπολλυμένου
ἀπολλυμένους
ἀπολλυμένῳ
ἀπολλυμένων
ἀπόλλυμι, ἀπόλλω, ἀπολλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to ruin, destroy
   • to lose
   • to take away
   • to conceal and make inaccessible
   • to be unavailable, be taken away
   • not to be found, have vanished, have gone missing
  • Middle:
   • to be destroyed, ruined
   • to perish, die
   • to be lost
 • Cognates: ἀπόλλυμι, διόλλυμι, ἐξαπόλλυμι, ἐξόλλυμι, ὄλλυμι, παραπόλλυμι, προσαπόλλυμι, συναπόλλυμι
 • Forms:
  • ἀπολλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • απόλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀπολωλεκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀπολλύουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπολλύουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀπολλύντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀπολεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπολεῖται Verb: 2nd Future Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπολεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπολέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολέσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπολέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπολέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπολέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • ἀπολέσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἀπόλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀπολέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπολέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπολέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπολέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπόλησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀπόληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀπόλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπόλλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπόλλυμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπολλύμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπόλλυμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπολλύμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc/Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπολλυμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπολλύμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολλυμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπολλύμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπολλύμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπολλυμένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Neut
  • ἀπολλυμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπολλυμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀπολλυμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀπόλλυνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπολλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπόλλυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπόλλυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπόλοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
  • ἀπόλοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
  • ἀπόλοιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • ἀπολόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπολομένου Verb: 2Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἀπολομένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἀπολοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπολοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπολῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπολώλαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀπολώλεκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολωλεκός Verb: Perf Act Plur Nom Sing Neut
  • ἀπολωλεκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπολωλεκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • ἀπολωλεκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἀπολωλεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπόλωλεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολωλός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἀπολωλότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἀπολωλότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπολωλότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπολωλυιῶν Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
  • ἀπολωλώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀπόλωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀπώλεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπώλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπώλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπώλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπώλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπώλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπώλλυντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπωλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀπώλοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπώλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἀπολλύντα
ἀπόλλυνται
ἀπολλύοντες
ἀπολλύουσαν
ἀπολλύουσι
ἀπόλλυσθαι
ἀπόλλυσι
ἀπόλλυσιν
ἀπόλλυται
ἀπόλλυτε
ἀπολλύων
ἀπόλλω