ἀπολιθόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to turn into stone, petrify
  • Cognates: λιθόω
  • Forms:
    • ἀπολιθωθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
ἀπολιθωθήτωσαν
ἀπολιμπάνω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to leave
  • Note: Alt. form of ἀπολείπω
ἀπολιπεῖν
ἀπολιπέτω
ἀπολιπόντας
ἀπολιπόντες
ἀπολιποῦσα
ἀπολίπωμεν
ἀπολιπών