ἀπολαβεῖν
ἀπολάβειν
ἀπολάβῃ
ἀπολάβητε
ἀπολαβόμενος
ἀπολαβόντες
ἀπολάβωμεν
ἀπολαβών
ἀπολάβωσι
ἀπολάβωσιν
ἀπολακτίζω
ἀπολαλέω
ἀπολαμβάνειν
ἀπολαμβάνομεν
ἀπολαμβάνοντες
ἀπολαμβάνω
ἀπολαμβάνων
ἀπολαύειν
ἀπολαύσεις
ἀπόλαυσιν
ἀπόλαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, enjoyment, full enjoyment
 • Forms:
  • ἀπολαύσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • ἀπόλαυσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπολαύσουσιν
ἀπολαύσωμεν
ἀπολαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enjoy, have enjoyment of, take delight in
 • Forms:
  • ἀπολαύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολαύσουσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπελαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur