ἀπεκαθίστων
ἀπεκαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear apart (from being whipped)
 • Forms:
  • ἀπεξαίνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
ἀπεκάκησεν
ἀπεκαλύφθη
ἀπεκαλύφθην
ἀπεκαλύφθησαν
ἀπεκάλυψα
ἀπεκάλυψαν
ἀπεκάλυψας
ἀπεκάλυψε
ἀπεκάλυψεν
ἀπεκατεστάθη
ἀπεκατέστη
ἀπεκατέστησεν
ἀπεκδέδοσαι
ἀπεκδέχεται
ἀπεκδέχομαι
ἀπεκδυσάμενοι
ἀπεκδεχομένοις
ἀπεκδεχομένους
ἀπεκδεχόμεθα
ἀπεκδίδωμι
ἀπεκδύομαι
ἀπεκδεχόμενοι
ἀπεκδυσάμενος
ἀπεκδύσει
ἀπέκδυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπέκδυσιςἀπεκδύσεις
GENἀπεκδύσεωςἀπεκδύσεων
DATἀπεκδύσειἀπεκδύσεσι(ν)
ACCἀπέκδυσι(ν)ἀπεκδύσεις
ἀπεκεφάλισα
ἀπεκεφάλισε
ἀπεκεφάλισεν
ἀπεκέντησεν
ἀπέκλεισαν
ἀπέκλεισε
ἀπέκλεισεν
ἀπέκλινεν
ἀπέκνισεν
ἀπεκόπησαν
ἀπεκόσμησεν
ἀπέκοψαν
ἀπέκοψε
ἀπέκοψεν
ἀπεκρίθη
ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθης
ἀπεκρίθησαν
ἀπεκρίθητε
ἀπεκρίνατε
ἀπεκρίνατο
ἀπεκρίνοντο
ἀπεκρύβη
ἀπεκρύβησαν
ἀπέκρυψας
ἀπέκρυψε
ἀπέκρυψεν
ἀπέκταγκα
ἀπεκτάγκασιν
ἀπεκτάγκατε
ἀπεκταμμένων
ἀπεκτάνθη
ἀπεκτάνθησαν
ἀπεκτάσεις
ἀπέκτασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπέκτασιςἀπεκτάσεις
GENἀπεκτάσεωςἀπεκτάσεων
DATἀπεκτάσειἀπεκτάσεσι(ν)
ACCἀπέκτασι(ν)ἀπεκτάσεις
ἀπέκτεινα
ἀπέκτειναν
ἀπέκτεινας
ἀπεκτείνατε
ἀπέκτεινε
ἀπέκτεινεν
ἀπέκτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποκτείνω
ἀπέκτεννεν
ἀπέκτεννον
ἀπεκτέννοντο
ἀπεκτονῆσθαι
ἀπεκύησεν
ἀπεκύλιον
ἀπεκύλισε
ἀπεκύλισεν
ἀπεκώλυσα
ἀπεκωλύσαμεν
ἀπεκώλυσαν
ἀπεκώλυσεν