ἀπεκαθίστων
ἀπεκαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear apart (from being whipped)
 • Forms:
  • ἀπεξαίνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
ἀπεκάκησεν
ἀπεκαλύφθη
ἀπεκαλύφθην
ἀπεκαλύφθησαν
ἀπεκάλυψα
ἀπεκάλυψαν
ἀπεκάλυψας
ἀπεκάλυψε
ἀπεκάλυψεν
ἀπεκατεστάθη
ἀπεκατέστη
ἀπεκατέστησεν
ἀπεκδέδοσαι
ἀπεκδέχεται
ἀπεκδέχομαι
ἀπεκδυσάμενοι
ἀπεκδεχομένοις
ἀπεκδεχομένους
ἀπεκδεχόμεθα
ἀπεκδίδωμι
ἀπεκδύομαι
ἀπεκδεχόμενοι
ἀπεκδυσάμενος
ἀπεκδύσει
ἀπέκδυσις
ἀπεκεφάλισα
ἀπεκεφάλισε
ἀπεκεφάλισεν
ἀπεκέντησεν
ἀπέκλεισαν
ἀπέκλεισε
ἀπέκλεισεν
ἀπέκλινεν
ἀπέκνισεν
ἀπεκόπησαν
ἀπεκόσμησεν
ἀπέκοψαν
ἀπέκοψε
ἀπέκοψεν
ἀπεκρίθη
ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθης
ἀπεκρίθησαν
ἀπεκρίθητε
ἀπεκρίνατε
ἀπεκρίνατο
ἀπεκρίνοντο
ἀπεκρύβη
ἀπέκρυψας
ἀπέκρυψε
ἀπέκρυψεν
ἀπέκταγκα
ἀπεκτάγκασιν
ἀπεκτάγκατε
ἀπεκταμμένων
ἀπεκτάνθη
ἀπεκτάνθησαν
ἀπεκτάσεις
ἀπέκτασις
ἀπέκτεινα
ἀπέκτειναν
ἀπέκτεινας
ἀπεκτείνατε
ἀπέκτεινε
ἀπέκτεινεν
ἀπέκτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποκτείνω
ἀπέκτεννεν
ἀπέκτεννον
ἀπεκτέννοντο
ἀπεκτονῆσθαι
ἀπεκύησεν
ἀπεκύλιον
ἀπεκύλισε
ἀπεκύλισεν
ἀπεκώλυσα
ἀπεκωλύσαμεν
ἀπεκώλυσαν
ἀπεκώλυσεν