ἀπέσαξεν
ἀπεσιώπησαν
ἀπεσκάρισεν
ἀπεσκλήρυνεν
ἀπεσκύθιζον
ἀπεσκόπει
ἀπεσκόπευον
ἀπεσκοπεύσαμεν
ἀπεσκοράκισεν
ἀπέσπασε
ἀπέσπασεν
ἀπεσπάσθη
ἀπεσπασμένοι
ἀπεσπασμένον
ἀπέσται
ἀπεστάλη
ἀπεστάλην
ἀπεστάλησαν
ἀπέσταλκα
ἀπεστάλκαμεν
ἀπέσταλκαν
ἀπέσταλκας
ἀπεστάλκασιν
ἀπεστάλκατε
ἀπεστάλκει
ἀπέσταλκε
ἀπέσταλκεν
ἀπέσταλμαι
ἀπεσταλμένα
ἀπεσταλμένοι
ἀπεσταλμένον
ἀπεσταλμένος
ἀπεσταλμένους
ἀπεστάτουν
ἀπεστέγασαν
ἀπέστειλα
ἀπεστείλαμεν
ἀπέστειλαν
ἀπέστειλας
ἀπεστείλατε
ἀπέστειλε
ἀπέστειλεν
ἀπέστελλε
ἀπέστελλεν
ἀπέστελλον
ἀπεστενωμένη
ἀπεστερημένος
ἀπεστερημένων
ἀπεστέρησεν
ἀπέστη
ἀπέστημεν
ἀπέστην
ἀπέστης
ἀπέστησα
ἀπεστήσαμεν
ἀπέστησαν
ἀπέστησε
ἀπέστησεν
ἀπέστητε
ἄπεστιν
ἀπεστραμμένην
ἀπεστραμμένοι
ἀπέστραπται
ἀπεστράφη
ἀπεστράφης
ἀπεστράφησαν
ἀπεστράφητε
ἀπέστρεφον
ἀπέστρεψα
ἀπεστρέψαμεν
ἀπεστρεψάμην
ἀπέστρεψαν
ἀπεστρέψαντο
ἀπέστρεψας
ἀπεστρέψατε
ἀπεστρέψατο
ἀπέστρεψε
ἀπέστρεψεν
ἀπεστρόφασιν
ἀπέσυρον
ἀπεσφενδονήθησαν
ἀπέσχηκεν
ἀπεσχήμεθα
  • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Root: ἀπέχω
ἀπεσχίσθη
ἀπέσχον