ἀπέσαξεν
ἀπεσιώπησαν
ἀπεσκάρισεν
ἀπεσκλήρυνεν
top
ἀπεσκύθιζον
ἀπεσκόπει
ἀπεσκόπευον
ἀπεσκοπεύσαμεν
ἀπεσκοράκισεν
ἀπέσπασε
ἀπέσπασεν
ἀπεσπάσθη
ἀπεσπασμένοι
ἀπεσπασμένον
ἀπέσται
ἀπεστάλη
ἀπεστάλην
ἀπεστάλησαν
ἀπέσταλκα
ἀπεστάλκαμεν
top
ἀπέσταλκαν
ἀπέσταλκας
ἀπεστάλκασιν
ἀπεστάλκατε
ἀπεστάλκει
ἀπέσταλκε
ἀπέσταλκεν
ἀπέσταλμαι
ἀπεσταλμένα
ἀπεσταλμένοι
ἀπεσταλμένον
ἀπεσταλμένος
ἀπεσταλμένους
ἀπεστάτουν
ἀπεστέγασαν
ἀπέστειλα
top
ἀπεστείλαμεν
ἀπέστειλαν
ἀπέστειλας
ἀπεστείλατε
ἀπέστειλε
ἀπέστειλεν
ἀπέστελλε
ἀπέστελλεν
ἀπέστελλον
ἀπεστενωμένη
ἀπεστερημένος
ἀπεστερημένων
ἀπεστέρησεν
ἀπέστη
ἀπέστημεν
top
ἀπέστην
ἀπέστης
ἀπέστησα
ἀπεστήσαμεν
ἀπέστησαν
ἀπέστησε
ἀπέστησεν
ἀπέστητε
ἄπεστιν
ἀπεστραμμένην
ἀπεστραμμένοι
ἀπέστραπται
ἀπεστράφη
ἀπεστράφης
ἀπεστράφησαν
top
ἀπεστράφητε
ἀπέστρεφον
ἀπέστρεψα
ἀπεστρέψαμεν
ἀπεστρεψάμην
ἀπέστρεψαν
ἀπεστρέψαντο
ἀπέστρεψας
ἀπεστρέψατε
ἀπεστρέψατο
ἀπέστρεψε
ἀπέστρεψεν
ἀπεστρόφασιν
ἀπέσυρον
ἀπεσφενδονήθησαν
top
ἀπέσχηκεν
ἀπεσχήμεθα
ἀπεσχίσθη
ἀπέσχον