ἀπέσαξε(ν)
ἀπεσιώπησαν
ἀπεσκάρισε(ν)
ἀπεσκλήρυνε(ν)
ἀπεσκόπει
ἀπεσκόπευον
ἀπεσκοπεύσαμεν
ἀπεσκοράκισε(ν)
ἀπεσκύθιζον
ἀπέσπασε(ν)
ἀπεσπάσθη
ἀπεσπασμένοι
ἀπεσπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποσπάω
ἀπέσται
ἀπεστάλη
ἀπεστάλην
ἀπεστάλησαν
ἀπέσταλκα
ἀπεστάλκαμεν
ἀπέσταλκαν
ἀπέσταλκας
ἀπεστάλκασιν
ἀπεστάλκατε
ἀπεστάλκει
ἀπέσταλκε(ν)
ἀπέσταλμαι
ἀπεσταλμένα
ἀπεσταλμένοι
ἀπεσταλμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεσταλμένος
ἀπεσταλμένους
ἀπεστάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστατέω
ἀπεστέγασαν
ἀπέστειλα
ἀπεστείλαμεν
ἀπέστειλαν
ἀπέστειλας
ἀπεστείλατε
ἀπέστειλε(ν)
ἀπέστελλε(ν)
ἀπέστελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστέλλω
ἀπεστενωμένη
ἀπεστερημένος
ἀπεστερημένων
ἀπεστέρησε(ν)
ἀπέστη
ἀπέστημεν
ἀπέστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀφίστημι
ἀπέστης
ἀπέστησα
ἀπεστήσαμεν
ἀπέστησαν
ἀπέστησε(ν)
ἀπέστητε
ἄπεστιν
ἀπεστραμμένην
ἀπεστραμμένοι
ἀπέστραπται
ἀπεστράφη
ἀπεστράφης
ἀπεστράφησαν
ἀπεστράφητε
ἀπέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποστρέφω
ἀπέστρεψα
ἀπεστρέψαμεν
ἀπεστρεψάμην
ἀπέστρεψαν
ἀπεστρέψαντο
ἀπέστρεψας
ἀπεστρέψατε
ἀπεστρέψατο
ἀπέστρεψε(ν)
ἀπεστρόφασιν
ἀπέσυρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀποσύρω
ἀπεσφενδονήθησαν
ἀπέσχηκεν
ἀπεσχήμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπεσχίσθη
ἀπέσχον