ἅπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅσπερ
ἀπεράντοις
ἀπέραντον
ἀπέραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: endless, limitless, without bounds, infinite, countless, immense, unfinished, interminable
 • Forms:
  • ἀπεράντοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀπέραντον Adj: Acc Sing Fem
ἀπεργάζομαι
ἀπεργάζονται
ἀπερείδομαι
ἀπερείδω
top
ἀπερείσηται
ἀπερικάθαρτος
ἀπερινόητον
ἀπερινόητος
ἀπερίσπαστοι
ἀπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not distracted, not drawn back and forth
  • free from distractions and annoyances
  • continually mindful of (something)
 • Forms:
  • ἀπερίσπαστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπερισπάστῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀπερισπάστῳ
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητα
ἀπερίτμητοι
ἀπερίτμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncircumcised
 • Forms:
  • ἀπερίτμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀπερίτμητοι Adj: Voc Plur Masc
  • ἀπεριτμήτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπεριτμήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀπεριτμήτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπεριτμήτου
ἀπεριτμήτους
top
ἀπεριτμήτων
ἀπερῥίφησαν
ἀπερρηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν
ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι
ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην
ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη
ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπερρίφησαν
ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα
ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν
ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν
ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας
ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν
top
ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη
ἀπέρχεσθαι
ἀπέρχῃ
ἀπέρχηται
ἀπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go away, depart from, go forth, proceed
  • to depart and arrive somewhere else
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεξέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, ὑπεξέρχομαι, ὑπέρχομαι
 • Forms:
  • ἀπεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀπελεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέλθατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἄπελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀπέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀπέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπέλθωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπέρχηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
  • ἀπέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀπέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Sing
  • ἀπερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Gen Plur Fem
  • ἀπῆλθα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεληλύθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἀπελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπελευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀπελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
ἀπερχόμενοι
ἀπερχομένων