ἅπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅσπερ
ἀπεράντοις
ἀπέραντον
ἀπέραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: endless, limitless, without bounds, infinite, countless, immense, unfinished, interminable
 • Forms:
  • ἀπεράντοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀπέραντον Adj: Acc Sing Fem
ἀπεργάζομαι
ἀπεργάζονται
ἀπερείδομαι
ἀπερείδω
ἀπερείσηται
ἀπερικάθαρτος
ἀπερινόητον
ἀπερινόητος
ἀπερίσπαστοι
ἀπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not distracted, not drawn back and forth
  • free from distractions and annoyances
  • continually mindful of (something)
 • Forms:
  • ἀπερίσπαστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπερισπάστῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀπερισπάστῳ
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητα
ἀπερίτμητοι
ἀπερίτμητον
ἀπερίτμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncircumcised
 • Forms:
  • ἀπερίτμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀπερίτμητοι Adj: Voc Plur Masc
  • ἀπερίτμητον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀπεριτμήτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπεριτμήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀπεριτμήτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπεριτμήτου
ἀπεριτμήτους
ἀπεριτμήτων
ἀπερῥίφησαν
ἀπερρηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν
ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι
ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην
ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη
ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπερρίφησαν
ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα
ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν
ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν
ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας
ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν
ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη
ἀπέρχεσθαι
ἀπέρχῃ
ἀπέρχηται
ἀπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go away, depart from, go forth, proceed
  • to depart and arrive somewhere else
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεξέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, ὑπεξέρχομαι, ὑπέρχομαι
 • Forms:
  • ἀπεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀπελεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέλθατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἄπελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀπέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀπέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπέρχηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
  • ἀπέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀπέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Sing
  • ἀπερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Gen Plur Fem
  • ἀπῆλθα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεληλύθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἀπελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπελευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀπελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
ἀπερχόμενοι
ἀπερχομένων