ἅπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅσπερ
ἀπεράντοις
ἀπέραντον
ἀπέραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: endless, limitless, without bounds, infinite, countless, immense, unfinished, interminable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπέραντοςἀπέραντον
GENἀπεράντου
DATἀπεράντῳ
ACCἀπέραντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπέραντοιἀπέραντα
GENἀπεράντων
DATἀπεράντοις
ACCἀπεράντουςἀπέραντα
ἀπεργάζομαι
ἀπεργάζονται
ἀπερείδομαι
ἀπερείδω
ἀπερείσηται
ἀπερικάθαρτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπερικάθαρτοςἀπερικάθαρτον
GENἀπερικαθάρτου
DATἀπερικαθάρτῳ
ACCἀπερικάθαρτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπερικάθαρτοιἀπερικάθαρτα
GENἀπερικαθάρτων
DATἀπερικαθάρτοις
ACCἀπερικαθάρτουςἀπερικάθαρτα
ἀπερινόητον
ἀπερινόητος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπερινόητοςἀπερινόητον
GENἀπερινοήτου
DATἀπερινοήτῳ
ACCἀπερινόητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπερινόητοιἀπερινόητα
GENἀπερινοήτων
DATἀπερινοήτοις
ACCἀπερινοήτουςἀπερινόητα
ἀπερίσπαστοι
ἀπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not distracted, not drawn back and forth
  • free from distractions and annoyances
  • continually mindful of (something)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπερίσπαστοςἀπερίσπαστον
GENἀπερισπάστου
DATἀπερισπάστῳ
ACCἀπερίσπαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπερίσπαστοιἀπερίσπαστα
GENἀπερισπάστων
DATἀπερισπάστοις
ACCἀπερισπάστουςἀπερίσπαστα
ἀπερισπάστῳ
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητα
ἀπερίτμητοι
ἀπερίτμητον
ἀπερίτμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncircumcised
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπερίτμητοςἀπερίτμητον
GENἀπεριτμήτου
DATἀπεριτμήτῳ
ACCἀπερίτμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπερίτμητοιἀπερίτμητα
GENἀπεριτμήτων
DATἀπεριτμήτοις
ACCἀπεριτμήτουςἀπερίτμητα
ἀπεριτμήτου
ἀπεριτμήτους
ἀπεριτμήτων
ἀπερῥίφησαν, ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπερρηγώς, ἀπεῤῥηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν
ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι
ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην
ἀπερριμμένους, ἀπεῤῥιμμένους
ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη
ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα
ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν
ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν
ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας
ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν
ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη
ἀπέρχεσθαι
ἀπέρχῃ
ἀπέρχηται
ἀπέρχομαι
 • Present
 • ἀπέρχηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
 • ἀπέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἀπέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Sing
 • ἀπερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Gen Plur Fem
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀπελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἀπελευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἀπελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπελεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέλθατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἄπελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀπελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀπελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀπελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἀπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἀπέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀπέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀπέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπῆλθα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπῆλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀπεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἀπεληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεληλύθεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀπελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀπερχόμενοι
ἀπερχομένων