ἄπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχει
ἀπέχεις
ἀπέχεσθαι
ἀπέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχετε
ἀπέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hated, incur hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
ἀπέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθείας Noun: Gen Sing Fem
ἀπεχθείας
ἀπεχθεῖς
ἀπεχθῆ
ἀπεχθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hateful, hostile, hated, detested
  • inclined toward intense hate
  • prone to arouse hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπεχθῆ Adj: Acc Sing Masc
ἀπεχθόμενος
ἀπεχθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hatefully, hostilely
ἀπέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχομεν
ἀπεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσι
ἀπέχουσιν
ἀπέχυννε
ἀπέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Intransitive:
    • to be far off, distant, refrain from, be estranged, abstain from, stay away from, keep away from
    • to be in short supply, be unavailable
   • Transitive:
    • to have in full, have paid been in full
    • to have received as one's due
    • to have altogether
   • Impersonal:
    • it is enough
  • Middle:
   • to keep a distance
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐξέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἔχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπερέχω, ὑπέχω
 • Forms:
  • ἀποσχόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀπέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόσχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεσχήμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • ἀπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπόσχου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἄπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπέχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἀπέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπέχον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀπέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπεχούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἀπέχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀπέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφέξει
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀφέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφέξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀφέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφέξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
ἀπέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχωρίσθη