ἄπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχει
ἀπέχεις
ἀπέχεσθαι
ἀπέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχετε
ἀπέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hated, incur hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
ἀπέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπέχθειαἀπέχθειαι
GENἀπεχθείαςἀπεχθειῶν
DATἀπεχθείᾳἀπεχθείαις
ACCἀπέχθειανἀπεχθείας
ἀπεχθείας
ἀπεχθεῖς
ἀπεχθῆ
ἀπεχθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hateful, hostile, hated, detested
  • inclined toward intense hate
  • prone to arouse hatred
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπεχθήςἀπεχθές
GENἀπεχθοῦς
DATἀπεχθεῖ
ACCἀπεχθῆἀπεχθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπεχθεῖςἀπεχθῆ
GENἀπεχθῶν
DATἀπεχθέσι
ACCἀπεχθεῖςἀπεχθῆ
ἀπεχθόμενος
ἀπεχθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hatefully, hostilely
ἀπέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχομεν
ἀπεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσι
ἀπέχουσιν
ἀπέχυννε
ἀπέχω
 • Present
 • ἀπέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀπέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀπέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἄπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀπέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀπεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀπέχον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • ἀπέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπέχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀπέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀπέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀπεχούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ἀπέχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἀπέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀφέξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφέξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • ἀπεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀφέξει
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀφέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀφεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀφέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀποσχόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀπόσχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπόσχου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀπέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεσχήμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
ἀπέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχωρίσθη