ἀπέναντι
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Preposition:
   • opposite, facing, before, contrary, over against, in the presence of, in front of
  • Adverb:
   • in a space facing
 • Forms:
  • ἀπεναντίας Adverb
ἀπεναντίας
ἀπεναντίον
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning: the opposite (side, shore)
ἀπενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποφέρω
ἀπενέγκαιτο
ἀπενεγκάμενος
ἀπενέγκαντι
ἀπενέγκας
ἀπενέγκασθαι
ἀπένεγκε
ἀπενεγκεῖν
ἀπένειμε, ἀπένειμεν
ἀπενεόομαι
 • Meaning: to become mute, become dumbfounded
 • Concord:

  LXX: Dan 4:19 Th

 • Forms:
  • ἀπηνεώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀπενεχθῆναι
ἀπενεχθήσονται
ἀπενηνεγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • Root: ἀποφέρω
ἀπενηνεγμένος
ἀπένθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlamented, unmourned (at death)
 • Forms:
ἀπενίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to wash off
 • Root: ἀπονίζω
ἀπένιψαν
ἀπενίψατο
ἀπένιψε, ἀπένιψεν
ἀπενοήθησαν