ἀπέλαβεν
ἀπέλαβες
ἀπέλαβον
ἀπελάκτισεν
ἀπελάσατε
ἀπελάσω
ἀπελαύνειν
ἀπελαύνω
ἀπελαύσατε
ἀπελέγετο
ἀπελεγμόν
ἀπελεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: refutation, exposure, discredit, contempt, nought
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπελεγμόςἀπελεγμοί
GENἀπελεγμοῦἀπελεγμῶν
DATἀπελεγμῷἀπελεγμοῖς
ACCἀπελεγμόνἀπελεγμούς
VOCἀπελεγμέἀπελεγμοί
ἀπελέγχω
ἀπελέγχων
ἀπέλειπον
ἀπελείφθη
ἀπέλειχον
ἀπελέκητα
ἀπελέκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhewn, unwrought (timber)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπελέκητοςἀπελέκητον
GENἀπελεκήτου
DATἀπελεκήτῳ
ACCἀπελέκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπελέκητοιἀπελέκητα
GENἀπελεκήτων
DATἀπελεκήτοις
ACCἀπελεκήτουςἀπελέκητα
ἀπελεκήτους
ἀπελεκήτων
ἀπελέπισεν
ἀπελεύθερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: freeman, freedman
ἀπελευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to emancipate, set free
 • Cognates: ἐλευθερόω
 • Forms:
  • ἀπηλευθερώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀπελεύσει
ἀπελεύσεσθε
ἀπελεύσεται
ἀπελεύσῃ
ἀπελεύσομαι
ἀπελευσόμεθα
ἀπελεύσονται
ἀπεληλύθει
ἀπεληλύθεισαν
ἀπελήλυθε
ἀπελήλυθεν
ἀπεληλυθότων
ἀπέλθατε
ἀπελθάτω
ἄπελθε
ἀπελθεῖν
ἀπέλθετε
ἀπελθέτω
ἀπελθέτωσαν
ἀπέλθῃ
ἀπέλθῃς
ἀπέλθητε
ἀπελθόντες
ἀπελθόντι
ἀπελθόντων
ἀπελθοῦσα
ἀπελθοῦσαι
ἀπελθοῦσαν
ἀπέλθω
ἀπέλθωμεν
ἀπελθών
ἀπέλθωσιν
ἀπέλιπεν
ἀπέλιπον
ἀπελογεῖτο
ἀπελογήσατο
ἀπελούσασθε
ἀπελπίζοντες
ἀπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despair, lose hope
  • to rob of hope, drive to despair
  • to hope for again, fully expect
 • Cognates: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἀπελπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπελπίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπηλπισμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπηλπισμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
  • ἀφηλπικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἀπελπίσας
ἀπέλυεν
ἀπελύετο
ἀπελύθη
ἀπελύθησαν
ἀπελύοντο
ἀπέλυσαν
ἀπέλυσας
ἀπέλυσε
ἀπέλυσεν