ἀπέλαβε, ἀπέλαβεν
ἀπέλαβες
ἀπελάβομεν
ἀπέλαβον
ἀπελαθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to drive away, expel from
 • Root: ἀπελαύνω
ἀπελάκτισε, ἀπελάκτισεν
ἀπέλαμπε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to shine from, beam from
 • Root: ἀπολάμπω
ἀπελάσατε
ἀπελάσω
ἀπελαύνειν
ἀπελαυνόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to drive away, expel
 • Root: ἀπελαύνω
ἀπελαύνω
 • Meaning: to drive away, expel from, dismiss
 • Forms:
  • ἀπελαύνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπελάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπελαύσατε
ἀπελέγετο
ἀπελεγμόν
ἀπελεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: refutation, exposure, discredit, contempt, nought
ἀπελέγχω
 • Meaning:
  • to refute thoroughly
  • to rebuke in public
  • to condemn
 • Forms:
  • ἀπήλεγχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀπελέγχων
ἀπέλειπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπολείπω
ἀπελείφθη
ἀπέλειχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπολείχω
ἀπελέκητα
ἀπελέκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unhewn, unwrought (timber)
 • Forms:
ἀπελεκήτους
ἀπελεκήτων
ἀπελέπισε, ἀπελέπισεν
ἀπελεύθερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: freeman, freedman
ἀπελευθερόω
 • Meaning: to emancipate, set free
 • Forms:
  • ἀπηλευθερώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀπελεύσει
ἀπελεύσεσθε
ἀπελεύσεται
ἀπελεύσῃ
ἀπελεύσομαι
ἀπελευσόμεθα
ἀπελεύσονται
ἀπεληλύθει
ἀπεληλύθεισαν
ἀπελήλυθε, ἀπελήλυθεν
ἀπεληλυθότων
ἀπέλθατε
ἀπελθάτω
ἄπελθε
ἀπελθεῖν
ἀπέλθετε
ἀπελθέτω
ἀπελθέτωσαν
ἀπέλθῃ
ἀπέλθῃς
ἀπέλθητε
ἀπελθόντες
ἀπελθόντι
ἀπελθόντων
ἀπελθοῦσα
ἀπελθοῦσαι
ἀπελθοῦσαν
ἀπελθούσης
ἀπέλθω
ἀπέλθωμεν
ἀπελθών
ἀπέλθωσι, ἀπέλθωσιν
ἀπέλιπε, ἀπέλιπεν
ἀπέλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπολείπω
ἀπελογεῖτο
ἀπελογήσατο
ἀπελούσασθε
ἀπελπίζοντες
ἀπελπίζω
 • Meaning:
  • to despair, lose hope
  • to rob of hope, drive to despair
  • to hope for again, fully expect
  • Note: BAGS says, "Luke 6:35 δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες because of the contrast w. παρ’ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν vs 34, demands the meaning "lend, expecting nothing in return" which, although it is contrary to contemporary usage, is quotable fr. Gk. lit. at least since Chrysostom, and then introduced widely through the Vulg.
 • Forms:
  • ἀπελπίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀπελπίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀπηλπισμένοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀπηλπισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀφηλπικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἀπελπίσας
ἀπέλυε, ἀπέλυεν
ἀπελύετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπελύθη
ἀπελύθησαν
ἀπελύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπολύω
ἀπέλυσαν
ἀπέλυσας
ἀπέλυσε, ἀπέλυσεν