καραδοκία
καρασιμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: idols
καρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heart, thoughts
 • Forms:
  • καρδίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • καρδίαι Noun: Nom Plur Fem
  • καρδίαις Noun: Dat Plur Fem
  • καρδίαν Noun: Acc Sing Fem
  • καρδίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • καρδιῶν Noun: Gen Plur Fem
καρδίᾳ
καρδίαι
καρδίαις
καρδίαν
καρδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: καρδία
καρδιογνῶστα
καρδιογνώστης
καρδιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hearten, encourage
 • Forms:
  • ἐκαρδίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
καρδιῶν
καροῦχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: carriage
 • Forms:
  • καροῦχαν Noun: Acc Sing Fem
  • καρούχας Noun: Gen Sing Fem
top
καροῦχαν
καρούχας
καρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plunge into deep sleep or torpor, stun, stupefy
  • to be intoxicated, sleep (from drunkenness)
 • Forms:
  • καρωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
καρπασίνα
καρπασίνοις
καρπάσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of flax
 • Forms:
  • καρπασίνοις Adj: Dat Plur Masc
καρπάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flax
καρπίζεσθαι
καρπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enjoy the fruits of
  • to make fruitful, fertilize
 • Forms:
  • ἐκαρπίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καρπίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
κάρπιμον
κάρπιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fruitful, fruit-bearing
 • Forms:
  • κάρπιμον Adj: Acc Sing Neut
καρπόβρωτόν
καρπόβρωτός
top
καρποί
καρποῖς
καρπόν
καρπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fruit
  • result, outcome, product, offspring
  • advantage, gain, profit
  • wrist (of hand) (always ἐπὶ καρπῷ, and with χείρ)
 • Cognates: ἄκαρπος, ἔγκαρπος, καρπός, κατάκαρπος, πάγκαρπος, πολύκαρπος
 • Forms:
  • καρποῖς Noun: Dat Plur Masc
  • καρπόν Noun: Acc Sing Masc
  • καρποῦ Noun: Gen Sing Masc
  • καρπούς Noun: Acc Plur Masc
  • καρπῶν Noun: Gen Plur Masc
  • καρποί Noun: Nom Plur Masc
  • καρπῷ Noun: Dat Sing Masc
καρποῦ
καρπούς
καρποῦσθαι
καρποφόρα
καρποφορεῖ
καρποφορέω
καρποφορῆσαι
καρποφορήσει
top
καρποφόρησον
καρποφορῆσωμεν
καρποφόρον
καρποφόρος
καρποφορούμενον
καρποφοροῦντα
καρποφοροῦντες
καρποφορούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imp 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: καρποφορέω
καρποφόρους
καρποφοροῦσιν
καρπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer (fruit)
  • to bear fruit
 • Forms:
  • ἐκάρπωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • καρποῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καρπῶσαι Verb: Aor Act Infin
καρπῷ
κάρπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an offering (made by fire)
  • fruit, offering of fruit
  • profit
 • Forms:
  • καρπώμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • καρπώματα Noun: Acc Plur Neut
  • καρπώματος Noun: Gen Sing Neut
  • καρπωμάτων Noun: Gen Plur Neut
top
καρπώμασιν
καρπώματα
καρπώματος
καρπωμάτων
καρπῶν
καρπῶσαι
καρπώσεων
καρπώσεως
κάρπωσιν
κάρπωσις
καρπωτόν
καρπωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: reaching to the wrists, a coat with sleeves reaching to the wrists
 • Forms:
  • καρπωτόν Adj: Acc Sing Masc
καρτάλλοις
κάρταλλον
top
κάρταλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a basket with pointed bottom, cage
 • Forms:
  • καρτάλλοις Noun: Dat Plur Masc
  • κάρταλλον Noun: Acc Sing Masc
  • καρτάλλῳ Noun: Dat Sing Masc
καρτάλλῳ
καρτερᾶς
καρτέρει
καρτερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be steadfast, be patient, wait, staunch, persist, endure, keep on
 • Cognates: διακαρτερέω, ἐγκαρτερέω, προσκαρτερέω
 • Forms:
  • ἐκαρτέρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκαρτέρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαρτέρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καρτέρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καρτερήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καρτερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καρτερήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καρτέρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καρτερῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καρτερήσαντος
καρτερήσεις
καρτερήσῃ
καρτέρησον
καρτερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: patient endurance, patience, perseverance, obstinacy
 • Forms:
  • καρτερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • καρτερίας Noun: Gen Sing Fem
καρτερίαν
καρτερίας
καρτεροί
top
καρτεροῖς
καρτερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mighty, powerful, strong
  • violent (wind), fierce
 • Forms:
  • καρτερᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • καρτεροί Adj: Nom Plur Masc
  • καρτεροῖς Adj: Dat Plur Masc
καρτεροψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength of spirit, constancy of soul, steadfastness of spirit
 • Forms:
  • καρτεροψυχίαν Noun: Acc Sing Fem
καρτεροψυχίαν
καρτερῶν
καρτερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, powerfully, strongly, stoutly
κάρυα
καρύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nut-bearing tree
 • Forms:
  • καρύας Noun: Gen Sing Fem
καρύας
καρυίνην
καρυΐνην
καρύϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: walnut, almond, of nuts
 • Forms:
  • καρυίνην Adj: Acc Sing Fem
  • καρυΐνην Adj: Acc Sing Fem
καρυίσκος, καρυΐσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: almond, almond flower
 • Forms:
  • καρυίσκους Noun: Acc Plur Masc
top
καρυίσκους
κάρυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: walnut, almond
 • Forms:
  • κάρυα Noun: Acc Plur Neut
καρυωτά
καρυωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: knobs like walnuts or almonds
 • Forms:
  • καρυωτά Noun: Acc Plur Masc
κάρφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: speck, chip, mote, a small dry twig or straw
καρωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: καρόω