ἀπεγαλάκτισε, ἀπεγαλάκτισεν
ἀπεγαλακτίσθη
ἀπέγνω
ἀπεγνώκασι, ἀπεγνώκασιν
ἀπεγνωκότες
ἀπεγνωρίσθαι
ἀπεγνωσμένων
ἀπεγράψατο
ἀπεγύμνωσε, ἀπεγύμνωσεν