ἀπείθει
ἀπειθεῖ
ἀπειθεῖ
ἀπείθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unbelief, disbelief
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπείθειαἀπείθειαι
GENἀπειθείαςἀπειθειῶν
DATἀπειθείᾳἀπειθείαις
ACCἀπείθειανἀπειθείας
ἀπειθείᾳ
ἀπείθειαν
ἀπειθείας
ἀπειθεῖν
ἀπειθεῖς
ἀπειθείτω
ἀπειθές
ἀπειθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to disobey, be disobedient, refuse compliance, be recalcitrant
  • to disbelieve, doubt
  • to refuse (to act in a certain way)
 • Cognates: εὐπειθέω
 • Forms:
 • Present
 • ἀπειθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπείθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπειθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπειθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπειθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἀπειθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀπειθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπειθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἀπειθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀπειθοῦσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπειθοῦσιν
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπειθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀπειθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠπείθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀπειθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀπειθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπειθήσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀπειθήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀπειθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπειθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπειθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπειθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠπειθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠπείθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠπειθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠπείθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἀπειθῆ
ἀπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disobedient, stubborn, inflexible, unbelieving, ungodly, rebellious, recalcitrant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπειθήςἀπειθές
GENἀπειθοῦς
DATἀπειθεῖ
ACCἀπειθῆἀπειθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπειθεῖςἀπειθῆ
GENἀπειθῶν
DATἀπειθέσι
ACCἀπειθεῖςἀπειθῆ
ἀπειθήσαντες
ἀπειθήσασι
ἀπειθήσασιν
ἀπειθήσῃ
ἀπειθήσῃς
ἀπειθήσητε
ἀπειθήσουσιν
ἀπειθήσωσιν
ἀπειθοῦντα
ἀπειθοῦντας
ἀπειθοῦντες
ἀπειθοῦντι
ἀπειθούντων
ἀπειθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθῶ
ἀπειθῶν
ἀπεικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to form (something from a model or pattern), express, fashion, copy
  • to make something that resembles something else
 • Forms:
  • ἀπείκασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπείκασεν
ἀπείκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • copy, representation, likeness
  • something made to resemble something else (e.g., an idol to represent a god)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀπείκασμαἀπεικάσματα
GENἀπείκασματοςἀπεικασμάτων
DATἀπείκασματιἀπείκασμασι(ν)
ACCἀπείκασμαἀπεικάσματα
ἀπεικάσματα
ἀπειλαῖς
ἀπειλάς
ἀπειλεῖ
ἀπειλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπειλέω
ἀπειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to threaten, warn, menace
   • to speak in a threatening way
   • to force back, forbid
  • Passive:
   • to be terrified by threats
 • Cognates: ἀπειλέω, διαπειλέω, προσαπειλέω
 • Forms:
  • ἀπειλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλεῖς
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἀπειληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπειλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπειλήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπειλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλησόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἀπειλησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀπειλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπειλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠπείλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀπειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a menace, threats, anger, boasting, straitly, threatening
  • threatening action, threatening words, threatening attitude
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπειλήἀπειλαί
GENἀπειλῆςἀπειλῶν
DATἀπειλῇἀπειλαῖς
ACCἀπειλήνἀπειλάς
VOCἀπειλήἀπειλαί
ἀπειλῇ
ἀπειληθῆναι
ἀπειλημμένων
ἀπειλήν
ἀπειλῆς
ἀπειλῆσαι
ἀπειλήσαντος
ἀπειλήσει
ἀπειλησόμεθα
ἀπειλησώμεθα
ἀπείληφα
ἀπειληφότες
ἀπειληφώς
ἀπειλοῦντες
ἀπειλῶν
ἄπειμι
ἀπειπάμεθα
ἀπείπασθε
ἀπείπατο
ἀπεῖπεν
ἀπεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to renounce, disown, speak out
  • to forbid access to
  • to rescind (an agreement)
 • Cognates: ἀντεῖπον, ἀπεῖπον, εἶπον, ἐξεῖπον, κατεῖπον, προσεῖπον, συνεῖπον
 • Forms:
  • ἀπειπάμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἀπείπασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπείπατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπεῖπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπείπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπειρημένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
ἀπείπω
ἀπειράγαθος
ἀπειραγάθων
ἀπείραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: untried, incapable of being tempted, not to be tempted
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπείραστοςἀπείραστον
GENἀπειράστου
DATἀπειράστῳ
ACCἀπείραστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπείραστοιἀπείραστα
GENἀπειράστων
DATἀπειράστοις
ACCἀπειράστουςἀπείραστα
ἀπείργει
ἀπείργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to repel, oppose, keep away from, forbid having to do (with someone, something)
 • Cognates: ἀπείργω, εἴργω, κατείργω
 • Forms:
  • ἀπείργει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀπειρημένας
ἄπειρος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπειροςἄπειρον
GENἀπείρου
DATἀπείρῳ
ACCἄπειρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπειροιἄπειρα
GENἀπείρων
DATἀπείροις
ACCἀπείρουςἄπειρα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀπειρότατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
ἀπειρότατον
ἀπείρου
ἀπείρῳ
ἄπεισιν
ἀπεῖχεν