ἀπείθει
ἀπειθεῖ
ἀπειθεῖ
ἀπείθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unbelief, disbelief
 • Forms:
ἀπειθείᾳ
ἀπείθειαν
ἀπειθείας
ἀπειθεῖν
ἀπειθεῖς
ἀπειθείτω
ἀπειθές
ἀπειθέω
 • Meaning:
  • to disobey, be disobedient, refuse compliance, be recalcitrant
  • to disbelieve, doubt
  • to refuse (to act in a certain way)
 • Forms:
Present
 • ἀπειθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπειθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπείθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπειθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀπειθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπειθοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀπειθοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀπειθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπειθοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἀπειθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀπειθοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀπειθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπειθοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἀπειθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπειθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀπειθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠπείθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠπείθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπειθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπειθήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπειθήσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀπειθήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀπειθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπειθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπειθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀπειθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠπειθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠπείθησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠπειθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠπείθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπειθῆ
ἀπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: disobedient, stubborn, inflexible, unbelieving, ungodly, rebellious, recalcitrant
 • Forms:
ἀπειθήσαντες
ἀπειθησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be disobedient, refuse compliance
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθήσασι, ἀπειθήσασιν
ἀπειθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθήσῃς
ἀπειθήσητε
ἀπειθήσουσι, ἀπειθήσουσιν
ἀπειθήσωσι, ἀπειθήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθοῦντας
ἀπειθοῦντες
ἀπειθοῦντι
ἀπειθούντων
ἀπειθοῦσι, ἀπειθοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθῶ
ἀπειθῶν
ἀπεικάζω
 • Meaning:
  • to form (something from a model or pattern), express, fashion, copy
  • to make something that resembles something else
 • Forms:
  • ἀπείκασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπείκασε, ἀπείκασεν
ἀπείκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • copy, representation, likeness
  • something made to resemble something else (e.g., an idol to represent a god)
 • Forms:
ἀπεικάσματα
ἀπειλαῖς
ἀπειλάς
ἀπειλεῖ
ἀπειλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπειλέω
ἀπειλέω
 • Active Meaning:
  • to threaten, warn, menace
  • to speak in a threatening way
  • to force back, forbid
 • Passive Meaning:
  • to be terrified by threats
 • Forms:
  • ἀπειλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλεῖς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπειλεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἀπειληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπειλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπειλήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπειλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλησόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἀπειλησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀπειλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀπειλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠπείλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀπειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a menace, threats, anger, boasting, straitly, threatening
  • threatening action, threatening words, threatening attitude
 • Forms:
ἀπειλῇ
ἀπειληθῆναι
ἀπειλημμένων
ἀπειλήν
ἀπειλῆς
ἀπειλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπειλέω
ἀπειλήσαντος
ἀπειλήσει
ἀπειλησόμεθα
ἀπειλησώμεθα
ἀπείληφα
ἀπειληφότες
ἀπειληφώς
ἀπειλοῦντες
ἀπειλῶν
ἄπειμι
 • Meaning: #1 (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be far from (something)
  • to be far away
  • to be absent
 • Meaning: #2 (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go away from, depart, go, move away
 • Forms:
  • ἀπῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἄπεισιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἄπεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπιέναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀπιόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἀπόντες Part: Pres Nom Plur Masc
  • ἀπούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἀπών Part: Pres Nom Sing Masc
  • ἀπῄει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῄεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέσται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπειπάμεθα
ἀπείπασθε
ἀπείπατο
ἀπεῖπε, ἀπεῖπεν
ἀπεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to renounce, disown, speak out
  • to forbid access to
  • to rescind (an agreement)
 • Forms:
  • ἀπειπάμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἀπείπασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπείπατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπεῖπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπείπω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπειρημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀπεῖπον
ἀπείπω
ἄπειρα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: without trial; boundless, infinite
 • Root: ἄπειρος
ἀπειράγαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: unacquainted with goodness, foolish
ἀπειραγάθων
ἀπείραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: untried, incapable of being tempted, not to be tempted
 • Forms:
ἀπειργάσω
ἀπείργει
ἀπείργω
 • Meaning: to repel, oppose, keep away from, forbid having to do (with someone, something)
 • Forms:
  • ἀπείργει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀπειρημένας
ἀπειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of skill, inexperience, ignorance
  • infinity, infinitude
ἀπειρίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: lack of skill, inexperience, ignorance
 • Root: ἀπειρία
ἀπεῖρξαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to keep away from
 • Root: ἀπείργω
ἄπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀπειρότατος
 • Meaning:
  • inexperienced, unacquainted with, unaccustomed to, unskilful, continent, ignorant
  • boundless, infinite
 • Forms:
ἀπειρότατον
ἀπειρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄπειρος
 • Meaning: most inexperienced, most unskilful
ἀπείρου
ἀπείρῳ
ἄπεισι, ἄπεισιν
ἀπεῖχε, ἀπεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to keep off, keep away from
 • Root: ἀπέχω