συντήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become exremely weak mentally
συντηρεῖ
συντηρεῖν
συντηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to protect, preserve, defend (against harm or ruin)
  • to keep in mind, be concerned about (something)
  • to store in memory
  • to keep (friendship, promise, faith)
  • to hold or treasure up (in one's memory), remember
  • to observe strictly, watch, watch out for
  • to watch over and keep from danger
  • to maintain carefully
  • to adhere to (a command) and practise it
  • to cling to and not let go of
 • Cognates: διαπαρατηρέω, διατηρέω, ἐπιτηρέω, παρατηρέω, συντηρέω, τηρέω
 • Forms:
  • συνετήρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνετηρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνετήρησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνετηρήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • συνετήρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνετηρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνετήρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνετήρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συντηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συντηρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συντηρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συντηρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συντηρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συντηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συντηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συντηρήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συντήρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συντηρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συντηρήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • συντηρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • συντηροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συντηροῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • συντηροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συντηρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συντηρηθήσεται
συντηρῆσαι
συντηρήσατε
συντηρήσει
συντηρήσεις
συντηρήσητε
συντήρησον
συντηρήσουσιν
συντηρήσω
συντηρουμένων
συντηροῦντα
συντηροῦνται
συντηροῦσιν
συντηρῶν