συνταγέντος
συνταγή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνταγήσυνταγαί
GENσυνταγῆςσυνταγῶν
DATσυνταγῇσυνταγαῖς
ACCσυνταγήνσυνταγάς
VOCσυνταγήσυνταγαί
συνταγῇ
σύνταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύνταγμασυντάγματα
GENσυντάγματοςσυνταγμάτων
DATσυντάγματισυντάγμασι(ν)
ACCσύνταγμασυντάγματα
συντάγματος
συνταγῶν
συντάξαι
συντάξαντος
συντάξας
συντάξει
συντάξεις
συντάξεως
σύνταξιν
σύνταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • array, army (of soldiers), arrangement
  • instruction, complete exposition
  • composition, story, book, putting together of words
  • ordinance, organization
  • mutually agreed amount of money to be paid
  • portion
  • quota, assigned amount of work
  • rate, levy
  • assigned tax, assigned duty, designated tribute, prescribed contribution
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνταξιςσυντάξεις
GENσυντάξεωςσυντάξεων
DATσυντάξεισυντάξεσι(ν)
ACCσύνταξινσυντάξεις
σύνταξον
συντάξω
συνταράξει
συνταράξεις
συνταράσσει
συνταράσσεις
συνταράσσω
 • Present
 • συνταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνταράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συνταράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • συνετάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνεταράσσοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • συνταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • συνεταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνετάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνετάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συνταράσσων
συντάσσει
συντάσσεται
συντασσόμενοι
συντασσομένοις
συντάσσω
 • Present
 • συντάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συντάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συντασσομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • συντάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συντάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συνετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνέταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνταγέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • συντάξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • συντάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • συντάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • σύνταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνταχθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • Perfect
 • συντεταγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur
 • συντέτακται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • συντέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
συντάσσων
συνταφέντες
συνταφῆναι
συνταχθέν