συνταγέντος
συνταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • order, command
  • assignation
  • preplanned signal
 • Forms:
συνταγῇ
σύνταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • book, treatise
  • body of doctrine
  • something put together in proper order
 • Forms:
συντάγματος
συνταγῶν
συντάξαι
συντάξαντος
συντάξας
συντάξει
συντάξεις
συντάξεως
σύνταξιν
σύνταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • array, army (of soldiers), arrangement
  • instruction, complete exposition
  • composition, story, book, putting together of words
  • ordinance, organization
  • mutually agreed amount of money to be paid
  • portion
  • quota, assigned amount of work
  • rate, levy
  • assigned tax, assigned duty, designated tribute, prescribed contribution
 • Forms:
σύνταξον
συντάξω
συνταράξει
συνταράξεις
συνταράσσει
συνταράσσεις
συνταράσσω
 • Active Meaning:
  • to trouble, confound
  • to throw into confusion
  • to cause disorder
  • to bring into disarray
  • to excite and arouse
  • to cause to move in agitations
 • Passive Meaning:
  • to be troubled
  • to be confounded
  • to be excited
 • Forms:
Present
 • συνταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνταράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συνταράσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • συνετάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνετάρασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνεταράσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • συνταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • συνεταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνετάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνετάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συνταράσσων
συντάσσει
συντάσσεται
συντασσόμενοι
συντασσομένοις
συντάσσω
 • Active Meaning:
  • to order, appoint
  • to order (someone), command
  • to appoint, prescribe (something)
  • to order (something) to (someone), to communicate as an order
  • to give (someone) a charge to (someone else)
  • to ordain, prescribe, order to (+Infin)
  • to put in order together, compose, organize
  • to draw up or battle
  • to place something at the disposal of someone
  • to interpret
 • Middle Meaning:
  • to appoint
  • to order oneself together with
  • to arrange oneself on the side of
  • to marshal (an army)
  • to arrange together and agree on
 • Passive Meaning:
  • to be drawn up in battle order
 • Forms:
Present
 • συντάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συντάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συντασσομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • συντάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • συντάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συνετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνταγέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • συντάξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • συντάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • συντάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σύνταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνταχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • συντεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συντέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
συντάσσων
συνταφέντες
συνταφῆναι
συνταχθέν