συνταγέντος
συνταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • order, command
  • assignation
  • preplanned signal
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνταγήσυνταγαί
GENσυνταγῆςσυνταγῶν
DATσυνταγῇσυνταγαῖς
ACCσυνταγήνσυνταγάς
VOCσυνταγήσυνταγαί
συνταγῇ
σύνταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύνταγμασυντάγματα
GENσυντάγματοςσυνταγμάτων
DATσυντάγματισυντάγμασι(ν)
ACCσύνταγμασυντάγματα
συντάγματος
συνταγῶν
συντάξαι
συντάξαντος
συντάξας
συντάξει
συντάξεις
συντάξεως
σύνταξιν
σύνταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • array, army (of soldiers), arrangement
  • instruction, complete exposition
  • composition, story, book, putting together of words
  • ordinance, organization
  • mutually agreed amount of money to be paid
  • portion
  • quota, assigned amount of work
  • rate, levy
  • assigned tax, assigned duty, designated tribute, prescribed contribution
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνταξιςσυντάξεις
GENσυντάξεωςσυντάξεων
DATσυντάξεισυντάξεσι(ν)
ACCσύνταξινσυντάξεις
σύνταξον
συντάξω
συνταράξει
συνταράξεις
συνταράσσει
συνταράσσεις
συνταράσσω
 • Present
 • συνταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνταράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συνταράσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • συνετάρασσον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνεταράσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • συνταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • συνεταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνετάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνετάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συνταράσσων
συντάσσει
συντάσσεται
συντασσόμενοι
συντασσομένοις
συντάσσω
 • Present
 • συντάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συντάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συντασσομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • συντάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συντάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συνετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνετάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνταγέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • συντάξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • συντάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • συντάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σύνταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνταχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Perfect
 • συντεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur
 • συντέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συντέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
συντάσσων
συνταφέντες
συνταφῆναι
συνταχθέν