συνταγέντος
συνταγή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνταγήσυνταγαί
GENσυνταγῆςσυνταγῶν
DATσυνταγῇσυνταγαῖς
ACCσυνταγήνσυνταγάς
VOCσυνταγήσυνταγαί
συνταγῇ
σύνταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύνταγμασυντάγματα
GENσυντάγματοςσυνταγμάτων
DATσυντάγματισυντάγμασι(ν)
ACCσύνταγμασυντάγματα
συντάγματος
συνταγῶν
συντάξαι
συντάξαντος
συντάξας
συντάξει
συντάξεις
συντάξεως
σύνταξιν
σύνταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • array, army (of soldiers), arrangement
  • instruction, complete exposition
  • composition, story, book, putting together of words
  • ordinance, organization
  • mutually agreed amount of money to be paid
  • portion
  • quota, assigned amount of work
  • rate
  • assigned tax, assigned duty, designated tribute, prescribed contribution
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνταξιςσυντάξεις
GENσυντάξεωςσυντάξεων
DATσυντάξεισυντάξεσι(ν)
ACCσύνταξινσυντάξεις
σύνταξον
συντάξω
συνταράξει
συνταράξεις
συνταράσσει
συνταράσσεις
συνταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to trouble, confound
   • to throw into confusion
   • to cause disorder
   • to bring into disarray
   • to excite and arouse
   • to cause to move in agitations
  • Passive:
   • to be troubled
   • to be confounded
   • to be excited
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • συνεταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνεταράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνετάρασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνεταράσσοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • συνετάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνετάραξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνετάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνταράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνταράσσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • συνταράσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνταράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνταράξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
συνταράσσων
συντάσσει
συντάσσεται
συντασσόμενοι
συντασσομένοις
συντάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to order, appoint
   • to order (someone), command
   • to appoint, prescribe (something)
   • to order (something) to (someone), to communicate as an order
   • to give (someone) a charge to (someone else)
   • to ordain, prescribe, order to (+Infin)
   • to put in order together, compose
   • to draw up or battle
   • to place something at the disposal of someone
   • to interpret
  • Middle:
   • to appoint
   • to order oneself together with
   • to arrange oneself on the side of
   • to marshal (an army)
   • to arrange together and agree on
  • Passive:
   • to be drawn up in battle order
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • συνετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνέταξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνέταξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνετάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συνετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συνέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνταγέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • συντάξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • συντάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • συντάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συντάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σύνταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συντάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συντάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συντάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συντασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • συντασσομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • συντάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνταχθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • συντεταγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur
  • συντέτακται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • συντέταχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
συντάσσων
συνταφέντες
συνταφῆναι
συνταχθέν