συντίθεμαι
συντιθέμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: συντίθημι
συντίθημι
 • Present
 • συντιθέμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • συντίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • συνεπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • συνέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνθέμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
 • συνθεμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • συνθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συνθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • συνέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • συνετέθειντο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
 • συνθέμενοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
συντιμήσεως
συντίμησιν
συντίμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυντίμησιςσυντιμήσεις
GENσυντιμήσεωςσυντιμήσεων
DATσυντιμήσεισυντιμήσεσι(ν)
ACCσυντίμησινσυντιμήσεις