συντέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, close, end, consummation, bringing to a conclusion
  • end, destruction, annihilation, cessation of existence
  • unjust gain, (I Sam 8:3)
  • ideal perfection, the highest reach
  • coming true (of what was promised or foretold)
  • contribution made for a public purpose
 • Cognates: ἀτέλεια, λυσιτέλεια, πολυτέλεια, συντέλεια
 • Forms:
  • συντελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • συντέλειαι Noun: Nom Plur Fem
  • συντέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • συντελείας Noun: Gen Sing Fem
συντελείᾳ
συντέλειαι
συντέλειαν
συντελείας
συντελεῖν
συντελεῖσθαι
συντελεῖται
συντελεῖτε
συντελέσαι
συντελέσας
συντελέσασθαί
συντελέσει
συντελέσεις
συντελέσετε
συντελέσῃ
συντελέσῃς
συντελέσητε
συντελεσθεισῶν
συντελεσθέντα
συντελεσθῇ
συντελεσθῆναι
συντελεσθήσεσθε
συντελεσθήσεται
συντελεσθήσονται
συντελεσθήτω
συντελεσθῶσιν
συντέλεσον
συντελέσουσιν
συντελέσω
συντελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to finish (off)
   • to do, accomplish, complete, finish
   • to leave off (+Infin)
   • to use up
   • to exhaust, rob of strength
   • to bring to accomplishment, fulfill
   • to end, reach an end
   • to make a thorough job
   • to come to an agreement with
   • to make an end to (something), destroy
   • to perpetrate
   • to hold (a religious rite), celebrate (a religious rite)
   • to continue until the end
   • to cause to produce the full effect
   • to consume
   • to kill
  • Middle:
   • to finish (off)
   • to do, accomplish
   • to perpetrate, commit
  • Passive:
   • to have come to an end
   • to happen, occur
   • to be over
   • to be accomplished
   • to be fulfilled
   • to be completely formed
   • to occur, happen
   • to exhaust, use up last supply
   • to blot out, destroy
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • συντελῆται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • συντελουμένης
   • Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • συνετέλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνετέλεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνετελέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • συνετέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνετελέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συνετέλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνετελέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνετελέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συνετέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνετέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνετελέσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • συνετελέσθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • συνετελέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • συνετέλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συντελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συντελεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συντελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συντελεῖτε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • συντελέσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • συντελέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συντελέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • συντελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συντελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συντελέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συντελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συντελέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συντελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συντέλεσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συντελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συντελεσθεισῶν Verb: Aor Pass Part Gen Plur Fem
  • συντελεσθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • συντελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συντελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συντελεσθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • συντελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συντελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συντελεσθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • συντελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • συντελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συντελούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
  • συντελούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • συντελοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • συντελοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συντελοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συντελούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συντελοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συντελῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συντετέλεσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • συντετελεσμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • συντετελεσμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • συντετελεσμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • συντετελεσμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Neut
  • συντετελέσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • συντετέλεσθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
  • συντετέλεσται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
συντελῆται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: συντελέω
συντελούμενα
συντελουμένης
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: συντελέω
συντελούμενον
συντελοῦν
συντελοῦνται
συντελοῦντες
συντελούντων
συντελοῦσι
συντελῶν
συντέμνοντες
συντέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cut short, shorten, limit, cut down
   • to shorten the duration of
   • to summarize
   • to determine as appropriate
  • Passive:
   • to be shortened
   • to be completed
   • to run short (of time)
 • Cognates: ἀνατέμνω, ἀποτέμνω, ἐκτέμνω, ἐπιτέμνω, κατατέμνω, περιτέμνω, συντέμνω, τέμνω
 • Forms:
  • συντέτμηκεν
   • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
    • Verb: Pref Act Ind 3rd Sing
    • Verb: Perf Act Infin
  • συνετμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συντέμνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συντέμνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συντετμημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • συντετμημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • συντετμημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • συντέτμηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
συντέμνων
συντεταγμένα
συντέτακται
συντέταχα
συντετέλεσαι
συντετελέσθαι
συντετέλεσθε
συντετελεσμένα
συντετελεσμένην
συντετελεσμένον
συντετελεσμένων
συντετέλεσται
συντέτμηκεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pref Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Infin
 • Root: συντέμνω
συντετμημένα
συντετμημένον
συντετμημένου
συντέτμηται
συντετριμμένη
συντετριμμένῃ
συντετριμμένην
συντετριμμένοις
συντετριμμένον
συντετριμμένος
συντετριμμένους
συντετριμμένων
συντετρίφθαι
συντετρῖφθαι
συντεχνῖται
συντεχνίτης