συντραφέντες
συντρεφομένους
συντρέφονται
συντρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feed together, feed beside each other
   • to nourish together
   • to grow up together
   • to turn a potter's wheel
  • Passive:
   • to be reared together
   • to be brought up together
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • συντραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συντρεφομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • συντρέφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συντρέχειν
συντρέχετε
συντρέχητε
συντρεχόντων
συντρέχω
συντρίβει
συντριβείη
συντριβείησαν
συντριβέν
συντριβέντα
συντριβέντας
συντριβέντος
συντρίβεται
συντριβῇ
συντριβή
συντριβήν
συντριβῆναι
συντριβῆς
συντριβήσεται
συντριβήσονται
συντριβῆτε
συντριβήτω
συντριβόμενον
συντρίβον
συντρίβοντα
συντρίβοντος
συντρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to crush, break (in pieces)
   • to break through (a door)
   • to beat to a pulp
   • to annihilate (enemies)
   • to tear (an animal)
   • to shatter, crush (one's spirit)
   • to break a limb
  • Passive:
   • to be broken
   • to get wounded
   • to be shipwrecked
   • to be bruised
 • Cognates: ἀποτρίβω, διατρίβω, ἐκτρίβω, ἐνδιατρίβω, κατατρίβω, συνεκτρίβω, συντρίβω, τρίβω
 • Forms:
  • συνετρίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνετρίβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • συνετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνέτριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνέτριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέτριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέτριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συντετρίφθαι Verb: Perf Pass Infin
  • συντετρῖφθαι Verb: Perf Pass Infin
  • συντετριμμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • συντετριμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • συντετριμμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • συντετριμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • συντετριμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • συντετριμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • συντετριμμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • συντετριμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • συντρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συντριβείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • συντριβείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • συντριβέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • συντριβέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • συντριβέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • συντριβέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • συντρίβεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • συντριβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συντριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συντριβήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συντριβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συντριβῆτε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • συντριβήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • συντριβόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • συντρίβον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • συντρίβοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συντρίβοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συντρίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συντρίβωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • συντριβῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • συντρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • συντρίψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • συντρίψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συντρίψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • συντρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συντρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συντρίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συντρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σύντριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συντρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συντρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
συντρίβων
συντρίβωνται
συντριβῶσι
σύντριμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fracture, concussion, utter fracture, complete ruin, destruction, affliction
  • crushed grain
  • act of being crushed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύντριμμασυντρίμματα
GENσυντρίμματοςσυντριμμάτων
DATσυντρίμματισυντρίμμασι(ν)
ACCσύντριμμασυντρίμματα
συντρίμματα
συντρίμματι
συντρίμματος
συντριμμοί
συντριμμόν
συντριμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of crushing
  • ruin
  • affliction, misery
 • Forms:
  • συντριμμοί Noun: Nom Plur Masc
  • συντριμμόν Noun: Acc Sing Masc
συντρῖψαι, συντρίψαι
συντρίψας
συντρίψασα
συντρίψει
συντρίψεις
συντρίψετε
συντρίψῃ
σύντριψιν
σύντριψις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύντριψιςσυντρίψεις
GENσυντρίψεωςσυντρίψεων
DATσυντρίψεισυντρίψεσι(ν)
ACCσύντριψινσυντρίψεις
σύντριψον
συντρίψουσιν
συντρίψω
συντροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of being reared together, common nurture, common education
  • familiarity
 • Forms:
  • συντροφίας Noun: Gen Sing Fem
συντροφίας
σύντροφοι
σύντροφος
συντρόφους
συντροχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run together
  • to move continuously forward
 • Forms:
  • συντροχάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συντροχάσῃ