συντραφέντες
συντρεφομένους
συντρέφονται
συντρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feed together, feed beside each other
   • to nourish together
   • to grow up together
   • to turn a potter's wheel
  • Passive:
   • to be reared together
   • to be brought up together
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • συντραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συντρεφομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • συντρέφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συντρέχειν
συντρέχετε
συντρέχητε
συντρεχόντων
συντρέχω
 • Present
 • συντρέχειν Verb: Pres Act infin
 • συντρέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συντρέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • συντρεχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • συνέτρεχες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • συνέτρεχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συνδραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνδραμόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συνέδραμε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέδραμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
συντρίβει
συντριβείη
συντριβείησαν
συντριβέν
συντριβέντα
συντριβέντας
συντριβέντος
συντρίβεται
συντριβῇ
συντριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυντριβήσυντριβαί
GENσυντριβῆςσυντριβῶν
DATσυντριβῇσυντριβαῖς
ACCσυντριβήνσυντριβάς
VOCσυντριβήσυντριβαί
συντριβήν
συντριβῆναι
συντριβῆς
συντριβήσεται
συντριβήσονται
συντριβῆτε
συντριβήτω
συντριβόμενον
συντρίβον
συντρίβοντα
συντρίβοντος
συντρίβω
 • Present
 • συντριβόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • συντρίβον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • συντρίβοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • συντρίβοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • συντρίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συντρίβεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • συντρίβωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • συντρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • συντρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συντρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συντριβήσεται Verb: 2nd Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συντριβήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συντρίψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συντρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συντρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συνετρίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνετρίβης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • συνετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συντριβείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • συντριβείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • συντριβέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • συντριβέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
 • συντριβέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • συντριβέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • συντριβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συντριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συντριβῆτε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • συντριβήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • συντριβῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • συντρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντρίψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συντρίψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συντρίψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • συντρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σύντριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνέτριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέτριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνέτριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συντετρίφθαι Verb: Perf Pass Infin
 • συντετρῖφθαι Verb: Perf Pass Infin
 • συντετριμμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
 • συντετριμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συντετριμμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • συντετριμμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • συντετριμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • συντετριμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • συντετριμμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • συντετριμμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
συντρίβων
συντρίβωνται
συντριβῶσι
σύντριμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fracture, concussion, utter fracture, complete ruin, destruction, affliction
  • crushed grain
  • act of being crushed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσύντριμμασυντρίμματα
GENσυντρίμματοςσυντριμμάτων
DATσυντρίμματισυντρίμμασι(ν)
ACCσύντριμμασυντρίμματα
συντρίμματα
συντρίμματι
συντρίμματος
συντριμμοί
συντριμμόν
συντριμμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of crushing
  • ruin
  • affliction, misery
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυντριμμόςσυντριμμοί
GENσυντριμμοῦσυντριμμῶν
DATσυντριμμῷσυντριμμοῖς
ACCσυντριμμόνσυντριμμούς
VOCσυντριμμέσυντριμμοί
συντρῖψαι, συντρίψαι
συντρίψας
συντρίψασα
συντρίψει
συντρίψεις
συντρίψετε
συντρίψῃ
σύντριψιν
σύντριψις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύντριψιςσυντρίψεις
GENσυντρίψεωςσυντρίψεων
DATσυντρίψεισυντρίψεσι(ν)
ACCσύντριψινσυντρίψεις
σύντριψον
συντρίψουσιν
συντρίψω
συντροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of being reared together, common nurture, common education
  • familiarity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυντροφίασυντροφίαι
GENσυντροφίαςσυντροφιῶν
DATσυντροφίᾳσυντροφίαις
ACCσυντροφίανσυντροφίας
VOCσυντροφίασυντροφίαι
συντροφίας
σύντροφοι
σύντροφος
συντρόφους
συντροχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run together
  • to move continuously forward
 • Forms:
  • συντροχάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
συντροχάσῃ