πρός
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: to the advantage of, advantageous for, from, on the part of
   • τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει - for this is advantageous for your safety (Acts 27:34)
  • with Dative: at, by, near, in addition to, besides
   • Of place: πρὸς Βαβυλῶνι - at Babylon; ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν - one at the head and one at the foot (John 20:12)
   • in addition to, besides: πρὸς τούτοις - besides this, πρὸς τοῖς ἄλλοις - besides all the rest
  • with Accusative: to, toward, with, at
   • to: μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην - not to return to Herod (Matt. 2:12)
   • toward: ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν - because it is toward evening (Luke 24:29)
   • beside: ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν - the crowd beside the sea (Mark 4:1)
   • against: πρὸς τοὺς Ἑβραίους - against the Hebrews (Acts 6:1)
   • with: πρὸς τὸν θεόν - with God (John 1:1)
   • at: προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ - she fell at his feet (Mark 7:25)