ἐπελάβετο
ἐπελαβόμην
ἐπελάβοντο
ἐπελάβου
ἐπελάθεσθε
ἐπελάθετο
ἐπελαθόμεθα
ἐπελαθόμην
ἐπελάθοντο
ἐπελάθου
ἐπελαμβάνετο
ἐπέλαμψεν
ἐπελανθάνετο
ἐπέλειχον
ἐπελειώθη
ἐπελιώθη
ἐπελέκησαν
ἐπελέξαμεν
ἐπέλεξαν
ἐπελέξατο
ἐπέλεξεν
ἐπελεύσεσθαι
ἐπελεύσεται
ἐπελεύσομαι
ἐπεληλύθει
ἐπελήσθη
ἐπελήσθην
ἐπελήσθησαν
ἐπελθεῖν
ἐπέλθῃ
ἐπέλθῃς
ἐπέλθοι
ἐπελθόν
ἐπελθόντα
ἐπελθόντες
ἐπελθόντος
ἐπελθόντων
ἐπελθοῦσαν
ἐπελθούσῃ
ἐπελθούσης
ἐπελθών
ἐπελπιζέτω
ἐπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buoy up with hope
  • to pin one's hopes upon
  • to hope in
  • to cheat with false hopes
 • Cognates: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἐπελπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπήλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήλπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπέλυε
ἐπέλυεν