ἐπελάβετο
ἐπελαβόμην
ἐπελάβοντο
ἐπελάβου
ἐπελάθεσθε
ἐπελάθετο
ἐπελαθόμεθα
ἐπελαθόμην
ἐπελάθοντο
ἐπελάθου
top
ἐπελαμβάνετο
ἐπέλαμψεν
ἐπελανθάνετο
ἐπέλειχον
ἐπελειώθη
ἐπελέκησαν
ἐπελέξαμεν
ἐπέλεξαν
ἐπελέξατο
ἐπέλεξεν
ἐπελεύσεσθαι
ἐπελεύσεται
ἐπελεύσομαι
ἐπεληλύθει
ἐπελήσθη
top
ἐπελήσθην
ἐπελήσθησαν
ἐπελθεῖν
ἐπέλθῃ
ἐπέλθῃς
ἐπέλθοι
ἐπελθόν
ἐπελθόντα
ἐπελθόντες
ἐπελθόντος
ἐπελθόντων
ἐπελθοῦσαν
top
ἐπελθούσῃ
ἐπελθούσης
ἐπελθών
ἐπελπιζέτω
ἐπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buoy up with hope
  • to pin one's hopes upon
  • to hope in
  • to cheat with false hopes
 • Cognates: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἐπελπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπήλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήλπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπέλυε
ἐπέλυεν