λέαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lioness
 • Forms:
  • λεαίνης Noun: Gen Sing Fem
λεαίνης
λεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to smooth, polish
  • to pound or grind in a mortar
  • to grind (with the teeth)
  • to crush, extirpate
  • to smooth (away wrinkles)
  • to smooth or soften (harsh words)
 • Cognates: καταλεαίνω
 • Forms:
  • ἐλέανα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλέαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • λεανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λεανῶ
λέβης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kettle, cauldron
 • Forms:
  • λέβησιν Noun: Dat Plur Masc
  • λέβητα Noun: Acc Sing Masc
  • λέβητας Noun: Acc Plur Masc
  • λέβητες Noun: Nom Plur Masc
  • λέβητι Noun: Dat Sing Masc
  • λέβητος Noun: Gen Sing Masc
  • λεβήτων Noun: Gen Plur Masc
λέβησιν
λέβητα
λέβητας
λέβητες
λέβητι
λέβητος
λεβήτων
λέγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: λέγω
λέγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λέγω
λεγέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
λέγετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
 • Root: λέγω
λεγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
λεγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεγεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: legion
 • Forms:
  • λεγεῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • λεγεῶνας Noun: Acc Plur Masc
λεγεῶνα
λεγεῶνας
λέγῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: λέγω
λέγητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: λέγω
λεγιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: legion
 • Forms:
  • λεγιῶνα Noun: Acc Sing Fem
  • λεγιῶνας Noun: Acc Plur Fem
λεγιῶνα
λεγιῶνας
λέγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
λεγόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λεγομένας
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: λέγω
λεγομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγομένης
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: λέγω
λεγόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένου
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λεγομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: λέγω
λεγομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: λέγω
λέγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: λέγω
λέγοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: λέγω
λέγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: λέγω
λέγοντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: λέγω
λεγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: λέγω
λέγουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: λέγω
λεγούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: λέγω
λέγουσι
λέγουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: λέγω
λέγω
 • Present
 • λέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λέγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λέγειν Verb: Pres Act Infin
 • λέγῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • λέγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • λέγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • λέγωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λέγωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • λέγῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λέγεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • λέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • λέγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λέγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
 • λεγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λεγέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Present Participle
 • λεγομένας
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • λεγόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • λεγομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • λεγομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • λεγομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • λεγομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • λεγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • λεγομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Neut
 • λεγόμενον
  • Verb: Pres Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • λεγόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • λεγομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
 • λεγομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • λεγομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • λεγομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • λέγον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • λέγοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • λέγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • λέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • λέγοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • λέγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • λέγουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • λεγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • λέγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • λέγουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • λέγουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • λεγούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • λεγούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • λέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • λεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • εἶπα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • εἶπαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἶπας
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰπάτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • εἶπε Verb: 2Aor Act Ind 3nd Sing
 • εἰπέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰπές Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἴπωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἴπωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λεχθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Perfect
 • εἰρημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔλεγες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • ἔλεγε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἔλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • ἐλέγετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • ἔλεγον
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἐλέγετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
λέγωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: λέγω
λέγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: λέγω
λέγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
λέγωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω
λέγωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω
λεηλατεῖν
λεηλατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunder, spoil, drive away cattle as booty, make booty
 • Forms:
  • λεηλατεῖν Verb: Pres Act Infin
λεῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: captives, a crowd of people under one's absolute control
 • Forms:
  • λείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
 • Concord: 4Macc 8:2
λείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λεῖα
λείβω
λεῖμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMλεῖμμαλείμματα
GENλείμματοςλείμμάτων
DATλείμματιλείμμασι(ν)
ACCλεῖμμαλείμματα
λείμματος
λειμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • meadow
  • euphemism for female genitalia
λείξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
λειοπετρία
λεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smooth, free from heavy body hair
  • smooth, (smooth lips, glib voice)
  • smooth, level (opposite of rough)
 • Forms:
  • λείους Adj: Acc Plur Masc
  • λείας Adj: Acc Plur Fem
  • λεῖα Adj: Acc Plur Neut
λείους
λείπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λείπεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λείπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
λειπόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λείπω
λειπομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: λείπω
λείποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: λείπω
λειποτακτεῖν
λειποτακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to desert, abandon, leave
  • to lack concern
 • Forms:
  • λειποτακτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λειποτακτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
λειποτακτήσητε
λείπουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: λείπω
λείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave, leave behind
   • to sever ties with and abandon
   • to forsake
   • to leave unaffected by
   • to be wanting to someone, be lacking to someone
   • to be absent and missing when it should be present
  • Passive:
   • to be left without, do without, lack, be in need, want
   • to be forsaken of
   • to be left behind
   • to be defeated
   • to lack, fall short
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • λειπώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἔλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλιπον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλλεῖπον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • λείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λείπεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • λείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λειπόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • λειπομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • λείποντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • λείπουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • λελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
λειπώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: λείπω
λειτουργεῖν
λειτουργείτωσαν
λειτουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to minister, render service
  • to be a public servant
 • Forms:
  • ἐλειτούργει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐλειτούργησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλειτούργουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • λειτουργήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • λειτουργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • λειτουργείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • λειτουργῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • λειτουργήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • λειτουργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λειτουργήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • λειτουργήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • λειτουργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • λειτουργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • λειτουργούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • λειτουργοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • λειτουργοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • λειτουργοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • λειτουργοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • λειτουργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
λειτούργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the performance of a liturgy
  • object of worship
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλειτούργημαλειτουργήματα
GENλειτουργήματοςλειτουργημάτων
DATλειτουργήματιλειτουργήμασι(ν)
ACCλειτούργημαλειτουργήματα
λειτουργήματα
λειτουργῆσαι
λειτουργήσαντας
λειτουργήσατε
λειτουργήσει
λειτουργήσετε
λειτουργήσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to religious service
  • liturgical, for service
 • Forms:
  • λειτουργησίμων Adj: Gen Plur Neut
λειτουργησίμων
λειτουργήσουσιν
λειτουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ministration, ministry, service; public function (as priest ("liturgy") or almsgiver)
 • Forms:
  • λειτουργίαι Noun: Nom Plur Fem
  • λειτουργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • λειτουργίαν Noun: Acc Sing Fem
  • λειτουργίας Noun: Gen Sing Fem
  • λειτουργιῶν Noun: Gen Plur Fem
λειτουργίᾳ
λειτουργίαι
λειτουργίαν
λειτουργίας
λειτουργικά
λειτουργικάς
λειτουργικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who renders public or religious service
  • ministering; functional publicly ("liturgic" i.e., beneficent)
 • Forms:
  • λειτουργικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λειτουργικάς Adj: Acc Plur Fem
λειτουργιῶν
λειτουργοί
λειτουργοῖς
λειτουργόν
λειτουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a minister; a public servant, i.e., a functionary in the Temple or Gospel, or (genitive case) a worshipper (of God) or benefactor (of man)
 • Forms:
  • λειτουργοί Noun: Nom Plur Masc
  • λειτουργοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • λειτουργόν Noun: Acc Sing Masc
  • λειτουργούς Noun: Acc Plur Masc
λειτουργοῦντας
λειτουργοῦντες
λειτουργούντων
λειτουργούς
λειτουργοῦσα
λειτουργοῦσαν
λειτουργοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λειτουργέω
λειτουργοῦσιν
λειτουργῶν
λειτουρεσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to minister, perform service
 • Forms:
  • ἐλειτούργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
λειχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • skin disease, tetter (e.g., eczema, herpes, ringworm, scurvy) (Lev. 21:20)
  • tree-moss lichen
λειχῆνας
λείχω
λείψανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, remains
 • Forms:
  • λειψάνου Noun: Gen Sing Neut
λειψάνου
λεῖψις
λεκάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a basin, bowl, dish, pot, pan
 • Note: Attic spelling for Hellenistic λακάνη
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλεκάνηλεκάναι
GENλεκάνηςλεκανῶν
DATλεκάνῃλεκάναις
ACCλεκάνηνλεκάνας
VOCλεκάνηλεκάναι
λεκάνῃ
λεκτός
λελάληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
λελάληκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λελαλήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λελαλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λελάληκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λελάληκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λελαληκέναι
λελαλημένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: λαλέω
λελάληται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λελαξευμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: λαξεύω
λελαξευμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: λαξεύω
λελατομημένοι
λελατομημένον
λελατομημένους
λελατομημένων
λελειμμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: λείπω
λελεπρωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: λεπρόω
λελευκανθισμένη
λέληθεν
λεληθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, imperceptibly
λελιβανωμένου
λελιθοβόληται
λελικμημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: λικμάω
λελογίσμεθα
λελόγισται
λελογχώς
λελουμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λελουμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λούω
λελουσμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: λούω
λελουσμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λούω
λελυμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: λύω
λελυμέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: λύω
λελυμένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: λύω
λελυμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: λύω
λελυμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: λύω
λελυμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λύω
λελυμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: λύω
λελυμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: λύω
λελύπηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λελύπημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
λελύπησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
λελύπηται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
λέλυσαι
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λύω
λέλυται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
λελυτρωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: λυτρόω
λελυτρωμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: λυτρόω
λελυτρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: λυτρόω
λελύτρωται
λεμά
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord: Matt 27:46; Mark 15:34
λέντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: towel, a "linen" cloth, i.e., apron
 • Forms:
  • λεντίῳ Noun: Dat Sing Neut
λεντίῳ
λέξεις
λέξεων
λέξεως
λέξιν
λέξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speech
  • manner of speech, style of speech
  • expression, formulation
  • single word, phrase
  • language, dialect
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλέξιςλέξεις
GENλέξεωςλέξεων
DATλέξειλέξεσι(ν)
ACCλέξινλέξεις
λέοντα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λέων
λέοντας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: λέων
λέοντες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: λέων
λεοντηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a lion
λέοντι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λέων
λέοντος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λέων
λεόντων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: λέων
λεοπάρδοις
λεόπαρδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leopard
 • Forms:
  • λεοπάρδοις Noun: Dat Plur Masc
λέουσι
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: λέων
λέουσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: λέων
λεπίδα
λεπίδας
λεπίδες
λεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to peel off (the husk, skin or bark)
  • to strip away
 • Cognates: ἀπολεπίζω
 • Forms:
  • ἐλέπισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • λεπίσαι Verb: Aor Act Infin
λεπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an object that is thin and flat
  • scales (of a fish)
  • flakes
  • plate
 • Forms:
  • λεπίδα Noun: Acc Sing Fem
  • λεπίδας Noun: Acc Plur Fem
  • λεπίδες Noun: Nom Plur Fem
λεπίσαι
λέπισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that has been peeled off
  • peel, skin, bark, husk, rind
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλέπισμαλεπίσματα
GENλεπίσματοςλεπισμάτων
DATλεπίσματιλεπίσμασι(ν)
ACCλέπισμαλεπίσματα
λεπίσματα
λέπρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leprosy, scaliness, mould, mildew
 • Forms:
  • λεπρᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • λέπρας Noun: Gen Sing Fem
λεπρᾷ
λέπρας
λεπράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have leprosy, be leprous, become leprous, catch leprosy, become scaly or rough
 • Forms:
  • λεπρῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
λεπροί
λεπρόν
λεπρόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λεπρόω
λεπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • leprous, scaly
   • suffering leprosy
  • Substantival:
   • leprosy
   • leper
 • Forms:
  • λεπροί Adj: Nom Plur Masc
  • λεπρόν Adj: Acc Sing Masc
  • λεπροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • λεπρούς Adj: Acc Plur Masc
λεπροῦ
λεπρούς
λεπρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to afflict with leprosy, become leprous
 • Forms:
  • λελεπρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • λεπρόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
λεπρῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: λεπράω
λεπτά
λεπταί
λεπτή
λεπτήν
λεπτῆς
λεπτοί
λεπτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mite; something scaled (light), i.e., a small coin
  • subtle
 • Forms:
  • λεπτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
λεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • thin, small, light
   • subtle
   • having a thin top layer
   • capable of discerning subtleties
   • gentle and not harsh to the eardrums
   • in small particles
  • Substantival:
   • a small coin
 • Forms:
  • λεπταί Adj: Nom Plur Fem
  • λεπτή Adj: Nom Sing Fem
  • λεπτήν Adj: Acc Sing Fem
  • λεπτῆς Adj: Gen Sing Fem
  • λεπτοί Adj: Nom Plur Masc
  • λεπτοτάτων Adj: Gen Plur Masc Superlative
  • λεπτότερον Adj: Nom Sing Neut compar
λεπτοτάτων
λεπτότερον
λεπτύνει
λεπτυνεῖ
λεπτυνεῖς
λεπτῦνον
λεπτυνοῦσιν
λεπτύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grind or make small or fine or thin
  • to thresh out
  • to winnow
 • Forms:
  • ἐλέπτυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλέπτυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλέπτυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεπτύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λεπτύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λεπτυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λεπτῦνον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • λεπτυνοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • λεπτυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λεπτυνῶ
λέπυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shell, husk, rind, bark (of a plant)
λέσχαι
λέσχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • talk, gossip (malicious gossip)
  • inn, tavern
  • rowdy quarrels found in a tavern
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλέσχηλέσχαι
GENλέσχηςλεσχῶν
DATλέσχῃλέσχαις
ACCλέσχηνλέσχας
VOCλέσχηλέσχαι
λευκά
λευκαθίζοντα
λευκαθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be white
 • Forms:
  • λευκαθίζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
λευκαί
λευκαίνουσα
λευκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make white, whiten
  • to become white
 • Cognates: ἐκλευκαίνω
 • Forms:
  • ἐλεύκαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐλεύκανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • λευκαίνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • λευκᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • λευκανθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • λευκανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λευκαῖς
λευκᾶναι
λευκανθήσομαι
λευκανθίζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut Verb: Pres Act Part Acc Masc Sing
 • Root: λευκανθίζω
λευκανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have white blossoms
 • Forms:
  • λευκανθίζοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut; Verb: Pres Act Part Acc Masc Sing
λευκανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dress in white
 • Forms:
  • λελευκανθισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
λευκανῶ
λευκάς
λευκή
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: λευκός
λεύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: white poplar
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλεύκηλευκαί
GENλεύκηςλευκῶν
DATλεύκῃλεύκαῖς
ACCλεύκηνλεύκας
VOCλεύκηλευκαί
λευκῇ
λευκήν
λεύκην
λευκῆς
λευκοί
λευκοῖς
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Neut
  • Adj: Dat Plur Masc
 • Root: λευκός
λευκόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: λευκός
λευκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • white
  • bright, shining, gleaming, brilliant
 • Cognates: διάλευκος, ἔκλευκος, λευκός
 • Forms:
  • λευκά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λευκαί Adj: Nom Plur Fem
  • λευκαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • λευκάς Adj: Acc Plur Fem
  • λευκή
  • Adj: Nom Sing Fem
  • λευκῇ Adj: Dat Sing Fem
  • λευκήν Adj: Acc Sing Fem
  • λευκῆς Adj: Gen Sing Fem
  • λευκοί Adj: Nom Plur Masc
  • λευκοῖς
   • Adj: Dat Plur Neut
   • Adj: Dat Plur Masc
  • λευκόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • λευκοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • λευκούς Adj: Acc Plur Masc
λευκότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whiteness
 • Forms:
  • λευκότητος Noun: Gen Sing Fem
λευκότητος
λευκοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λευκός
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act/Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λευκόω
λευκούς
λευκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whiten over, make white, paint white
 • Forms:
  • λευκοῦ
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act/Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • λευκούς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
λεύκωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • whiteness
  • notice board, a tablet covered with gypsum
  • white spot in the eye, white film in the eye
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλεύκωμαλευκώματα
GENλευκώματοςλευκωμάτων
DATλευκώματιλευκώμασι(ν)
ACCλεύκωμαλευκώματα
λευκώμασιν
λευκώμασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whiteness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλευκώμασιςλευκωμάσεις
GENλευκωμάσεωςλευκωμάσεων
DATλευκωμάσειλευκωμάσεσι(ν)
ACCλευκώμασι(ν)λευκωμάσεις
λευκώματα
λευκωμάτων
λεχθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: λέγω
λεχθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λέγω
λεχώ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: a woman in childbed, woman in childbirth
λέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλέωνλέοντες
GENλέοντοςλεόντων
DATλέοντιλέουσι(ν)
ACCλέονταλέοντας
VOCλέονλέοντες
λεωπετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smooth rock, bare rock
 • Forms:
  • λεωπετρίαν Noun: Acc Sing Fem
λεωπετρίαν