δέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind, fasten, be in bonds, knit, tie, wind
   • to incarcerate, tie up
   • to stage a conspiracy
  • Mid/Pass:
   • to lack, miss, stand in need of a person or thing
   • to be less, short (e.g., Quadratus says "19.5 years" as "20 years less 6 months")
   • to be in want or need
   • to be necessary
   • to ask for a thing from a person
   • to plead, pray, beseech, beg
 • Note: There are two distinctly different words where the Pres Act Ind 1st Sing is δέω. One means "to tie" and has the future form δήσω. The other means "to need" and has the future form δεήσω.
 • Cognates: ἀναδέω, ἀποδέω, δέω, διαδέω, ἐκδέω, ἐνδέω, ἐξοιδέω, ἐπιδέω, καταδέω, περιδέω, προσδέω, συνδέω, ὑποδέω
 • Forms:
  • δεδέημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing #2
  • δεδεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc #1
  • δέδεμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing #1
  • δεδεμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut #1
  • δεδεμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem #1
  • δεδεμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • δεδεμενον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • δεδεμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • δεδεμένου Verb: perf Mid/Pass part Gen sing Masc/Neut
  • δεδεμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • δεδεμένῳ Verb: perf Mid/Pass part Dat sing Masc/Neut
  • δἐδεσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • δεδέσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • δέδεται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δέεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δεηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • δεηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • δεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δεηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • δεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δεηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • δεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • δέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • δεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • δεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • δέοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • δεόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δεομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • δεομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • δέονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δέουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δεώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • δῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • δήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐδεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδεήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδέοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔδησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δεώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω