δέω
 • Present
 • δέηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δέοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • δεόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • δεομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • δεομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • δέονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δέουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δεώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Imperfect
 • δεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • δεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δεηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δεηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • δεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐδέοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔδησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • δεηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • δεηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • δεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δεηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • δεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • δήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • δήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδεήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔδησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδέημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing #2
 • δεδεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc #1
 • δέδεμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing #1
 • δεδεμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut #1
 • δεδεμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem #1
 • δεδεμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • δεδεμενον
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • δεδεμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • δεδεμένου Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing Masc/Neut
 • δεδεμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • δεδεμένῳ Verb: Perf Mid/Pass part Dat sing Masc/Neut
 • δἐδεσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
 • δεδέσθαι Verb: Perf Pass Infin
 • δέδεται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • δέεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
δεώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: δέω