διαβάθρα
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαβάθρα 
GENδιαβάθρας 
DAT  
ACC διαβάθρας
διαβάθρας
διάβαινε
διαβαίνει
διαβαίνειν
διαβαίνεις
διαβαίνετε
διαβαίνῃς
διαβαίνομεν
διαβαίνοντα
διαβαίνοντες
διαβαίνοντος
διαβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cross over, step across, pass over, come over, pass through
  • to traverse (from one side to another)
 • Cognates: ἀναβαίνω, ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
  • διαβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διάβαινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διαβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διαβαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • διαβαίνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διαβαίνετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • διαβαίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • διαβαίνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • διαβαίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διαβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διαβαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διαβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διαβάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διαβάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διαβάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • διαβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαβῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • διάβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διαβῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διαβήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • διαβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διαβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διαβησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • διαβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διάβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διαβήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • διαβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • διαβῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διαβῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διέβαιναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέβαινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διέβαινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διέβη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • διέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • διέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
διαβαίνων
διαβάλλω
διαβάλλων
διαβαλόντας
διαβάντες
διαβάς
διαβάσει
διαβάσεις
διαβάσεων
διαβάσεως
διαβάσης
διάβασιν
διάβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάβασιςδιαβάσεις
GENδιαβάσεωςδιαβάσεων
DATδιαβάσειδιαβάσεσι(ν)
ACCδιάβασι(ν)διαβάσεις
διαβεβαιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to confirm, affirm constantly
 • Forms:
  • διαβεβαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαβεβαιούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διαβεβαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • διαβεβαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
διαβεβαιούμενος
διαβεβαιοῦνται
διαβεβαιοῦσθαι
διαβεβαιοῦται
διαβῇ
διάβηθι
διάβημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιάβημαδιαβήματα
GENδιαβήματοςδιαβημάτων
DATδιαβήματιδιαβήμασι(ν)
ACCδιάβημαδιαβήματα
διαβήματα
διαβῆναι
διαβῇς
διαβήσεσθε
διαβήσεται
διαβήσῃ
διαβήσομαι
διαβησόμεθα
διαβήσονται
διάβητε
διαβῆτε
διαβήτω
διαβιάζομαι
διαβιασάμενοι
διαβιβάζω
διαβιβάσαι
διαβιβάσετε
διαβιβάσῃς
διαβιόω
διαβιώσῃ
διαβλέπω
διαβλέψεις
διαβληθείσης
διαβοάω
διαβοήσετε
διαβόητος
διαβοήτου
διαβολαῖς
διαβολάς
διαβολὰς
διάβολε
διαβολέω
διαβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMδιαβολήδιαβολαί
GENδιαβολῆς, διαβολάςδιαβολῶν
DATδιαβολῇδιαβολαῖς
ACCδιαβολήνδιαβολάς
διαβολήν
διαβολήν
διαβολῆς
διάβολοι
διάβολον
διάβολος
διαβόλου
διαβόλους
διαβόλῳ
διαβουλευόμενοι
διαβουλεύω
διαβούλια
διαβουλίοις
διαβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: counsel, deliberation, decree, intrigue, a plot, design, plan
 • Cognates: διαβούλιον, συμβούλιον
 • Forms:
  • διαβούλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • διαβουλίοις Noun: Dat Plur Neut
  • διαβουλίου Noun: Gen Sing Neut
  • διαβουλίων Noun: Gen Plur Fem
διαβουλίου
διαβουλίων
διαβῶ
διαβῶμεν
διαβῶσιν