ἐκάησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
ἐκάθαιρεν
ἐκαθάριζεν
ἐκαθάρισα
ἐκαθάρισαν
ἐκαθάρισε
ἐκαθάρισεν
ἐκαθαρίσθη
ἐκαθαρίσθημεν
ἐκαθαρίσθης
ἐκαθαρίσθησαν
ἐκαθαριώθησαν
ἐκαθέζετο
ἐκαθεζόμην
ἐκάθευδε
ἐκάθευδεν
ἐκάθευδον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: καθεύδω
ἐκαθήμην
ἐκάθηντο
ἐκάθητο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κάθημαι
ἐκάθισα
ἐκαθίσαμεν
ἐκάθισαν
ἐκάθισας
ἐκαθίσατε
ἐκάθισε
ἐκάθισεν
ἐκάθου
ἐκαίετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
ἐκαίνιζεν
ἐκαιρέω
ἐκαίρω
ἐκακηγόρει
ἐκακολόγει
ἐκακολόγουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: κακολογέω
ἐκακοπάθησας
ἐκακοποίησα
ἐκακοποιήσατε
ἐκακοποίησεν
ἐκακουχήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακουχήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκαλαμήσαντο
ἐκάλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλλιώθησαν
ἐκαλλωπίσατο
ἐκαλούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλυπτεν
ἐκαλύπτετε
ἐκάλυψα
ἐκάλυψαν
ἐκάλυψας
ἐκάλυψεν
ἐκάμμυσαν
ἐκάμφθησαν
ἔκαμψαν
ἔκαμψεν
ἐκαπνίζετο
ἐκάπνισεν
ἐκαρδίωσας
ἐκαρπίσαντο
ἐκάρπωσα
ἐκαρτέρησα
ἐκαρτέρησε
ἐκαρτέρησεν
ἕκαστα
ἑκάστη
ἑκάστῃ
ἑκάστην
ἑκάστης
ἕκαστοι
ἑκάστοις
ἕκαστον
ἕκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • each, each one, every
  • any, both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκαστοςἑκάστηἕκαστον
GENἑκάστουἑκάστηςἑκάστου
DATἑκάστῳἑκάστῃἑκάστῳ
ACCἕκαστονἑκάστηνἕκαστον
VOCἕκαστεἑκάστηἕκαστε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
GENἑκάστωνἑκάστωνἑκάστων
DATἑκάστοιςἑκάσταιςἑκάστοις
ACCἑκάστουςἑκάσταςἕκαστα
VOCἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
ἑκάστοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, at any time
ἑκάστου
ἑκάστῳ
ἑκάστων
ἑκατέραις
ἑκατέρας
ἑκάτεροι
ἑκάτερον
ἑκάτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: each (of two), both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροςἑκατέραἑκάτερον
GENἑκατέρουἑκατέραςἑκατέρου
DATἑκατέρῳἑκατέρᾳἑκατέρῳ
ACCἑκάτερονἑκατέρανἑκάτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροιἑκάτεραιἑκάτερα
GENἑκατέρων
DATἑκατέροιςἑκατέραιςἑκατέροις
ACCἑκατέρουςἑκατέραςἑκάτερα
ἑκατέρου
ἑκατέρῳ
ἑκατέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on each side, on either hand
ἑκατέρων
ἐκατηράσατο
ἑκατόν
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: a hundred, by hundreds
ἑκατοντάδας
ἑκατοντάδων
ἑκατονταετής, ἑκατονταέτης
ἑκατονταπλασίονα
ἑκατονταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hundredfold, a hundred times
 • Forms:
  • ἑκατονταπλασίονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἑκατονταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a hundred-fold, a hundred times as much, a hundred times as many
ἑκατόνταρχαι
ἑκατοντάρχαις
ἑκατοντάρχας
ἑκατοντάρχῃ
ἑκατοντάρχης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: centurion, the captain of one hundred men
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκατοντάρχηςἑκατόνταρχαι
GENἑκατοντάρχουἑκατονταρχῶν
DATἑκατοντάρχῃἑκατοντάρχαις
ACCἑκατοντάρχηνἑκατοντάρχας
ἑκατόνταρχοι
ἑκατοντάρχοις
ἑκατόνταρχον
ἑκατόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader of a hundred, centurion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκατόνταρχοςἑκατόνταρχοι
GENἑκατοντάρχουἑκατοντάρχων
DATἑκατοντάρχῳἑκατοντάρχοις
ACCἑκατόνταρχονἑκατοντάρχους
ἑκατοντάρχου
ἑκατοντάρχους
ἑκατοντάρχῳ
ἑκατοντάρχων
ἑκατονταρχῶν
ἑκατοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: one hundred times
ἑκατοντάς
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • hundreds
  • a group of 100 members of a troop
 • Forms:
  • ἑκατοντάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἑκατοντάδων Noun: Gen Plur Fem
ἑκατοστεύουσαν
ἑκατοστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to increase 100-fold, bring forth a hundredfold, yield 100-fold (of a crop)
 • Forms:
  • ἑκατοστεύουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
ἑκατοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one hundredth
 • Forms:
  • ἑκατοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑκατοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑκατοστοῦ
ἑκατοστῷ
ἐκαυματίσθη
ἐκαυματίσθησαν
ἔκαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
ἐκαυχᾶτο
ἐκαυχῶντο