ἐκάησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
ἐκάθαιρε(ν)
ἐκαθάριζε(ν)
ἐκαθάρισα
ἐκαθάρισαν
ἐκαθάρισε(ν)
ἐκαθαρίσθη
ἐκαθαρίσθημεν
ἐκαθαρίσθην
ἐκαθαρίσθης
ἐκαθαρίσθησαν
ἐκαθαριώθησαν
ἐκαθέζετο
ἐκαθεζόμην
ἐκάθευδε(ν)
ἐκάθευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθεύδω
ἐκαθήμην
ἐκάθηντο
ἐκάθητο
ἐκάθισα
ἐκαθίσαμεν
ἐκάθισαν
ἐκάθισας
ἐκαθίσατε
ἐκάθισε(ν)
ἐκάθου
ἐκαίετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
ἐκαίνιζε(ν)
ἐκαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rescue
 • Forms:
  • ἐξελοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἐκαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lift away, move out
 • Forms:
  • ἐξῆρε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκακηγόρει
ἐκακολόγει
ἐκακολόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακολογέω
ἐκακοπάθησας
ἐκακοποίησα
ἐκακοποιήσατε
ἐκακοποίησε(ν)
ἐκακουχήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακουχήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκακώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
ἐκάκωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
ἐκάκωσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
ἐκαλαμήσαντο
ἐκάλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλεσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλεσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκαλλιώθησαν
ἐκαλλωπίσατο
ἐκαλούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκαλοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκάλυπτε(ν)
ἐκαλύπτετε
ἐκαλύφθην
ἐκάλυψα
ἐκάλυψαν
ἐκάλυψας
ἐκάλυψε(ν)
ἐκάμμυσαν
ἐκάμφθησαν
ἔκαμψαν
ἔκαμψε(ν)
ἐκαπνίζετο
ἐκάπνισε(ν)
ἐκαρδίωσας
ἐκαρπίσαντο
ἐκάρπωσα
ἐκαρτέρησα
ἐκαρτέρησε(ν)
ἕκαστα
ἑκάστη
ἑκάστῃ
ἑκάστην
ἑκάστης
ἕκαστοι
ἑκάστοις
ἕκαστον
ἕκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • each, each one, every
  • any, both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκαστοςἑκάστηἕκαστον
GENἑκάστουἑκάστηςἑκάστου
DATἑκάστῳἑκάστῃἑκάστῳ
ACCἕκαστονἑκάστηνἕκαστον
VOCἕκαστεἑκάστηἕκαστε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
GENἑκάστωνἑκάστωνἑκάστων
DATἑκάστοιςἑκάσταιςἑκάστοις
ACCἑκάστουςἑκάσταςἕκαστα
VOCἕκαστοιἕκασταιἕκαστα
ἑκάστοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, at any time
ἑκάστου
ἑκάστῳ
ἑκάστων
ἑκατέραις
ἑκατέρας
ἑκάτεροι
ἑκάτερον
ἑκάτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: each (of two), both
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροςἑκατέραἑκάτερον
GENἑκατέρουἑκατέραςἑκατέρου
DATἑκατέρῳἑκατέρᾳἑκατέρῳ
ACCἑκάτερονἑκατέρανἑκάτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκάτεροιἑκάτεραιἑκάτερα
GENἑκατέρων
DATἑκατέροιςἑκατέραιςἑκατέροις
ACCἑκατέρουςἑκατέραςἑκάτερα
ἑκατέρου
ἑκατέρῳ
ἑκατέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on each side, on either hand
ἑκατέρων
ἐκατηράσατο
ἑκατόν
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: a hundred, by hundreds
ἑκατοντάδας
ἑκατοντάδων
ἑκατονταετεῖ
ἑκατονταετής, ἑκατονταέτης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: 100-year old
 • Forms:
  • ἑκατονταετεῖ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἑκατονταπλασίονα
ἑκατονταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hundredfold, a hundred times
 • Forms:
  • ἑκατονταπλασίονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἑκατονταπλασίονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἑκατονταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a hundred-fold, a hundred times as much, a hundred times as many
ἑκατόνταρχαι
ἑκατοντάρχαις
ἑκατοντάρχας
ἑκατοντάρχῃ
ἑκατοντάρχης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: centurion, the captain of one hundred men
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκατοντάρχηςἑκατόνταρχαι
GENἑκατοντάρχουἑκατονταρχῶν
DATἑκατοντάρχῃἑκατοντάρχαις
ACCἑκατοντάρχηνἑκατοντάρχας
ἑκατόνταρχοι
ἑκατοντάρχοις
ἑκατόνταρχον
ἑκατόνταρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: officer of 100, leader of a hundred, centurion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκατόνταρχοςἑκατόνταρχοι
GENἑκατοντάρχουἑκατοντάρχων
DATἑκατοντάρχῳἑκατοντάρχοις
ACCἑκατόνταρχονἑκατοντάρχους
ἑκατοντάρχου
ἑκατοντάρχους
ἑκατοντάρχῳ
ἑκατοντάρχων
ἑκατονταρχῶν
ἑκατοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: one hundred times
ἑκατοντάς
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • hundreds
  • a group of 100 members of a troop
 • Forms:
  • ἑκατοντάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἑκατοντάδων Noun: Gen Plur Fem
ἑκατοστεύουσαν
ἑκατοστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to increase 100-fold, bring forth a hundredfold, yield 100-fold (of a crop)
 • Forms:
  • ἑκατοστεύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
ἑκατοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one hundredth
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκατοστόςἑκατοστήἑκατοστόν
GENἑκατοστοῦἑκατοστῆςἑκατοστοῦ
DATἑκατοστῷἑκατοστῇἑκατοστῷ
ACCἑκατοστόνἑκατοστήνἑκατοστόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκατοστοίἑκατοσταίἑκατοστά
GENἑκατοστῶνἑκατοστῶνἑκατοστῶν
DATἑκατοστοῖςἑκατοσταῖςἑκατοστοῖς
ACCἑκατοστούςἑκατοστάςἑκατοστά
ἑκατοστοῦ
ἑκατοστῷ
ἐκαύθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: καίω
ἐκαυματίσθη
ἐκαυματίσθησαν
ἔκαυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: καίω
ἔκαυσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
ἐκαυχᾶτο
ἐκαυχῶντο