ἐκπαιδεῦσαι
ἐκπαιδεύω
 • Meaning:
  • to bring up from childhood, educate completely
  • to groom, train thoroughly
 • Forms:
  • ἐκπαιδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἐκπαίζοντες
ἐκπαίζω
 • Meaning: to laugh to scorn, mock at
 • Forms:
  • ἐκπαίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἔκπαλαι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of a long time, long ago, for a long while
ἐκπειράζοντες
ἐκπειράζω
 • Meaning:
  • to tempt, test, try
  • to challenge, confront
  • to put to a test (to discover quality)
 • Forms:
  • ἐκπειρασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπειράζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκπειράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκπειράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπειράζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκπειράζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπείρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπειράσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξεπειράσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἐκπειράζωμεν
ἐκπειράζων
ἐκπειράσεις
ἐκπειράσῃ
ἐκπειρασθείς
ἐκπέμπω
 • Meaning:
  • to send away, send forth, dispatch, send out
  • to allow to set out on a journey
  • to send back
 • Forms:
  • ἐκπεμφθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • ἐκπεμφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐκπέμπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκπέμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκπέμψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκπέμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπέμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξέπεμψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέπεμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέπεμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπέμπων
ἐκπεμφθέντες
ἐκπεμφθέντων
ἐκπέμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπέμπω
ἐκπέμψατε
ἐκπέμψει
ἐκπεπετάκεισαν
ἐκπεπηδηκέναι
ἐκπεπιεσμένην
ἐκπεπλήρωκε
ἐκπεπλήρωκεν
ἐκπεπορευμένοι
ἐκπεπορεθμένων
ἐκπεπόρευσθε
ἐκπεπόρθηκαν
ἐκπεπόρνευκε, ἐκπεπόρνευκεν
ἐκπέπτωκας
ἐκπέπτωκε
ἐκπέπτωκεν
ἐκπεπτωκόσι, ἐκπεπτωκόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to fall out (of favour)
  • to banish
 • Root: ἐκπίπτω
ἐκπεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκπίπτω
ἐκπεράω
 • Meaning:
  • to carry out
  • to carry away
  • to pass through
 • Forms:
  • ἐξεπέρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπεριπορεύεται
ἐκπεριπορεύομαι
 • Meaning:
  • to go around, make a detour
  • to move out
  • to encircle
 • Forms:
  • ἐκπεριπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκπερισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: excessive, beyond regular number or amount
ἐκπερισσοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Note: Possibly should be two words: ἐκ περισσοῦ
 • Root: ἐκπερισσός
ἐκπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: excessively
ἐκπεσεῖν
ἐκπέσῃ
ἐκπέσητε
ἐκπέσοι
ἐκπεσόν
ἐκπέσωμεν
ἐκπέσωσι, ἐκπέσωσιν
ἐκπετάζω
 • Meaning:
  • to spread out, stretch out, scatter
  • to unfold
  • to disclose the contents of
  • to fly off
 • Forms:
  • ἐκπεπετάκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπετάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐκπέτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκπετασθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκπετάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπετάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπετάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκπετάζων
ἐκπετάννυμι
 • Meaning: to spread out, stretch out
 • Forms:
  • ἐκπετάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξεπέτασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξεπέτασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπέτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπετάσαντες
ἐκπετάσεως
ἐκπετασθέν
ἐκπέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a spreading out, opening
ἐκπέτασον
ἐκπετάσω
ἐκπέτομαι
 • Meaning:
  • to fly out, fly away
  • to move swiftly away in the air
 • Forms:
  • ἐξέπτησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκπέφευγας
ἐκπέφευγεν
ἐκπεφευγέναι
ἐκπεφευγότες
ἐκπεφευγώς
ἐκπεφορημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to carry out
 • Root: ἐκφορέω
ἐκπηδάω
 • Active Meaning:
  • to escape
  • to rush out
  • to leap out
 • Middle Meaning:
  • to rush out, leap out
  • to start up, get up quickly
 • Forms:
  • ἐκπεπηδηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐκπηδήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκπηδήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐκπηδήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκπηδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκπηδῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπήδων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξεπήδων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐκπηδήσας
ἐκπηδήσασα
ἐκπηδήσεται
ἐκπηδήσῃ
ἐκπηδῶν
ἐκπιάζω
 • Note: Also spelled ἐκπιέζω
 • Meaning: to squeeze out, force out, oppress, extort
ἐκπιέζῃς
ἐκπιεζοῦντες
ἐκπιέζω
 • Meaning:
  • to push out (as unwanted)
  • to squeeze the nose (and clear out the mucus)
  • to extract by force
  • to squeeze out, force out, oppress, extort
 • Forms:
  • ἐκπεπιεσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἐκπιέζῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐκπιεζοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκπιέζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξεπίεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ἐκπιέζων
ἐκπιεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning:
  • to drink (the entire contents)
  • to drain (a cup) dry
 • Root: ἐκπίνω
ἐκπικραίνω
 • Meaning:
  • to embitter
  • to irritate
ἐκπίνει
ἐκπίνω
 • Active Meaning:
  • to drink up, drink all the contents of
  • to drink dry
  • to quaff
  • to swallow
 • Middle Meaning:
  • to swallow down
 • Forms:
  • ἐκπίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξέπιες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπίονται
ἐκπίπτει
ἐκπίπτοντες
ἐκπίπτω
 • Meaning:
  • to fall off, fall from (e.g., leaves fall from trees)
  • to fall out (accidentally from a fixed position)
  • to fall out of favour; to banish
  • to lose (something) (e.g., lose favour)
  • to suffer loss of
  • to fail, weaken
  • to be publicly announced
  • nautical: to drift off course, run aground, crash, smash
 • Forms:
Present
 • ἐκπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἐκπέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
Aorist
 • ἐκπεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκπεσόν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκπέσωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκπέσωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκπέσωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐκπέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐκπέπτωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπεπτωκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ἐκπλαγείς
ἐκπλαγέντας
ἐκπλαγέντες
ἐκπλαγέντος
ἐκπλαγῇς
ἐκπλαγῶσι, ἐκπλαγῶσιν
ἐκπλέκω
 • Meaning: to disentangle (oneself)
 • Forms:
  • ἐκπλέξαι Verb: Aor Act Infin
ἐκπλέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπλέκω
ἐκπλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκπλέω
ἐκπλέω
 • Meaning: to sail away to, sail away from
 • Forms:
  • ἐκπλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξέπλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπλεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἔκπληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shocking, frightful
ἔκπληξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: consternation
ἔκπληξιν
ἐκπληροῦν
ἐκπληρόω
 • Meaning:
  • to pay off
  • to defray, make up (the costs)
  • to carry out
  • to fulfill (a promise)
  • to bring to completion, fill up (remaining amount), make up (a certain number)
  • to bring to full conclusion
 • Forms:
  • ἐξεπληρώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκπληρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκπεπλήρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπεπλήρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπληροῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκπληρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκπληρώσειν Verb: Fut Act Infin
ἐκπληρῶσαι
ἐκπληρώσειν
ἐκπλήρωσι, ἐκπλήρωσιν
ἐκπλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • filling up the measure, completion, accomplishment
  • act of reaching the full measure
ἐκπληρώσωσι, ἐκπληρώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκπληρόω
ἐκπλήσσεσθαι
ἐκπλησσόμενος
ἐκπλήσσω
 • Active Meaning:
  • to amaze, astound, overwhelm
 • Middle Meaning:
  • to marvel at
 • Passive Meaning:
  • to be astonished, amazed, admire, marvel at
  • to be confounded
  • to be overwhelmed (with fright or wonder)
 • Forms:
  • ἐξέπληξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπλαγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκπλαγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπλαγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐκπλαγῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκπλήσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπλησσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκπλήττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξεπλάγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεπλήσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεπλήσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκπλήττεσθαι
ἐκπληττόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to strike, expel
 • Root: ἐκπλήσσω
ἐκπλυνεῖ
ἐκπλύνω
 • Meaning: to wash out, wash off
 • Forms:
  • ἐκπλυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκπνέω
 • Meaning: to breathe out, expire, die
 • Forms:
  • ἐξέπνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέπνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπνέων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to breathe out
 • Root: ἐκποιέω
ἐκποιεῖ
ἐκποιέω
 • Meaning:
  • to procure
  • to permit, grant right to, enable
  • to be sufficient, be enough
  • to put out, give up for adoption
  • to produce, bring forth
  • to make complete, finish, finish off
  • to possess sufficient capacity or capability (for a task)
 • Forms:
  • ἐκποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκποιῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐκποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεποίει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκποιῇ
ἐκποιήσει
ἐκπολεμέω
 • Meaning:
  • to wage war, go to war against
  • to excite to war, make hostile, battle
 • Forms:
  • ἐκπολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκπολεμήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐκπολεμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκπολεμήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκπολεμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεπολέμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεπολέμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκπολεμῆσαι
ἐκπολεμήσαντες
ἐκπολεμήσας
ἐκπολεμήσομεν
ἐκπολεμήσωμεν
ἐκπολιορκέω
 • Meaning:
  • to besiege
  • to force a besieged town to surrender or capitulate
 • Forms:
  • ἐκπολιορκησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξεπολιόρκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεπολιόρκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπολιορκησάτωσαν
ἐκπολιτεύω
 • Meaning: to change the constitution of a state, cause it to degenerate
 • Forms:
  • ἐξεπολίτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sending out, sending forth
ἐκπομπήν
ἐκπομπῆς
ἐκπορεύεσθαι
ἐκπορεύεσθε
ἐκπορευέσθω
ἐκπορεύεται
ἐκπορεύῃ
ἐκπορεύομαι
 • Meaning:
  • to go out, go away (e.g., go out on a journey)
  • to go out, come out (e.g., go out of one's mouth)
  • to proceed
  • to move out
  • to emerge
 • Forms:
Present
 • ἐκπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκπορεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκπορευόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκπορευομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκπορευομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐκπορευομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐκπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἐκπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐκπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἐκπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκπορευομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • ἐκπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
Imperfect
 • ἐξεπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐξεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξεπορεύου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ἐκπορεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκπορεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἐκπεπορευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκπεπορεθμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκπεπόρευσθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκπορευόμενα
ἐκπορευόμεναι
ἐκπορευομένη
ἐκπορευομένῃ
ἐκπορευομένην
ἐκπορευομένης
ἐκπορευόμενοι
ἐκπορευομένοις
ἐκπορευόμενον
ἐκπορευόμενος
ἐκπορευομένου
ἐκπορευομένους
ἐκπορευομένῳ
ἐκπορευομένων
ἐκπορεύονται
ἐκπορεύσῃ
ἐκπορεύσονται
ἐκπορεύωμαι
ἐκπορθεῖσθαι
ἐκπορθέω
 • Meaning:
  • to pillage, ravage
  • to destroy
 • Forms:
  • ἐκπεπόρθηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκπορθεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκπορθήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκπορθήσας
ἐκπορνεύειν
ἐκπορνεύετε
ἐκπορνεύουσα
ἐκπορνευούσῃ
ἐκπορνεύουσι, ἐκπορνεύουσιν
ἐκπορνεῦσαι
ἐκπορνεύσασαι
ἐκπορνεύσασι, ἐκπορνεύσασιν
ἐκπορνεύσει
ἐκπορνεύσουσι, ἐκπορνεύσουσιν
ἐκπορνεύσωσι, ἐκπορνεύσωσιν
ἐκπορνεύω
 • Meaning:
  • to prostitute; to engage in prostitution
  • to indulge in sexual immorality, commit fornication
  • to indulge in acts of unfaithfulness
  • to induce to do fornication
 • Forms:
Present
 • ἐκπορνεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκπορνεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐκπορνεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐκπορνευούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐκπορνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐκπορνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκπορνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκπορνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκπορνεύσασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐκπορνεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἐκπορνεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεπόρνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεπόρνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκπεπόρνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἔκπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: available for purchase
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sirach 10:8
  Apostolic Fathers: _

ἐκπρεπεῖς
ἐκπρεπέσιν
ἐκπρεπεστάτη
ἐκπρεπέτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐκπρεπής
 • Meaning: most remarkable, most distinguished, most magnificent
ἐκπρεπῆ
ἐκπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἐκπρεπέτατος
 • Meaning:
  • remarkable, outstanding, conspicuous, distinguished
  • preeminent (in strength), extraordinary, magnificent
 • Forms:
ἐκπρέπω
 • Meaning: to be excellent
 • Forms:
  • ἐκπρεπεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἐκπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: remarkably
ἐκπρίαμαι
 • Meaning: to buy off and rescue
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Prov 24:11
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐκπρίου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἐκπρίου
ἐκπρίσας
ἐκπρίω
 • Meaning:
  • to saw off, saw down
 • Forms:
  • ἐκπρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw forth
 • Note: Like προβάλλω
ἐκπτύω
 • Meaning: to reject, spit out, spurn
 • Forms:
  • ἐξεπτύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἐκπυροῦν
ἐκπυρόω
 • Meaning:
  • to heat, warm very hot
  • to set on fire
  • to destroy by fire, burn to ashes
  • to consume utterly
 • Forms:
  • ἐκπυροῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκπυρωθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
ἐκπυρωθέντων