ἐκβαίνει
ἐκβαίνω
ἐκβαίνων
ἔκβαλε
ἐκβαλεῖ
ἐκβαλεῖν
ἐκβάλετε
ἐκβάλῃ
ἐκβάλῃς
ἐκβάλλει
ἐκβάλλειν
ἐκβάλλεις
ἐκβάλλεται
ἐκβάλλετε
ἐκβάλλῃ
ἐκβαλλόμενοι
ἐκβαλλόμενος
ἐκβαλλομένους
ἐκβάλλοντα
ἐκβάλλοντας
ἐκβάλλοντες
ἐκβάλλουσι
ἐκβάλλουσιν
ἐκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Forcibly: to drive out, expel, throw out
  • Without force:
   • to send out, take out, remove
   • to expel
   • to depart, move out
   • to deploy
   • to divorce
 • Cognates: ἀμφιβάλλω, ἀναβάλλω, ἀντιβάλλω, ἀντιπαραβάλλω, ἀποβάλλω, βάλλω, διαβάλλω, διεκβάλλω, διεμβάλλω, εἰσβάλλω, ἐκβάλλω, ἐμβάλλω, ἐνδιαβάλλω, ἐπιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, παρασυμβάλλομαι, παρεμβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, ὑπερβάλλω, ὑποβάλλω
 • Forms:
  • ἐξεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκβληθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐκβαλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἔκβαλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐκβάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκβάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβάλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκβάλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκβάλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκβάλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκβάλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβαλλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκβαλλομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐκβάλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐκβάλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκβάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκβάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκβάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκβάλλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐκβάλλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐκβαλόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκβαλόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκβαλοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκβαλοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκβαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐκβαλῶ Verb: Fut Act Subj 1st Sing
  • ἐκβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκβάλωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκβάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκβεβλήκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • ἐκβεβλημένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐκβεβλημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐκβεβλημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • ἐκβληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • ἐκβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκβληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκβληθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἐξέβαλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξεβάλετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξέβαλλον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεβάλλοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεβλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἐκβάλλων
ἐκβάλλωσι
ἐκβάλλωσιν
ἐκβαλόντας
ἐκβαλόντες
ἐκβαλοῦσα
ἐκβαλοῦσι
ἐκβαλοῦσιν
ἐκβάλω
ἐκβαλῶ
ἐκβαλών
ἐκβάλωσι
ἐκβάλωσιν
ἐκβάσει
ἐκβάσεις
ἐκβάσεων
ἔκβασιν
ἔκβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκβασιςἐκβάσεις
GENἐκβάσεωςἐκβάσεων
DATἐκβάσειἐκβάσεσι(ν)
ACCἔκβασι(ν)ἐκβάσεις
ἐκβεβλήκει
ἐκβεβλημένη
ἐκβεβλημένην
ἐκβεβλημένης
ἐκβῆναι
ἔκβητε
ἐκβιάζεται
ἐκβιάζῃ
ἐκβιάζω
ἐκβιάσαι
ἐκβλαστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprout up, shoot forth
  • to cause to grow, produce
 • Cognates: ἀναβλαστάνω, βλαστάνω, ἐκβλαστάνω
 • Forms:
  • ἐκβλαστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκβλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβλαστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐκβλαστῆσαι
ἐκβλαστήσει
ἐκβλαστήσῃ
ἐκβληθέντας
ἐκβληθέντος
ἐκβληθῆναι
ἐκβληθήσεται
ἐκβληθήσονται
ἐκβληθήτωσαν
ἐκβλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush out, split open
 • Cognates: βλύζω, ἐκβλύζω
 • Forms:
  • ἐκβλύζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐκβλύζωσιν
ἐκβοάω
ἐκβολή
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκβολή 
GEN  
DATἐκβολῇ 
ACCἐκβολήν 
ἐκβολῇ
ἐκβολήν
ἔκβολοι
ἔκβολος
ἐκβράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw out, chase out, expel, drive out
 • Cognates: ἀναβράζω, βράζω, ἐκβράζω
 • Forms:
  • ἐξέβρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέβρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεβράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκβρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • trembling, shaking
  • confusion
 • Cognates: βρασμός