ἐκβαίνει
ἐκβαίνω
ἐκβαίνων
ἔκβαλε
ἐκβαλεῖ
ἐκβαλεῖν
ἐκβαλεῖς
ἐκβάλετε
ἐκβάλῃ
ἐκβάλῃς
ἐκβάλλει
ἐκβάλλειν
ἐκβάλλεις
ἐκβάλλεται
ἐκβάλλετε
ἐκβάλλῃ
ἐκβαλλόμενοι
ἐκβαλλόμενος
ἐκβαλλομένους
ἐκβάλλοντα
ἐκβάλλοντας
ἐκβάλλοντες
ἐκβάλλουσι
ἐκβάλλουσιν
ἐκβάλλω
 • Present
 • ἐκβαλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβάλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκβάλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκβάλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκβάλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβαλλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκβαλλομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐκβάλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐκβάλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐκβάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκβάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκβάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκβάλλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβάλλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐξέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξεβάλλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐκβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκβαλοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐκβαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐκβαλῶ Verb: Fut Act Subj 1st Sing
 • ἐκβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκβληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκβληθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξεβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκβληθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἔκβαλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐκβάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκβάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκβάλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκβαλόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐκβαλόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκβαλοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκβάλωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκβληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • ἐκβληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξέβαλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεβάλετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεβλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Perfect
 • ἐκβεβλήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκβεβλημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκβεβλημένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐκβεβλημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
ἐκβάλλων
ἐκβάλλωσι
ἐκβάλλωσιν
ἐκβαλόντας
ἐκβαλόντες
ἐκβαλοῦσα
ἐκβαλοῦσι
ἐκβαλοῦσιν
ἐκβάλω
ἐκβαλῶ
ἐκβαλών
ἐκβάλωσι
ἐκβάλωσιν
ἐκβάσει
ἐκβάσεις
ἐκβάσεων
ἔκβασιν
ἔκβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκβασιςἐκβάσεις
GENἐκβάσεωςἐκβάσεων
DATἐκβάσειἐκβάσεσι(ν)
ACCἔκβασι(ν)ἐκβάσεις
ἐκβεβλήκει
ἐκβεβλημένη
ἐκβεβλημένην
ἐκβεβλημένης
ἐκβῆναι
ἔκβητε
ἐκβιάζεται
ἐκβιάζῃ
ἐκβιάζω
ἐκβιάσαι
ἐκβλαστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprout up, shoot forth
  • to cause to grow, produce
 • Cognates: ἀναβλαστάνω, βλαστάνω, ἐκβλαστάνω
 • Forms:
  • ἐκβλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκβλαστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκβλαστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐκβλαστῆσαι
ἐκβλαστήσει
ἐκβλαστήσῃ
ἐκβληθέντας
ἐκβληθέντος
ἐκβληθῆναι
ἐκβληθήσεται
ἐκβληθήσονται
ἐκβληθήτωσαν
ἐκβλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush out, split open
 • Cognates: βλύζω, ἐκβλύζω
 • Forms:
  • ἐκβλύζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐκβλύζωσιν
ἐκβοάω
ἐκβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκβολήἐκβολαί
GENἐκβολῆςἐκβολῶν
DATἐκβολῇἐκβολαῖς
ACCἐκβολήνἐκβολάς
VOCἐκβολήἐκβολαί
ἐκβολῇ
ἐκβολήν
ἔκβολοι
ἔκβολος
ἐκβράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw out, chase out, expel, drive out
 • Cognates: ἀναβράζω, βράζω, ἐκβράζω
 • Forms:
  • ἐξέβρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέβρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεβράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκβρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • trembling, shaking
  • confusion
 • Cognates: βρασμός
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκβρασμόςἐκβρασμοί
GENἐκβρασμοῦἐκβρασμῶν
DATἐκβρασμῷἐκβρασμοῖς
ACCἐκβρασμόνἐκβρασμούς
VOCἐκβρασμέἐκβρασμοί