ἐκθαμβεῖσθαι
ἐκθαμβεῖσθε
ἐκθαμβέω
 • Active Meaning:
  • to amaze
  • to astonish
  • to alarm
 • Passive Meaning:
  • to be alarmed
  • to be amazed
  • to be distressed
 • Forms:
  • ἐκθαμβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκθαμβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐκθαμβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβηθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκθαμβήσει
ἔκθαμβοι
ἔκθαμβον
ἔκθαμβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • astonishing
  • terrible, greatly astonished
 • Forms:
  • ἔκθαμβοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔκθαμβον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἔκθαμβον Adj: Acc Sing Masc
ἐκθαυμάζω
 • Meaning: to wonder greatly, marvel at, be very amazed, admire
 • Forms:
  • ἐκθαυμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκθαυμάσει
ἐκθεῖναι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to set out, place outside
 • Root: ἐκτίθημι
ἔκθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: public notice, proclamation, edict, public display
ἐκθέντες
ἐκθεριζόντων
ἐκθερίζω
 • Meaning:
  • to reap, mow completely
  • to harvest
 • Forms:
  • ἐκθερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκθερίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκθεριζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἐκθερίσαι
ἐκθερίσεις
ἔκθες
ἐκθέσει
ἐκθέσθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • Meaning: to set outside, put out
 • Root: ἐκτίθημι
ἔκθεσιν
ἔκθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a putting out, exposure (of children)
  • leftover
  • amount of regularly allocated food, prescribed amount, designated portion
ἔκθεσμον
ἔκθεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lawless, unlawful, out of law
  • contravening laws and regulations
 • Forms:
  • ἔκθεσμον Adj: Acc Sing Fem
ἔκθετα
ἔκθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exposed, abandoned (of infants)
 • Forms:
  • ἔκθετα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐκθέω
 • Meaning:
  • to run out, make a sally
  • to declare
 • Forms:
  • ἐκθῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκθηλάζω
 • Meaning:
  • to suck the breast
  • to suck out
 • Forms:
  • ἐκθηλάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐκθηλάσαντες
ἐκθήσει
ἐκθλίβειν
ἐκθλιβῇ
ἐκθλιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oppression
 • Forms:
ἐκθλιβῆς
ἐκθλίβοντες
ἐκθλιβόντων
ἐκθλίβουσι, ἐκθλίβουσιν
ἐκθλίβω
 • Meaning:
  • to have crushed testicles; removed testicles (Lev 22:24)
  • to cause someone difficulties, distress greatly
  • to afflict, oppress
  • to squeeze much, press
  • to force out, drive out
 • Forms:
Present
 • ἐκθλίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκθλιβῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκθλίβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκθλιβόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐκθλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίβων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξεθλίβετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • ἐκθλίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκθλίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξέθλιψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθλιψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθλιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτεθλιμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεθλιμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐκθλίβων
ἐκθλίψει
ἐκθλίψουσι, ἐκθλίψουσιν
ἐκθλίψω
ἐκθρέψαι
ἐκθρέψαντι
ἐκθρέψασαν
ἐκθρέψουσι, ἐκθρέψουσιν
ἐκθρέψω
ἐκθρέψωσι, ἐκθρέψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκτρέφω
ἔκθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • raging, out of one's mind, senseless
  • in violent mood, incensed
 • Forms:
ἐκθῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἐκθέω