ἐκθαμβεῖσθαι
ἐκθαμβεῖσθε
ἐκθαμβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to amaze
   • to astonish
   • to alarm
  • Passive:
   • to be alarmed
   • to be amazed
   • to be distressed
 • Cognates: θαμβέω
 • Forms:
  • ἐκθαμβεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐκθαμβεῖσθε Verb: Pres pass Imperative 2nd Plur
  • ἐκθαμβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβηθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκθαμβήσει
ἔκθαμβοι
ἔκθαμβον
ἔκθαμβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • astonishing
  • terrible, greatly astonished
 • Cognates: ἔκθαμβος, θάμβος
 • Forms:
  • ἔκθαμβοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔκθαμβον Adj: Nom Sing Neut
ἐκθαυμάζω
ἐκθαυμάσει
ἔκθεμα
ἐκθέντες
ἐκθεριζόντων
ἐκθερίζω
ἐκθερίσαι
ἐκθερίσεις
ἔκθες
ἐκθέσει
ἔκθεσιν
ἔκθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκθεσιςἐκθέσεις
GENἐκθέσεωςἐκθέσεων
DATἐκθέσειἐκθέσεσι(ν)
ACCἔκθεσι(ν)ἐκθέσεις
ἔκθεσμον
ἔκθεσμος
ἔκθετα
ἔκθετος
ἐκθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run out, make a sally
  • to declare
 • Cognates: θέω
 • Forms:
  • ἐκθῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκθηλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suck the breast
  • to suck out
 • Cognates: θηλάζω
 • Forms:
  • ἐκθηλάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐκθηλάσαντες
ἐκθήσει
ἐκθλίβειν
ἐκθλιβῇ
ἐκθλιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing fem
 • Meaning: oppression
 • Forms:
  • ἐκθλιβῆς Noun: Gen Sing Fem
ἐκθλιβῆς
ἐκθλίβοντες
ἐκθλιβόντων
ἐκθλίβουσιν
ἐκθλίβω
 • Present
 • ἐκθλίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκθλιβῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκθλίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκθλιβόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐκθλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξεθλίβετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • ἐκθλίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκθλίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξέθλιψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθλιψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθλιψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτεθλιμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ἐκθλίβων
ἐκθλίψει
ἐκθλίψουσιν
ἐκθλίψω
ἐκθρέψαι
ἐκθρέψαντι
ἐκθρέψασαν
ἐκθρέψουσιν
ἐκθρέψω
ἐκθρέψωσιν
ἔκθυμος
ἐκθῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἐκθέω