ἐκθαμβεῖσθαι
ἐκθαμβεῖσθε
ἐκθαμβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to amaze
   • to astonish
   • to alarm
  • Passive:
   • to be alarmed
   • to be amazed
   • to be distressed
 • Cognates: θαμβέω
 • Forms:
  • ἐκθαμβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκθαμβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐκθαμβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβηθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεθαμβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκθαμβήσει
ἔκθαμβοι
ἔκθαμβον
ἔκθαμβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • astonishing
  • terrible, greatly astonished
 • Cognates: ἔκθαμβος, θάμβος
 • Forms:
  • ἔκθαμβοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔκθαμβον Adj: Nom Sing Neut
ἐκθαυμάζω
ἐκθαυμάσει
ἔκθεμα
ἐκθέντες
ἐκθεριζόντων
ἐκθερίζω
ἐκθερίσαι
ἐκθερίσεις
ἔκθες
ἐκθέσει
ἔκθεσιν
ἔκθεσις
Feminine
  Singular Plural
NOM ἔκθεσις ἐκθέσεις
GEN ἐκθέσεως ἐκθέσεων
DAT ἐκθέσει ἐκθέσεσι(ν)
ACC ἔκθεσι(ν) ἐκθέσεις
ἔκθεσμον
ἔκθεσμος
ἔκθετα
ἔκθετος
ἐκθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run out, make a sally
  • to declare
 • Cognates: θέω
 • Forms:
  • ἐκθῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκθηλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suck the breast
  • to suck out
 • Cognates: θηλάζω
 • Forms:
  • ἐκθηλάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐκθηλάσαντες
ἐκθήσει
ἐκθλίβειν
ἐκθλιβῇ
ἐκθλιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing fem
 • Meaning: oppression
 • Forms:
  • ἐκθλιβῆς Noun: Gen Sing Fem
ἐκθλιβῆς
ἐκθλίβοντες
ἐκθλιβόντων
ἐκθλίβουσιν
ἐκθλίβω
 • Present
 • ἐκθλίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκθλιβῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκθλίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκθλιβόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐκθλίβουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίβων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξεθλίβετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • ἐκθλίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκθλίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθλίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐξέθλιψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθλιψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθλιψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτεθλιμμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
ἐκθλίβων
ἐκθλίψει
ἐκθλίψουσιν
ἐκθλίψω
ἐκθρέψαι
ἐκθρέψαντι
ἐκθρέψασαν
ἐκθρέψουσιν
ἐκθρέψω
ἐκθρέψωσιν
ἔκθυμος
ἐκθῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἐκθέω