κατάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a curse, imprecation, execration
  • pronouncement of a curse
  • accursed, odious state
 • Forms:
  • κατάρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κατάραι Noun: Nom Plur Fem
  • κατάραις Noun: Dat Plur Fem
  • κατάραν Noun: Acc Sing Fem
  • κατάρας Noun: Gen Sing Fem
κατάρᾳ
καταραθείη
κατάραι
κατάραις
καταράκτην
καταράκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
  • καταράκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταρράκται Noun: Nom Plur Masc
  • καταράκτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταρράκτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταρράκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταρράκτου Noun: Gen Sing Masc
  • καταρρακτῶν Noun: Gen Plur Masc
  • καταῤῥάκται Noun: Nom Plur Masc
  • καταῤῥάκτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταῤῥάκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταῤῥάκτου Noun: Gen Sing Masc
  • καταῤῥακτῶν Noun: Gen Plur Masc
κατάραν
καταράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to curse, pronounce a curse upon
   • to utter words consigning someone or something to an odious state
   • to execrate
   • to bind under a curse
   • to utter imprecations, invoke upon
   • to doom
  • Passive:
   • to be cursed, be accursed
 • Cognates: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
  • ἐκατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • καταραθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • κατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταράσαιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • καταρασάμενον Verb: Aor Mid Part Acc Sing Masc
  • καταράσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • καταράσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • καταράσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • καταράσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καταράσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταρᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • καταράσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • καταράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • καταράσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • καταρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταρώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • καταρωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • καταρώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καταρωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καταρωμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • καταρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • καταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • κατηραμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • κατηραμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κατηραμένοις Verb: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc
  • κατηραμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • κατηρασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • κατηράσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατηράσατο Verb: 1Aor Mid Imp/Ind 3rd Sing
  • κατηράσω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • κατηρῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • κεκατηραμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • κεκατήρανται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
κατάρας
κατάρασαι
καταρᾶσαι
καταράσαιτο
καταρασάμενον
καταράσασθαι
καταράσασθε
καταράσει
καταράσῃ
καταράσηται
καταρᾶσθαι
καταρᾶσθε
καταράσθω
κατάρασιν
κατάρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cursing, curse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάρασιςκαταράσεις
GENκαταράσεωςκαταράσεων
DATκαταράσεικαταράσεσι(ν)
ACCκατάρασι(ν)καταράσεις
καταράσομαι
καταράσονται
καταράσσειν
καταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break in pieces, fall upon
  • to dash down, fall upon
  • to hurl down forcefully
 • Forms:
  • καταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταῤῥαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • κατέρραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέῤῥαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταράσωμαι
καταράσωνται
καταρᾶται
κατάρατον
κατάρατος
καταράτου
καταραχθήσεται
καταργεῖ
καταργεῖται
καταργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make ineffective, make powerless, make idle
  • to force someone to stop doing what he is doing
  • to exhaust, use up, waste, cumber
  • to nullify, invalidate, make void
  • to abolish, wipe out, set aside, bring to an end
  • to be released from
 • Cognates: ἀργέω
 • Forms:
  • κατήργησεν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: FutPerf Act Infin
  • καταργῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καταργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταργεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καταργηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταργηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καταργηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταργηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καταργῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταργήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καταργήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταργήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταργοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • καταργουμένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • καταργούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • καταργουμένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Neut
  • καταργουμένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • κατήργηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κατηργήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κατηργήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • κατήργηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • κατήργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
καταργηθῇ
καταργηθῆναι
καταργηθήσεται
καταργηθήσονται
καταργῆσαι
καταργήσαντος
καταργήσας
καταργήσει
καταργήσῃ
καταργοῦμεν
καταργουμένην
καταργούμενον
καταργουμένου
καταργουμένων
καταργυρόω
καταργῶν
καταριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to count, count down, number with
   • to list, enumerate
   • to belong to, count among, reckon among
  • Passive:
   • to amount to (in number)
 • Cognates: ἀπαριθμέω, ἀριθμέω, διαριθμέω, ἐξαριθμέω, καταριθμέω, παραριθμέω, συναριθμέω
 • Forms:
  • κατηριθμημένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • καταριθμοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • καταριθμουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • καταριθμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατηριθμημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • κατηριθμημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
καταριθμουμένῳ
καταριθμοῦνται
καταριθμοῦντι
κατάρξαι
καταρξάμενος
κατάρξει
κατάρξω
καταρομβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρράκται, καταῤῥάκται
καταρράκτας, καταῤῥάκτας
καταράκτας
καταρράκτην, καταῤῥάκτην
καταρράκτης, καταῤῥάκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
  • καταράκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταρράκται Noun: Nom Plur Masc
  • καταρράκτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταρράκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταρράκτου Noun: Gen Sing Masc
  • καταρρακτῶν Noun: Gen Plur Masc
  • καταῤῥάκται Noun: Nom Plur Masc
  • καταῤῥάκτας Noun: Acc Plur Masc
  • καταῤῥάκτην Noun: Acc Sing Masc
  • καταῤῥάκτου Noun: Gen Sing Masc
  • καταῤῥακτῶν Noun: Gen Plur Masc
καταρράκτου, καταῤῥάκτου
καταρρακτῶν, καταῤῥακτῶν
καταρράττω, καταῤῥάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hail down
 • Forms:
  • κατέρραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρρεῖν, καταῤῥεῖν
καταρρέω, καταῤῥέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flow down, run down, drip down
  • to fall off, drop off
  • to stream down
  • to perish, pine away
 • Cognates: ἀποῤῥέω, διαρρέω, ἐκρέω, ἐπιρρέω, καταρρέω, παραρρέω, ῥέω, συρρέω, ὑπεκρέω
 • Forms:
  • καταρρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατέρρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατερρεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • κατέρρεον
   • Verb: Imp Act Ind 1st sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατερρύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • καταῤῥεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κατέῤῥει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥεῖτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • κατέῤῥεον
   • Verb: Imp Act Ind 1st sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατεῤῥύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καταρρήγνυμι, καταῤῥήγνυμι
καταρρήγνυται, καταῤῥήγνυται
καταρριπτομένων, καταῤῥιπτομένων
καταρρίπτω, καταῤῥίπτω
καταρρομβεύω, καταῤῥομβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάρρυτον, κατάῤῥυτον
κατάρρυτος, κατάῤῥυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • irrigated, watered, running with (water)
  • having something flowing along over the surface
  • awash
 • Forms:
  • κατάρρυτον Adj: Acc Sing Fem
  • κατάῤῥυτον Adj: Acc Sing Fem
καταρτίζειν
καταρτίζεσθε
καταρτίζετε
καταρτιζομένη
καταρτιζόμενος
καταρτιζομένου
καταρτίζοντας
καταρτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to adjust or put in order again, restore
   • to put (nets) to rights, mend them, repair
   • to restore to a right mind
   • to furnish completely
   • to provide direction
   • to create, form
   • to make ready
  • Middle:
   • to create
   • to cause to calve, prepare to calve, strengthen for calving
   • to adjust, direct
   • to prepare, make ready
   • to establish, restore
   • to finish
   • to perfect
  • Passive:
   • to be well trained, perfectly trained
   • to be completed, be finished
   • to be formed, be created
 • Cognates: ἀπαρτίζω, διαρτίζω, ἐξαρτίζω, καταρτίζω, προκαταρτίζω
 • Forms:
  • καταρτίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταρτίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καταρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταρτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταρτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταρτίζεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • καταρτίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • καταρτιζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • καταρτιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καταρτιζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καταρτίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κατηρτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατηρτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατηρτισμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • κατηρτισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • κατηρτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • κατηρτισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • κατηρτίσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • καταρτίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταρτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • κατηρτισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • κατηρτίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • κατηρτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατάρτισαι
καταρτίσαι
καταρτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καταρτίζω
καταρτίσασθαι
καταρτίσει
καταρτισθῇ
καταρτισθῶσιν
κατάρτισιν
κατάρτισις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάρτισιςκαταρτίσεις
GENκαταρτίσεωςκαταρτίσεων
DATκαταρτίσεικαταρτίσεσι(ν)
ACCκατάρτισι(ν)καταρτίσεις
καταρτισμόν
καταρτισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταρτισμόςκαταρτισμοί
GENκαταρτισμοῦκαταρτισμῶν
DATκαταρτισμῷκαταρτισμοῖς
ACCκαταρτισμόνκαταρτισμούς
VOCκαταρτισμέκαταρτισμοί
κατάρχεις
καταρχομένου
κατάρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rule over, govern, lead
  • Middle:
   • to begin, make a beginning
 • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • κατάρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταρχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • κατάρχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κατάρξαι Verb: Aor Act Infin
  • καταρξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • κατάρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατῆρξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
κατάρχων
καταρώμεθα
καταρώμενοι
καταρωμένοις
καταρώμενος
καταρωμένου
καταρωμένους