κατάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a curse, imprecation, execration
  • pronouncement of a curse
  • accursed, odious state
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάρακατάραι
GENκατάραςκαταρῶν
DATκατάρᾳκατάραις
ACCκατάρανκατάρας
κατάρᾳ
καταραθείη
κατάραι
κατάραις
καταράκτην
καταράκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • flood-gate
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταράκτης
καταρράκτης
καταῤῥάκτης
καταράκται
καταρράκται
καταῤῥάκται
GENκαταράκτου
καταρράκτου
καταῤῥάκτου
καταρακτῶν
καταρρακτῶν
καταῤῥακτῶν
DATκαταράκτῃ
καταρράκτῃ
καταῤῥάκτῃ
καταράκταις
καταρράκταις
καταῤῥάκταις
ACCκαταράκτην
καταρράκτην
καταῤῥάκτην
καταράκτας
καταρράκτας
καταῤῥάκτας
κατάραν
καταράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to curse, pronounce a curse upon
   • to utter words consigning someone or something to an odious state
   • to execrate
   • to bind under a curse
   • to utter imprecations, invoke upon
   • to doom
  • Passive:
   • to be cursed, be accursed
 • Cognates: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
 • Present
 • καταρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταρᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • καταράσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • καταρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταρώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταρωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • καταρώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταρωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταρωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καταρώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • κατηρῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • καταράσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • καταραθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • κατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καταράσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • καταρασάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • καταράσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • καταράσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • καταράσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • καταράσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • καταράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • καταράσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • κατηρασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • κατηράσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • κατηράσατο Verb: 1Aor Mid Ind/Imperative 3rd Sing
 • κατηράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • κατηραμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κατηραμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατηραμένοις Verb: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc
 • κατηραμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκατηραμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκατήρανται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατάρας
κατάρασαι
καταρᾶσαι
καταράσαιτο
καταρασάμενον
καταράσασθαι
καταράσασθε
καταράσει
καταράσῃ
καταράσηται
καταρᾶσθαι
καταρᾶσθε
καταράσθω
κατάρασιν
κατάρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cursing, curse
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάρασιςκαταράσεις
GENκαταράσεωςκαταράσεων
DATκαταράσεικαταράσεσι(ν)
ACCκατάρασι(ν)καταράσεις
καταράσομαι
καταράσονται
καταράσσειν
καταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break in pieces, fall upon
  • to dash down, fall upon
  • to hurl down forcefully
 • Forms:
  • καταραχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταῤῥαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • κατέρραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέῤῥαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταράσωμαι
καταράσωνται
καταρᾶται
κατάρατον
κατάρατος
καταράτου
καταραχθήσεται
καταργεῖ
καταργεῖται
καταργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make ineffective, make powerless, make idle
  • to halt some action
  • to force someone to stop doing what he is doing
  • to exhaust, use up, waste, cumber
  • to nullify, invalidate, make void
  • to abolish, wipe out, set aside, bring to an end
  • to be released from
 • Cognates: ἀργέω
 • Forms:
 • Present
 • καταργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταργοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • καταργουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καταργούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καταργουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • καταργουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • καταργηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταργηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταργήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατήργησεν Verb: FutPerf Act Infin
 • Aorist
 • καταργηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταργηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταργῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταργήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταργήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταργήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατήργησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατηργήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατηργήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • κατήργησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • κατήργηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κατήργηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταργηθῇ
καταργηθῆναι
καταργηθήσεται
καταργηθήσονται
καταργῆσαι
καταργήσαντος
καταργήσας
καταργήσει
καταργήσῃ
καταργοῦμεν
καταργουμένην
καταργούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταργέω
καταργουμένου
καταργουμένων
καταργυρόω
καταργῶν
καταριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to count, count down, number with
   • to list, enumerate
   • to belong to, count among, reckon among
  • Passive:
   • to amount to (in number)
 • Cognates: ἀπαριθμέω, ἀριθμέω, διαριθμέω, ἐξαριθμέω, καταριθμέω, παραριθμέω, συναριθμέω
 • Forms:
  • κατηριθμημένον
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καταριθμοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • καταριθμουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • καταριθμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατηριθμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατηριθμημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
καταριθμουμένῳ
καταριθμοῦνται
καταριθμοῦντι
κατάρξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κατάρχω
καταρξάμενος
κατάρξει
κατάρξω
καταρομβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρράκται, καταῤῥάκται
καταρράκτας, καταῤῥάκτας
καταράκτας
καταρράκτην, καταῤῥάκτην
καταρράκτης, καταῤῥάκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • waterfall, cataract
  • trap-door
  • flood-gate
  • a device for punitive restraint (e.g., stocks)
  • sea bird, cormorant
  • torrent
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταράκτης
καταρράκτης
καταῤῥάκτης
καταράκται
καταρράκται
καταῤῥάκται
GENκαταράκτου
καταρράκτου
καταῤῥάκτου
καταρακτῶν
καταρρακτῶν
καταῤῥακτῶν
DATκαταράκτῃ
καταρράκτῃ
καταῤῥάκτῃ
καταράκταις
καταρράκταις
καταῤῥάκταις
ACCκαταράκτην
καταρράκτην
καταῤῥάκτην
καταράκτας
καταρράκτας
καταῤῥάκτας
καταρράκτου, καταῤῥάκτου
καταρρακτῶν, καταῤῥακτῶν
καταρράττω, καταῤῥάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hail down
 • Forms:
  • κατέρραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρρεῖν, καταῤῥεῖν
καταρρέω, καταῤῥέω
 • Present
 • καταρρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταῤῥεῖν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • κατέρρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατερρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατέρρεον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατέῤῥει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατεῤῥεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατέῤῥεον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
 • κατερρύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κατεῤῥύηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καταρρήγνυμι, καταῤῥήγνυμι
καταρρήγνυται, καταῤῥήγνυται
καταρριπτομένων, καταῤῥιπτομένων
καταρρίπτω, καταῤῥίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw down, hurl down
   • to overthrow
  • Passive:
   • to fall down, tumble down
 • Forms:
  • καταρριπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κατέρριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταῤῥιπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κατέῤῥιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταρρομβεύω, καταῤῥομβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead astray, cause to wander, roam
 • Forms:
  • κατερρόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεῤῥόμβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάρρυτον, κατάῤῥυτον
κατάρρυτος, κατάῤῥυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • irrigated, watered, running with (water)
  • having something flowing along over the surface
  • awash
 • Forms:
  • κατάρρυτον Adj: Acc Sing Fem
  • κατάῤῥυτον Adj: Acc Sing Fem
καταρτίζειν
καταρτίζεσθε
καταρτίζετε
καταρτιζομένη
καταρτιζόμενος
καταρτιζομένου
καταρτίζοντας
καταρτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to adjust or put in order again, restore
   • to put (nets) to rights, mend them, repair
   • to restore to a right mind
   • to furnish completely
   • to provide direction
   • to create, form
   • to make ready
  • Middle:
   • to create
   • to cause to calve, prepare to calve, strengthen for calving
   • to adjust, direct
   • to prepare, make ready
   • to establish, restore
   • to finish
   • to perfect
  • Passive:
   • to be well trained, perfectly trained
   • to be completed, be finished
   • to be formed, be created
 • Cognates: ἀπαρτίζω, διαρτίζω, ἐξαρτίζω, καταρτίζω, προκαταρτίζω
 • Forms:
 • Present
 • καταρτίζεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • καταρτίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταρτιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καταρτιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταρτιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταρτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • καταρτίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • καταρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • καταρτίσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταρτίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • καταρτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταρτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κατηρτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • καταρτίσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατηρτίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κατηρτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατηρτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • κατηρτισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατηρτισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατηρτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατηρτισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατηρτίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κατηρτισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
κατάρτισαι
καταρτίσαι
καταρτίσας
καταρτίσασθαι
καταρτίσει
καταρτισθῇ
καταρτισθῶσιν
κατάρτισιν
κατάρτισις
Feminine
 SingularPlural
NOMκατάρτισιςκαταρτίσεις
GENκαταρτίσεωςκαταρτίσεων
DATκαταρτίσεικαταρτίσεσι(ν)
ACCκατάρτισι(ν)καταρτίσεις
καταρτισμόν
καταρτισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMκαταρτισμόςκαταρτισμοί
GENκαταρτισμοῦκαταρτισμῶν
DATκαταρτισμῷκαταρτισμοῖς
ACCκαταρτισμόνκαταρτισμούς
VOCκαταρτισμέκαταρτισμοί
κατάρχεις
καταρχομένου
κατάρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rule over, govern, lead
  • Middle:
   • to begin, make a beginning
 • Cognates: ἀπάρχω, ἄρχω, ἐνάρχομαι, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προενάρχομαι, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • κατάρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καταρχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • κατάρχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατάρξαι Verb: Aor Act Infin
  • καταρξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • κατάρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατάρξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατῆρξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
κατάρχων
καταρώμεθα
καταρώμενοι
καταρωμένοις
καταρώμενος
καταρωμένου
καταρωμένους