ἔκλαβε
ἐκλάβοι
ἐκλαθόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to escape notice utterly
 • Root: ἐκλανθάνω
ἔκλαιε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἐκλαίοσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἐκλαλέω
 • Meaning: to tell, divulge, blurt out, blab
 • Forms:
  • ἐκλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξελάλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλαλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλαλέω
ἐκλαμβάνω
 • Meaning:
  • to receive from (others), receive in full
  • to receive approvingly
  • to welcome
  • to take
  • to seize and carry off, remove
 • Forms:
  • ἔκλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
ἔκλαμπροι
ἔκλαμπρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very bright, brilliant
  • emitting intense light and clearly visible
 • Forms:
ἐκλάμπω
 • Meaning: to shine forth, illumine, shine out, beam forth
 • Forms:
  • ἐκλάμπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐκλαμψάσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
  • ἐκλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλαμπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλάμπων
ἐκλαμψάσης
ἐκλάμψει
ἐκλάμψεις
ἔκλαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shining forth, brightness, flash
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλαμψιςἐκλάμψεις
GENἐκλάμψεωςἐκλάμψεων
DATἐκλάμψειἐκλάμψεσι(ν)
ACCἔκλαμψι(ν)ἐκλάμψεις
ἐκλάμψουσι(ν)
ἐκλανθάνομαι
ἐκλαθόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to escape notice
 • Root: ἐκλανθάνω
ἐκλανθάνω
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of, escape notice utterly
 • Forms:
  • ἐκλέλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκλάπην
ἔκλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλάσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλατομέω
 • Meaning:
  • to hew in stone, hollow out
  • to dig soil to make a hole
  • to dig rock to make a cavity
 • Forms:
  • ἐξελατόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἔκλαυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλέγεις
ἐκλεγείσης
ἐκλεγέντες
ἐκλέγεσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγεται
ἐκλεγῆναι
ἐκλέγομαι
ἐκλεγόμενος
ἐκλέγω
 • Meaning:
  • Active:
   • to pick out, single out
   • to select, choose
   • to make a choice
  • Middle:
   • to elect, choose
   • to confer unique status
 • Forms:
Present
 • ἐκλέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκλεγέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλεγῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξελέγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκλέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκλέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκλέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐκλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκλεξαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
 • ἐκλεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐκλεξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἐκλεξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἐκλεξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • ἐκλεγείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἐκλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἔκλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκλέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκλέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐκλεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐκλέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐκλέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐκλέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐξελέγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελέξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἐκλελεγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐκλελεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελεγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκλελεγμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκλελεγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκλελεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλέλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκλεγῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλείετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείχω
ἐκλείξει
ἐκλείξουσι(ν)
ἐκλείπει
ἐκλείπειν
ἐκλειπέτω
ἐκλείπῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλείπομεν
ἐκλεῖπον
ἐκλείποντα
ἐκλείποντας
ἐκλείποι
ἐκλείποιεν
ἐκλείποντες
ἐκλείποντος
ἐκλειπούσας
ἐκλείπουσιν
ἐκλείπω
 • Meaning:
  • to fail, die out, faint, cease, subside, used up

   ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ
   as a fountain from which water is never exhausted

  • to run out, spent, be exhausted

   ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν
   for our money has run out (Gen 47:15)

  • to part with (to someone)

   φαρμακεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπεν τὸν βίον
   he poisoned himself and parted with life (2Macc 10:13)

  • to forsake, desert, lose

   παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν
   he comforted those who failed in patience (Sir 17:24)

  • to cease to exist, perish; to become non-existent

   τὰ δύο μέρη ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει
   two parts shall be utterly destroyed and perish (Zech 13:8)

  • to take leave of

   ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτήνη
   man and livestock will take leave from it (the land)

  • to lose strength or efficacy

   ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Ἁβραὰμ
   Abraham lost strength and died (Gen 25:8)

  • to run out of the supply of something

   ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα
   the sheep have run out of food (Hab 3:17)

  • to become finished, exhausted, fails

   ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με
   don't forsake me when my strength is exhausted (Ps 70:9)

  • to leave off doing
  • to abandon, desert, neglect
  • to grow dark, set (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to remain, be left
  • to be inferior (to someone)
  • to fail to function properly
 • Forms:
Present
 • ἐκλείπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐκλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείποιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλειπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκλείπῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
Part: Pres Act Sing
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐκλείπωνἐκλείπουσαἐκλεῖπον
GENἐκλείποντοςἐκλειπούσηςἐκλείποντος
DATἐκλείποντιἐκλειπούσῃἐκλείπουτι
ACCἐκλείπονταἐκλείπουσανἐκλεῖπον
VOCἐκλείπωνἐκλείπουσαἐκλεῖπον
Part: Pres Act Plur
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐκλείποντεςἐκλείπουσαιἐκλείποντα
GENἐκλειπόντωνἐκλειπουσῶνἐκλειπόντων
DATἐκλείπουσι(ν)ἐκλειπούσαιςἐκλείπουσι(ν)
ACCἐκλείπονταςἐκλειπούσαςἐκλείποντα
VOCἐκλείποντεςἐκλείπουσαιἐκλείποντα
Imperfect
Future
 • ἐκλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείψειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐκλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκλίπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκλίποισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλίπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκλείπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξελίποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλιπόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐκλιπόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • ἐκλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐκλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλελειμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκλελειμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελοιπότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἐκλείπων
ἐκλείπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἔκλεισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἔκλεισε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείχεσθαι
ἐκλείχω
 • Meaning: to lick up, strip clean
 • Forms:
  • ἐκλείχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλείξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκλείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλείψει
ἐκλείψειν
ἐκλείψετε
ἐκλείψεως
ἔκλειψιν
ἔκλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abandonment, failing, extinction, eclipse, left off
  • lack and want
  • cessation of a linear movement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλειψιςἐκλείψεις
GENἐκλείψεωςἐκλείψεων
DATἔκλείψειἐκλείψεσι(ν)
ACCἔκλειψινἐκλείψεις
ἐκλείψομεν
ἐκλείψουσι(ν)
ἐκλείψω
ἐκλεκτά
ἐκλεκταί
ἐκλεκτάς
ἐκλεκτή
ἐκλεκτῇ
ἐκλεκτήν
ἐκλεκτῆς
ἐκλεκτοί
ἐκλεκτοῖς
ἐκλεκτόν
ἐκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • chosen, selective, selected, hand-picked, preferred
   • favoured, pure
  • Substantival:
   • elect, choice, select
   • prime
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτόςἐκλεκτήἐκλεκτόν
GENἐκλεκτοῦἐκλεκτῆςἐκλεκτοῦ
DATἐκλεκτῷἐκλεκτῇἐκλεκτῷ
ACCἐκλεκτόνἐκλεκτήνἐκλεκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτοίἐκλεκταίἐκλεκτά
GENἐκλεκτῶνἐκλεκτῶνἐκλεκτῶν
DATἐκλεκτοῖςἐκλεκταῖςἐκλεκτοῖς
ACCἐκλεκτούςἐκλεκτάςἐκλεκτά
ἐκλεκτοῦ
ἐκλεκτούς
ἐκλεκτῷ
ἐκλεκτῶν
ἐκλελεγμένη
ἐκλελεγμένῃ
ἐκλελεγμένοι
ἐκλελεγμένος
ἐκλελεγμένους
ἐκλελεγμένων
ἐκλελειμμένη
ἐκλελειμμένος
ἐκλέλεκται
ἐκλέλησθε
ἐκλελοχισμένος
ἐκλελοίπασιν
ἐκλέλοιπεν
ἐκλελοιπέναι
ἐκλελοιπότας
ἐκλελυκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελύμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἔκλεξαι
ἐκλεξαμένοις
ἐκλεξάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεξάμενος
ἐκλεξαμένους
ἐκλέξασθαι
ἐκλέξασθε
ἐκλεξάσθωσαν
ἐκλέξεται
ἐκλέξῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέξηται
ἐκλέξομαι
ἐκλέξω
ἐκλέξωμαι
ἐκλέξωνται
ἔκλεπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλέπτω
ἐκλευκαίνω
 • Meaning: to make quite white (and free from stain)
 • Forms:
  • ἐκλευκανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκλευκανθῶσιν
ἔκλευκον
ἔκλευκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inclining to white, off-white, white, somewhat white
 • Forms:
ἔκλεψα
ἔκλεψαν
ἔκλεψας
ἐκλέψατε
ἔκλεψε(ν)
ἐκληδονίζετο
ἐκλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκληροδότησε(ν)
ἐκληρονόμησα
ἐκληρονομήσαμεν
ἐκληρονόμησαν
ἐκληρονόμησας
ἐκληρονόμησε(ν)
ἐκληρώθη
ἐκληρώθημεν
ἐκλίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλικμάω
 • Meaning: to winnow away, sift, empty, lay waste
 • Forms:
  • ἐκλικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίκμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλικμήσει
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλιμίαἐκλιμίαι
GENἐκλιμίαςἐκλιμιῶν
DATἐκλιμίᾳἐκλιμίαις
ACCἐκλιμίανἐκλιμίας
ἐκλιμίαν
ἐκλιμπάνον
ἐκλιμπάνω
 • Meaning:
  • to abandon, cease, perish
  • to be missing
 • Forms:
  • ἐκλιμπάνον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
ἔκλινα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλιναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλίνω
ἔκλινε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλινον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλιπαρέω
 • Meaning: to beg, entreat
 • Forms:
  • ἐκλιπαρήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλιπαρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐκλιπαρήσας
ἐκλιπεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλιπέτω
ἐκλιπέτωσαν
ἐκλίπῃ
ἐκλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: failing, deficient
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλιπήςἐκλιπές
GENἐκλιποῦς
DATἐκλιπεῖ
ACCἐκλιπῆἐκλιπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
GENἐκλιπῶν
ἐκλιπών
DATἐκλιπέσι(ν)
ACCἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
ἐκλίπητε
ἐκλίποι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλίποισαν
ἐκλιπόντες
ἐκλιπόντος
ἐκλίπω
ἐκλιπών
ἐκλίπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἐκλογάς
ἐκλογῇ
ἐκλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of selection, election, choosing
  • something chosen, elected; selected
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογήἐκλογαί
GENἐκλογῆςἐκλογῶν
DATἐκλογῇἐκλογαῖς
ACCἐκλογήνἐκλογάς
VOCἐκλογήἐκλογαί
ἐκλογήν
ἐκλογῆς
ἐκλογίζομαι
 • Meaning:
  • to compute, calculate, ask an account of
  • to call to account
 • Forms:
  • ἐξελογίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐκλογιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • accountant
  • officer in charge of inspecting revenue accounts
ἐκλογιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reckoning: accounts
  • task of inspecting revenue accounts
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογιστίαἐκλογιστίαι
GENἐκλογιστίαςἐκλογιστιῶν
DATἐκλογιστίᾳἐκλογιστίαις
ACCἐκλογιστίανἐκλογιστίας
ἐκλογιστίαν
ἐκλοποφόρησας
ἐκλοχίζω
 • Meaning:
  • to pick out of a cohort, pick out of a troop
  • to selected from, chosen out from
 • Concord: Cant. 5:10
 • Forms:
  • ἐκλελοχισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκλύει
ἐκλύειν
ἐκλύεσθαι
ἐκλύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to set free
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθέντας
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθήσεσθε
ἐκλυθήσεται
ἐκλυθήσονται
ἐκλύθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύουσιν
ἐκλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύσει
ἐκλύσεις
ἐκλύσεως
ἐκλύσῃς
ἔκλυσιν
ἔκλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • feebleness, faintness, release
  • loss of physical strength
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλυσιςἐκλύσεις
GENἐκλύσεωςἐκλύσεων
DATἐκλύσειἐκλύσεσι(ν)
ACCἔκλυσι(ν)ἐκλύσεις
ἐκλυτρόω
 • Meaning: to redeem, release out
 • Forms:
  • ἐκλύτρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: redemption
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλύτρωσιςἐκλυτρώσεις
GENἐκλυτρώσεωςἐκλυτρώσεων
DATἐκλυτρώσειἐκλυτρώσεσι(ν)
ACCἐκλύτρωσι(ν)ἐκλυτρώσεις
ἐκλύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to unloose, unstring, set free, release, untie
   • to remove or relax pressure or tension on something in order to give free movement
   • to weaken
   • to break up, depart (2Macc 13:16)
   • to make weary, relax, faint
  • Middle:
   • to suffer complete loss of physical strength
  • Passive:
   • to be faint, become weary, be exhausted
   • to be discouraged, demoralized, depressed
   • to fail (physically or morally)
   • to falter, hesitate
   • to become slack, become loose
   • to release
 • Forms:
Present
 • ἐκλύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλυέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκλυέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐκλυόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκλύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξελυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • ἐκλυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκλύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐκλυθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • ἐκλύθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκλυθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξελύθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκλελυκότα Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • ἐκλελυμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκλελυμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκλελυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκλελυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἐκλελύμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐκλύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω