ἔκλαβε
ἐκλάβοι
ἔκλαιε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίετε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαιον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίοσαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαλέω
ἐκλαλῆσαι
ἐκλαμβάνω
ἔκλαμπροι
ἔκλαμπρος
ἐκλάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine forth, illumine, shine out, beam forth
 • Cognates: λάμπω, ἀναλάμπω, ἀντιλάμπω, ἐκλάμπω, ἐπιλάμπω, καταλάμπω, περιλάμπω
 • Forms:
  • ἐκλάμπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκλαμψάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἐκλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλάμψουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξέλαμπεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλάμπων
ἐκλαμψάσης
ἐκλάμψει
ἐκλάμψεις
ἔκλαμψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλαμψιςἐκλάμψεις
GENἐκλάμψεωςἐκλάμψεων
DATἐκλάμψειἐκλάμψεσι(ν)
ACCἔκλαμψι(ν)ἐκλάμψεις
ἐκλάμψουσι
ἐκλάμψουσιν
ἐκλανθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of
 • Cognates: ἐπιλανθάνομαι
 • Forms:
  • ἐκλέλησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
ἐκλάπην
ἔκλασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλατομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew in stone, hollow out
  • to dig soil to make a hole
  • to dig rock to make a cavity
 • Cognates: λατομέω
 • Forms:
  • ἐξελατόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἔκλαυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλέγεις
ἐκλεγείσης
ἐκλεγέντες
ἐκλέγεσθαι
ἐκλέγεται
ἐκλεγῆναι
ἐκλέγομαι
ἐκλεγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pick out, single out
   • select
  • Middle:
   • to elect, choose
   • to confer unique status
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • ἐκλελεγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐκλέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • ἐκλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκλελεγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλεξαμένοις Verb: Aor Mid Part Dat Plur Masc
  • ἐκλεξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκλεξαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐκλεξάμενον
   • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
  • ἐκλελεγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐκλελεγμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • ἐκλελεγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκλεγείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐκλεγέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκλεγῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐκλελεγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλέλεκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἔκλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκλέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐκλέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐκλεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἐκλέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκλέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκλέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐκλέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐκλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκλέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐκλέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐξελέγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξελεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξελέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξελέξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐκλελεγμένη
ἐκλεγῶσιν
ἐκλείετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείξαι
ἐκλείξει
ἐκλείξουσιν
ἐκλείπει
ἐκλείπειν
ἐκλειπέτω
ἐκλείπῃ
ἐκλείπομεν
ἐκλεῖπον
ἐκλείποντα
ἐκλείποντας
ἐκλείποντες
ἐκλείποντος
ἐκλειπούσας
ἐκλείπουσιν
ἐκλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to forsake, desert, lose
  • to abandon, desert, neglect
  • to fail, die out, faint, cease
  • to run out (e.g., my money has run out and now I'm poor)
  • to grow dark, set (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to remain, be left
  • to be inferior (to someone)
  • to part with (to someone)
  • to cease to exist
  • to become non-existent
  • to take leave of
  • to lose strength or efficacy
  • to fail to function properly
  • to run out of the supply of something
  • to become finished
  • to become exhausted
  • to leave off doing
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ἐκλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείπειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκλειπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκλείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκλεῖπον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐκλείποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐκλείποντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλείποντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐκλειπούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλείπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείψειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐκλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκλείψουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκλελειμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκλελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐκλελοιπότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐκλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐκλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκλίπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκλίποισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἐκλιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλιπόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐκλίπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐκλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέλιπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξέλιπον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελίποσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκλείπων
ἔκλεισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἔκλεισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἔκλεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείχεσθαι
ἐκλείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick up, strip clean
 • Cognates: ἀπολείχω, ἐκλείχω, ἐπιλείχω, λείχω, περιλείχω
 • Forms:
  • ἐκλείχεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐκλείξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκλείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλειξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλείψει
ἐκλείψειν
ἐκλείψετε
ἐκλείψεως
ἔκλειψιν
ἔκλειψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλειψιςἐκλείψεις
GENἐκλείψεωςἐκλείψεων
DATἔκλείψειἐκλείψεσι(ν)
ACCἔκλειψινἐκλείψεις
ἐκλείψομεν
ἐκλείψουσι
ἐκλείψουσιν
ἐκλείψω
ἐκλεκτά
ἐκλεκταί
ἐκλεκτάς
ἐκλεκτή
ἐκλεκτῇ
ἐκλεκτήν
ἐκλεκτῆς
ἐκλεκτοί
ἐκλεκτοῖς
ἐκλεκτόν
ἐκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • chosen, selective
   • favoured, pure
  • Substantival:
   • elect, choice, select
 • Cognates: διάλεκτος, ἐκλεκτός, ἐπίλεκτος, λεκτός, συμπλεκτός, συνεκλεκτός
 • Forms:
  • ἐκλεκτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐκλεκταί Adj: Nom Plur Fem
  • ἐκλεκτάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἐκλεκτῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐκλεκτήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐκλεκτῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἐκλεκτοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἐκλεκτοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐκλεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ἐκλεκτοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἐκλεκτούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἐκλεκτῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἐκλεκτῶν Adj: Gen Plur Masc
ἐκλεκτοῦ
ἐκλεκτούς
ἐκλεκτῷ
ἐκλεκτῶν
ἐκλελεγμένῃ
ἐκλελεγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένος
ἐκλελεγμένους
ἐκλελεγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελειμμένη
ἐκλελειμμένος
ἐκλέλεκται
ἐκλέλησθε
ἐκλελοχισμένος
ἐκλελοίπασιν
ἐκλέλοιπεν
ἐκλελοιπέναι
ἐκλελοιπότας
ἐκλελυκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελύμεθα
ἔκλεξαι
ἐκλεξαμένοις
ἐκλεξάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεξάμενος
ἐκλεξαμένους
ἐκλέξασθαι
ἐκλέξασθε
ἐκλεξάσθωσαν
ἐκλέξεται
ἐκλέξῃ
ἐκλέξηται
ἐκλέξομαι
ἐκλέξω
ἐκλέξωμαι
ἐκλέξωνται
ἔκλεπτον
ἐκλευκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make quite white (and free from stain)
 • Cognates: λευκαίνω
 • Forms:
  • ἐκλευκανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκλευκανθῶσιν
ἔκλευκον
ἔκλευκος
ἔκλεψαν
ἔκλεψας
ἐκλέψατε
ἔκλεψεν
ἐκληδονίζετο
ἐκλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκληροδότησεν
ἐκληρονόμησα
ἐκληρονομήσαμεν
ἐκληρονόμησαν
ἐκληρονόμησας
ἐκληρονόμησεν
ἐκληρώθη
ἐκληρώθημεν
ἐκλίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winnow away, sift, empty, lay waste
 • Cognates: λικμάω
 • Forms:
  • ἐκλικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίκμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλικμήσει
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλιμία 
GEN  
DAT  
ACCἐκλιμίαν 
ἐκλιμίαν
ἐκλιμπάνον
ἐκλιμπάνω
ἔκλινα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλιναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλίνω
ἔκλινεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλιπαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg, entreat
 • Cognates: λιπαρέω
 • Forms:
  • ἐκλιπαρήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐκλιπαρήσας
ἐκλιπεῖν
ἐκλιπέτω
ἐκλιπέτωσαν
ἐκλίπῃ
ἐκλιπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλιπήςἐκλιπές
GENἐκλιποῦς
DATἐκλιπεῖ
ACCἐκλιπῆἐκλιπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
GENἐκλιπῶν
ἐκλιπών
DATἐκλιπέσι(ν)
ACCἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
ἐκλίπητε
ἐκλίποι
ἐκλίποισαν
ἐκλιπόντες
ἐκλιπόντος
ἐκλίπω
ἐκλιπών
ἐκλίπωσιν
ἐκλογάς
ἐκλογῇ
ἐκλογή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογή 
GENἐκλογῆς 
DATἐκλογῇ 
ACCἐκλογήνἐκλογάς
ἐκλογήν
ἐκλογῆς
ἐκλογίζομαι
ἐκλογιστής
ἐκλογιστία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογιστία 
GEN  
DAT  
ACCἐκλογιστίαν 
ἐκλογιστίαν
ἐκλοποφόρησας
ἐκλοχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pick out of a cohort, pick out of a troop
 • Cognates: ἐκλοχίζω, λοχίζω
 • Concord: Cant. 5:10
 • Forms:
  • ἐκλελοχισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἐκλύει
ἐκλύειν
ἐκλύεσθαι
ἐκλύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθήσεσθε
ἐκλυθήσεται
ἐκλυθήσονται
ἐκλύθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύου
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύουσιν
ἐκλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύσει
ἐκλύσεις
ἐκλύσεως
ἐκλύσῃς
ἔκλυσιν
ἔκλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλυσιςἐκλύσεις
GENἐκλύσεωςἐκλύσεων
DATἐκλύσειἐκλύσεσι(ν)
ACCἔκλυσι(ν)ἐκλύσεις
ἐκλυτρόω
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλύτρωσιςἐκλυτρώσεις
GENἐκλυτρώσεωςἐκλυτρώσεων
DATἐκλυτρώσειἐκλυτρώσεσι(ν)
ACCἐκλύτρωσι(ν)ἐκλυτρώσεις
ἐκλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unloose, unstring, set free, release, untie
   • to remove or relax pressure or tension on something in order to give free movement
   • to weaken
   • to break up, depart (2Macc 13:16)
   • to make weary, relax, faint
  • Middle:
   • to suffer complete loss of physical strength
  • Passive:
   • to be faint, become weary, be exhausted
   • to fail (physically or morally)
   • to falter, hesitate
   • to become slack, become loose
   • to release
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἐκλύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐκλελυκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐκλελυμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλελυμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ἐκλελυμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλελυμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἐκλελύμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • ἐκλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλυέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐκλυέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐκλυόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐκλύου Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλυθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐκλυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκλύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐκλυθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκλυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκλύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκλύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξελυόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελύθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω