ἔκλαβε
ἐκλάβοι
ἔκλαιε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἐκλαίοσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαλέω
ἐκλαλῆσαι
ἐκλαμβάνω
ἔκλαμπρος
ἐκλάμπω
ἐκλάμπων
ἐκλαμψάσης
ἐκλάμψει
ἐκλάμψεις
ἔκλαμψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλαμψιςἐκλάμψεις
GENἐκλάμψεωςἐκλάμψεων
DATἐκλάμψειἐκλάμψεσι(ν)
ACCἔκλαμψι(ν)ἐκλάμψεις
ἐκλάμψουσι(ν)
ἐκλανθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of
 • Cognates: ἐπιλανθάνομαι
 • Forms:
  • ἐκλέλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐκλάπην
ἔκλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλάσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἐκλατομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew in stone, hollow out
  • to dig soil to make a hole
  • to dig rock to make a cavity
 • Cognates: λατομέω
 • Forms:
  • ἐξελατόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἔκλαυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλέγεις
ἐκλεγείσης
ἐκλεγέντες
ἐκλέγεσθαι
ἐκλέγεται
ἐκλεγῆναι
ἐκλέγομαι
ἐκλεγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγω
 • Present
 • ἐκλέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκλεγέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλεγῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐξελέγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐκλέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκλέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκλέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐκλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκλεξαμένοις Verb: Aor Mid Part Dat Plur Masc
 • ἐκλεξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐκλεξαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • ἐκλεξάμενον
  • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
 • ἐκλεγείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐκλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἔκλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκλέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκλέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐκλεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐκλέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐκλέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐκλέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐξελέγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξελέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐξελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξελέξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐκλελεγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ἐκλελεγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκλελεγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐκλελεγμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐκλελεγμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκλελεγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκλέλεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκλελεγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεγῶσιν
ἐκλείετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείξαι
ἐκλείξει
ἐκλείξουσι(ν)
ἐκλείπει
ἐκλείπειν
ἐκλειπέτω
ἐκλείπῃ
ἐκλείπομεν
ἐκλεῖπον
ἐκλείποντα
ἐκλείποντας
ἐκλείποι
ἐκλείποιεν
ἐκλείποντες
ἐκλείποντος
ἐκλειπούσας
ἐκλείπουσιν
ἐκλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fail, die out, faint, cease, subside

   ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ
   as a fountain from which water is never exhausted

  • to run out, spent, be exhausted

   ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν
   for our money has run out (Gen 47:15)

  • to part with (to someone)

   φαρμακεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπεν τὸν βίον
   he poisoned himself and parted with life (2Macc 10:13)

  • to forsake, desert, lose

   παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν
   he comforted those who failed in patience (Sir 17:24)

  • to cease to exist, perish; to become non-existent

   τὰ δύο μέρη ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει
   two parts shall be utterly destroyed and perish (Zech 13:8)

  • to take leave of

   ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτήνη
   man and livestock will take leave from it (the land)

  • to lose strength or efficacy

   ἐκλιπὼν ἀπέθανεν Ἁβραὰμ
   Abraham lost strength and died (Gen 25:8)

  • to run out of the supply of something

   ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα
   the sheep have run out of food (Hab 3:17)

  • to become finished, exhausted, fails

   ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με
   don't forsake me when my strength is exhausted (Ps 70:9)

  • to leave off doing
  • to abandon, desert, neglect
  • to grow dark, set (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to remain, be left
  • to be inferior (to someone)
  • to fail to function properly
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
 • Present
 • ἐκλείποιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλειπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐκλεῖπον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκλείποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐκλείποντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐκλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκλείποντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκλειπούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐκλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείψειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐκλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκλίπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκλίποισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκλιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκλιπόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐκλίπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκλείπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξελίποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐκλελειμμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκλελειμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐκλελοιπότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
ἐκλείπων
ἐκλείπωσιν
ἔκλεισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἔκλεισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἔκλεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείχεσθαι
ἐκλείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick up, strip clean
 • Cognates: ἀπολείχω, ἐκλείχω, ἐπιλείχω, λείχω, περιλείχω
 • Forms:
  • ἐκλείχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλείξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκλείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλείψει
ἐκλείψειν
ἐκλείψετε
ἐκλείψεως
ἔκλειψιν
ἔκλειψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλειψιςἐκλείψεις
GENἐκλείψεωςἐκλείψεων
DATἔκλείψειἐκλείψεσι(ν)
ACCἔκλειψινἐκλείψεις
ἐκλείψομεν
ἐκλείψουσι(ν)
ἐκλείψω
ἐκλεκτά
ἐκλεκταί
ἐκλεκτάς
ἐκλεκτή
ἐκλεκτῇ
ἐκλεκτήν
ἐκλεκτῆς
ἐκλεκτοί
ἐκλεκτοῖς
ἐκλεκτόν
ἐκλεκτός
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτόςἐκλεκτήἐκλεκτόν
GENἐκλεκτοῦἐκλεκτῆςἐκλεκτοῦ
DATἐκλεκτῷἐκλεκτῇἐκλεκτῷ
ACCἐκλεκτόνἐκλεκτήνἐκλεκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλεκτοίἐκλεκταίἐκλεκτά
GENἐκλεκτῶνἐκλεκτῶνἐκλεκτῶν
DATἐκλεκτοῖςἐκλεκταῖςἐκλεκτοῖς
ACCἐκλεκτούςἐκλεκτάςἐκλεκτά
ἐκλεκτοῦ
ἐκλεκτούς
ἐκλεκτῷ
ἐκλεκτῶν
ἐκλελεγμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελειμμένη
ἐκλελειμμένος
ἐκλέλεκται
ἐκλέλησθε
ἐκλελοχισμένος
ἐκλελοίπασιν
ἐκλέλοιπεν
ἐκλελοιπέναι
ἐκλελοιπότας
ἐκλελυκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελύμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἐκλύω
ἔκλεξαι
ἐκλεξαμένοις
ἐκλεξάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεξάμενος
ἐκλεξαμένους
ἐκλέξασθαι
ἐκλέξασθε
ἐκλεξάσθωσαν
ἐκλέξεται
ἐκλέξῃ
ἐκλέξηται
ἐκλέξομαι
ἐκλέξω
ἐκλέξωμαι
ἐκλέξωνται
ἔκλεπτον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλέπτω
ἐκλευκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make quite white (and free from stain)
 • Cognates: λευκαίνω
 • Forms:
  • ἐκλευκανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκλευκανθῶσιν
ἔκλευκον
ἔκλευκος
ἔκλεψαν
ἔκλεψας
ἐκλέψατε
ἔκλεψεν
ἐκληδονίζετο
ἐκλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκληροδότησεν
ἐκληρονόμησα
ἐκληρονομήσαμεν
ἐκληρονόμησαν
ἐκληρονόμησας
ἐκληρονόμησεν
ἐκληρώθη
ἐκληρώθημεν
ἐκλίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winnow away, sift, empty, lay waste
 • Cognates: λικμάω
 • Forms:
  • ἐκλικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίκμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλικμήσει
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλιμίαἐκλιμίαι
GENἐκλιμίαςἐκλιμιῶν
DATἐκλιμίᾳἐκλιμίαις
ACCἐκλιμίανἐκλιμίας
ἐκλιμίαν
ἐκλιμπάνον
ἐκλιμπάνω
ἔκλινα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλιναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλίνω
ἔκλινεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλινον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλιπαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg, entreat
 • Cognates: λιπαρέω
 • Forms:
  • ἐκλιπαρήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐκλιπαρήσας
ἐκλιπεῖν
ἐκλιπέτω
ἐκλιπέτωσαν
ἐκλίπῃ
ἐκλιπής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκλιπήςἐκλιπές
GENἐκλιποῦς
DATἐκλιπεῖ
ACCἐκλιπῆἐκλιπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
GENἐκλιπῶν
ἐκλιπών
DATἐκλιπέσι(ν)
ACCἐκλιπεῖςἐκλιπῆ
ἐκλίπητε
ἐκλίποι
ἐκλίποισαν
ἐκλιπόντες
ἐκλιπόντος
ἐκλίπω
ἐκλιπών
ἐκλίπωσιν
ἐκλογάς
ἐκλογῇ
ἐκλογή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογήἐκλογαί
GENἐκλογῆςἐκλογῶν
DATἐκλογῇἐκλογαῖς
ACCἐκλογήνἐκλογάς
VOCἐκλογήἐκλογαί
ἐκλογήν
ἐκλογῆς
ἐκλογίζομαι
ἐκλογιστής
ἐκλογιστία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλογιστίαἐκλογιστίαι
GENἐκλογιστίαςἐκλογιστιῶν
DATἐκλογιστίᾳἐκλογιστίαις
ACCἐκλογιστίανἐκλογιστίας
ἐκλογιστίαν
ἐκλοποφόρησας
ἐκλοχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pick out of a cohort, pick out of a troop
  • to selected from, chosen out from
 • Cognates: ἐκλοχίζω, λοχίζω
 • Concord: Cant. 5:10
 • Forms:
  • ἐκλελοχισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐκλύει
ἐκλύειν
ἐκλύεσθαι
ἐκλύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθήσεσθε
ἐκλυθήσεται
ἐκλυθήσονται
ἐκλύθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύουσιν
ἐκλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύσει
ἐκλύσεις
ἐκλύσεως
ἐκλύσῃς
ἔκλυσιν
ἔκλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκλυσιςἐκλύσεις
GENἐκλύσεωςἐκλύσεων
DATἐκλύσειἐκλύσεσι(ν)
ACCἔκλυσι(ν)ἐκλύσεις
ἐκλυτρόω
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκλύτρωσιςἐκλυτρώσεις
GENἐκλυτρώσεωςἐκλυτρώσεων
DATἐκλυτρώσειἐκλυτρώσεσι(ν)
ACCἐκλύτρωσι(ν)ἐκλυτρώσεις
ἐκλύω
 • Present
 • ἐκλύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκλυέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκλυέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐκλυόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκλυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκλυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐκλύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξελυόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐκλυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκλύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐκλυθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐκλύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐκλυθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκλύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξελύθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκλελυκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἐκλελυμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκλελυμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκλελυμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκλελυμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • ἐκλελύμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐκλύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω