ἔκλαβε
ἐκλάβοι
ἔκλαιε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαιες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίετε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαιον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαίοσαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαλέω
ἐκλαλῆσαι
ἐκλαμβάνω
ἔκλαμπροι
ἔκλαμπρος
top
ἐκλάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine forth, illumine, shine out, beam forth
 • Cognates: λάμπω, ἀναλάμπω, ἀντιλάμπω, ἐκλάμπω, ἐπιλάμπω, καταλάμπω, περιλάμπω
 • Forms:
  • ἐκλάμπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκλαμψάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἐκλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλάμψουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐξέλαμπεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέλαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλάμπων
ἐκλαμψάσης
ἐκλάμψει
ἐκλάμψεις
ἔκλαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shining forth, brightness, flash
 • Cognates: ἔκλαμψις, λάμψις
 • Forms:
  • ἐκλάμψεις Noun: Acc Plur Fem
ἐκλάμψουσι
ἐκλάμψουσιν
ἐκλανθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of
 • Cognates: ἐπιλανθάνομαι
 • Forms:
  • ἐκλέλησθε Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
ἐκλάπην
ἔκλασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
ἔκλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλάω
top
ἐκλατομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hew in stone, hollow out
  • to dig soil to make a hole
  • to dig rock to make a cavity
 • Cognates: λατομέω
 • Forms:
  • ἐξελατόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἔκλαυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἔκλαυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
ἐκλέγεις
ἐκλεγείσης
ἐκλεγέντες
ἐκλέγεσθαι
ἐκλέγεται
ἐκλεγῆναι
top
ἐκλέγομαι
ἐκλεγόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pick out, single out
   • select
  • Middle:
   • to elect, choose
   • to confer unique status
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • ἐκλελεγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐκλέγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • ἐκλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκλελεγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλεξαμένοις Verb: Aor Mid Part Dat Plur Masc
  • ἐκλεξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκλεξαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐκλεξάμενον
   • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
  • ἐκλελεγμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐκλελεγμένῃ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Fem
  • ἐκλελεγμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκλεγείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐκλεγέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκλεγῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐκλελεγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλέλεκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἔκλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκλέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐκλέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐκλεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἐκλέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκλέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκλέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐκλέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐκλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκλέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐκλέξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐξελέγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξελεξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξελέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐξελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξελέξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐκλελεγμένη
ἐκλεγῶσιν
ἐκλείετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείξαι
ἐκλείξει
ἐκλείξουσιν
ἐκλείπει
ἐκλείπειν
ἐκλειπέτω
top
ἐκλείπῃ
ἐκλείπομεν
ἐκλεῖπον
ἐκλείποντα
ἐκλείποντας
ἐκλείποντες
ἐκλείποντος
ἐκλειπούσας
ἐκλείπουσιν
ἐκλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to forsake, desert, lose
  • to abandon, desert, neglect
  • to fail, die out, faint, cease
  • to run out (e.g., my money has run out and now I'm poor)
  • to grow dark, set (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to remain, be left
  • to be inferior (to someone)
  • to part with (to someone)
  • to cease to exist
  • to become non-existent
  • to take leave of
  • to lose strength or efficacy
  • to fail to function properly
  • to run out of the supply of something
  • to become finished
  • to become exhausted
  • to leave off doing
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ἐκλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείπειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκλειπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκλείπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκλεῖπον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐκλείποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐκλείποντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλείποντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐκλειπούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλείπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείψειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐκλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐκλείψουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐκλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκλελειμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκλελειμμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλελοιπέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐκλελοιπότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἐκλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐκλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐκλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκλίπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκλίποισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἐκλιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκλιπόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐκλίπω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐκλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέλιπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐξέλιπον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελίποσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
top
ἐκλείπων
ἔκλεισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἔκλεισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἔκλεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
ἐκλείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
ἐκλείχεσθαι
ἐκλείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick up, strip clean
 • Cognates: ἀπολείχω, ἐκλείχω, ἐπιλείχω, λείχω, περιλείχω
 • Forms:
  • ἐκλείχεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐκλείξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκλείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλειξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλείψει
ἐκλείψειν
ἐκλείψετε
ἐκλείψεως
ἔκλειψιν
ἔκλειψις
top
ἐκλείψομεν
ἐκλείψουσι
ἐκλείψουσιν
ἐκλείψω
ἐκλεκτά
ἐκλεκταί
ἐκλεκτάς
ἐκλεκτή
ἐκλεκτῇ 
ἐκλεκτήν
ἐκλεκτῆς
ἐκλεκτοί
ἐκλεκτοῖς
ἐκλεκτόν
ἐκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • chosen, selective
   • favoured, pure
  • Substantival:
   • elect, choice, select
 • Cognates: διάλεκτος, ἐκλεκτός, ἐπίλεκτος, λεκτός, συμπλεκτός, συνεκλεκτός
 • Forms:
  • ἐκλεκτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐκλεκταί Adj: Nom Plur Fem
  • ἐκλεκτάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἐκλεκτῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐκλεκτήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐκλεκτῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἐκλεκτοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἐκλεκτοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐκλεκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ἐκλεκτοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἐκλεκτούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἐκλεκτῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἐκλεκτῶν Adj: Gen Plur Masc
top
ἐκλεκτοῦ
ἐκλεκτούς
ἐκλεκτῷ
ἐκλεκτῶν
ἐκλελεγμένῃ
ἐκλελεγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελεγμένος
ἐκλελεγμένους
ἐκλελεγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλελειμμένη
ἐκλελειμμένος
ἐκλέλεκται
ἐκλέλησθε
ἐκλελοχισμένος
ἐκλελοίπασιν
top
ἐκλέλοιπεν
ἐκλελοιπέναι
ἐκλελοιπότας
ἐκλελυκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελυμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλελύμεθα
ἔκλεξαι
ἐκλεξαμένοις
ἐκλεξάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor mid part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Mid Part Nom/Acc Neut
 • Root: ἐκλέγω
ἐκλεξάμενος
ἐκλεξαμένους
ἐκλέξασθαι
top
ἐκλέξασθε
ἐκλεξάσθωσαν
ἐκλέξεται
ἐκλέξῃ
ἐκλέξηται
ἐκλέξομαι
ἐκλέξω
ἐκλέξωμαι
ἐκλέξωνται
ἔκλεπτον
ἐκλευκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make quite white (and free from stain)
 • Cognates: λευκαίνω
 • Forms:
  • ἐκλευκανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκλευκανθῶσιν
ἔκλευκον
ἔκλευκος
top
ἔκλεψαν
ἔκλεψας
ἐκλέψατε
ἔκλεψεν
ἐκληδονίζετο
ἐκλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
ἐκλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
ἐκλήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
ἐκληροδότησεν
ἐκληρονόμησα
ἐκληρονομήσαμεν
ἐκληρονόμησαν
ἐκληρονόμησας
top
ἐκληρονόμησεν
ἐκληρώθη
ἐκληρώθημεν
ἐκλίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
ἐκλικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winnow away, sift, empty, lay waste
 • Cognates: λικμάω
 • Forms:
  • ἐκλικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελίκμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλικμήσει
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
  • ἐκλιμίαν Noun: Acc Sing Fem
ἐκλιμίαν
ἐκλιμπάνον
ἐκλιμπάνω
ἔκλινα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
ἔκλιναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
top
ἐκλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλίνω
ἔκλινεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
ἐκλιπαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg, entreat
 • Cognates: λιπαρέω
 • Forms:
  • ἐκλιπαρήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐκλιπαρήσας
ἐκλιπεῖν
ἐκλιπέτω
ἐκλιπέτωσαν
ἐκλίπῃ
ἐκλιπής
ἐκλίπητε
ἐκλίποι
ἐκλίποισαν
ἐκλιπόντες
ἐκλιπόντος
top
ἐκλίπω
ἐκλιπών
ἐκλίπωσιν
ἐκλογάς
ἐκλογῇ
ἐκλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of selection, election, choosing
  • something chosen, elected; selected
 • Cognates: διαλογή, ἐκλογή, συλλογή
 • Forms:
  • ἐκλογάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἐκλογήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐκλογῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἐκλογῇ Noun: Dat Sing Fem
ἐκλογήν
ἐκλογῆς
ἐκλογίζομαι
ἐκλογιστής
ἐκλογιστία
ἐκλογιστίαν
ἐκλοποφόρησας
ἐκλοχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pick out of a cohort, pick out of a troop
 • Cognates: ἐκλοχίζω, λοχίζω
 • Concord: Cant. 5:10
 • Forms:
  • ἐκλελοχισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
top
ἐκλύει
ἐκλύειν
ἐκλύεσθαι
ἐκλύεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθήσεσθε
ἐκλυθήσεται
ἐκλυθήσονται
ἐκλύθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω
ἐκλυομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐκλύω
top
ἐκλύου
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύουσιν
ἐκλύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκλύω
ἐκλύσει
ἐκλύσεις
ἐκλύσεως
ἐκλύσῃς
ἔκλυσιν
ἔκλυσις
ἐκλυτρόω
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσιν
ἐκλύτρωσις
top
ἐκλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to unloose, unstring, set free, release, untie
   • to remove or relax pressure or tension on something in order to give free movement
   • to weaken
   • to break up, depart (2Macc 13:16)
   • to make weary, relax, faint
  • Middle:
   • to suffer complete loss of physical strength
  • Passive:
   • to be faint, become weary, be exhausted
   • to fail (physically or morally)
   • to falter, hesitate
   • to become slack, become loose
   • to release
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἐκλύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐκλελυκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐκλελυμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλελυμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ἐκλελυμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλελυμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἐκλελύμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • ἐκλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐκλυέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐκλυέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐκλυόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκλυόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκλυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐκλύου Verb: Present pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκλυθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐκλυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκλύθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐκλυθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκλυθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκλύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκλύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξελυόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξελύθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκλύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκλύω