ἐκζεόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐκζέω
ἐκζέσῃς
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκζέω
ἐκζέω
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to erupt, boil out
   • to cause to boil over and come out
   • to burst out, break out (in large numbers)
   • to afflict (with plague, evil)
   • to bring forth (swarms of something to breed)
  • Intransitive:
   • to be intensely and mentally agitated
   • to seethe
  • Passive:
 • Forms:
  • ἐκζεόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ἐκζέσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξέζεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκζητεῖ
ἐκζητεῖν
ἐκζητεῖς
ἐκζητεῖται
ἐκζητεῖτε
ἐκζητέω
 • Meaning:
  • to seek out, search for
  • to desire, seek to get
  • to seek out, visit
  • to engage oneself earnestly and devotedly in
  • to ask for
  • to undertake an investigation
  • to charge with, require of
  • to apply to someone (for guidance)
  • to demand an account of
  • to worship (Hebraism)
 • Forms:
Present
 • ἐκζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκζητῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐκζητεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκζητεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκζητεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκζητεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐκζητοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐκζητοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐκζητοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκζητοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐκζητοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ἐκζητῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκζητηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκζητήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκζητήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκζητήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκζητηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκζητήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκζητήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκζητήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκζητήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκζητήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκζητήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκζητήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκζητήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκζητήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξεζήτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεζητήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξεζήτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεζήτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐξεζητημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐκζητηθῇ
ἐκζητηθήσεται
ἐκζητῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκζητέω
ἐκζητήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκζητέω
ἐκζητήσαντες
ἐκζητήσας
ἐκζητήσατε
ἐκζητήσει
ἐκζητήσεις
ἐκζητήσετε
ἐκζητήσῃ
ἐκζητήσῃς
ἐκζητήσητε
ἐκζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: useless speculation, question, research
ἐκζητήσομεν
ἐκζητήσουσι, ἐκζητήσουσιν
ἐκζητήσω
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐκζητέω
ἐκζητήσωσι, ἐκζητήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκζητέω
ἐκζητηταί
ἐκζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: researcher, one who searches out, inquisitor, seeker
 • Forms:
ἐκζητοῦμεν
ἐκζητοῦντα
ἐκζητοῦντας
ἐκζητοῦντες
ἐκζητοῦσι, ἐκζητοῦσιν
ἐκζητῶμεν
ἐκζητῶν