ἐκοιλοστάθμησεν
ἐκοιμᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισεν
ἐκοιμῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κοιμάω
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε
ἐκοινώνησεν
ἐκοίνωσας
ἐκολάζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολάζω
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψεν
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησεν
ἐκολλύρισεν
ἐκολλῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε
ἐκολόβωσεν
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισεν
ἐκονδύλιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κονδυλίζω
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόπασε
ἐκόπασεν
ἐκοπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε
ἐκοπίασεν
ἐκοπίων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοπιάω
ἔκοπτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησεν
ἐκόσμου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκόσμουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοσμέω
ἑκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιάσθησαν
ἑκουσιασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκουσιασμόςἑκουσιασμοί
GENἑκουσιασμοῦἑκουσιασμῶν
DATἑκουσιασμῷἑκουσιασμοῖς
ACCἑκουσιασμόνἑκουσιασμούς
VOCἑκουσιασμέἑκουσιασμοί
ἑκουσιασμοῦ
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑκούσιονἑκούσια
GENἑκουσίουἑκουσίων
DATἑκουσίῳἑκουσίοις
ACCἑκούσιονἑκούσια
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκούσιοςἑκούσιον
GENἑκουσίου
DATἑκουσίῳ
ACCἑκούσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκούσιοιἑκούσια
GENἑκουσίων
DATἑκουσίοις
ACCἑκουσίουςἑκούσια
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κουφίζω
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω