ἐκοιλοστάθμησε(ν)
ἐκοιμᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισε(ν)
ἐκοιμῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κοιμάω
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε(ν)
ἐκοίνωσας
ἐκολάζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολάζω
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψε(ν)
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησε(ν)
ἐκολλύρισε(ν)
ἐκολλῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε(ν)
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισε(ν)
ἐκονδύλιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κονδυλίζω
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόπασε(ν)
ἐκοπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε(ν)
ἐκοπίων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοπιάω
ἔκοπτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησε(ν)
ἐκόσμου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκόσμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοσμέω
ἑκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιάσθησαν
ἑκουσιασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκουσιασμόςἑκουσιασμοί
GENἑκουσιασμοῦἑκουσιασμῶν
DATἑκουσιασμῷἑκουσιασμοῖς
ACCἑκουσιασμόνἑκουσιασμούς
VOCἑκουσιασμέἑκουσιασμοί
ἑκουσιασμοῦ
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑκούσιονἑκούσια
GENἑκουσίουἑκουσίων
DATἑκουσίῳἑκουσίοις
ACCἑκούσιονἑκούσια
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκούσιοςἑκουσία
ἑκούσιος
ἑκούσιον
GENἑκουσίουἑκουσίας
ἑκουσίου
ἑκουσίου
DATἑκουσίῳἑκουσίᾳ
ἑκουσίῳ
ἑκουσίῳ
ACCἑκούσιονἑκουσίαν
ἑκούσιον
ἑκούσιον
VOCἑκούσιεἑκουσία
ἑκούσιε
ἑκούσιε
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἑκούσιοιἑκούσιαι
ἑκούσιοι
ἑκούσια
GENἑκουσίωνἑκουσίων
ἑκουσίων
ἑκουσίων
DATἑκουσίοιςἑκουσίαις
ἑκουσίοις
ἑκουσίοις
ACCἑκουσίουςἑκουσίας
ἑκουσίους
ἑκούσια
VOCἑκούσιοιἑκούσιαι
ἑκούσιοι
ἑκούσια
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κουφίζω
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω