ἐκοιλοστάθμησεν
ἐκοιμᾶτο
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισεν
ἐκοιμῶντο
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε
ἐκοινώνησεν
ἐκοίνωσας
ἐκολάζοντο
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψεν
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησεν
ἐκολλύρισεν
ἐκολλῶντο
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε
ἐκολόβωσεν
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισεν
ἐκονδύλιζον
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόπασε
ἐκόπασεν
ἐκοπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε
ἐκοπίασεν
ἐκοπίων
ἔκοπτε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησεν
ἐκόσμου
ἐκόσμουν
ἑκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιάσθησαν
ἑκουσιασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκουσιασμόςἑκουσιασμοί
GENἑκουσιασμοῦἑκουσιασμῶν
DATἑκουσιασμῷἑκουσιασμοῖς
ACCἑκουσιασμόνἑκουσιασμούς
VOCἑκουσιασμέἑκουσιασμοί
ἑκουσιασμοῦ
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑκούσιονἑκούσια
GENἑκουσίουἑκουσίων
DATἑκουσίῳἑκουσίοις
ACCἑκούσιονἑκούσια
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑκούσιοςἑκούσιον
GENἑκουσίου
DATἑκουσίῳ
ACCἑκούσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἑκούσιοιἑκούσια
GENἑκουσίων
DATἑκουσίοις
ACCἑκουσίουςἑκούσια
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω