ἐκοιλοστάθμησε(ν)
ἐκοιμᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισε(ν)
ἐκοιμῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κοιμάω
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε(ν)
ἐκοίνωσας
ἐκολάζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολάζω
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψε(ν)
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησε(ν)
ἐκολλύρισε(ν)
ἐκολλῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε(ν)
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισε(ν)
ἐκονδύλιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κονδυλίζω
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόπασε(ν)
ἐκοπάω
 • Meaning: to pull out, snatch out, grab away, wrest, yank out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκόπην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε(ν)
ἐκοπίων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοπιάω
ἔκοπτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησε(ν)
ἐκόσμου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκόσμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοσμέω
ἑκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιάσθησαν
ἑκουσιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a willing spirit
  • free-will offering
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑκουσιασμόςἑκουσιασμοί
GENἑκουσιασμοῦἑκουσιασμῶν
DATἑκουσιασμῷἑκουσιασμοῖς
ACCἑκουσιασμόνἑκουσιασμούς
VOCἑκουσιασμέἑκουσιασμοί
ἑκουσιασμοῦ
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑκούσιονἑκούσια
GENἑκουσίουἑκουσίων
DATἑκουσίῳἑκουσίοις
ACCἑκούσιονἑκούσια
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κουφίζω
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω