ἐκοιλοστάθμησεν
ἐκοιμᾶτο
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισεν
ἐκοιμῶντο
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε
ἐκοινώνησεν
ἐκοίνωσας
top
ἐκολάζοντο
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψεν
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησεν
ἐκολλύρισεν
ἐκολλῶντο
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε
ἐκολόβωσεν
top
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισεν
ἐκονδύλιζον
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόπασε
ἐκόπασεν
ἐκοπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
top
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε
ἐκοπίασεν
ἐκοπίων
ἔκοπτε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησεν
top
ἐκόσμου
ἐκόσμουν
ἐκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιασμός
ἑκουσιασμοῦ
top
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
  • ἑκούσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἑκουσίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἑκουσίου Adj: Gen Sing Masc
  • ἑκουσίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἑκουσίων Adj: Gen Plur Masc
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
top
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω