κἄπειτα
καπηλεύοντες
καπηλεύω
 • Meaning:
  • to retail, trade, peddle
  • to corrupt, adulterate
 • Forms:
  • καπηλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κάπηλοι
κάπηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a retail-dealer, peddler, tradesman
  • bartender
  • an innkeeper, tavern keeper, wine merchant
καπνιζομένη
καπνιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καπνίζω
καπνιζόμενος
καπνιζομένων
καπνίζον
καπνίζονται
καπνίζω
 • Meaning:
  • to smoke
  • to emit smoke
  • to burn so as to cause to emit smoke
 • Forms:
  • ἐκαπνίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκάπνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καπνιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • καπνιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καπνιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καπνιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καπνίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • καπνίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καπνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καπνίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καπνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κάπνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καπνίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καπνίζω
καπνίσεις
καπνισθήσονται
κάπνισον
καπνόν
καπνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smoke
  • steam
καπνοῦ
καπνῷ
κάππαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the caper-plant
κάπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: boar, wild boar
κάπτειν
κάπτω
 • Meaning: to gulp down
 • Forms:
  • κάπτειν Verb: Pres Act Infin