ἐκεγείρω
 • Meaning: to awaken
 • Forms:
  • ἐξεγερθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
ἐκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, in that place, to that place
ἐκεῖθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from that place, from there
  • on that side

   τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν
   on this side and that side of the river
   or on either side of the river (Rev. 22:2)

ἐκείλκω
 • Meaning: to draw out
 • Forms:
  • ἐξείλκυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκεῖνα
ἐκεῖναι
ἐκείναις
ἐκείνας
ἐκείνη
ἐκείνῃ
ἐκείνην
ἐκείνης
ἐκεῖνο
ἐκεῖνοι
ἐκείνοις, ἐκεῖνοις
ἐκεῖνον
ἐκεῖνος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • that (one) (indicating a remote object)
  • that (indicating a previous word)
  • that (clarifying a well-known person)
  • that (time)
  • that (place), there
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκεῖνοςἐκείνηἐκεῖνο
GENἐκείνουἐκείνηςἐκείνου
DATἐκείνῳἐκείνῃἐκείνῳ
ACCἐκεῖνονἐκείνηνἐκεῖνο
Dual
 MascFemNeut
NOMἐκείνωἐκείνωἐκείνω
GENἐκείνοινἐκείνοινἐκείνοιν
DATἐκείνοινἐκείνοινἐκείνοιν
ACCἐκείνωἐκείνωἐκείνω
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκεῖνοιἐκεῖναιἐκεῖνα
GENἐκείνωνἐκείνωνἐκείνων
DATἐκείνοιςἐκείναιςἐκείνοις
ACCἐκείνουςἐκείναςἐκεῖνα
Combinations
 • κἀκείνη Demonstrative Pronoun: crasis: Nom Sing Fem
 • κἀκείνῃ Demonstrative Pronoun: crasis: Dat Sing Fem
 • κἀκείνων Demonstrative Pronoun: crasis: Gen Plur MFN
 • κἀκείνου Demonstrative Pronoun: crasis: Gen Sing Masc/Neut
ἐκείνου
ἐκείνους
ἔκειντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κεῖμαι
ἐκείνῳ
ἐκείνων, ἐκεῖνων
ἐκείρατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
ἔκειρεν
 • Parse: Verb: Imperfect/Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to shear
 • Root: κείρω
ἐκείρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
ἐκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, to that place, at that place, thither
ἔκειτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
ἐκεκόσμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκεκράγει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to croak
 • Root: κράζω
ἐκέκραγε, ἐκέκραγεν
ἐκέκραγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκκράζω
ἐκέκραξα
ἐκέκραξαν
ἐκεκράξατε
ἐκέκραξε, ἐκέκραξεν
ἐκεκρίκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκεκύρωτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to confirm, ratify
 • Root: κυρόω
ἐκελεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chosen, selected, elect
ἐκέλευε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sin
 • Meaning: to command, urge, drive on
 • Root: κελεύω
ἐκέλευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κελεύω
ἐκέλευσα
ἐκέλευσαν
ἐκέλευσε, ἐκέλευσεν
ἐκελεύσθησαν
ἐκενώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκενώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κενόω
ἐκένωσε, ἐκένωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκέρασα
ἐκέρασε, ἐκέρασεν
ἐκεράτιζες
ἐκερατίζετε
ἐκέρδησα
ἐκέρδησας
ἐκέρδησε, ἐκέρδησεν
ἐκεφαλαίωσαν
ἐκεφαλίωσαν