ἐκεγείρω
ἐκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, in that place, to that place
ἐκεῖθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from that place, from there
ἐκείλκω
ἐκεῖνα
ἐκεῖναι
ἐκείναις
ἐκείνας
ἐκείνη
ἐκείνῃ
ἐκείνην
ἐκείνης
ἐκεῖνο
ἐκεῖνοι
ἐκείνοις
ἐκεῖνον
ἐκεῖνος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • that (one) (indicating a remote object)
  • that (indicating a previous word)
  • that (clarifying a well-known person)
  • that (time)
  • that (place), there
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἐκεῖνοςἐκείνηἐκεῖνο
  GENἐκείνουἐκείνηςἐκείνου
  DATἐκείνῳἐκείνῃἐκείνῳ
  ACCἐκεῖνονἐκείνηνἐκεῖνο
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἐκεῖνοιἐκεῖναιἐκεῖνα
  GENἐκείνωνἐκείνωνἐκείνων
  DATἐκείνοιςἐκείναιςἐκείνοις
  ACCἐκείνουςἐκείναςἐκεῖνα
 • Forms:
  • ἐκεῖνα Demonstrative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκεῖναι Demonstrative pronoun: Nom Plur Fem
  • ἐκείναις Demonstrative pronoun: Dat Plur Fem
  • ἐκείνας Demonstrative pronoun: Acc Plur Fem
  • ἐκείνη Demonstrative pronoun: Nom Sing Fem
  • ἐκείνῃ Demonstrative pronoun: Dat Sing Fem
  • ἐκείνην Demonstrative pronoun: Acc Sing Fem
  • ἐκείνης Demonstrative pronoun: Gen Sing Fem
  • ἐκεῖνο Demonstrative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκεῖνοι Demonstrative pronoun: Nom Plur Masc
  • ἐκείνοις Demonstrative pronoun: Dat Plur Masc
  • ἐκεῖνον Demonstrative pronoun: Acc Sing Masc
  • ἐκείνου Demonstrative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐκείνους Demonstrative pronoun: Acc Plur Masc
  • ἐκείνῳ Demonstrative pronoun: Dat Sing Masc
  • ἐκείνων Demonstrative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κἀκείνη Demonstrative pronoun crasis: Nom Sing Fem
  • κἀκείνῃ Demonstrative pronoun crasis: Dat Sing Fem
  • κἀκείνων Demonstrative pronoun crasis: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • κἀκείνου Demonstrative pronoun crasis: Gen Sing Masc/Neut
ἐκείνου
ἐκείνους
ἔκειντο
ἐκείνῳ
ἐκείνων
ἐκείρατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
ἐκείρετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κείρω
ἐκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, to that place, at that place, thither
ἔκειτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
ἐκεκόσμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκέκραγεν
ἐκέκραγον
ἐκέκραξα
ἐκέκραξαν
ἐκεκράξατε
ἐκέκραξεν
ἐκεκρίκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκέλευον
ἐκέλευσα
ἐκέλευσαν
ἐκέλευσε
ἐκέλευσεν
ἐκελεύσθησαν
ἐκενώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκενώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κενόω
ἐκένωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκένωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκέρασα
ἐκέρασε
ἐκέρασεν
ἐκεράτιζες
ἐκερατίζετε
ἐκέρδησα
ἐκέρδησας
ἐκέρδησε
ἐκέρδησεν
ἐκεφαλαίωσαν
ἐκεφαλίωσαν