ἐκεγείρω
ἐκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, in that place, to that place
ἐκεῖθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from that place, from there
ἐκείλκω
ἐκεῖνα
ἐκεῖναι
ἐκείναις
ἐκείνας
ἐκείνη
ἐκείνῃ
ἐκείνην
ἐκείνης
ἐκεῖνο
ἐκεῖνοι
ἐκείνοις
ἐκεῖνον
ἐκεῖνος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • that (one) (indicating a remote object)
  • that (indicating a previous word)
  • that (clarifying a well-known person)
  • that (time)
  • that (place), there
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκεῖνοςἐκείνηἐκεῖνο
GENἐκείνουἐκείνηςἐκείνου
DATἐκείνῳἐκείνῃἐκείνῳ
ACCἐκεῖνονἐκείνηνἐκεῖνο
Dual
 MascFemNeut
NOMἐκείνωἐκείνωἐκείνω
GENἐκείνοινἐκείνοινἐκείνοιν
DATἐκείνοινἐκείνοινἐκείνοιν
ACCἐκείνωἐκείνωἐκείνω
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκεῖνοιἐκεῖναιἐκεῖνα
GENἐκείνωνἐκείνωνἐκείνων
DATἐκείνοιςἐκείναιςἐκείνοις
ACCἐκείνουςἐκείναςἐκεῖνα
 • Combinations
 • κἀκείνη Demonstrative pronoun crasis: Nom Sing Fem
 • κἀκείνῃ Demonstrative pronoun crasis: Dat Sing Fem
 • κἀκείνων Demonstrative pronoun crasis: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • κἀκείνου Demonstrative pronoun crasis: Gen Sing Masc/Neut
ἐκείνου
ἐκείνους
ἔκειντο
ἐκείνῳ
ἐκείνων
ἐκείρατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κείρω
ἐκείρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κείρω
ἐκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, to that place, at that place, thither
ἔκειτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κεῖμαι
ἐκεκόσμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκέκραγεν
ἐκέκραγον
ἐκέκραξα
ἐκέκραξαν
ἐκεκράξατε
ἐκέκραξεν
ἐκεκρίκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκέλευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κελεύω
ἐκέλευσα
ἐκέλευσαν
ἐκέλευσε
ἐκέλευσεν
ἐκελεύσθησαν
ἐκενώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκενώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κενόω
ἐκένωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκένωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κενόω
ἐκέρασα
ἐκέρασε
ἐκέρασεν
ἐκεράτιζες
ἐκερατίζετε
ἐκέρδησα
ἐκέρδησας
ἐκέρδησε
ἐκέρδησεν
ἐκεφαλαίωσαν
ἐκεφαλίωσαν