ἐκμαθών
ἐκμαίνομαι
 • Meaning: to be insane
 • Forms:
  • ἐκμαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκμαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκμαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκμαινομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἐκμανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκμανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκμανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκμεμήνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐκμανήσονται
ἐκμανθάνω
 • Meaning: to learn thoroughly; to examine closely
ἐκμάξασα
ἐκμάξῃ
ἐκμαρτυρέω
 • Meaning: to bear witness to, testify
 • Forms:
  • ἐξεμαρτύρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐκμάσσειν
ἐκμάσσονται
ἐκμάσσω
 • Meaning:
  • to wipe (something) with (something)
  • to clean something by wiping (off)
  • to wipe off, wipe away, polish
 • Concord:

  NT: Luke 7:38,44; John 11:2; 12:3; 13:5
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐκμάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκμάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκμάξασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐκμάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκμεμαχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ἐξέμασσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέμαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέμαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκμελετάω
 • Meaning:
  • to learn perfectly, learn thoroughly
  • to study well
  • to train carefully
  • to practice diligently
 • Forms:
  • ἐκμεμελετηκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ἐκμελιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐκμελίζω
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 10:8
  Apostolic Fathers: _

ἐκμελίζω
 • Meaning:
  • to dismember, sever a limb from the body
  • to dislocate
 • Forms:
  • ἐκμελιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξεμελίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεμέλιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξεμέλιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐκμεμαχώς
ἐκμεμελετηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκμελετάω
ἐκμετρέω
 • Meaning: to measure out, measure completely
 • Forms:
  • ἐκμετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκμετρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐκμετρηθήσεται
ἐκμετρήσουσι, ἐκμετρήσουσιν
ἐκμιαίνω
 • Active Meaning:
  • to pollute thoroughly
  • to defile thoroughly
 • Passive Meaning:
  • to ejaculate
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Lev 18:20,23; 19:31
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐξεμιάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκμιανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐκμιανθῆναι
ἐκμυελιεῖ
ἐκμυελίζω
 • Meaning:
  • to suck out the marrow
  • to deprive of strength
 • Forms:
  • ἐκμυελιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκμυκτηριεῖ
ἐκμυκτηρίζω
 • Meaning:
  • to turn up one's nose at
  • to mock at, ridicule, sneer, hold in derision
 • Concord:

  NT: Luke 16:14; 23:35
  LXX: Ps 2:4; 21(22):7
  Apocrypha: 1Esdras 1:49
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐκμυκτηριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεμυκτήρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξεμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur