ἐκμαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be insane
 • Forms:
  • ἐκμαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐκμαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκμαίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐκμαινομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐκμανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκμανῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκμανήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκμεμήνασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐκμανήσονται
ἐκμάξασα
ἐκμάξῃ
ἐκμαρτυρέω
ἐκμάσσειν
ἐκμάσσονται
ἐκμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wipe (something) with (something)
  • to clean something by wiping (off)
  • to wipe off, wipe away, polish
 • Cognates: ἀπομάσσω, ἐκμάσσω, μάσσω
 • Forms:
  • ἐκμάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκμάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκμάξασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκμάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκμεμαχώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέμασσε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέμασσεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέμαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέμαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκμελετάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to learn perfectly, learn thoroughly
  • to study well
  • to train carefully
  • to practice diligently
 • Cognates: ἐκμελετάω μελετάω προμελετάω
 • Forms:
  • ἐκμεμελετηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
ἐκμελιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκμελίζω
 • Concord: 4Macc 10:8
ἐκμελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dismember, sever a limb from the body
  • to dislocate
 • Cognates: διαμελίζω, ἐκμελίζω, μελίζω
 • Forms:
  • ἐκμελιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐξεμελίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεμέλιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
ἐκμεμαχώς
ἐκμεμελετηκότα
ἐκμετρέω
ἐκμετρηθήσεται
ἐκμετρήσουσιν
ἐκμιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pollute thoroughly
   • to defile thoroughly
  • Passive:
   • to ejaculate
 • Cognates: μιαίνω, συμμιαίνω
 • Concord: Lev 18:20,23; 19:31
 • Forms:
  • ἐξεμιάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκμιανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐκμιανθῆναι
ἐκμυελιεῖ
ἐκμυελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suck out the marrow
  • to deprive of strength
 • Forms:
  • ἐκμυελιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκμυκτηριεῖ
ἐκμυκτηρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn up one's nose at
  • to mock at, ridicule, sneer, hold in derision
 • Cognates: μυκτηρίζω
 • Concord: Ps 2:4; 21(22):7; 1Esdras 1:49
 • Forms:
  • ἐκμυκτηριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεμυκτήρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing