ἔκφαινε
ἐκφαίνει
ἐκφαινομένης
ἐκφαίνω
ἐκφαίνων
ἐκφᾶναι
ἐκφανεῖ
ἐκφανῶ
ἐκφάνωσιν
ἐκφαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to depreciate, disparage, despise
  • to hold in utter contempt
  • to treat with utter disdain
 • Cognates: φαυλίζω
 • Forms:
  • ἐκφαυλίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
ἐκφαυλίσαντα
ἐκφέρει
ἐκφέρειν
ἐκφέρετε
ἐκφέροντα
ἐκφέροντες
ἐκφέρουσα
ἐκφέρω
ἐκφέρων
ἐκφεύγει
ἐκφευγέτωσαν
ἐκφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to escape (something undesirable or unpleasant)
  • to run away, seek safety in flight
  • to fail to reach
  • to emerge (like a baby out of the womb)
  • to shun, avoid
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • ἐκφεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐκφύγητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκφεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκφευγέτωσαν Verb: Pres Act Imp 3rd Plur
  • ἐκφεύξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἐκφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκφεύξῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐκφευξὀμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἐκφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐκφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκφυγόντα Verb: Aor Act Part Nom Plur Neut
  • ἐκφυγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκφύγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκφύγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκπέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐκπέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐκπεφευγέναι Verb: 2nd Perfect act Infin
  • ἐκπεφευγότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκπεφευγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξέφυγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέφυγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέφυγον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐκφεύξεσθαι
ἐκφεύξεται
ἐκφεύξῃ
ἐκφεύξομαι
ἐκφευξὀμεθα
ἐκφεύξονται
ἔκφημι
ἐκφλεγομένη
ἐκφλέγω
ἐκφοβεῖν
ἐκφοβεῖς
ἐκφοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to terrify, frighten, scare, alarm
 • Cognates: φοβέω
 • Forms:
  • ἐκφοβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκφοβεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκφοβήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκφοβοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἐκφοβῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεφόβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεφόβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκφοβήσασα
ἔκφοβοι
ἔκφοβος
ἐκφοβοῦντα
ἐκφοβῶν
ἐκφορά
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκφορά 
GEN  
DAT  
ACCἐκφοράν 
ἐκφοράν
ἐκφόρια
ἐκφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • payment on produce, rent, tithe
  • agricultural produce
  • that which the earth produces
 • Forms:
  • ἐκφόρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἔκφρικτα
ἔκφρικτος
ἐκφυγεῖν
ἐκφύγῃ
ἐκφυγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκφυγή 
GENἐκφυγῆς 
DAT  
ACC  
ἐκφύγῃς
ἐκφυγῆς
ἐκφύγητε
ἐκφυγόντα
ἐκφυγόντες
ἐκφύγωσι
ἐκφύγωσιν
ἐκφύῃ
ἐκφύρω
ἐκφύσα
ἐκφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kindle, blow into a flame
  • to blow outward
  • to blow away
 • Cognates: ἀποφυσάω, ἐκφυσάω, ἐμφυσάω, φυσάω
 • Forms:
  • ἐκφύσα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκφυσῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκφυσήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκφυσῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐξεφύσησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
ἐκφυσῆσαι
ἐκφυσήσω
ἐκφυσῶν
ἐκφύω
ἐκφωνέω
ἐκφωνήσας