καλά
καλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet, newt, gecko, spotted lizard (Lev. 11:30 also χαλαβώτης)
κάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vase-shaped basket, narrow at the base
 • Forms:
  • καλάθους Noun: Acc Plur Masc
καλάθους
καλαί
καλαμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to gather (stubble), glean, collect, round up (cattle, stragglers)
  • to gather left-overs after harvest
  • to rob someone of everything
 • Forms:
  • ἐκαλαμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • καλαμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καλαμήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καλαμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καλαμώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • καλαμῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
καλαμᾶσθε
καλάμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • straw
  • a stalk of grain plant (after the harvest), i.e., (collectively) stubble
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαλάμηκαλάμαι
GENκαλάμηςκαλάμων
DATκαλάμῃκαλάμαις
ACCκαλάμηνκαλάμας
VOCκαλάμηκαλάμαι
καλάμῃ
καλάμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gleanings
καλάμην
καλάμης
καλαμήσασθαι
καλαμήσηται
καλαμήσονται
καλαμίνη
καλαμίνην
καλάμινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of reed
 • Forms:
  • καλαμίνη Adj: Nom Sing Fem
  • καλαμίνην Adj: Acc Sing Fem
καλαμίσκοι
καλαμίσκοις
καλαμίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • branch of a candlestick
  • a tube; small tube-shaped object
  • a bit of reed
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαλαμίσκοςκαλαμίσκοι
GENκαλαμίσκουκαλαμίσκων
DATκαλαμίσκῳκαλαμίσκοις
ACCκαλαμίσκονκαλαμίσκους
VOCκαλαμίσκεκαλαμίσκοι
καλαμίσκους
καλαμίσκῳ
καλαμίσκων
κάλαμον
κάλαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reed
  • calamus
  • stalk, staff
  • measuring rod
  • reed pen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκάλαμοςκάλαμοι
GENκαλάμουκαλάμων
DATκαλάμῳκαλάμοις
ACCκάλαμονκαλάμους
VOCκάλαμεκάλαμοι
καλάμου
καλάμους
καλάμῳ
καλαμώμενος
καλαμῶνται
καλάνδαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: the calends, the first day of the month in the Roman calendar
 • Forms:
  • καλανδῶν Noun: Gen Plur Fem
καλανδῶν
καλάς
καλέ
κάλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut, Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖν
καλεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: καλέω
καλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσαι
καλέσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλέσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλέσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
καλέσῃ
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κάλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καλέω
καλέσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: καλέω
καλέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: καλέω
καλέσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
καλέσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλέσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλέω
 • Present
 • κάλει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καλή Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καλῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Present Participle
 • καλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καλούντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • καλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • καλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • καλουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • καλοθμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • καλουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • καλουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • καλούμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • καλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • καλουμένου
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • καλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • καλουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Imperfect
 • ἐκαλούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • καλή Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • κεκλήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καλοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • καλεῖ
  • Verb: Fut, Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut, Mid Ind 2nd Sing
 • καλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καλέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καλέσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • καλέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • καλέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκάλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκαλέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκάλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκλήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • καλέσαι Verb: Aor Act Infin
 • καλέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καλέσῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • καλέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κάλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καλεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καλέσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • καλέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κληθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • κληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Aorist Participle
 • κληθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • κληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • κληθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • κληθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κληθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • καλέσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • καλέσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καλέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καλέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • κληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Perfect
 • κέκληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κέκληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κεκλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κέκληκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κέκλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεκλήσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • κέκληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect Participle
 • κεκληκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • κεκληκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • κεκλημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • κεκλημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • κεκλημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κεκλημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κεκλημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
καλῇ
καλή,
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
καλήν
καλῆς
κάλλει
καλλιέλαιον
καλλιέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: good olive tree, a cultivated olive tree, i.e., a domesticated or improved one
 • Forms:
  • καλλιέλαιον Noun: Acc Sing Fem
κάλλιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: very well; better than many
καλλίονα
καλλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make more beautiful
  • Passive:
   • to be beautiful
 • Forms:
  • ἐκαλλιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καλλίπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beautiful children, fair children
  • someone who is blessed with beautiful children
κάλλιστα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut Superlative
 • Root: καλός
καλλίστας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλίστης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • Root: καλός
κάλλιστοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: καλός
καλλίστοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut Superlative
 • Root: καλός
κάλλιστον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc superl
 • Root: καλός
κάλλιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: καλός
καλλίστων
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem Superlative
 • Root: καλός
καλλονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beauty
  • generosity
  • good manners
  • luster, pride, excellence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαλλονήκαλλοναί
GENκαλλονῆςκαλλονῶν
DATκαλλονῇκαλλοναῖς
ACCκαλλονήνκαλλονάς
VOCκαλλονήκαλλοναί
καλλονῇ
καλλονήν
καλλονῆς
κάλλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • beauty
  • beautiful costume
  • delight, pleasure
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκάλλοςκάλλη
GENκάλλουςκάλλων, κάλλέων
DATκάλλεικάλλεσι(ν)
ACCκάλλοςκάλλη
κάλλους
κάλλυνθρα
κάλλυνθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • palm frond
  • broom, sweeper, duster, brush
 • Forms:
  • κάλλυνθρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
καλλωπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to beautify the face
   • to make the face beautiful
  • Middle:
   • to adorn oneself
   • to make oneself a beauty
  • Passive:
   • to be beautified
 • Forms:
  • ἐκαλλωπίσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • κεκαλλωπισμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • κεκαλλωπισμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • κεκαλλωπισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
καλοδιδάσκαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of good things; a teacher of the right
 • Forms:
  • καλοδιδασκάλους Adj: Acc Plur Fem
καλοδιδασκάλους
καλοί
καλοῖς
καλοκἀγαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: noble goodness, excellence, nobility of character, the character and conduct of a καλὸς κἀγαθός, nobleness, goodness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαλοκἀγαθίακαλοκἀγαθίαι
GENκαλοκἀγαθίαςκαλοκἀγαθιῶν
DATκαλοκἀγαθίᾳκαλοκἀγαθίαις
ACCκαλοκἀγαθίανκαλοκἀγαθίας
VOCκαλοκἀγαθίακαλοκἀγαθίαι
καλοκἀγαθίᾳ
καλοκἀγαθίαν
καλοκἀγαθίας
καλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καλός
καλοποιέω
καλοποιοῦντες
καλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful (in appearance), fair
  • good and pleasing in appearance, beautiful
  • good, useful
  • conducive to pleasure and enjoyment
  • advantageous, beneficial, desirable
  • free from defects, fine, precious
  • morally good, honest, noble, praiseworthy, contributing to salvation
  • blameless, excellent, unobjectionable
  • free from defects, fine, precious
  • pleasant, desirable, advantageous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαλόςκαλήκαλόν
GENκαλοῦκαλῆςκαλοῦ
DATκαλῷκαλῇκαλῷ
ACCκαλόνκαλήνκαλόν
VOCκαλέκαλήκαλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMκαλοίκαλαίκαλά
GENκαλῶνκαλῶνκαλῶν
DATκαλοῖςκαλαῖςκαλοῖς
ACCκαλούςκαλάςκαλά
 • Comparatives & Superlatives
 • καλλίονα Adj: Acc Plur Neut comp
 • κάλλιστα Adj: Acc Plur Neut Superlative
 • καλλίστας Adj: Acc Plur Fem Superlative
 • καλλίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • καλλίστην Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • καλλίστης Adj: Gen Sing Fem Superlative
 • κάλλιστοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • καλλίστοις Adj: Dat Plur Neut Superlative
 • κάλλιστον Adj: Acc Sing Masc superl
 • κάλλιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • καλλίστων Adj: Gen Plur Fem Superlative
κάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rope, cord
 • Forms:
  • κάλους Noun: Acc Plur Masc
καλοῦ
καλουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοθμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: καλέω
καλουμένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: καλέω
καλούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καλέω
καλούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: καλέω
καλοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
καλοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
καλούντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: καλέω
καλούς
κάλους
καλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
καλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur; Pres/Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
καλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
κάλπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitcher
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάλπηκάλπαι
GENκάλπηςκαλπῶν
DATκάλπῃκάλπαις
ACCκάλπηνκάλπας
VOCκάλπηκάλπαι
κάλπην
κάλυμα
κάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκάλυμμα, κάλυμακαλύμματα
GENκαλύμματοςκαλυμμάτων
DATκαλύμματικαλύμμασι(ν)
ACCκάλυμμακαλύμματα
καλύμματα
καλύμματι
κάλυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • calyx of a flower, a bud, a rose-bud
  • shell or pod of a plant
  • cup-shape like a flower
  • ear-ring
 • Forms:
  • κάλυξιν Noun: Dat Plur Fem
κάλυξιν
καλύπτει
καλύπτειν
καλύπτεσθαι
καλύπτῃ
καλυπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cover, covering, sheath
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαλυπτήρκαλυπτῆρες
GENκαλυπτῆροςκαλυπτήρων
DATκαλυπτῆρικαλυπτῆρσι(ν)
ACCκαλυπτῆρακαλυπτῆρας
καλυπτῆρα
καλύπτοντες
καλύπτουσιν
καλύπτω
 • Present
 • καλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καλύπτειν Verb: Pres Act Infin
 • καλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καλύπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • καλύπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καλύπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐκάλυπτεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαλύπτετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Future
 • καλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • καλύψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καλύψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • κεκάλυφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκαλυμμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
καλύπτων
καλυφθήσεται
καλύψαι
καλύψατε
καλύψει
καλύψεις
καλύψεως
καλύψῃ
καλύψῃς
κάλυψις
Feminine
 SingularPlural
NOMκάλυψιςκαλύψεις
GENκαλύψεωςκαλύψεων
DATκαλύψεικαλύψεσι(ν)
ACCκαλύψσικαλύψεις
κάλυψον
καλύψουσιν
καλύψω
καλῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: καλέω
καλῷ
καλώδια
καλωδίοις
καλώδιον, καλῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord (used for tying)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαλώδιονκαλώδια
GENκαλωδίουκαλωδίων
DATκαλωδίῳκαλωδίοις
ACCκαλώδιονκαλώδια
καλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
καλῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
καλῶν
καλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • well, beautifully
  • fitly, appropriately, splendidly, in the right way
  • commendably, free from objection
  • beneficially, acceptably
  • rightly, correctly, skillfully, expertly
  • in a manner meeting the speaker's approval
  • quite right!, well said!, true enough!
  • fortunately
  • in an aesthetically or artistically pleasing manner and conducive to pleasure