καυθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: καίω
καυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καυθήσωμαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Subj 1st Sing
 • Root: καίω
καυλόν
καυλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tubular structure
  • stem, shaft, a spear-shaft
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαυλόςκαυλοί
GENκαυλοῦκαυλῶν
DATκαυλῷκαυλοῖς
ACCκαυλόνκαυλούς
VOCκαυλέκαυλοί
καῦμα
Neuter
 SingularPlural
NOMκαῦμακαύματα
GENκαύματοςκαυμάτων
DATκαύματικαύμασι(ν)
ACCκαῦμακαύματα
καύματι
καυματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scorch, burn
 • Forms:
  • ἐκαυματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαυματίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • καυματίσαι Verb: Aor Act Infin
καυματίσαι
καύματος
καυματόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scorch
καῦσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: καίω
καύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καίω
καύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: καίω
καύσεως
καῦσιν
καῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of being consumed by fire
  • act of consuming by fire
  • act of burning
 • Forms:
  • καῦσιν Noun: Acc Sing Fem
  • καύσεως Noun: Gen Sing Fem
καυσούμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: καυσόω
καύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire, be consumed by heat, burn up
 • Forms:
  • καυσούμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
καυστηριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sear with a hot iron, brand ("cauterize"), i.e., (by implication), render insensitive
 • Forms:
  • κεκαυστηριασμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • κεκαυτηριασμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
καυστικαῖς
καυστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • burning, fiery, capable of burning, hot fire
  • capable of burning something or someone
  • executed through burning
 • Forms:
  • καυστικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • καυστικώτερον Adj: Acc Sing Neut comp
καυστικώτερον
καύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: καίω
καύσων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heat, burning heat, a glare
  • east wind, hot wind
  • sun's heat
  • summer heat
 • Forms:
  • καύσωνα Noun: Acc Sing Masc
  • καύσωνι Noun: Dat Sing Masc
  • καύσωνος Noun: Gen Sing Masc
καύσωνα
καύσωνι
καύσωνος
καυτηρίοις
καυτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a branding iron, hot iron (used as an instrument of torture)
 • Forms:
  • καυτηρίοις Noun: Dat Plur Neut
καυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, glory, pride (oneself)
  • to take pride in
  • to boast about, mention in order to boast of, be proud of
 • Cognates: ἐγκαυχάομαι, κατακαυχάομαι
 • Forms:
  • ἐκαυχᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καυχᾶσαι Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκαυχῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • καυχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • καυχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • καυχάσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • καυχήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • καυχήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καυχήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καυχήσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • καυχήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • καυχησόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • καυχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καυχήσωμαι Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • καυχήσωνται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Plur
  • καυχῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • καυχῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • καυχώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • καυχώμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • καυχωμένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • καυχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • καυχῶνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • κεκαύχημαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
καυχᾶσαι
καυχᾶσθαι
καυχᾶσθε
καυχάσθω
καύχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a boast, object of boasting
  • glory, honour
  • pride, object of pride
  • rejoicing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαύχημακαυχήματα
GENκαυχήματοςκαυχημάτων
DATκαυχήματικαυχήμασι(ν)
ACCκαύχημακαυχήματα
καυχήματος
καυχήσασθαι
καυχήσει
καυχήσεται
καυχήσεως
καυχήσῃ
καυχήσηται
καύχησιν
καύχησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • boasting
  • act of taking pride in
  • object of boasting, reason for boasting
  • ground for pride
  • glory, honour
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαύχησιςκαυχήσεις
GENκαυχήσεωςκαυχήσεων
DATκαυχήσεικαυχήσεσι(ν)
ACCκαύχησινκαυχήσεις
καυχήσομαι
καυχησόμεθα
καυχήσονται
καυχήσωμαι
καυχήσωνται
καυχῶ
καυχῶμαι
καυχώμεθα
καυχώμενοι
καυχώμενος
καυχωμένους
καυχῶνται