καυθέντας
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: καίω
καυθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καυθήσωμαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Subj 1st Sing
 • Root: καίω
καυλόν
καυλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tubular structure
  • stem, shaft, a spear-shaft
καῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • heat, excessive heat
  • Properly: a burn
  • Abstractly: a glow
 • Forms:
καύματι
καυματίζω
 • Meaning: to scorch, burn
 • Forms:
  • ἐκαυματίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαυματίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • καυματίσαι Verb: Aor Act Infin
καυματίσαι
καύματος
καυματόω
 • Meaning: to scorch
καῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καίω
καύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: καίω
καύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: καίω
καύσεως
καῦσιν
καῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of being consumed by fire
  • act of consuming by fire
  • act of burning
καυσούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καυσόω
καύσουσι, καύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καυσόω
 • Meaning: to set on fire, be consumed by heat, burn up
 • Forms:
  • καυσούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καυστηριάζω
 • Meaning: to sear with a hot iron, brand (by implication), to render insensitive
 • Note: origin of English word "cauterize"
 • Forms:
  • κεκαυστηριασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • κεκαυτηριασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καυστικαῖς
καυστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • burning, fiery, capable of burning, hot fire
  • capable of burning something or someone
  • executed through burning
 • Forms:
  • καυστικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • καυστικώτερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
καυστικώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καυστικός
καύσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: καίω
καύσων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heat, burning heat, a glare
  • east wind, hot wind
  • sun's heat
  • summer heat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαύσωνκαύσωνες
GENκαύσωνοςκαύσων
DATκαύσωνικαύσωσι(ν)
ACCκαύσωνακαύσωνας
καύσωνα
καύσωνι
καύσωνος
καυτήρ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • burner
 • Forms:
  • καυτῆρσι, καυτῆρσιν Noun: Dat Plur Masc
  • καυτῆρας Noun: Acc Plur Masc
  • καυτήρων Noun: Gen Plur Masc
καυτηριαζομένων
καυτηριάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to brand (with a hot iron)
 • Forms:
  • καυτηριαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
καυτῆρας
καυτηρίοις
καυτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a branding iron, hot iron (used as an instrument of torture)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαυτήριονκαυτήρια
GENκαυτηρίουκαυτηρίων
DATκαυτηρίῳκαυτηρίοις
ACCκαυτήριονκαυτήρια
καυτῆρσι, καυτῆρσιν
καυτήρων
καυχάομαι
 • Meaning:
  • to boast, glory, pride (oneself)
  • to take pride in
  • to boast about, mention in order to boast of, be proud of
  • to speak loudly
  • to exult, rejoice, celebrate
 • Forms:
Present
 • καυχᾶσαι Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καυχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καυχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • καυχᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • καυχάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • καυχῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • καυχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • καυχῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καυχῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • καυχώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καυχώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καυχωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καυχωμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καυχωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐκαυχῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκαυχᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καυχήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καυχήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καυχησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • καυχήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • καυχήσονται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • καυχήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • καυχήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καυχήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • καυχήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • καυχήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκαύχημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
καυχᾶσαι
καυχᾶσθαι
καυχᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: καυχάομαι
καυχάσθω
καύχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a boast, object of boasting, exultation
  • glory, honour
  • pride, object of pride
  • rejoicing
 • Forms:
καυχήματος
καυχήσασθαι
καυχήσει
καυχήσεται
καυχήσεως
καυχήσῃ
καυχήσηται
καύχησιν
καύχησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • boasting
  • act of taking pride in
  • object of boasting, reason for boasting
  • ground for pride
  • glory, honour
καυχήσομαι
καυχησόμεθα
καυχήσονται
καυχήσωμαι
καυχήσωνται
καυχῶ
καυχῶμαι
καυχώμεθα
καυχωμένη
καυχωμένην
καυχώμενοι
καυχώμενος
καυχωμένους
καυχῶνται