καμάκων
κάμαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pike, spear, vine-pole, vine-prop
  • the shaft of a spear
 • Forms:
  • καμάκων Noun: Gen Plur Masc
καμάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arch vault, vaulted room
  • vaulted ceiling
  • anything with an arched cover
  • covered carriage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαμάρακαμάραι
GENκαμάραςκαμαρῶν
DATκαμάρᾳκαμάραις
ACCκαμάρανκαμάρας
καμάραν
καμάρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: καμάρα
καμάτοις
κάματος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: toil, trouble
 • Forms:
  • καμάτοις Noun: Dat Plur Masc
κἀμέ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Acc Sing Crasis for καὶ μέ
 • Root: κἀγώ
καμῇ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κάμηλοι
καμήλοις
κάμηλον
καμηλοπάρδαλιν
καμηλοπάρδαλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cameleopard, giraffe
 • Note: A giraffe has the shape of a camel (although the neck is much longer) and the spotted pattern of a leopard
 • Note: Interestingly, while the camel was ritually unclean for food, the giraffe was clean, Deut 14:5
 • Forms:
  • καμηλοπάρδαλιν Noun: Acc Sing Fem
κάμηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: camel
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMκάμηλοςκάμηλοι
GENκαμήλουκαμήλων
DATκαμήλῳκαμήλοις
ACCκάμηλονκαμήλους
VOCκάμηλεκάμηλοι
καμήλου
καμήλους
καμήλων
κάμῃς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κάμνω
κάμητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κάμνω
κάμιλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rope, ship's cable
καμιναία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnace
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαμιναίακαμιναῖαι
GENκαμιναίαςκαμιναιῶν
DATκαμιναίᾳκαμιναίαις
ACCκαμιναίανκαμιναίας
VOCκαμιναίακαμιναῖαι
καμιναίας
κάμινον
κάμινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oven, furnace
  • womb
  • Fig. extreme hardship and distress
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάμινοςκάμινοι
GENκαμίνουκαμίνων
DATκαμίνῳκαμίνοις
ACCκάμινονκαμίνους
VOCκάμινεκάμινοι
καμίνου
καμίνῳ
καμμύσαι
καμμύσει
καμμύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to close eyes, blind, obscure
 • Forms:
  • ἐκάμμυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καμμύσαι Verb: Aor Act Infin
  • καμμύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καμμύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καμμύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καμμύω
κάμνειν
κάμνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κάμνω
κάμνοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κάμνω
κάμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be weary, be fatigued, be faint, be tired, be exhausted
  • to grow weary
  • to be ill, sick
  • to suffer, be distressed
  • to labour, toil
  • to meet with disaster
  • to die
 • Forms:
  • κάμνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καμῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κάμῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • κάμητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • κάμνειν Verb: Pres Act Infin
  • κάμνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κάμνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καμών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κέκμηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκμηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • κεκμηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • κεκμηκότα
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
κάμνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω
κἀμοί
 • Parse: Personal pronoun: 1st Dat Sing Crasis for καὶ μοί
 • Root: κἀγώ
κἀμοῦ
καμπανή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: companion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαμπανήκαμπαναί
GENκαμπανῆςκαμπανῶν
DATκαμπανῇκαμπαναῖς
ACCκαμπανήνκαμπανάς
VOCκαμπανήκαμπαναί
καμπανῇ
κάμπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • caterpillar, a sea monster
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάμπηκάμπαι
GENκάμπηςκαμπῶν
DATκάμπῃκάμπαις
ACCκάμπηνκάμπας
VOCκάμπηκάμπαι
καμπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a bend (of a road), turning, switchback, corner
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαμπήκαμπαί
GENκαμπῆςκαμπῶν
DATκαμπῇκαμπαῖς
ACCκαμπήνκαμπάς
VOCκαμπήκαμπαί
κάμπην
κάμπης
καμπῆς
κάμπτεσθαι
κάμπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bend, bow, double over, double up
  • to turn, turn back
  • to submit, overcome, bring into submission
  • to suppress the will
 • Cognates: ἀνακάμπτω, διακάμπτω, ἐπανακάμπτω, κάμπτω, κατακάμπτω, συγκάμπτω
 • Forms:
  • κάμψητε
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐκάμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔκαμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔκαμψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κάμπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κάμπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καμφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κάμψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κάμψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • κάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κάμψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κάμψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κάμψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κάμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κάμπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κάμπτω
καμπύλαι
καμπύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bent, curved, winding, crooked
 • Forms:
  • καμπύλαι Adj: Nom Plur Fem
καμφθῆναι
κάμψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κάμπτω
κάμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κάμπτω
κάμψει
κάμψεις
κάμψῃ
κάμψῃς
κάμψητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κάμπτω
κάμψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κάμπτω
κάμψουσιν
καμών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κάμνω