καί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Single Word Connective:
   • and
    [connects two or more single words]
   • together with
    [in a series of words where it appears before the second word so that the first word will agree with the singular verb]

    καὶ ἀνέβη Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ
    Moses went up together with Aaron and Nadab and Abiou (Ex 24:9)

  • Number Connective: and
   [connects two numbers with the larger first]

   δέκα καὶ ὀκτώ (Luke 13:16)
   10 and 8 = 18

  • Connecting Part to the Whole: and

   Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι (Acts 5:29)
   Peter and the apostles (does not exclude Peter from being an apostle)

  • Hendiadys: and
   [a grammatical expression where two words are linked to express an adjectival expression]

   ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε (Mark 11:24)
   literally: whatever you pray and ask
   but means: whatever you ask in prayer

   ἐξίσταντο ... ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ (Luke 2:47)
   literally: they were amazed at his intelligence and answers
   but means: they were amazed at his intelligent answers

   ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν (Luke 21:15)
   literally: I will give you mouth and wisdom
   but means: I will give you wise utterance

   τροφῆς καὶ εὐφροσύνης (Acts 14:17)
   literally: food and joy
   but means: joy in your food

   περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως (Acts 23:6)
   literally: concerning hope and resurrection
   but means: concerning the hope of resurrection

  • Verb coordination: and
   [an expression where two verb forms are linked, but only one of them should be understood as a participle]

   Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει (Rom 10:20)
   Isaiah is bold and he says
   meaning: Isaiah is bold to say

   χαίρων καὶ βλέπων (Col 2:5)
   rejoicing and seeing
   meaning: I rejoice to see

  • Combining clauses or whole sentences: and, then, when, and so, and yet, nevertheless, in spite of that, but
   • Regarding time: when

    ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ... παραδίδοται (Matt 26:45)
    the time has come when he is to be given up

    ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν (Mark 15:25)
    it was the third hour when they crucified him

    ἦν τὸ πάσχα ... καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα (John 2:13)
    it was the Passover when he went into Jerusalem

    Also see: Jer 38:31; Luke 19:43; 23:44; John 4:35; 7:33; Acts 5:7; Heb 8:8.

   • Introducing apodosis (if-result clause): and then
    See Luke 2:21; 7:12; Acts 1:10
   • Connecting Positive and Negative clauses: and

    οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ
    you have no bucket and the well is deep (John 4:11)

   • Introduce a result from what precedes: and then, and so

    Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων (Matt 4:19)
    Come follow me, then I will make you fishers of men

    εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἱαθήσεται ὁ παῖς μου (Matt 8:8)
    Say the word, then my servant will be healed

   • Emphasize something noteworthy, surprising, or unexpected: and yet, and in spite of that, nevertheless, but

    οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν (Matt 10:29)
    Are not two sparrows sold for a coin? And yet one of them doesn't fall to the ground!

   • To introduce an abrupt question:

    καὶ πόθεν μοι τοῦτο (Luke 1:43)
    how have I deserved this?

    καὶ τίς δύναται σωθῆναι (Mark 10:26)
    who then can be saved?

   • To introduce a parenthesis:

    καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο (Rom 1:13)
    but so far I have been prevented

  • Explanatory: and so, that is, namely, indeed, in fact

   ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 5:25)
   the hour is coming, indeed is now

  • After πολύς and before adjective:
   [grammatical construction to link adjectives]

   πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα (Acts 25:7)
   many and serious accusations
   means: many serious accusations

   Πολλὰ καὶ ἄλλα σημεῖα (John 20:30)
   many and other signs
   means: many other signs

  • To introduce something new, esp. where there is a loose connection: Many paragraphs begin this way. Matt 4:23; 8:14, 23, 28; 9:1, 9, 27, 35; 10:1; 12:27
  • Correlative: both ... and; not only ... but also
  • Adverbially: also, likewise
  • Ascensive: even
  • After an interrogative: at all, still

   τί καὶ ἐλπίζει (Rom 8:24)
   why does he still hope?
   Also see 1 Cor 15:29

  • Used with a relative clause:

   οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν (Luke 10:30)
   who stripped him

  • Linked with a preposition:

   μετὰ καὶ Κλήμεντος (Phil 4:3)
   literally: with and Clement
   meaning: with Clement

  • With double names:

   Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος (Acts 13:9)
   Saul who is also Paul

  • καὶ εἰ = if only

   καὶ εἰ κατεμείναμεν ... παρὰ τὸν Ἰορδάνην
   if only we had remained ... beyond the Jordan

καίγε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and, at least
καΐἐκεῖ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and there, there (thither) also; likewise in that place
 • Forms:
  • κἀκείνου Demonstrative Pronoun: crasis: Gen Sing Masc/Neut
καϊἐμός
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and mine/ours
 • Forms:
  • κἀμοῦ Conjunction
καίεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καίετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: καίω
καίηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καίω
καινά
καιναῖς
καινή
καινῇ
καινήν
καινῆς
καινιεῖ
καινίζει
καινίζειν
καινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make new, renew, repair, restore
  • to introduce for the first time
 • Forms:
  • ἐκαίνιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καινιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καινίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καινίζειν Verb: Pres Act Infin
  • καινιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καινιοῦσι(ν)
καινοί
καινοῖς
καινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καινός
καινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see καινότερος
 • Meaning:
  • new, unused, brand new
  • new, unknown, strange, remarkable
  • new, not old
  • pristine
  • Substantival: wilderness, an area of land not cultivated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαινόςκαινήκαινόν
GENκαινοῦκαινῆςκαινοῦ
DATκαινῷκαινῇκαινῷ
ACCκαινόνκαινήνκαινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκαινοίκαιναίκαινά
GENκαινῶνκαινῶνκαινῶν
DATκαινοῖςκαιναῖςκαινοῖς
ACCκαινούςκαινάςκαινά
καινότερον
καινότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of καινός
 • Meaning: newer
καινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: newness, renewal, freshness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαινότηςκαινότητες
GENκαινότητοςκαινοτήτων
DATκαινότητικαινότησιν
ACCκαινότητακαινότητας
καινότητα
καινότητι
καινότητος
καινοῦ
καινουργέ
καινουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inventing something new
   • producing changes
  • Substantival:
   • inventor
 • Forms:
  • καινουργέ Adj: Voc Sing Masc
καινούς
καινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make new, innovate, renovate
καινῷ
καινῶν
καινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: newly
καιόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καίω
καιόμεναι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: καίω
καιομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: καίω
καιόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: καίω
καιομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καίω
καιόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καίω
καιόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: καίω
καιομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καίω
καιομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: καίω
καιομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: καίω
καιομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: καίω
καίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: καίω
καίουσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καίπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • and yet, although, indeed, i.e., nevertheless or notwithstanding
  • not only that which has just been said
καίριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καίριος
καίριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • in the right place
  • at the right time, well-timed
 • Forms:
  • καίριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
καιροί
καιροῖς
καιρόν
καιρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • season, major division of the year
  • season when something happens regularly
  • period of time
  • time, point of time
  • historical, chronological period associated with particular events or circumstances
  • the right time, ideal time, proper time, favourable time

   κατὰ καιρὸν
   opportunely, timely, appropriately

  • point in time suitable for something to happen or when it is expected to happen, right moment
  • definite time, fixed time
  • the time of crisis, the last times
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαιρόςκαιροί
GENκαιροῦκαιρῶν
DATκαιρῷκαιροῖς
ACCκαιρόνκαιρούς
VOCκαιρέκαιροί
καιροῦ
καιρούς
καιρῷ
καιρῶν
καὶ τὰ λοιπά
 • Parse: conjunction
 • Meaning: and the rest, often abbreviated as κ.τ.λ., similar to et cetera (etc.)
καίτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • although, and yet, i.e., nevertheless
  • and further
καίτοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: nevertheless, though; and yet indeed, i.e., although really
καίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to light, ignite, set on fire, kindle
  • to burn, burn up, consume, destroy by burning
  • to heat, increase the temperature of
  • to brand (with a burning iron)
 • Forms:
Present
 • καιομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κάηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • καίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καιόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • καιόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • καιομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καιομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • καιομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καιομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • καιόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • καιομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • καιόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καιόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καιομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καιομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • καιομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • καίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καίηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
Imperfect
 • ἐκαίετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καυθήσωμαι Verb: Fut Pass Subj 1st Sing
 • καυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔκαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • καύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καυθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect
 • κεκαυμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut