καί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Single Word Connective: and
   [connects two or more single words]
  • Number Connective: and
   [connects two numbers with the larger first]
   δέκα καὶ ὀκτώ (Luke 13:16)
  • Connecting Part to the Whole: and
   Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι (Acts 5:29)
  • Hendiadys: and
   [a grammatical expression where two words are linked to express an adjectival expression]
   • ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε (Mark 11:24) literally "whatever you pray and ask" but means "whatever you ask in prayer"
   • ἐξίσταντο ... ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ (Luke 2:47) literally "they were amazed at his intelligence and answers" but means "they were amazed at his intelligent answers"
   • ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν (Luke 21:15) literally "I will give you mouth and wisdom" but means "I will give you wise utterance"
   • τροφῆς καὶ εὐφροσύνης (Acts 14:17) literally "food and joy" but means "joy in your food"
   • περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως (Acts 23:6) literally "concerning hope and resurrection" but means "concerning the hope of resurrection"
  • Verb coordination: and
   [an expression where two verb forms are linked, but only one of them should be understood as a participle]
   • Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει (Rom 10:20) "Isaiah is bold and he says" meaning "Isaiah is bold to say"
   • χαίρων καὶ βλέπων (Col 2:5) "rejoicing and seeing" meaning "I rejoice to see"
  • Combining clauses or whole sentences: and, then, when, and so, and yet, nevertheless, in spite of that, but
   • Regarding time: when
    • ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ... παραδίδοται (Matt 26:45) "the time has come when he is to be given up"
    • ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν (Mark 15:25) "it was the third hour when they crucified him"
    • ἦν τὸ πάσχα ... καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα (John 2:13) "it was the Passover when he went into Jerusalem"
    • Also see: Jer 38:31; Luke 19:43; 23:44; John 4:35; 7:33; Acts 5:7; Heb 8:8.
   • Introducing apodosis (if-result clause): and then
    See Luke 2:21; 7:12; Acts 1:10
   • Connecting Positive and Negative clauses: and
    οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ "you have no bucket and the well is deep" (John 4:11)
   • Introduce a result from what precedes: and then, and so
    • Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων (Matt 4:19) "Come follow me, then I will make you fishers of men"
    • εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἱαθήσεται ὁ παῖς μου (Matt 8:8) "Say the word, then my servant will be healed"
   • Emphasize something noteworthy, surprising, or unexpected: and yet, and in spite of that, nevertheless, but
    • οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν (Matt 10:29) Are not two sparrows sold for a coin? And yet one of them doesn't fall to the ground
   • To introduce an abrupt question:
    • καὶ πόθεν μοι τοῦτο (Luke 1:43) "how have I deserved this?"
    • καὶ τίς δύναται σωθῆναι; (Mark 10:26) "who then can be saved?"
   • To introduce a parenthesis:
    καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο (Rom 1:13) "but so far I have been prevented"
  • Explanatory: and so, that is, namely, indeed, in fact
   ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν (John 5:25) "the hour is coming, indeed is now"
  • After πολύς and before adjective:
   [grammatical construction to link adjectives]
   • πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα (Acts 25:7) "many and serious accusations" means "many serious accusations"
   • Πολλὰ καὶ ἄλλα σημεῖα (John 20:30) "many and other signs" means "many other signs"
  • To introduce something new, esp. where there is a loose connection: Many paragraphs begin this way. Matt 4:23; 8:14, 23, 28; 9:1, 9, 27, 35; 10:1; 12:27
  • Correlative: both ... and; not only ... but also
  • Adverbially: also, likewise
  • Ascensive: even
  • After an interrogative: at all, still
   τί καὶ ἐλπίζει (Rom 8:24) "why does he still hope?"
   Also see 1 Cor 15:29
  • Used with a relative clause: οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν (Luke 10:30) "who stripped him"
  • Linked with a preposition: μετὰ καὶ Κλήμεντος (Phil 4:3) literally "with and Clement" meaning "with Clement"
  • With double names: Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος (Acts 13:9) "Saul who is also Paul"
καίγε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and, at least
καΐἐκεῖ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and there, there (thither) also; likewise in that place
 • Forms:
  • κἀκείνου Demonstrative pronoun crasis: Gen Sing Masc/Neut
καϊἐμός
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and mine/ours
 • Forms:
  • κἀμοῦ Conjunction
καίεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καίω
καίετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: καίω
καίηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καίω
καινά
καιναῖς
καινή
καινῇ
καινήν
καινῆς
καινιεῖ
καινίζει
καινίζειν
καινίζω
καινιοῦσιν
καινοί
καινοῖς
καινόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καινός
καινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • new, unused, brand new
  • new, unknown, strange, remarkable
  • new, not old
  • pristine
  • Substantival: wilderness, an area of land not cultivated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαινόςκαινήκαινόν
GENκαινοῦκαινῆςκαινοῦ
DATκαινῷκαινῇκαινῷ
ACCκαινόνκαινήνκαινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκαινοίκαιναίκαινά
GENκαινῶνκαινῶνκαινῶν
DATκαινοῖςκαιναῖςκαινοῖς
ACCκαινούςκαινάςκαινά
 • Comparatives & Superlatives
 • καινότερον Adj: Acc Sing Neut
καινότερον
καινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: newness, renewal, freshness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαινότηςκαινότητες
GENκαινότητοςκαινοτήτων
DATκαινότητικαινότησιν
ACCκαινότητακαινότητας
καινότητα
καινότητι
καινότητος
καινοῦ
καινουργέ
καινουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inventing something new
   • producing changes
  • Substantival:
   • inventor
 • Forms:
  • καινουργέ Adj: Voc Sing Masc
καινούς
καινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make new, innovate, renovate
 • Cognates: ἀνακαινόω
καινῷ
καινῶν
καινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: newly
καιόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: καίω
καιόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: καίω
καιομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: καίω
καιομένης
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: καίω
καιόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: καίω
καιομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: καίω
καιόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: καίω
καιόμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: καίω
καιομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: καίω
καιομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: καίω
καιομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: καίω
καιομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: καίω
καίοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καίω
καίουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καίουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: καίω
καίπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • and yet, although, indeed, i.e., nevertheless or notwithstanding
  • not only that which has just been said
καίριον
καίριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • in the right place
  • at the right time, well-timed
 • Forms:
  • καίριον Adj: Acc Sing Neut
καιροί
καιροῖς
καιρόν
καιρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • season, major division of the year
  • season when something happens regularly
  • period of time
  • time, point of time
  • historical, chronological period associated with particular events or circumstances
  • the right time, proper time, favourable time
  • point in time suitable for something to happen or when it is expected to happen, right moment
  • definite time, fixed time
  • the time of crisis, the last times
 • Cognates: ἄκαιρος, ἐπίκαιρος, εὔκαιρος, καιρός, πρόσκαιρος
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαιρόςκαιροί
GENκαιροῦκαιρῶν
DATκαιρῷκαιροῖς
ACCκαιρόνκαιρούς
VOCκαιρέκαιροί
καιροῦ
καιρούς
καιρῷ
καιρῶν
καὶ τὰ λοιπά
 • Parse: conjunction
 • Meaning: and the rest, often abbreviated as κ.τ.λ., similar to et cetera (etc.)
καίτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • although, and yet, i.e., nevertheless
  • and further
καίτοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: nevertheless, though; and yet indeed, i.e., although really
καίω
 • Present
 • καιομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κάηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • καίεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • καίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καιόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • καιόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
 • καιομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • καιομένῃ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Fem
 • καιομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • καιομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • καιόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
 • καιομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • καιόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • καιόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • καιομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • καιομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • καιομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • καίοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καίηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἐκαίετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • καήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καυθήσωμαι Verb: Fut Pass Subj 1st Sing
 • καυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔκαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • καῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • καύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καυθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • Perfect
 • κεκαυμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Neut