ἐκκαῇ
ἐκκαῆναι
ἐκκαήσεται
ἐκκαθαίρω
ἐκκαθάρατε
ἐκκαθάρῃ
ἐκκαθαριεῖ
ἐκκαθαριεῖς
ἐκκαθαρίζω
ἐκκαθαριοῦμεν
ἐκκάθαρον
ἐκκαθαρῶ
ἑκκαίδεκα
 • Parse: Cardinal number
 • Meaning: sixteen
ἑκκαιδεκάτῃ
ἑκκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
 • Forms:
  • ἑκκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
ἔκκαιε
ἐκκαίει
ἐκκαίω
 • Present
 • ἐκκαῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἔκκαιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκκαήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκκαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκκαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκκαῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκκαῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκαύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐξεκαύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκαύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέκαυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκκεκαυμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκκεκαυμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκκέκαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκαίων
ἐκκακεῖν
ἐκκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to faint, be weary, lose heart, be discouraged
 • Cognates: ἀποκακέω, ἐγκακέω, ἐκκακέω
 • Forms:
  • ἐγκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐγκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐγκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκκακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκκακήσῃς
ἐκκακήσητε
ἐκκακοῦμεν
ἐκκακῶμεν
ἐκκαλέσαι
ἐκκαλέσῃ
ἐκκαλέω
ἐκκαλύπτει
ἐκκαλύπτω
ἐκκαυθῇ
ἐκκαυθήσεται
ἐκκαυθήσονται
ἐκκαῦσαι
ἐκκαύσας
ἐκκαύσει
ἐκκαύσῃ
ἐκκαύσω
ἐκκαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle
 • Cognates: κατακαύω
 • Forms:
  • ἐκκαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἐκκεκαυμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκεκαυμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκέκαυται
ἐκκεκεντημένοι
ἐκκεκεντημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκκεντέω
ἐκκεκεντημένων
ἐκκεκολαμμένος
ἐκκεκολαμμένους
ἐκκεκομμένα
ἐκκεκομμένην
ἐκκεκομμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκέκυφεν
ἐκκενοῦτε
ἐκκενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to empty out, empty out contents of
   • to go dry (of water)
   • to clear out
   • to remove contents completely
   • to draw out
   • to pour out
   • to unsheathe (a sword)
   • to leave desolate
   • to evacuate, vacate, draw out (of a town)
  • Passive:
   • to be poured
 • Cognates: ἀποκενόω, ἐκκενόω, κενόω, κατακενόω, κενόω
 • Forms:
  • ἐκκενοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκενωθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκκενώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεκενοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεκενώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξεκένωσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκεντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, stab, massacre
 • Cognates: ἀποκεντέω, ἐκκεντέω, κατακεντέω, κεντέω, συγκεντέω, συνεκκεντέω
 • Forms:
  • ἐκκεκεντημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκκεκεντημένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκεκεντημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐκκέντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξεκέντησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξεκεντήσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκέντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκέντησον
ἐκκενωθέν
ἐκκενωθήσονται
ἐκκενώσουσιν
ἐκκενώσω
ἐκκενώσωμεν
ἐκκέχυκα
ἐκκέχυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχύμενον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκκέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκήρυκτον
ἐκκήρυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • banished, cast away
  • exiled by public announcement
  • stripped of office by proclamation
 • Cognates: ἐκκήρυκτος, κηρυκτός
 • Forms:
  • ἐκκήρυκτον Adj: Acc Sing Masc
ἐκκινέω
ἐκκλαίω
ἐκκλάσει
ἐκκλάω
ἐκκλεῖσαι
ἐκκλεισθήσεσθε
ἐκκλεισθήσῃ
ἐκκλείω
ἐκκέκλικεν
ἐκκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assembly, church
  • act of congregating (for a public meeting)
  • a place for a public meeting
  • large group of gathered people
  • a social organization and body
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκκλησίαἐκκλησίαι
GENἐκκλησίαςἐκκλησιῶν
DATἐκκλησίᾳἐκκλησίαις
ACCἐκκλησίανἐκκλησίας
ἐκκλησίᾳ
ἐκκλησίαι
ἐκκλησίαις
ἐκκλησίαν
ἐκκλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hold an assembly
   • to summon an assembly
   • to convene
   • to debate in an assembly
  • Passive:
   • to assemble
 • Cognates: ἐκκλησιάζω, ἐξεκκλησιάζω
 • Forms:
  • ἐκκλησιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκκλησιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκλησίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐκκλησίας
ἐκκλησιάσας
ἐκκλησιάσατε
ἐκκλησίασον
ἐκκλησιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • member of the assembly, preacher
  • convener of an assembly
 • Concord: Eccl. 1:12; 12:9, 10
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκκλησιαστήςἐκκλησιασταί
GENἐκκλησιαστοῦἐκκλησιαστῶν
DATἐκκλησιαστῇἐκκλησιασταῖς
ACCἐκκλησιαστήνἐκκλησιαστάς
ἐκκλησιαστική
ἐκκλησιαστικῇ
ἐκκλησιαστικόν
ἐκκλησιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ecclesiastical, rule of the church
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικόςἐκκλησιαστικήἐκκλησιαστικόν
GENἐκκλησιαστικοῦἐκκλησιαστικῆςἐκκλησιαστικοῦ
DATἐκκλησιαστικῷἐκκλησιαστικῇἐκκλησιαστικῷ
ACCἐκκλησιαστικόνἐκκλησιαστικήνἐκκλησιαστικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικοίἐκκλησιαστικαίἐκκλησιαστικά
GENἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶν
DATἐκκλησιαστικοῖςἐκκλησιαστικαῖςἐκκλησιαστικοῖς
ACCἐκκλησιαστικούςἐκκλησιαστικάςἐκκλησιαστικά
ἐκκλησιαστικοῦ
ἐκκλησιαστικῶν
ἐκκλησιαστοῦ
ἐκκλησιῶν
ἔκκλητον
ἔκκλητος
ἐκκλῖναι
ἐκκλίνας
ἐκκλίνατε
ἐκκλινάτω
ἔκκλινε
ἐκκλινεῖ
ἐκκλίνει
ἐκκλίνειν
ἐκκλινεῖς
ἐκκλινεῖτε
ἐκκλίνετε
ἐκκλίνῃ
ἐκκλίνῃς
ἐκκλίνητε
ἐκκλινομένων
ἔκκλινον
ἐκκλίνοντας
ἐκκλίνοντες
ἐκκλίνοντος
ἐκκλινοῦμεν
ἐκκλινούσας
ἐκκλίνουσιν
ἐκκλινοῦσιν
ἐκκλίνω
 • Present
 • ἔκκλινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκλίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκκλίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκλίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐκκλίνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκλινομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐκκλίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐκκλίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκκλίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐκκλινούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐκκλίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκλίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐκκλίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκκλίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐξέκλινεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέκλινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐκκλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκκλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκλινεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκκλινοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκκλῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκλίνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἔκκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξέκλινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεκλίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκλινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκλίνατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκκέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐκκλινῶ
ἐκκλίνωμεν
ἐκκλίνων
ἐκκλίνωσιν
ἐκκλύζω
ἐκκλύσει
ἐκκόλαμμα
ἐκκολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sculpture
  • to carve on stone, carve out
  • to chisel out, scrape out, obliterate, hew
 • Cognates: ἐγκολάπτω, κολάπτω
 • Forms:
  • ἐκκεκολαμμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκκεκολαμμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἐκκόλαψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chiseling out (an opening for a door)
ἐκκολυμβάω
ἐκκολυμβήσας
ἐκκομιδή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκκομιδήἐκκομιδαί
GENἐκκομιδῆςἐκκομιδῶν
DATἐκκομιδῇἐκκομιδαῖς
ACCἐκκομιδήνἐκκομιδάς
VOCἐκκομιδήἐκκομιδαί
ἐκκομιδήν
ἐκκομίζω
ἐκκοπῇ
ἐκκοπήσῃ
ἐκκοπήσονται
ἐκκοπῆτε
ἐκκοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weary out
 • Cognates: κοπόω
ἐκκόπτεσθαι
ἐκκόπτεται
ἐκκοπτομένου
ἐκκόπτουσιν
ἐκκόπτω
 • Present
 • ἐκκόπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκκόπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκοπτομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐκκόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκόπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκκοπήσῃ Verb: 2nd Future pass Ind 2nd Sing
 • ἐκκοπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκόψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκκοπῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐκκόψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκοπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκόψαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκκόψας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκόψειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἐκκόψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔκκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκόψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκκόψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξεκόπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκόπης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκοψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκκεκομμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐκκεκομμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκκεκομμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
ἐκκόπτων
ἐκκόψαι
ἐκκόψαισαν
ἐκκόψας
ἐκκόψατε
ἐκκόψει
ἐκκόψειας
ἐκκόψεις
ἐκκόψετε
ἐκκόψῃ
ἐκκόψητε
ἔκκοψον
ἐκκόψουσιν
ἐκκόψω
ἐκκόψωμεν
ἐκκράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cry out
  • to sound forth (e.g., the rooster crows; the horse neighs; the sheep baa)
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἐκέκραγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέκραγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκεκράξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκέκραξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκρέμαμαι
ἐκκρεμάννυμι
ἐκκρεμάσῃ
ἐκκρέμαται
ἐκκρεμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to depend upon
  • to hang (something) out
  • to be very attentive, hang upon (the lips of a speaker)
 • Cognates: ἐκκρεμάω, κρεμάω
 • Forms:
  • ἐκκρέμαμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκκρεμάσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἐξεκρέματο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκρουσθῇ
ἐκκρούω
ἐκκύπτον
ἐκκύπτουσα
ἐκκύπτω
ἐκκύπτων