ἐκκαῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαῆναι
ἐκκαήσεται
ἐκκαθαίρω
ἐκκαθάρατε
ἐκκαθάρῃ
ἐκκαθαριεῖ
ἐκκαθαριεῖς
ἐκκαθαρίζω
ἐκκαθαριοῦμεν
ἐκκάθαρον
ἐκκαθαρῶ
ἑκκαίδεκα
 • Parse: Cardinal number
 • Meaning: sixteen
ἑκκαιδεκάτῃ
ἑκκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
 • Forms:
  • ἑκκαιδεκάτῃ Adj: Dat Sing Fem
ἔκκαιε
ἐκκαίει
ἐκκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to burn out
   • to light up, kindle, ignite
   • to burn down (a city)
   • to heat intensely
   • to inflame (with sensual desire, anger)
  • Passive:
   • to be kindled
   • to be inflamed (with sensual desire, anger)
 • Forms:
Present
 • ἔκκαιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκκαῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐκκαήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκαυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκκαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκαύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκκαῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκκαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκκαῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκκαῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκαύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξεκαύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκαύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέκαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκεκαυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκκεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκκεκαυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκκέκαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκαίων
ἐκκακεῖν
ἐκκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to faint, be weary, lose heart, be discouraged
 • Cognates: ἀποκακέω, ἐγκακέω, ἐκκακέω
 • Forms:
  • ἐγκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐγκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐγκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐκκακεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκκακήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκκακήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκκακοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκκακῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
ἐκκακήσῃς
ἐκκακήσητε
ἐκκακοῦμεν
ἐκκακῶμεν
ἐκκαλέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλέσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐκκαλέω
ἐκκαλέω
ἐκκαλύπτει
ἐκκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uncover, disclose, reveal
  • to let slip out inadvertently
 • Forms:
  • ἐκκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκκαυθῇ
ἐκκαυθήσεται
ἐκκαυθήσονται
ἐκκαῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαύσας
ἐκκαύσει
ἐκκαύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκκαύω
ἐκκαύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle
 • Cognates: κατακαύω
 • Forms:
  • ἐκκαύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκκαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐκκεκαυμένη
ἐκκεκαυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκαίω
ἐκκέκαυται
ἐκκεκεντημένοι
ἐκκεκεντημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκεντέω
ἐκκεκεντημένων
ἐκκεκολαμμένος
ἐκκεκολαμμένους
ἐκκεκομμένα
ἐκκεκομμένην
ἐκκεκομμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκέκυφεν
ἐκκενοῦτε
ἐκκενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to empty out, empty out contents of
   • to go dry (of water)
   • to clear out
   • to remove contents completely
   • to draw out
   • to pour out
   • to unsheathe (a sword)
   • to leave desolate
   • to evacuate, vacate, draw out (of a town)
  • Passive:
   • to be poured
 • Cognates: ἀποκενόω, ἐκκενόω, κενόω, κατακενόω, κενόω
 • Forms:
  • ἐκκενοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκενωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκκενώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκκενώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξεκενοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξεκενώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξεκένωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκεντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, stab, massacre
 • Cognates: ἀποκεντέω, ἐκκεντέω, κατακεντέω, κεντέω, συγκεντέω, συνεκκεντέω
 • Forms:
  • ἐκκεκεντημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκκεκεντημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐκκεκεντημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκκεκεντημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐκκέντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξεκέντησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξεκεντήσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξεκέντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκέντησον
ἐκκενωθέν
ἐκκενωθήσονται
ἐκκενώσουσι(ν)
ἐκκενώσω
ἐκκενώσωμεν
ἐκκέχυκα
ἐκκέχυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχύμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκεχυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκκέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκκήρυκτον
ἐκκήρυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • banished, cast away
  • exiled by public announcement
  • stripped of office by proclamation
 • Cognates: ἐκκήρυκτος, κηρυκτός
 • Forms:
  • ἐκκήρυκτον Adj: Acc Sing Masc
ἐκκινέω
ἐκκλαίω
ἐκκλάσει
ἐκκλάω
ἐκκλεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκλείω
ἐκκλεισθήσεσθε
ἐκκλεισθήσῃ
ἐκκλείω
ἐκκέκλικεν
ἐκκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assembly, church
  • act of congregating (for a public meeting)
  • a place for a public meeting
  • large group of gathered people
  • a social organization and body
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκκλησίαἐκκλησίαι
GENἐκκλησίαςἐκκλησιῶν
DATἐκκλησίᾳἐκκλησίαις
ACCἐκκλησίανἐκκλησίας
ἐκκλησίᾳ
ἐκκλησίαι
ἐκκλησίαις
ἐκκλησίαν
ἐκκλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hold an assembly
   • to summon an assembly
   • to convene
   • to debate in an assembly
  • Passive:
   • to assemble
 • Cognates: ἐκκλησιάζω, ἐξεκκλησιάζω
 • Forms:
  • ἐκκλησιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐκκλησιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκκλησίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐκκλησίας
ἐκκλησιάσας
ἐκκλησιάσατε
ἐκκλησίασον
ἐκκλησιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • member of the assembly, preacher
  • convener of an assembly
 • Concord: Eccl. 1:12; 12:9, 10
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκκλησιαστήςἐκκλησιασταί
GENἐκκλησιαστοῦἐκκλησιαστῶν
DATἐκκλησιαστῇἐκκλησιασταῖς
ACCἐκκλησιαστήνἐκκλησιαστάς
ἐκκλησιαστική
ἐκκλησιαστικῇ
ἐκκλησιαστικόν
ἐκκλησιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ecclesiastical, rule of the church
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικόςἐκκλησιαστικήἐκκλησιαστικόν
GENἐκκλησιαστικοῦἐκκλησιαστικῆςἐκκλησιαστικοῦ
DATἐκκλησιαστικῷἐκκλησιαστικῇἐκκλησιαστικῷ
ACCἐκκλησιαστικόνἐκκλησιαστικήνἐκκλησιαστικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκκλησιαστικοίἐκκλησιαστικαίἐκκλησιαστικά
GENἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶνἐκκλησιαστικῶν
DATἐκκλησιαστικοῖςἐκκλησιαστικαῖςἐκκλησιαστικοῖς
ACCἐκκλησιαστικούςἐκκλησιαστικάςἐκκλησιαστικά
ἐκκλησιαστικοῦ
ἐκκλησιαστικῶν
ἐκκλησιαστοῦ
ἐκκλησιῶν
ἔκκλητον
ἔκκλητος
ἐκκλῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκλίνω
ἐκκλίνας
ἐκκλίνατε
ἐκκλινάτω
ἔκκλινε
ἐκκλινεῖ
ἐκκλίνει
ἐκκλίνειν
ἐκκλινεῖς
ἐκκλινεῖτε
ἐκκλίνετε
ἐκκλίνῃ
ἐκκλίνῃς
ἐκκλίνητε
ἐκκλινομένων
ἔκκλινον
ἐκκλίνοντας
ἐκκλίνοντες
ἐκκλίνοντος
ἐκκλινοῦμεν
ἐκκλινούσας
ἐκκλίνουσιν
ἐκκλινοῦσι(ν)
ἐκκλίνω
Present
 • ἔκκλινε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκλίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκκλίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκλίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐκκλίνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκλινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐκκλίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐκκλίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκκλίνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκκλινούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐκκλίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκλίνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐκκλίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκκλίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξέκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέκλινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέκλινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκκλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκκλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκλινεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκλινεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλινοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐκκλινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκκλῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκλίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἔκκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξέκλινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεκλίναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξέκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκλινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξεκλίνατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκλινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐκκλινῶ
ἐκκλίνωμεν
ἐκκλίνων
ἐκκλίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκκλίνω
ἐκκλύζω
ἐκκλύσει
ἐκκόλαμμα
ἐκκολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sculpture
  • to carve on stone, carve out
  • to chisel out, scrape out, obliterate, hew
 • Cognates: ἐγκολάπτω, κολάπτω
 • Forms:
  • ἐκκεκολαμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκκεκολαμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐκκόλαψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chiseling out (an opening for a door)
ἐκκολυμβάω
ἐκκολυμβήσας
ἐκκομιδή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκκομιδήἐκκομιδαί
GENἐκκομιδῆςἐκκομιδῶν
DATἐκκομιδῇἐκκομιδαῖς
ACCἐκκομιδήνἐκκομιδάς
VOCἐκκομιδήἐκκομιδαί
ἐκκομιδήν
ἐκκομίζω
ἐκκοπῇ
ἐκκοπήσῃ
ἐκκοπήσονται
ἐκκοπῆτε
ἐκκοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weary out
 • Cognates: κοπόω
ἐκκόπτεσθαι
ἐκκόπτεται
ἐκκοπτομένου
ἐκκόπτουσιν
ἐκκόπτω
Present
 • ἐκκόπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκκόπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκκοπτομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐκκόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκκόπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐκκοπήσῃ Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκκοπήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκκόψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκκοπῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐκκόψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐκκοπῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκκόψαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκκόψας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκκόψειας Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἐκκόψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔκκοψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκκόψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐκκόψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξεκόπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεκόπης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέκοψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκκεκομμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐκκεκομμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκκεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐκκεκομμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἐκκόπτων
ἐκκόψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκόψαισαν
ἐκκόψας
ἐκκόψατε
ἐκκόψει
ἐκκόψειας
ἐκκόψεις
ἐκκόψετε
ἐκκόψῃ
ἐκκόψητε
ἔκκοψον
ἐκκόψουσι(ν)
ἐκκόψω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐκκόπτω
ἐκκόψωμεν
ἐκκράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cry out
  • to sound forth (e.g., the rooster crows; the horse neighs; the sheep baa)
 • Cognates: ἀνακράζω, ἐκκράζω, ἐπικράζω, κράζω
 • Forms:
  • ἐκέκραγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκέκραγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκέκραξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκέκραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκεκράξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκέκραξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκκρέμαμαι
ἐκκρεμάννυμι
ἐκκρεμάσῃ
ἐκκρέμαται
ἐκκρεμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to depend upon
  • to hang (something) out
  • to be very attentive, hang upon (the lips of a speaker)
 • Cognates: ἐκκρεμάω, κρεμάω
 • Forms:
  • ἐκκρέμαμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐκκρεμάσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • ἐξεκρέματο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκκρουσθῇ
ἐκκρούω
ἐκκύπτον
ἐκκύπτουσα
ἐκκύπτω
ἐκκύπτων