καθ᾿
καθά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: just as, as
καθαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sanctify
  • to dedicate, consecrate
  • to make or declare holy
 • Cognates: ἁγιάζω
 • Forms:
  • καθαγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθαγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθηγιασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • καθηγιασμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • καθηγιασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
καθαγιάσει
καθαγιασθῇ
καθαγίασον
καθαιρεθείς
καθαιρεθῇ
καθαιρεθήσεται
καθαιρεθήσονται
καθαιρεθῶσιν
καθαίρει
καθαιρεῖν
καθαιρεῖς
καθαιρεῖσθαι
καθαιρεῖτε
καθαιρέσει
καθαίρεσιν
καθαίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαίρεσιςκαθαιρέσεις
GENκαθαιρέσεωςκαθαιρέσεων
DATκαθαιρέσεικαθαιρέσεσι(ν)
ACCκαθαίρεσι(ν)καθαιρέσεις
καθαίρεται
καθαιρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
καθαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove, cut off
   • to take down, bring down, pull down, lower
   • to tear down
   • to overpower, overthrow, defeat
   • to conquer, obliterate
   • to destroy, demolish
  • Passive:
   • to be removed from
 • Cognates: αἱρέω, ἀναιρέω, ἀνθαιρέω, ἀνθυφαιρέω, ἀνταναιρέω, ἀφαιρέω, διαιρέω, ἐκαιρέω, ἐξαιρέω, ἐπαναιρέω, ἐπιδιαιρέω, καθαιρέω, καταδιαιρέω, παραιρέω, περιαιρέω, προαιρέω, ὑπεξαιρέω, ὑφαιρέω
 • Forms:
  • καθῄρουν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • καθῃρεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καθαιρεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καθαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καθαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καθαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καθαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καθαιρεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • καθαιρεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • καθαιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καθαιροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καθαιροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καθαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καθαιρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • καθαιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καθεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθεῖλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθεῖλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • καθεῖλον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθείλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθέλοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • καθελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • καθελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καθελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καθέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • καθελόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καθελόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καθελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθέλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καθελών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • καθῃρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • καθῃρημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • καθῃρημένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • καθῃρημένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • καθῃρημένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • καθῄρητο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
καθαιροῦντα
καθαιροῦνται
καθαιροῦντες
καθαιροῦσιν
καθαίρω
καθαιρῶ
καθαιρῶν
καθάπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: even as, just as, as well as, exactly as, according as
 • Note: Although parsed as an adverb, it also functions as a conjunction or preposition
 • Forms:
  • καθώσπερ Adverb
καθάπτω
καθαρά
καθαρᾷ
καθαραί
καθαραῖς
καθαράν
καθαρᾶς
καθάρας
καθαρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Note: Alternate spelling of καθαριότης
καθαρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαριόω
καθαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure, clean, free from (impurity)
καθαριεῖ
καθαριεῖς
καθαρίζει
καθαρίζεσθαι
καθαρίζεται
καθαρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριζόμενοι
καθαριζόμενον
καθαριζομένου
καθαρίζον
καθαρίζονται
καθαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clean, make clean, cleanse, purge, purify from dirt
   • to make ritually or morally clean and acceptable
   • to remove by purification, remove for the purpose of purification
   • to set (someone) free from (something)
   • to perform the ritual of purgation
   • to judge as morally pure
   • to declare ritually clean
   • to clear (away debris)
  • Middle:
   • to make oneself ritually and religiously clean
 • Cognates: ἀποκαθαρίζω, διακαθαρίζω, ἐκκαθαρίζω, περικαθαρίζω
 • Forms:
  • καθαρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καθαρισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καθαρισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καθαρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • καθαρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐκαθάριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαθάρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκαθάρισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκαθάρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαθάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκαθαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθαρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐκαθαρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκαθαρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • καθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καθαριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθαρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθαρίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καθαρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθαρίσασθε Verb: 1Aor Mid imp 2nd Plur
  • καθαρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καθαρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθαρισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • καθαρισθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • καθαρισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • καθαρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • καθαρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • καθαρισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • καθαρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καθαρισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καθαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • καθαρισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • καθαρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • καθαρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καθαριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθαρίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • καθαρίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καθαρίζετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • καθαριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • καθαριζόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • καθαριζομένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • καθαρίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • καθαρίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • καθαρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • κεκαθαρισμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • κεκαθαρισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • κεκαθαρισμένῳ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Masc
  • κεκαθάρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • κεκαθαρμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • κεκαθαρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
καθαρίζων
καθαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cleanliness, purity, clarity, brightness
 • Forms:
  • καθαριότητα Noun: Acc Sing Fem
  • καθαριότητι Noun: Dat Sing Fem
  • καθαριότητος Noun: Gen Sing Fem
καθαριότητα
καθαριότητι
καθαριότητος
καθαριοῦσιν
καθαριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαρειόω
 • Forms:
  • ἐκαθαριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καθαρίσαι
καθαρίσαντες
καθαρίσας
καθαρίσασθε
καθαρίσατε
καθαρίσει
καθαρίσῃ
καθαρίσητε
καθαρισθείς
καθαρισθέντα
καθαρισθέντος
καθαρισθῇ
καθαρισθῆναι
καθαρισθῇς
καθαρισθήσεσθε
καθαρισθήσεται
καθαρισθήσῃ
καθαρισθήσομαι
καθαρισθήσονται
καθαρισθῆτε
καθαρίσθητι
καθαρισθῶσι
καθαρισθῶσιν
καθαρισμόν
καθαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleansing, purge, purification; a washing off, i.e., (ceremonially) ablution, (morally) expiation
  • purity
 • Forms:
  • καθαρισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • καθαρισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • καθαρισμῷ Noun: Dat Sing Masc
καθαρισμοῦ
καθαρισμῷ
καθάρισον
καθαρίσωμεν
καθαρίσωσιν
καθαριῶ
κάθαρμα
καθαροί
καθαροῖς
καθαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καθαρός
καθαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear
  • pure, containing no foreign mixture (e.g., pure gold)
  • morally pure, religiously pure
  • clean, free from dirt
  • released from the power of (an oath)
  • free from guilt, innocent
 • Forms:
  • καθαρά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom Plur Neut
  • καθαρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • καθαραί Adj: Nom Plur Fem
  • καθαραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • καθαράν Adj: Acc Sing Fem
  • καθαρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • καθαροί Adj: Nom Plur Masc
  • καθαροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • καθαρόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καθαροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • καθαρούς Adj: Acc Plur Masc
  • καθαρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • καθαρῶν Adj: Gen Plur Neut
καθαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, purification, cleanness
 • Forms:
  • καθαρότητι Noun: Dat Sing Fem
  • καθαρότητα Noun: Acc Sing Fem
καθαρότητα
καθαρότητι
καθαροῦ
καθαρούς
καθάρσει
καθάρσεως
κάθαρσιν
καθάρσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: purification
καθάρσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleansing, purifying
κάθαρσις
καθαρῷ
καθαρῶν
καθαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in purity, cleanly, purely
  • in a state of moral integrity
καθεδεῖται
καθεδοῦνται
καθέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a chair, bench, seat
  • act of sitting
  • establishment, act of settling and living (somewhere)
  • sitting posture
 • Forms:
  • καθέδρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • καθέδραν Noun: Acc Sing Fem
  • καθέδρας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
καθέδρᾳ
καθέδραν
καθέδρας
καθέζεται
καθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to sit still, remain inactive
  • to remain seated
  • to settle (down)
  • to remain built and established
 • Cognates: παρακαθέζομαι
 • Forms:
  • καθέζεται Verb: Pres Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκαθέζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκαθεζόμην Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • καθεδεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθεδοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθεζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • καθεζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • καθεζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • καθεζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • καθεσθείς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
καθεζόμενοι
καθεζόμενον
καθεζόμενος
καθεζομένους
καθεῖλαν
καθεῖλε
καθεῖλεν
καθεῖλες
καθεῖλον
καθείλοσαν
καθεῖς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one by one, each one
 • Note: sometimes written as two words: καθ᾿ εἷς
 • Forms:
  • καθένα Noun: Acc Sing Masc
καθειστήκεισαν
καθελεῖ
καθελεῖν
καθελεῖς
καθελεῖτε
καθέλῃς
καθέλοι
καθελόντες
καθελόντος
καθελοῦσιν
καθελῶ
καθέλω
καθελών
κάθεμα
καθένα
καθέξει
καθεξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after, afterward, by (in) order; thereafter, i.e., consecutively; as a noun (by ellipsis of noun) a subsequent person or time
καθέξουσι
καθέξουσιν
κάθες
καθεσθείς
καθεσθήσεται
καθεστάκαμεν
καθεσταμένοι
καθεσταμένος
καθεσταμένων
καθεστάναι
καθέστηκαν
καθέστηκας
καθεστήκασιν
καθέστηκε
καθέστηκεν
καθεστηκός
καθεστηκότος
καθεστηκυίης
καθεστηκώς
καθεστώς
καθεστῶτα
καθεστῶτας
καθεστῶτες
καθεστῶτι
καθεστῶτος
καθεστώτων
κάθευδε
καθεύδει
καθεπύδειν
καθεύδεις
καθεύδετε
καθεύδῃ
καθεύδῃς
καθεύδοντα
καθεύδοντας
καθεύδοντες
καθευδόντων
καθεύδουσι
καθεύδουσιν
καθεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sleep, lie down to sleep
  • to lie down (as a man with a woman)
 • Cognates: παρακαθεύδω
 • Forms:
  • ἐκάθευδε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάθευδεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάθευδον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κάθευδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • καθεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθεπύδειν Verb: Pres Act Infin
  • καθεύδεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καθεύδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καθεύδῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθεύδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • καθεύδοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • καθεύδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καθεύδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καθευδόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • καθεύδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καθεύδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καθεύδωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • καθεύδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καθεύδωμεν
καθεύδων
κάθῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: κάθημαι
καθηγεμόνα
καθηγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leader, guide
 • Forms:
  • καθηγεμόνα Noun: Acc Sing Masc
καθηγηταί
καθηγητής
καθηγιασμένον
καθηγιασμένου
καθηγιασμένων
καθῆκαν
καθήκει
καθήκειν
καθῆκεν
 • Parse: Verb: Imp Impersonal active, Ind 3rd Sing
 • Root: καθήκω
καθῆκον
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντα
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Acc Plur Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: καθήκω
καθηκόντως
καθηκούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: καθήκω
καθήκουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: καθήκω
καθηκούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: καθήκω
καθήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come down, reach to (e.g., his sleeves came down to his wrist)
  • to come down to (do battle)
  • to come down to (e.g., the decision has come down to us)
  • to be convenient, fit, proper, meet, necessary, appropriate, customary
  • to belong to, due to (e.g., it belongs to me; it is our duty to pray)
  • (Neuter of present active participle, figuratively as adjective) becoming
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • καθήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθήκειν Verb: Pres Act Infin
  • καθῆκεν Verb: Imp Impersonal active, Ind 3rd Sing
  • καθῆκον Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
  • καθήκοντα Verb: Pres Impersonal Act Part Acc Plur Neut
  • καθήκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καθηκούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • καθήκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • καθηκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • καθηκούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
καθηκούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: καθήκω
καθηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to penetrate (with a nail), nail on, fasten with nails, nail down
 • Forms:
  • καθήλωσαν
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθηλωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • καθηλωμένον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καθηλωμένον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: καθηλόω
καθηλωμένους
καθήλωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθηλόω
καθήλωσον
κάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to be seated
  • to sit still (i.e., be quiet)
  • to remain and not move away or abandon
  • to dwell, reside, settle, live
 • Cognates: ἐγκάθημαι, ἐπικάθημαι, κάθημαι, παρακάθημαι, περικάθημαι, προκάθημαι, συγκάθημαι
 • Forms:
  • καθήμενα
   • Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκαθήμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐκάθηντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκάθητο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκάθου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • κάθῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • καθήμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
  • καθημένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • καθημένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
  • καθημένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
  • καθήμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • καθημένοις
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
  • καθήμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • καθήμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • καθημένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • καθημένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • καθημένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
  • καθημένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
  • καθήμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • κάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur ἧμαι
  • κάθησαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing ἧμαι
  • καθήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • καθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing ἧμαι
  • καθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing ἧμαι
  • κάθησο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd sing ἧμαι
  • καθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • καθήσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • κάθηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • κάθου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
καθήμεθα
καθήμενα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: κάθημαι
καθημένη
καθημένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: κάθημαι
καθημένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: κάθημαι
καθήμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένοις
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθήμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημερινῇ
καθημερινήν
καθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daily, happening daily, day by day, per day, quotidian
 • Forms:
  • καθημερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καθημερινήν Adj: Acc Sing Fem
κάθηνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθῃρέθη
καθῃρέθης
καθῃρεῖτο
καθῃρημένα
καθῃρημένας
καθῃρημένους
καθῃρημένων
καθῄρητο
καθῄρουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: καθαιρέω
κάθησαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd sing ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθήσεσθε
καθήσεται
καθήσῃ
καθῆσθαι
καθήσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: κάθημαι
κάθησο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd sing ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθήσομαι
καθήσονται
κάθηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κάθημαι
καθῆψε
καθῆψεν
κάθιδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweating violently, sweating profusely
καθιδρυμένων
καθιδρύσαντες
καθίδρυσεν
καθιδρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to urge sit down
   • to found, establish
   • to position permanently
   • to set up (a statue)
   • to dedicate, consecrate
  • Passive:
   • to take one's seat
   • to sit down, settle
 • Cognates: ἐνιδρύω, ἱδρύω, καθιδρύω
 • Forms:
  • καθιδρυμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • καθιδρύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καθίδρυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθιεῖ
καθιεῖς
καθιεῖται
καθιεμένην
καθιέμενον
καθίεται
καθιζάνει
καθιζάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take a seat, seat, cause to sit
 • Cognates: διακαθιζάνω
 • Forms:
  • καθιζάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιζάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καθιζάνων
καθίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίζετε
καθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appoint, install
  • to cause to sit down, seat, set
  • to sit down, seat oneself
  • to settle, stay, live, reside
  • to cease moving and come to rest
  • to become established
 • Cognates: ἀνακαθίζω, ἀντικαθίζω, διακαθίζω, ἐγκαθίζω, ἐπικαθίζω, καθίζω, παρακαθίζω, περικαθίζω, προκαθίζω, συγκαθίζω
 • Forms:
  • καθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθίζει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἐκάθισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκαθίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐκάθισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκαθίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάθισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καθιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καθίομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καθιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθίσαι Verb: Aor Act Infin
  • κάθισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καθίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καθίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καθίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καθισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καθίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθίσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • καθίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καθίσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • καθίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κάθισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καθίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καθιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κεκάθικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκάθικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καθιῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίημι
καθικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come down to
  • to touch
 • Forms:
  • καθίξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
καθίξετε
καθίομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καθίζω
καθιοῦνται
καθίπταμαι
καθιπτάμενα
καθίσαι
κάθισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καθίζω
καθίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: καθίζω
καθίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καθίζω
καθίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσει
καθίσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθίσεται
καθίσῃ
καθίσῃς
καθίσησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθίσητε
κάθισιν
κάθισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dwelling place, sitting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθισιςκαθίσεις
GENκαθίσεωςκαθίσεων
DATκαθίσεικαθίσεσι(ν)
ACCκάθισι(ν)καθίσεις
κάθισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθιστᾷ
καθιστάναι
καθίστανον
καθιστάνοντες
καθιστάντες
καθιστάνω
καθίσταται
καθίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prevail, exist
  • to put in place (e.g., the gates were put in place, i.e., shut)
  • to establish (oneself)
  • to ordain, appoint
  • to appoint, put (someone) in charge
  • to put under the charge of (someone)
  • to stand against, oppose
  • to establish an office of
  • to intend
  • to acquire the quality of
  • to maintain
  • to act (on someone that he assumes a certain character)
  • to lay, place, stand, station
  • to bring, conduct, convey, take (someone somewhere)
  • to bring into being
  • to bring back
  • to cease to move
  • to become quiet
  • to come forward in response to a call
  • to take charge, be in charge
  • to demonstrate to be (of a certain characteristic)
  • to make or cause (someone to become something)
  • to ready
  • to transform and cause to be
  • to establish as legally applicable and binding
  • Of soldiers: to take one's stand, be stationed
 • Cognates: ἀνθίστημι, ἀνίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • καθειστήκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • καθεστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • καθεσταμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • καθεσταμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • καθεσταμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • καθεστάναι Verb: Perf Act Infin
  • καθέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • καθέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • καθεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • καθέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • καθέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • καθεστηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • καθεστηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • καθεστηκυίης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • καθεστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • καθεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • καθεστῶτα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • καθεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • καθεστῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • καθεστῶτι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
  • καθεστῶτος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
  • καθεστώτων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • καθιστάναι Verb: Pres Act Infin
  • καθιστάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καθιστάντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • καθίσταται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • καθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • καθιστῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατασταθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • κατασταθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • κατασταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • κατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • κατασταθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
  • κατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κατασταθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • καταστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταστάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταστᾶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • καταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταστήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καταστήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • καταστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καταστήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • καταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταστησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • καταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταστήσειν Verb: Fut Act Infin
  • καταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κατάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κατάστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • κατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • κατέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθίστησιν
καθιστῶν
καθιστῶντες
καθίσω
καθίσωμεν
καθίσωσιν
καθιῶ
καθό
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, because, as is fitting, according to that, (inasmuch) as
  • according to which thing, i.e., precisely as, in proportion as
καθοδηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide, lead
 • Cognates: ὁδηγέω
 • Forms:
  • καθοδηγήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθοδηγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθοδηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καθοδηγήσας
καθοδηγήσω
καθοδηγῶν
κάθοδος
καθόδους
καθολικαί
καθολική
καθολικῆς
καθολικόν
καθολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: general, universal, catholic
 • Forms:
  • καθολικόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καθολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • καθολική Adj: Nom Sing Fem
  • καθολικαί
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
καθόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, completely
  • in any way, if ever
  • with a negative:
   • at all (as in not at all)
   • in no way whatever
καθομολογέω
καθομολογήσηται
καθοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to equip, arm fully
   • to equip with armour
   • to harness an animal
  • Middle:
   • to arm oneself fully
   • to put on (armour)
  • Passive:
   • to be armed with
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • καθωπλισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • καθοπλισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • καθοπλίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθόπλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθοπλισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • καθωπλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καθωπλισμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • καθωπλισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • καθωπλισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
καθοπλισάμενος
καθοπλίσας
καθόπλισον
καθοπλισώμεθα
καθορᾷ
καθορᾷς
καθορᾶται
καθοράω
καθόρμια
καθόρμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a necklace
 • Forms:
  • καθόρμια Noun: Nom/Acc Plur Neut
καθορῶν
καθόσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in so far as
  • inasmuch as
καθότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, just as
  • in so far as, to the degree that
  • because, in view of the fact that, for the reason that
κάθου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: κάθημαι
καθυβρίζει
καθυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despise, dishonour, treat despitefully
  • to insult or affront wantonly
  • to violate
 • Cognates: ἐνυβρίζω, ἐξυβρίζω, καθυβρίζω, ὑβρίζω
 • Forms:
  • καθυβρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυβρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυβρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθυβρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
καθυβρίσαι
καθυβρίσει
καθυβρίσουσιν
καθυμνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sing hymns continually for someone
  • to sing a song of praise
 • Cognates: ἐξυμνέω, καθυμνέω, ὑμνέω
 • Forms:
  • καθυμνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
καθυμνοῦντες
καθύπερθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, over
καθυπνόω
καθυπνῶ
καθυστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come far behind, be behind-hand
  • to fall behind
  • to come too late
  • to delay
  • to come short of, to fail to obtain
 • Cognates: ἀφυστερέω, ὑστερέω
 • Forms:
  • καθυστερῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυστερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
καθυστερῆσαι
καθυστερήσει
καθυστερήσεις
καθυφαίνω
καθυφανεῖς
καθυφασμένων
καθωμολογήσατο
καθωπλικώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harnessing
  • like one dressed in armour
καθωπλίσαντο
καθωπλισμένης
καθωπλισμένοι
καθωπλισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: καθοπλίζω
καθωπλισμένος
καθώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to, according as, even as, how
  • just as, inasmuch as, that
  • when
καθώσπερ