καθ᾿
καθά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: just as, as, likewise
καθαγιάζω
 • Meaning:
  • to sanctify
  • to dedicate, consecrate
  • to make or declare holy
 • Forms:
  • καθαγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθαγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθηγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθηγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθηγιασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • καθηγιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθαγιάσει
καθαγιασθῇ
καθαγίασον
καθαιρεθείς
καθαιρεθῇ
καθαιρεθήσεται
καθαιρεθήσονται
καθαιρεθῶσιν
καθαίρει
καθαιρεῖν
καθαίρειν
καθαιρεῖς
καθαιρεῖσθαι
καθαιρεῖτε
καθαιρέσει
καθαίρεσιν
καθαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decay, destruction, ruin, pulling down, demolition
  • Fig extinction
  • what has been destroyed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαίρεσιςκαθαιρέσεις
GENκαθαιρέσεωςκαθαιρέσεων
DATκαθαιρέσεικαθαιρέσεσι(ν)
ACCκαθαίρεσι(ν)καθαιρέσεις
καθαίρεται
καθαιρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
καθαιρέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove, cut off
   • to take down, bring down, pull down, lower
   • to tear down
   • to overpower, overthrow, defeat
   • to conquer, obliterate
   • to destroy, demolish
  • Passive:
   • to be removed from
 • Forms:
Present
 • καθαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καθαιρεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • καθαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθαιροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καθαιροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθαιρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καθαιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • καθῄρητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • καθῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • καθῃρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καθαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθέλοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • καθελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καθελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καθαιρεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καθαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθεῖλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καθεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθείλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καθέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθελόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καθελόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθέλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καθελών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • καθῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • καθῃρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
Perfect
 • καθῃρημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • καθῃρημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • καθῃρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καθῃρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθαιροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καθαιρέω
καθαιροῦνται
καθαιροῦντες
καθαιροῦσιν
καθαίρω
 • Meaning:
  • to make clean, purge, cleanse
  • to remove impurities and things undesirable
  • to sift, winnow (grain)
 • Forms:
  • ἐκάθαιρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
καθαιρῶ
καθαιρῶν
καθάπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: even as, just as, as well as, exactly as, according as
 • Note: Although parsed as an adverb, it also functions as a conjunction or preposition
 • Forms:
  • καθώσπερ Adverb
καθάπτω
 • Meaning: to seize, take hold of, fasten on
 • Forms:
  • καθῆψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθάπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
καθαρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καθαρός
καθαρᾷ
καθαραί
καθαραῖς
καθαράν
καθαρᾶς
καθάρας
καθαρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Note: Alternate spelling of καθαριότης
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαρειότηςκαθαρειότητες
GENκαθαρειότητοςκαθαρειοτήτων
DATκαθαρειότητικαθαρειότησιν
ACCκαθαρειότητακαθαρειότητας
καθαρειόω
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαριόω
καθαρεύω
 • Meaning: to be pure, clean, free from (impurity)
καθαριεῖ
καθαριεῖς
καθαρίζει
καθαρίζεσθαι
καθαρίζεται
καθαρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριζόμενοι
καθαριζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθαρίζω
καθαριζομένου
καθαρίζον
καθαρίζονται
καθαρίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to clean, make clean, cleanse, purge, purify from dirt
   • to acquit, absolve, clear, exonerate
   • to make ritually or morally clean and acceptable
   • to remove by purification, remove for the purpose of purification
   • to set (someone) free from (something)
   • to perform the ritual of purgation

    περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ
    he shall make a cleansing for the priests (Lev 16:20)

   • to judge as morally pure
   • to declare ritually clean, pronounce clean
   • to clear (away debris); clear (away an obligation) (Num 30:5/6)
  • Middle:
   • to make oneself ritually and religiously clean
 • Forms:
Present
 • καθαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθαρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθαρίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καθαριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθαριζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καθαριζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καθαρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • καθαρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκαθάριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • καθαρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθαριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθαριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καθαρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • καθαριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθαρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • καθαρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκαθάρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθάρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκαθάρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθάρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκαθαρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκαθαρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καθαρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • καθαρίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καθαρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καθαρίσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθαρισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καθαρισθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • καθαρισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • καθαρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καθαρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • καθαρισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καθαρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • καθαρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • κεκαθαρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκαθαρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκαθαρισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκαθαρισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκαθάρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκαθαρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκαθαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
καθαρίζων
καθαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cleanliness, purity, clarity, brightness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαριότηςκαθαριότητες
GENκαθαριότητοςκαθαριοτήτων
DATκαθαριότητικαθαριότησιν
ACCκαθαριότητακαθαριότητας
καθαριότητα
καθαριότητι
καθαριότητος
καθαριοῦσι(ν)
καθαριόω
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαρειόω
 • Forms:
  • ἐκαθαριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καθαρίσαι
καθαρίσαντες
καθαρίσας
καθαρίσασθε
καθαρίσατε
καθαρίσει
καθαρίσῃ
καθαρίσητε
καθαρισθείς
καθαρισθέντα
καθαρισθέντος
καθαρισθῇ
καθαρισθῆναι
καθαρισθῇς
καθαρισθήσεσθε
καθαρισθήσεται
καθαρισθήσῃ
καθαρισθήσομαι
καθαρισθήσονται
καθαρισθῆτε
καθαρίσθητε
καθαρίσθητι
καθαρισθῶσι(ν)
καθαρισμόν
καθαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleansing, purge, purification; a washing off, i.e., (ceremonially) ablution, (morally) expiation
  • purity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαθαρισμόςκαθαρισμοί
GENκαθαρισμοῦκαθαρισμῶν
DATκαθαρισμῷκαθαρισμοῖς
ACCκαθαρισμόνκαθαρισμούς
VOCκαθαρισμέκαθαρισμοί
καθαρισμοῦ
καθαρισμῷ
καθάρισον
καθαρίσωμεν
καθαρίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριῶ
κάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • offscourings (something or someone who is an outcast or rejected)
  • castaway
  • refuse of a sacrifice
καθαροί
καθαροῖς
καθαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καθαρός
καθαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear
  • pure, containing no foreign mixture (e.g., pure gold)
  • morally pure, religiously pure
  • clean, free from dirt
  • released from the power of (an oath)
  • free from guilt, innocent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαθαρόςκαθαράκαθαρόν
GENκαθαροῦκαθαρᾶςκαθαροῦ
DATκαθαρῷκαθαρᾷκαθαρῷ
ACCκαθαρόνκαθαράνκαθαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκαθαροίκαθαραίκαθαρά
GENκαθαρῶνκαθαρῶνκαθαρῶν
DATκαθαροῖςκαθαραῖςκαθαροῖς
ACCκαθαρούςκαθαράςκαθαρά
καθαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, purification, cleanness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαρότηςκαθαρότητες
GENκαθαρότητοςκαθαροτήτων
DATκαθαρότητικαθαρότησιν
ACCκαθαρότητακαθαρότητας
καθαρότητα
καθαρότητι
καθαροῦ
καθαρούς
καθάρσει
καθάρσεως
κάθαρσιν
καθάρσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: purification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθάρσιονκαθάρσια
GENκαθαρσίουκαθαρσίων
DATκαθαρσίῳκαθαρσίοις
ACCκαθάρσιονκαθάρσια
καθάρσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleansing, purifying
κάθαρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cleansing, purification
  • purification (of menstruating woman)
  • pruned wood, prunings
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθαρσιςκαθάρσεις
GENκαθάρσεωςκαθάρσεων
DATκαθάρσεικαθάρσεσι(ν)
ACCκάθαρσι(ν)καθάρσεις
καθαρῷ
καθαρῶν
καθαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in purity, cleanly, purely
  • in a state of moral integrity
καθαρώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleanest
 • Note: Comparative of καθαρός
καθαρωτέρους
καθεδεῖται
καθεδοῦνται
καθέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a chair, bench, seat
  • act of sitting
  • establishment, act of settling and living (somewhere)
  • sitting posture
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθέδρακαθέδραι
GENκαθέδραςκαθεδρῶν
DATκαθέδρᾳκαθέδραις
ACCκαθέδρανκαθέδρας
καθέδρᾳ
καθέδραν
καθέδρας
καθέζεται
καθέζομαι
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to sit still, remain inactive
  • to remain seated
  • to settle (down)
  • to remain built and established
 • Forms:
  • καθεστήκεσαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • καθεστήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • καθέζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθέζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθεζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καθεδεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθεδοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καθεζομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • καθεζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καθεζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθεζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καθεζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καθεσθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
καθεζόμενοι
καθεζόμενον
καθεζόμενος
καθεζομένους
καθεῖλαν
καθεῖλε(ν)
καθεῖλες
καθεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθαιρέω
καθείλοσαν
καθεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: one by one, each one
 • Note: sometimes written as two words: καθ᾿ εἷς
 • Forms:
  • καθένα Noun: Acc Sing Masc
καθειστήκεισαν
καθελεῖ
καθελεῖν
καθελεῖς
καθελεῖτε
καθέλῃς
καθέλοι
καθελόντες
καθελόντος
καθελοῦσι(ν)
καθελῶ
καθέλω
καθελών
κάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: necklace, collar
καθένα
καθέξει
καθεξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after, afterward, by (in) order; thereafter, i.e., consecutively; as a noun (by ellipsis of noun) a subsequent person or time
καθέξουσι(ν)
κάθες
καθεσθείς
καθεσθήσεται
καθέστακα
καθεστάκαμεν
καθεσταμένοι
καθεσταμένος
καθεσταμένων
καθεστάναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root:
καθέστηκαν
καθέστηκας
καθεστήκασιν
καθέστηκε(ν)
καθεστηκός
καθεστηκότος
καθεστηκυίης
καθεστηκώς
καθεστώς
καθεστῶτα
καθεστῶτας
καθεστῶτες
καθεστῶτι
καθεστῶτος
καθεστώτων
κάθευδε
καθεύδει
καθεπύδειν
καθεύδεις
καθεύδετε
καθεύδῃ
καθεύδῃς
καθεύδοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καθεύδω
καθεύδοντας
καθεύδοντες
καθευδόντων
καθεύδουσι(ν)
καθεύδω
 • Meaning:
  • to sleep, lie down to sleep
  • to lie down (as a man with a woman)
 • Forms:
Present
 • κάθευδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καθεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεπύδειν Verb: Pres Act Infin
 • καθεύδεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καθεύδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθεύδῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεύδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καθεύδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participle
 • καθεύδοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καθεύδων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθεύδοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καθεύδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθευδόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐκάθευδε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθευδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκάθευδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
Perfect
καθεύδωμεν
καθεύδων
κάθῃ
καθηγεμόνα
καθηγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leader, guide
 • Forms:
  • καθηγεμόνα Noun: Acc Sing Masc
καθηγηταί
καθηγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher, master, guide
 • Forms:
  • καθηγηταί Noun: Nom Plur Masc
καθηγιασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθαγιάζω
καθηγιασμένου
καθηγιασμένων
καθῆκαν
καθήκει
καθήκειν
καθῆκεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Infin
 • Root: καθήκω
καθῆκον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντα
καθήκοντας
καθηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as is fitting
καθηκούσαις
καθήκουσαν
καθηκούσας
καθήκω
 • Meaning:
  • to come down, reach to (e.g., his sleeves came down to his wrist)
  • to come down to (do battle)
  • to come down to (e.g., the decision has come down to us)
  • to be convenient, fit, proper, meet, necessary, appropriate, customary
  • to belong to, due to (e.g., it belongs to me; it is our duty to pray)
  • (Neuter of present active participle, figuratively as adjective) becoming
 • Forms:
  • καθήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθήκειν Verb: Pres Act Infin
  • καθῆκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καθῆκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • καθήκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • καθήκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • καθηκούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
  • καθήκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • καθηκούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • καθηκούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
καθηκούσῃ
καθηλόω
 • Meaning: to penetrate (with a nail), nail on, fasten with nails, nail down
 • Forms:
  • καθήλωσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • καθήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθηλωμένους Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καθηλωμένον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθηλωμένον Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καθηλωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: καθηλόω
καθηλωμένους
καθήλωσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθηλόω
καθήλωσον
κάθημαι
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to be seated
  • to sit still (i.e., be quiet)
  • to remain and not move away or abandon
  • to dwell, reside, settle, live
 • Forms:
Present
 • κάθῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καθήμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • καθημένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καθημένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καθημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • καθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • καθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • καθήμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καθημένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καθημένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καθημένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • καθημένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • καθήμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κάθησαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κάθησο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • καθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθήσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • κάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κάθου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἐκαθήμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκάθου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • καθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
Perfect
 • καθήμενα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καθήμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καθήμεθα
καθήμενα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμεναι
καθημένη
καθημένην
καθημένης
καθήμενοι
καθημένοις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενος
καθημένου
καθημένους
καθημένῳ
καθημένων
καθημερινῇ
καθημερινήν
καθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daily, happening daily, day by day, per day, quotidian
 • Forms:
  • καθημερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καθημερινήν Adj: Acc Sing Fem
κάθηνται
καθῃρέθη
καθῃρέθης
καθῃρεῖτο
καθῃρημένα
καθῃρημένας
καθῃρημένους
καθῃρημένων
καθῄρητο
καθῄρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθαιρέω
κάθησαι
καθήσεσθε
καθήσεται
καθήσῃ
καθῆσθαι
καθήσθε
κάθησο
καθήσομαι
καθήσονται
κάθηται
καθῆψε(ν)
κάθιδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sweating violently, sweating profusely
 • Forms:
καθιδρυμένων
καθιδρύσαντες
καθίδρυσε(ν)
καθιδρύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to urge sit down
   • to found, establish
   • to position permanently
   • to set up (a statue)
   • to dedicate, consecrate
  • Passive:
   • to take one's seat
   • to sit down, settle
 • Forms:
  • καθιδρυμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καθιδρύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καθίδρυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθιεῖ
καθιεῖς
καθιεῖται
καθιεμένην
καθιέμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθίημι
καθιερόω
καθίεται
καθιζάνει
καθιζάνω
 • Meaning: to take a seat, seat, cause to sit
 • Forms:
  • καθιζάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιζάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
καθιζάνων
καθίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίζετε
καθίζω
 • Meaning:
  • to appoint, install
  • to cause to sit down, seat, set
  • to sit down, seat oneself
  • to settle, stay, live, reside
  • to cease moving and come to rest
  • to become established
 • Forms:
Present
 • καθιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • καθίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθίζει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • καθίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθίομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καθιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθίσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καθιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καθίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκάθισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκαθίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κάθισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καθίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καθίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καθίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • καθίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κάθισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καθίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκάθικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκάθικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καθιῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίημι
 • Meaning:
  • Active:
   • to drop
   • to let down, lower (e.g., they lowered the bucket into the well)
   • to let go down
   • to cause to move down
  • Middle:
   • to sit
 • Forms:
  • καθίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κάθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθῆκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • καθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθιεμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • καθιέμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
καθικετεύω
καθικνέομαι
 • Meaning:
  • to come down to
  • to touch
 • Forms:
  • καθίξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
καθίξετε
καθίομαι
καθιοῦνται
καθίπταμαι
 • Meaning: to fly downward
 • Forms:
  • καθιπτάμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καθιπτάμενα
καθίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καθίζω
κάθισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσαντες
καθίσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καθίζω
καθίσας
καθίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσει
καθίσεσθε
καθίσεται
καθίσῃ
καθίσῃς
καθίσησθε
καθίσητε
κάθισιν
κάθισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dwelling place, sitting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθισιςκαθίσεις
GENκαθίσεωςκαθίσεων
DATκαθίσεικαθίσεσι(ν)
ACCκάθισι(ν)καθίσεις
καθίσομαι
κάθισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθιστᾷ
καθιστάναι
καθίστανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθιστάνω
καθιστάνοντες
καθιστάντες
καθιστάνω
 • Meaning: to appoint, set down
 • Forms:
  • καθίστανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • καθίστανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καθίσταται
καθίστημι
 • Meaning:
  • to prevail, exist
  • to put in place (e.g., the gates were put in place, i.e., shut)
  • to revive
  • to establish (oneself)
  • to ordain, appoint
  • to appoint, put (someone) in charge
  • to put under the charge of (someone)
  • to stand against, oppose
  • to establish an office of
  • to intend
  • to acquire the quality of
  • to maintain
  • to act (on someone that he assumes a certain character)
  • to lay, place, stand, station
  • to bring, conduct, convey, take (someone somewhere)
  • to bring into being
  • to bring back
  • to cease to move
  • to become quiet
  • to come forward in response to a call
  • to take charge, be in charge
  • to demonstrate to be (of a certain characteristic)
  • to make or cause (someone to become something)
  • to ready
  • to transform and cause to be
  • to establish as legally applicable and binding
  • Of soldiers: to take one's stand, be stationed
 • Forms:
Present
 • καθίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καθεστηκυίης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • καθιστάναι Verb: Pres Act Infin
 • καθιστάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθιστάντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθιστῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • κατασταθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • κατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταστήσειν Verb: Fut Act Infin
 • καταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • καταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταστάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθίστημι Verb: Aor Act Infin
 • κατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • κατασταθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατάστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταστησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Aorist Participle
 • καταστήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταστήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταστήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • καταστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταστᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κατασταθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κατασταθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κατασταθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect
 • καθέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • καθειστήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • καθεστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • καθεστάναι Verb: Perf Act Infin
 • καθέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • καθεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καθέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κατέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
Perfect Participle
 • καθεσταμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθεστηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • καθεστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • καθεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • καθεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • καθεστῶτα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • καθεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • καθεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • καθεστῶτι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • καθεστῶτος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • καθεστώτων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • καθεσταμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καθεσταμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθίστησιν
καθιστῶν
καθιστῶντες
καθίσω
καθίσωμεν
καθίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καθίζω
καθιῶ
καθό
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, because, as is fitting, according to that, (inasmuch) as
  • according to which thing, i.e., precisely as, in proportion as
καθοδηγέω
 • Meaning: to guide, lead
 • Forms:
  • καθοδηγήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καθοδηγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθοδηγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
καθοδηγήσας
καθοδηγήσω
καθοδηγῶν
κάθοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going down, descent
  • coming back, return
  • passage downward (i.e., to the south)
  • cycle, recurrence
  • twice over, repeated
 • Concord: Eccl. 6:6; 7:22
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθοδοςκάθοδοι
GENκαθόδουκαθόδων
DATκαθόδῳκαθόδοις
ACCκάθοδονκαθόδους
VOCκάθοδεκάθοδοι
καθόδους
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Concord: Eccl. 6:6; 7:22
 • Root: κάθοδος
καθολικαί
καθολική
καθολικῆς
καθολικόν
καθολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: general, universal, catholic
 • Forms:
  • καθολικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • καθολικόν Adj: Acc Sing Masc
  • καθολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • καθολική Adj: Nom Sing Fem
  • καθολικαί Adj: Nom Plur Fem
  • καθολικαί Adj: Dat Sing Fem
καθόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, completely
  • in any way, if ever
  • with a negative:
   • at all (as in not at all)
   • in no way whatever
καθομολογέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to confess
  • Middle:
   • to betroth oneself to
   • to promise to give in marriage
 • Forms:
  • καθομολογήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καθωμολογήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καθομολογήσηται
καθοπλίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to equip, arm fully
   • to equip with armour
   • to harness an animal
  • Middle:
   • to arm oneself fully
   • to put on (armour)
  • Passive:
   • to be armed with
 • Forms:
  • καθοπλισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καθωπλισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθωπλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθοπλισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • καθοπλίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καθόπλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθοπλισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • καθωπλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καθωπλισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • καθωπλισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καθωπλισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
καθοπλισάμενος
καθοπλίσας
καθόπλισον
καθοπλισώμεθα
καθορᾷ
καθορᾷς
καθορᾶται
καθοράω
 • Meaning:
  • to look down upon (from a high location)
  • to perceive, notice, see clearly, behold fully
  • to contemplate mentally
 • Forms:
  • καθορᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθορᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθορᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καθορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κάτιδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατιδεῖν Verb: Aor Act Infin
καθόρμια
καθόρμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a necklace
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθόρμιονκαθόρμια
GENκαθορμίουκαθορμίων
DATκαθορμίῳκαθορμίοις
ACCκαθόρμιονκαθόρμια
καθορῶν
καθόσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in so far as
  • inasmuch as
καθότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, just as
  • in so far as, to the degree that
  • because, in view of the fact that, for the reason that
κάθου
καθυβρίζει
καθυβρίζω
 • Meaning:
  • to despise, dishonour, treat despitefully
  • to insult or affront wantonly
  • to violate
 • Forms:
  • καθυβρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυβρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυβρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθυβρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
καθυβρίσαι
καθυβρίσει
καθυβρίσουσι(ν)
καθυμνέω
 • Meaning:
  • to sing hymns continually for someone
  • to sing a song of praise
 • Forms:
  • καθυμνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
καθυμνοῦντες
καθυπερβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw beyond a mark, surpass
 • Note: Like ὑπερβάλλω
καθύπερθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, over
καθυπνόω
 • Meaning: to sleep, be fast asleep, fall asleep
 • Forms:
  • καθυπνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
καθυπνῶ
καθυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw under, put under
 • Note: Like ὑποβάλλω
καθυστερέω
 • Meaning:
  • to come far behind, be behind-hand
  • to fall behind
  • to come too late
  • to delay
  • to come short of, to fail to obtain
 • Forms:
  • καθυστερῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυστερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
καθυστερῆσαι
καθυστερήσει
καθυστερήσεις
καθυφαίνω
 • Meaning: to interweave, weave in
 • Forms:
  • καθυφανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καθυφασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθυφανεῖς
καθυφασμένων
καθωμολογήσατο
καθωπλικώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: καθοπλίζω
 • ----------
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harnessing
  • like one dressed in armour
καθωπλίσαντο
καθωπλισμένης
καθωπλισμένοι
καθωπλισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθοπλίζω
καθωπλισμένος
καθώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to, according as, even as, how
  • just as, inasmuch as, that
  • when
καθώσπερ