καθ᾿
καθά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: just as, as, likewise
καθαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sanctify
  • to dedicate, consecrate
  • to make or declare holy
 • Cognates: ἁγιάζω
 • Forms:
  • καθαγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθαγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθηγιασμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • καθηγιασμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • καθηγιασμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
καθαγιάσει
καθαγιασθῇ
καθαγίασον
καθαιρεθείς
καθαιρεθῇ
καθαιρεθήσεται
καθαιρεθήσονται
καθαιρεθῶσιν
καθαίρει
καθαιρεῖν
καθαιρεῖς
καθαιρεῖσθαι
καθαιρεῖτε
καθαιρέσει
καθαίρεσιν
καθαίρεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαίρεσιςκαθαιρέσεις
GENκαθαιρέσεωςκαθαιρέσεων
DATκαθαιρέσεικαθαιρέσεσι(ν)
ACCκαθαίρεσι(ν)καθαιρέσεις
καθαίρεται
καθαιρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
καθαιρέω
 • Present
 • καθαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καθαιρεῖς Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • καθαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθαιροῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • καθαιροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καθαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθαιρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καθαιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καθαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • καθῄρητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθῄρουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • καθῃρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • καθαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθέλοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • καθελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καθελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • καθαιρεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • καθαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθεῖλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθεῖλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καθεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθείλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καθέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθελόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καθελόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καθέλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καθελών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καθῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • καθῃρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • καθῃρημένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • καθῃρημένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • καθῃρημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • καθῃρημένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
καθαιροῦντα
καθαιροῦνται
καθαιροῦντες
καθαιροῦσιν
καθαίρω
καθαιρῶ
καθαιρῶν
καθάπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: even as, just as, as well as, exactly as, according as
 • Note: Although parsed as an adverb, it also functions as a conjunction or preposition
 • Forms:
  • καθώσπερ Adverb
καθάπτω
καθαρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καθαρός
καθαρᾷ
καθαραί
καθαραῖς
καθαράν
καθαρᾶς
καθάρας
καθαρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Note: Alternate spelling of καθαριότης
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαρειότηςκαθαρειότητες
GENκαθαρειότητοςκαθαρειοτήτων
DATκαθαρειότητικαθαρειότησιν
ACCκαθαρειότητακαθαρειότητας
καθαρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαριόω
καθαρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure, clean, free from (impurity)
καθαριεῖ
καθαριεῖς
καθαρίζει
καθαρίζεσθαι
καθαρίζεται
καθαρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριζόμενοι
καθαριζόμενον
καθαριζομένου
καθαρίζον
καθαρίζονται
καθαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to clean, make clean, cleanse, purge, purify from dirt
   • to make ritually or morally clean and acceptable
   • to remove by purification, remove for the purpose of purification
   • to set (someone) free from (something)
   • to perform the ritual of purgation

    περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ
    he shall make a cleansing for the priests (Lev 16:20)

   • to judge as morally pure
   • to declare ritually clean, pronounce clean
   • to clear (away debris)
  • Middle:
   • to make oneself ritually and religiously clean
 • Cognates: ἀποκαθαρίζω, διακαθαρίζω, ἐκκαθαρίζω, περικαθαρίζω
 • Forms:
 • Present
 • καθαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθαρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρίζετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καθαριζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καθαριζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • καθαριζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • καθαρίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • καθαρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐκαθάριζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • καθαρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθαριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθαριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καθαρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • καθαριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθαρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • καθαρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκαθάρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθάρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκαθάρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκαθαρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκαθαρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καθαρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • καθαρίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καθαρίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καθαρίσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθαρισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • καθαρισθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • καθαρισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • καθαρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καθαρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • καθαρισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καθαρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • καθαρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • κεκαθαρισμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • κεκαθαρισμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κεκαθαρισμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • κεκαθάρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκαθαρμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • κεκαθαρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
καθαρίζων
καθαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cleanliness, purity, clarity, brightness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαριότηςκαθαριότητες
GENκαθαριότητοςκαθαριοτήτων
DATκαθαριότητικαθαριότησιν
ACCκαθαριότητακαθαριότητας
καθαριότητα
καθαριότητι
καθαριότητος
καθαριοῦσιν
καθαριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαρειόω
 • Forms:
  • ἐκαθαριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καθαρίσαι
καθαρίσαντες
καθαρίσας
καθαρίσασθε
καθαρίσατε
καθαρίσει
καθαρίσῃ
καθαρίσητε
καθαρισθείς
καθαρισθέντα
καθαρισθέντος
καθαρισθῇ
καθαρισθῆναι
καθαρισθῇς
καθαρισθήσεσθε
καθαρισθήσεται
καθαρισθήσῃ
καθαρισθήσομαι
καθαρισθήσονται
καθαρισθῆτε
καθαρίσθητε
καθαρίσθητι
καθαρισθῶσι
καθαρισθῶσιν
καθαρισμόν
καθαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleansing, purge, purification; a washing off, i.e., (ceremonially) ablution, (morally) expiation
  • purity
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκαθαρισμόςκαθαρισμοί
GENκαθαρισμοῦκαθαρισμῶν
DATκαθαρισμῷκαθαρισμοῖς
ACCκαθαρισμόνκαθαρισμούς
VOCκαθαρισμέκαθαρισμοί
καθαρισμοῦ
καθαρισμῷ
καθάρισον
καθαρίσωμεν
καθαρίσωσιν
καθαριῶ
κάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • offscourings (something or someone who is an outcast or rejected),
  • castaway
  • refuse of a sacrifice
 • Cognates: κάθαρμα, περικάθαρμα
καθαροί
καθαροῖς
καθαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καθαρός
καθαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear
  • pure, containing no foreign mixture (e.g., pure gold)
  • morally pure, religiously pure
  • clean, free from dirt
  • released from the power of (an oath)
  • free from guilt, innocent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαθαρόςκαθαράκαθαρόν
GENκαθαροῦκαθαρᾶςκαθαροῦ
DATκαθαρῷκαθαρᾷκαθαρῷ
ACCκαθαρόνκαθαράνκαθαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκαθαροίκαθαραίκαθαρά
GENκαθαρῶνκαθαρῶνκαθαρῶν
DATκαθαροῖςκαθαραῖςκαθαροῖς
ACCκαθαρούςκαθαράςκαθαρά
καθαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, purification, cleanness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθαρότηςκαθαρότητες
GENκαθαρότητοςκαθαροτήτων
DATκαθαρότητικαθαρότησιν
ACCκαθαρότητακαθαρότητας
καθαρότητα
καθαρότητι
καθαροῦ
καθαρούς
καθάρσει
καθάρσεως
κάθαρσιν
καθάρσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: purification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθάρσιονκαθάρσια
GENκαθαρσίουκαθαρσίων
DATκαθαρσίῳκαθαρσίοις
ACCκαθάρσιονκαθάρσια
καθάρσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleansing, purifying
κάθαρσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθαρσιςκαθάρσεις
GENκαθάρσεωςκαθάρσεων
DATκαθάρσεικαθάρσεσι(ν)
ACCκάθαρσι(ν)καθάρσεις
καθαρῷ
καθαρῶν
καθαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in purity, cleanly, purely
  • in a state of moral integrity
καθεδεῖται
καθεδοῦνται
καθέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a chair, bench, seat
  • act of sitting
  • establishment, act of settling and living (somewhere)
  • sitting posture
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκαθέδρακαθέδραι
GENκαθέδραςκαθεδρῶν
DATκαθέδρᾳκαθέδραις
ACCκαθέδρανκαθέδρας
καθέδρᾳ
καθέδραν
καθέδρας
καθέζεται
καθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to sit still, remain inactive
  • to remain seated
  • to settle (down)
  • to remain built and established
 • Cognates: παρακαθέζομαι
 • Forms:
  • καθέζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθέζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐκαθεζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • καθεδεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθεδοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθεζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • καθεζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • καθεζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • καθεζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • καθεσθείς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
καθεζόμενοι
καθεζόμενον
καθεζόμενος
καθεζομένους
καθεῖλαν
καθεῖλε
καθεῖλεν
καθεῖλες
καθεῖλον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθαιρέω
καθείλοσαν
καθεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: one by one, each one
 • Note: sometimes written as two words: καθ᾿ εἷς
 • Forms:
  • καθένα Noun: Acc Sing Masc
καθειστήκεισαν
καθελεῖ
καθελεῖν
καθελεῖς
καθελεῖτε
καθέλῃς
καθέλοι
καθελόντες
καθελόντος
καθελοῦσιν
καθελῶ
καθέλω
καθελών
κάθεμα
καθένα
καθέξει
καθεξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after, afterward, by (in) order; thereafter, i.e., consecutively; as a noun (by ellipsis of noun) a subsequent person or time
καθέξουσι
καθέξουσιν
κάθες
καθεσθείς
καθεσθήσεται
καθέστακα
καθεστάκαμεν
καθεσταμένοι
καθεσταμένος
καθεσταμένων
καθεστάναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root:
καθέστηκαν
καθέστηκας
καθεστήκασιν
καθέστηκε
καθέστηκεν
καθεστηκός
καθεστηκότος
καθεστηκυίης
καθεστηκώς
καθεστώς
καθεστῶτα
καθεστῶτας
καθεστῶτες
καθεστῶτι
καθεστῶτος
καθεστώτων
κάθευδε
καθεύδει
καθεπύδειν
καθεύδεις
καθεύδετε
καθεύδῃ
καθεύδῃς
καθεύδοντα
καθεύδοντας
καθεύδοντες
καθευδόντων
καθεύδουσι
καθεύδουσιν
καθεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sleep, lie down to sleep
  • to lie down (as a man with a woman)
 • Cognates: παρακαθεύδω
 • Forms:
 • Present
 • κάθευδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καθεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεπύδειν Verb: Pres Act Infin
 • καθεύδεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καθεύδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθεύδῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεύδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καθεύδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Present Participle
 • καθεύδοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • καθεύδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καθεύδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • καθεύδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καθευδόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐκάθευδε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθευδεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθευδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
καθεύδωμεν
καθεύδων
κάθῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: κάθημαι
καθηγεμόνα
καθηγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leader, guide
 • Forms:
  • καθηγεμόνα Noun: Acc Sing Masc
καθηγηταί
καθηγητής
καθηγιασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: καθαγιάζω
καθηγιασμένου
καθηγιασμένων
καθῆκαν
καθήκει
καθήκειν
καθῆκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Impersonal active, Ind 3rd Sing
 • Root: καθήκω
καθῆκον
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντα
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: καθήκω
καθηκόντως
καθηκούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: καθήκω
καθήκουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: καθήκω
καθηκούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: καθήκω
καθήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come down, reach to (e.g., his sleeves came down to his wrist)
  • to come down to (do battle)
  • to come down to (e.g., the decision has come down to us)
  • to be convenient, fit, proper, meet, necessary, appropriate, customary
  • to belong to, due to (e.g., it belongs to me; it is our duty to pray)
  • (Neuter of present active participle, figuratively as adjective) becoming
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • καθήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθήκειν Verb: Pres Act Infin
  • καθῆκεν Verb: Imperfect Impersonal active, Ind 3rd Sing
  • καθῆκον Verb: Pres Impersonal Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • καθήκοντα Verb: Pres Impersonal Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • καθήκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • καθηκούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • καθήκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • καθηκούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • καθηκούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
καθηκούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: καθήκω
καθηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to penetrate (with a nail), nail on, fasten with nails, nail down
 • Forms:
  • καθήλωσαν
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθηλωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • καθηλωμένον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καθηλωμένον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: καθηλόω
καθηλωμένους
καθήλωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθηλόω
καθήλωσον
κάθημαι
 • Present
 • κάθῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • καθήμεναι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • καθημένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • καθημένην Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • καθημένης Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • καθήμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • καθημένοις
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • καθήμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • καθήμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • καθημένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • καθημένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • καθημένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • καθημένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • καθήμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur ἧμαι
 • κάθησαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing ἧμαι
 • κάθησο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing ἧμαι
 • καθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • καθήσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • κάθηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • κάθου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἐκαθήμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκάθου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • καθήσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • καθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing ἧμαι
 • καθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing ἧμαι
 • Aorist
 • Perfect
 • καθήμενα
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
καθήμεθα
καθήμενα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: κάθημαι
καθημένη
καθημένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: κάθημαι
καθημένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: κάθημαι
καθήμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένοις
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθήμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • Root: κάθημαι
καθημένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: κάθημαι
καθημερινῇ
καθημερινήν
καθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daily, happening daily, day by day, per day, quotidian
 • Forms:
  • καθημερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καθημερινήν Adj: Acc Sing Fem
κάθηνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθῃρέθη
καθῃρέθης
καθῃρεῖτο
καθῃρημένα
καθῃρημένας
καθῃρημένους
καθῃρημένων
καθῄρητο
καθῄρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: καθαιρέω
κάθησαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθήσεσθε
καθήσεται
καθήσῃ
καθῆσθαι
καθήσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: κάθημαι
κάθησο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing ἧμαι
 • Root: κάθημαι
καθήσομαι
καθήσονται
κάθηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: κάθημαι
καθῆψε
καθῆψεν
κάθιδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweating violently, sweating profusely
καθιδρυμένων
καθιδρύσαντες
καθίδρυσεν
καθιδρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to urge sit down
   • to found, establish
   • to position permanently
   • to set up (a statue)
   • to dedicate, consecrate
  • Passive:
   • to take one's seat
   • to sit down, settle
 • Cognates: ἐνιδρύω, ἱδρύω, καθιδρύω
 • Forms:
  • καθιδρυμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • καθιδρύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • καθίδρυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθιεῖ
καθιεῖς
καθιεῖται
καθιεμένην
καθιέμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καθίημι
καθίεται
καθιζάνει
καθιζάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take a seat, seat, cause to sit
 • Cognates: διακαθιζάνω
 • Forms:
  • καθιζάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιζάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καθιζάνων
καθίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίζετε
καθίζω
 • Present
 • καθιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • καθίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθίζει
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθίομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • καθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καθίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθίσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • καθίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκάθισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκαθίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κάθισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καθίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καθίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καθίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καθίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθίσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • καθίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κάθισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καθίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • κεκάθικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκάθικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καθιῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίημι
καθικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come down to
  • to touch
 • Forms:
  • καθίξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
καθίξετε
καθίομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: καθίζω
καθιοῦνται
καθίπταμαι
καθιπτάμενα
καθίσαι
κάθισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: καθίζω
καθίσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καθίζω
καθίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: καθίζω
καθίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσει
καθίσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθίσεται
καθίσῃ
καθίσῃς
καθίσησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθίσητε
κάθισιν
κάθισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dwelling place, sitting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθισιςκαθίσεις
GENκαθίσεωςκαθίσεων
DATκαθίσεικαθίσεσι(ν)
ACCκάθισι(ν)καθίσεις
κάθισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθιστᾷ
καθιστάναι
καθίστανον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: καθιστάνω
καθιστάνοντες
καθιστάντες
καθιστάνω
καθίσταται
καθίστημι
 • Present
 • καθεστηκυίης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • καθιστάναι Verb: Pres Act Infin
 • καθιστάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καθιστάντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • καθίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • καθιστῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • κατασταθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • κατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταστήσειν Verb: Fut Act Infin
 • καταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • καταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • καθίστημι Verb: Aor Act Infin
 • κατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • κατασταθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατάστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταστησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Aorist Participle
 • κατασταθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • κατασταθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • καταστήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καταστήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • καταστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καταστήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • κατασταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • καταστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • καταστάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • καταστᾶσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Perfect
 • καθέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • καθειστήκεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • καθεστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • καθεστάναι Verb: Perf Act Infin
 • καθέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • καθεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καθέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κατέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Perfect Participle
 • καθεσταμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • καθεστηκός Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • καθεστηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • καθεστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • καθεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • καθεστῶτα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • καθεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • καθεστῶτες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • καθεστῶτι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
 • καθεστῶτος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
 • καθεστώτων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • καθεσταμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • καθεσταμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
καθίστησιν
καθιστῶν
καθιστῶντες
καθίσω
καθίσωμεν
καθίσωσιν
καθιῶ
καθό
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, because, as is fitting, according to that, (inasmuch) as
  • according to which thing, i.e., precisely as, in proportion as
καθοδηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide, lead
 • Cognates: ὁδηγέω
 • Forms:
  • καθοδηγήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθοδηγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθοδηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
καθοδηγήσας
καθοδηγήσω
καθοδηγῶν
κάθοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMκάθοδοςκάθοδοι
GENκαθόδουκαθόδων
DATκαθόδῳκαθόδοις
ACCκάθοδονκαθόδους
VOCκάθοδεκάθοδοι
καθόδους
καθολικαί
καθολική
καθολικῆς
καθολικόν
καθολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: general, universal, catholic
 • Forms:
  • καθολικόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καθολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • καθολική Adj: Nom Sing Fem
  • καθολικαί
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
καθόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, completely
  • in any way, if ever
  • with a negative:
   • at all (as in not at all)
   • in no way whatever
καθομολογέω
καθομολογήσηται
καθοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to equip, arm fully
   • to equip with armour
   • to harness an animal
  • Middle:
   • to arm oneself fully
   • to put on (armour)
  • Passive:
   • to be armed with
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • καθωπλισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • καθοπλισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • καθοπλίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • καθόπλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθοπλισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • καθωπλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καθωπλισμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • καθωπλισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • καθωπλισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
καθοπλισάμενος
καθοπλίσας
καθόπλισον
καθοπλισώμεθα
καθορᾷ
καθορᾷς
καθορᾶται
καθοράω
καθόρμια
καθόρμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a necklace
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθόρμιονκαθόρμια
GENκαθορμίουκαθορμίων
DATκαθορμίῳκαθορμίοις
ACCκαθόρμιονκαθόρμια
καθορῶν
καθόσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in so far as
  • inasmuch as
καθότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, just as
  • in so far as, to the degree that
  • because, in view of the fact that, for the reason that
κάθου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: κάθημαι
καθυβρίζει
καθυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despise, dishonour, treat despitefully
  • to insult or affront wantonly
  • to violate
 • Cognates: ἐνυβρίζω, ἐξυβρίζω, καθυβρίζω, ὑβρίζω
 • Forms:
  • καθυβρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυβρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυβρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθυβρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
καθυβρίσαι
καθυβρίσει
καθυβρίσουσιν
καθυμνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sing hymns continually for someone
  • to sing a song of praise
 • Cognates: ἐξυμνέω, καθυμνέω, ὑμνέω
 • Forms:
  • καθυμνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
καθυμνοῦντες
καθύπερθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, over
καθυπνόω
καθυπνῶ
καθυστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come far behind, be behind-hand
  • to fall behind
  • to come too late
  • to delay
  • to come short of, to fail to obtain
 • Cognates: ἀφυστερέω, ὑστερέω
 • Forms:
  • καθυστερῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυστερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
καθυστερῆσαι
καθυστερήσει
καθυστερήσεις
καθυφαίνω
καθυφανεῖς
καθυφασμένων
καθωμολογήσατο
καθωπλικώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harnessing
  • like one dressed in armour
καθωπλίσαντο
καθωπλισμένης
καθωπλισμένοι
καθωπλισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καθοπλίζω
καθωπλισμένος
καθώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to, according as, even as, how
  • just as, inasmuch as, that
  • when
καθώσπερ