ἐκραγείη
ἔκραζε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἔκραξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἔκραξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἐκραταιοῦτε
ἐκραταιοῦτο
ἐκραταιώθη
ἐκραταιώθην
ἐκραταιώθησαν
ἐκραταίωσα
ἐκραταίωσαν
ἐκραταίωσας
ἐκραταίωσεν
ἐκράτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
ἐκρατήθη
ἐκρατήθησαν
ἐκράτησα
ἐκρατήσαμεν
ἐκράτησαν
ἐκράτησας
ἐκρατήσατε
ἐκράτησε
ἐκράτησεν
ἐκρατοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
ἐκραυγαζον
ἐκραύγασα
ἐκραύγασαν
ἐκραύγασε
ἐκραύγασεν
ἐκρεανόμησεν
ἐκρέμασα
ἐκρεμάσαμεν
ἐκρέμασαν
ἐκρέμασεν
ἐκρεμάσθη
ἐκρεμάσθησαν
ἐκρεριμμένην
ἐκρέω
ἔκρηγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • rupture, bursting, breach
  • a breaking forth of a stream, flash flood
  • piece torn off
  • ravine
 • Cognates: ἔκρηγμα, ῥῆγμα
ἐκρήγνυμι
ἐκρήμνισαν
ἐκριζοῖ
ἐκριζοῦν
ἐκριζόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uproot, pull out by the roots
  • to utterly destroy
 • Cognates: ἐκριζόω, ῥιζόω
 • Forms:
  • ἐκριζοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἐκριζοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκριζωθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐκριζωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκριζώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκριζῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκριζώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξερριζώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξερρίζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκριζωθέντα
ἐκριζωθήσεται
ἐκριζώθητι
ἐκριζῶσαι
ἐκριζώσητε
ἐκριζωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who roots out, destroyer, uprooter
ἐκρίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίναμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
ἔκριναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἔκρινεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρινόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 1st. Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίπτει
ἐκριπτεῖ
ἐκριπτέω
ἐκρίπτω
ἐκριφῆναι
ἐκριφήσεται
ἐκρίψας
ἐκρίψειν
ἐκρότησαν
ἐκρότησας
ἔκρουσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρούω
ἔκρουσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
ἔκρουσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
ἐκρύβη
ἐκρύβημεν
ἐκρύβην
ἐκρύβης
ἐκρύβησαν
ἐκρυήσεται
ἔκρυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outlet (for sewage)
  • outflow, flooding, discharge, drain
 • Cognates: ἔκρυσις, ῥύσις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκρυσιςἐκρύσεις
GENἐκρύσεωςἐκρύσεων
DATἐκρύσειἐκρύσεσι(ν)
ACCἔκρυσι(ν)ἐκρύσεις
ἔκρυψα
ἔκρυψαν
ἔκρυψας
ἔκρυψε
ἔκρυψεν