ἐκινδύνευε(ν)
ἐκινδύνευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινδυνεύω
ἐκινδύνευσα
ἐκινδύνευσε(ν)
ἐκινεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
ἐκινήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
ἐκινήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: κινέω
ἐκινήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
ἐκίνησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
ἐκίνησε(ν)
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
ἐκίρνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κιρνάω
ἐκίσσησε(ν)