ἐκδανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: also spelled ἐκδανίζω
 • Meaning: to lend with interest
 • Cognates: δανείζω
 • Forms:
  • ἐκδανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐκδανείσῃς
ἐκδαπανάω
ἐκδαπανηθήσομαι
ἐκδέδεκται
ἐκδεδίκηται
ἐκδεδομένῃ
ἐκδεδομένη
ἐκδεδομένῳ
ἐκδέδοσαι
ἐκδειματούμενοι
ἐκδειματόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to frighten out, terrify
  • Passive:
   • to be greatly terrified
 • Cognates: δειματόω, ἐκδειματόω
 • Forms:
  • ἐκδειματούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐκδεῖραι
ἐκδείραντες
ἐκδεκτέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • it must be admitted
  • one must admit, include, admittedly
  • admission of a proposition
 • Concord: Jeremy 56
ἔκδεξαι
ἐκδέξεται
ἐκδέξῃ
ἐκδέξομαι
ἐκδέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flay, strip off the skin
  • to remove (a thin, flat object from a surface)
 • Cognates: δέρω
 • Forms:
  • ἐκδείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐξέδειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκδεῖραι Verb: Aor Act Infin
ἐκδέχεσθε
ἐκδέχεται
ἐκδέχομαι
 • Present
 • ἐκδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἐκδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐκδεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκδεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐκδεχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • ἐκδεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐκδεχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐξεδέχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐκδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἔκδεξαι Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
 • ἐκδέδεκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐκδεχόμεθα
ἐκδεχόμενοι
ἐκδεχόμενος
ἐκδεχομένου
ἐκδεχομένους
ἐκδεχομένων
ἐκδέω
ἔκδηλον
ἔκδηλος
ἐκδημέω
ἐκδημησαι
ἐκδημία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκδημίαἐκδημίαι
GENἐκδημίαςἐκδημιῶν
DATἐκδημίᾳἐκδημίαις
ACCἐκδημίανἐκδημίας
ἐκδημίαν
ἐκδημουμεν
ἐκδημουντες
ἐκδήσεις
ἐκδιαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make a change in one's habits
   • to decide a case as an arbitrator
  • Passive:
   • to change one's mode of life from
 • Cognates: διαιτάω, ἐκδιαιτάω
 • Forms:
  • ἐξεδιῄτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδιαιτέω
ἐκδιαιτηθῆναι
ἐκδιδάσκει
ἐκδιδάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to teach thoroughly, train
 • Cognates: ἐκδιδάσκω
 • Forms:
  • ἐκδιδάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκδιδύσκειν
ἐκδιδυσκόμενος
ἐκδιδύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strip, despoil
   • to rob possessions
  • Passive:
   • to be put off
 • Cognates: ἐνδιδύσκω
 • Forms:
  • ἐκδιδύσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκδιδυσκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκδιδύσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐκδιδύσκων
ἐκδίδωμι
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκδόσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκδώσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐκδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκδοθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἔκδοσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐκδοῦναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξέδετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἐξεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξέδοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέδοτο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκδεδομένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκδεδομένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐκδεδομένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
 • ἐκδέδοσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
ἐκδιηγέομαι
 • Present
 • ἐκδιήγηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • ἐκδιηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐκδιηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκδιηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδιηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκδιήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκδιηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκδιηγησάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
 • Perfect
ἐκδιήγησαι
ἐκδιηγήσασθαι
ἐκδιηγησάσθωσαν
ἐκδιηγήσεται
ἐκδιηγήσομαι
ἐκδιήγηται
ἐκδιηγούμενοι
ἐκδιηγῶνται
ἐκδικᾷ
ἐκδικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐκδικάω
 • Meaning:
  • Active:
   • to avenge, inflict retribution
   • to decide finally, settle
  • Middle:
   • to avenge oneself, take vengeance for
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
  • ἐκδικᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδικᾷ Verb: Aor Act Infin
ἐκδικᾶται
ἐκδικάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐκδικάζω
 • Meaning: to avenge, punish
ἔκδικε
ἐκδίκει
ἐκδικεῖ
ἐκδικεῖς
ἐκδικεῖται
ἐκδικεῖτε
ἐκδικέω
 • Present
 • ἐκδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκδίκει Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκδικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκδικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐκδικούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • ἐκδικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκδικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκδικοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἐκδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐκδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξεδίκα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐκδικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκδικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδικησω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκδικηθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • ἐκδικήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκδικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκδίκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεδικήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεδίκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκδεδίκηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἐκδικηθῆναι
ἐκδικηθήσεται
ἐκδικηθήτω
ἐκδικῆσαι
ἐκδικήσαι
ἐκδικήσατε
ἐκδικήσει
ἐκδικήσειν
ἐκδικήσεις
ἐκδικήσεων
ἐκδικήσεως
ἐκδικήσῃ
ἐκδικήσῃς
ἐκδίκησιν
ἐκδίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengeance, revenge, punishment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκδίκησιςἐκδικήσεις
GENἐκδικήσεωςἐκδικήσεων
DATἐκδικήσειἐκδικήσεσι(ν)
ACCἐκδίκησινἐκδικήσεις
ἐκδίκησον
ἐκδικήσουσιν
ἐκδικησω
ἐκδικητήν
ἐκδικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, vindicator
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκδικητήςἐκδικηταί
GENἐκδικητοῦἐκδικητῶν
DATἐκδικητῇἐκδικηταῖς
ACCἐκδικητήνἐκδικητάς
ἔκδικον
ἔκδικος
ἐκδικούμενα
ἐκδικοῦντες
ἐκδικοῦσα
ἐκδικοῦσαν
ἐκδικῶ
ἐκδικῶν
ἐκδιωκόμενος
ἐκδιώκοντες
ἐκδιώκοντος
ἐκδιώκω
 • Present
 • ἐκδιωκόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκδιώκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκδιώκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξεδίωκον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐκδιωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκδιώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐκδιώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκδιῶξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκδιωξάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐξεδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίωξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
ἐκδιῶξαι
ἐκδιωξάντων
ἐκδιώξουσιν
ἐκδιώξω
ἐκδιωχθήσονται
ἐκδοθῶσι
ἐκδόσεται
ἐκδόσθαι
ἔκδοσθε
ἔκδοτον
ἔκδοτος
ἔκδου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδέω
ἐκδοῦναι
ἐκδοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκδοχήἐκδοχαί
GENἐκδοχῆςἐκδοχῶν
DATἐκδοχῇἐκδοχαῖς
ACCἐκδοχήνἐκδοχάς
VOCἐκδοχήἐκδοχαί
ἐκδύνει
ἐκδύνω
ἔκδυσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδυσάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσασθαι
ἐκδύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσεται
ἐκδύσῃ
ἔκδυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσονται
ἐκδύσουσιν
ἐκδύσω
ἐκδύσωσιν
ἐκδύω
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκδύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκδύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκδύσωσι(ν) Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • ἔκδυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκδυσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐκδύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκδύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἔκδυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεδυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξέδυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξέδυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐκδώσειν
ἐκδώσεται
ἐκδώσουσι
ἐκδώσουσιν