κακά
κακαί
κακάς
κἀκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and there, there also
κἀκεῖθεν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Of Place: and from there, from that place
  • Of Time: and then, and afterward, from thence, thence also
κἀκεῖνα
κἀκείνη
κἀκείνῃ
κἀκεῖνο
κἀκεῖνοι
κἀκεῖνοις
κἀκεῖνον
κἀκεῖνος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning:
  • Re. what is far away: and that one, he also, and he
  • Re. what is closer: and this one, he also, and he
 • Forms:
  • κἀκεῖνο Demonstrative pronoun: Nom Sing Neut Comparative
  • κἀκεῖνα Demonstrative pronoun: Nom Plur Neut Comparative
  • κἀκεῖνοι Demonstrative pronoun: Nom Plur Masc Comparative
  • κἀκεῖνοις Demonstrative pronoun: Dat Plur Masc Contracted form
  • κἀκεῖνον Demonstrative pronoun: Acc Sing Masc Contracted form
  • κἀκεῖνους Demonstrative pronoun: Acc Plur Masc Contracted form
κἀκείνου
 • Parse: Demonstrative pronoun crasis: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκεῖνος
top
κἀκεῖνους
κἀκείνων
κἀκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and there, and thither
κακή
κακῇ
κακηγορέω
κακήν
κακῆς
κακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: evil, malice, naughtiness, wickedness, badness, faultiness
 • Forms:
  • κακίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κακίαι Noun: Nom Plur Fem
  • κακίαις Noun: Dat Plur Fem
  • κακίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κακίας Noun: Gen Sing Fem
  • κακιῶν Noun: Gen Plur Fem
κακίᾳ
κακισθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κακίζω
κακίαι
κακίαις
κακίαν
top
κακίας
κακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abuse, reproach, accuse
 • Forms:
  • κακισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
κακιῶν
κακοδιδασκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to teach evil
 • Cognates: ἑτεροδιδασκαλέω
 • Forms:
  • κακοδιδασκαλοῦντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
κακοδιδασκαλία
κακοδιδασκαλίας
κακοδιδασκαλοῦντες
κακοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: malice, malignity, craftiness, bad character, i.e., (esp.) mischievousness
 • Forms:
  • κακοηθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • κακοήθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • κακοηθείας Noun: Gen Sing Fem
κακοηθείᾳ
κακοήθειαν
κακοηθείας
κακοήθη
κακοήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: malicious, ill-disposed, spiteful
 • Forms:
  • κακοήθη Adj: Acc Plur Neut
top
κακοί
κακοῖς
κακολογέω
κακολογῆσαι
κακολογήσεις
κακολογοῦντες
κακολογοῦντος
κακολογῶν
κακόμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: working ill, working evil, working perversely, misdirected work
κακόν
κακοπαθεῖ
κακοπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suffering, affliction, misfortune, misery, hardship
 • Forms:
  • κακοπάθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • κακοπάθειας Noun: Gen Sing Fem
  • κακοπαθίας Noun: Gen Sing Fem
κακοπάθειαν
top
κακοπάθειας
κακοπαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suffer trouble, suffer misfortune, undergo hardship
  • to bear hardship patiently
  • to endure affliction
 • Cognates: εὐπαθέω, κακοπαθέω, μετριοπαθέω, συγκακοπαθέω, συμπαθέω
 • Forms:
  • ἐκακοπάθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κακοπαθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κακοπάθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κακοπαθήσωσιν Verb: Aor Act subj 3rd Plur
  • κακοπαθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
κακοπάθησον
κακοπαθήσωσιν
κακοπαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suffering, misfortune, misery
κακοπαθίας
κακοπαθῶ
κακοποιεῖ
κακοποιεῖν
κακοποιέω
κακοποιῆσαι
top
κακοποιήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Masc Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Neut Plur
 • Root: κακοποιέω
κακοποιήσει
κακοποιήσητε
κακοποίησιν
κακοποίησις
κακοποιήσω
κακοποιήσωσιν
κακοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: evil-doing, injury
 • Forms:
  • κακοποιΐας Noun: Acc Plur Fem; Noun: Gen Sing Fem
κακοποιΐας
κακοποιοῖς
κακοποιός
κακοποιοῦντας
κακοποιοῦσα
κακοποιῶν
κακοποιῶν
κακοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wrongdoing, misadventure, failure, evil-doing
κακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bad, evil, harm, ill, noisome, wicked, ugly
 • Forms:
  • κακά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κακαί Adj: Nom Plur Fem
  • κακάς Adj: Acc Plur Fem
  • κακή Adj: Nom Sing Fem
  • κακήν Adj: Acc Sing Fem
  • κακῇ Adj: Dat Sing Fem
  • κακῆς Adj: Gen Sing Fem
  • κακοί Adj: Nom Plur Masc
  • κακοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • κακόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κακοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • κακούς Adj: Acc Plur Masc
  • κακῷ Adj: Dat Sing Neut
  • κακῶν Adj: Gen Plur Neut
  • χείριστα Adj: Acc Plur Neut superl
  • χειρίστους Adj: Acc Plur Masc superl
top
κακοτεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to use base arts, act basely or meanly, deal fraudulently, plot evil, devise evil
 • Forms:
  • κακοτεχνήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
κακοτεχνήσωμεν
κακοτεχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • craftiness, deceit
  • Plural: intrigues
 • Forms:
  • κακοτεχνίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
κακοτεχνίας
κακότεχνον
κακότεχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: malicious, devised in evil, plotting evil, using bad arts or evil practices, artful, wily, using trickery
 • Forms:
  • κακότεχνον Adj: Acc Sing Fem
  • κακοτέχνων Adj: Gen Plur Neut
κακοτέχνων
κακοῦ
κακούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κακόω
κακοῦν
κακοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: κακόω
κακοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κακόω
κακούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κακόω
top
κακουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat badly
 • Forms:
  • κακουργουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
κακουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wickedness, villainy, malice, treachery
 • Forms:
  • κακουργίαν Noun: Acc Sing Fem
  • κακουργίας Noun: Gen Sing Fem
κακουργίαν
κακουργίας
κακοῦργοι
κακούργοις
κακοῦργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • evil, mischievous
  • Substantival:
   • a wrong-doer, criminal, evil-doer, malefactor, scoundrel
 • Forms:
  • κακοῦργοι Adj: Nom Plur Masc
  • κακούργοις Adj: Dat Plur Masc
  • κακούργου Adj: Gen Sing Masc
  • κακούργους Adj: Acc Plur Masc
  • κακούργῳ Adj: Dat Sing Masc
  • κακούργων Adj: Gen Plur Masc
κακούργου
κακουργουμένη
κακούργους
κακούργῳ
κακούργων
κακούς
top
κακουχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to suffer adversity, torment, maltreat
  • Passive:
   • to be afflicted
 • Cognates: συγκακουχέω
 • Forms:
  • κακουχούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • κακουχουμένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
κακουχούμενοι
κακουχουμένων
κακόφρονι
κακοφροσύνη
κακόφρων
κακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to afflict, harm, mistreat, do evil, hurt, abuse, oppress, injure
  • to exasperate, vex, make angry, embitter
 • Cognates: προκακόω
 • Forms:
  • ἐκακουχήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκακουχήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκακώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκακώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐκακώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκάκωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐκάκωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκάκωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκάκωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκάκωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κακούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κακοῦν Verb: Pres Act Infin
  • κακοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • κακοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κακούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κακωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • κακωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κακωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • κακώσαι Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • κακῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κακώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • κακώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κακώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κακώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κακώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • κακώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κακώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κακώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • κακώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • κακώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • κακώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • κακώσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κεκάκωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • κεκακῶσθαι Verb: Perf Pass Infin
κακῷ
top
κακωθῆναι
κακωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
κακῶν
κακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: badly, wrongly, amiss, diseased, evil, grievously, miserably, sick, sore
κακώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act opt 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακῶσαι
κακώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κακόω
κακώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κακόω
κακώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
κακώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κακόω
κακώσεως
κακώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κακόω
top
κακώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κακόω
κάκωσιν
κάκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mistreatment, oppression, affliction, maltreatment
 • Forms:
  • κακώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • κάκωσιν Noun: Acc Sing Fem
κακώσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κακόω
κακώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: κακόω
κακώσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κακόω
κακώσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κακόω