ἐκταγείσης
ἐκταθήσεται
ἐκτάξαντα
ἔκταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: array of battle
ἐκταρασσόμενοι
ἐκταράσσοντες
ἐκταράσσουσι
ἐκταράσσουσιν
ἐκταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into confusion
   • to throw off balance mentally
   • to agitate, terrify, trouble
  • Passive:
   • to be greatly troubled
   • to be appalled
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐκταρασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκταράσσουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκτάσει
ἐκτάσεως
ἔκτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • extension, a stretching out
  • the act of stretching and extending
  • an instrument for stretching and extending
  • extent
 • Cognates: ἀπέκτασις, ἔκτασις, ἐπίτασις
 • Forms:
  • ἐκτάσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἐκτάσεως Noun: Gen Sing Fem
ἐκτάσσοντα
top
ἐκτάσσω
ἐκτεθεῖσιν
ἐκτέθειται
ἐκτεθέν
ἐκτεθέντα
ἐκτεθέντος
ἐκτεθήτω
ἐκτεθλιμμένον
ἐκτεῖναι
ἐκτείναντες
ἐκτείνας
ἐκτείνασα
ἐκτείνει
ἐκτείνειν
ἐκτείνεται
top
ἐκτείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείνῃς
ἐκτείνητε
ἔκτεινον
ἐκτείνοντες
ἐκτείνου
ἐκτείνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to stretch out, stretch itself out
  • to extend (hands, arms)
  • to prolong (an activity)
  • to put forth
  • to point out (with the hand)
  • to draw out at length
  • to spread out, deploy
 • Cognates: ἀνατείνω, ἀποτείνω, διατείνω, ἐκτείνω, ἐντείνω, ἐπεκτείνω, ἐπιτείνω, κατατείνω, παρατείνω, παρεκτείνω, προσεπικατατείνω, προτείνω, τείνω, ὑπερεκτείνω
 • Forms:
  • ἐκτενείας Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτείναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκτείνασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτείνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκτείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔκτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκτείνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκτείνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκτείνωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκτέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐκτεταμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἐκτεταμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκτεταμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐκτεταμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐξετάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξετάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέτεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξετείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετείνετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξέτεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέτεινον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἐκτείνων
ἐκτείνωσιν
ἐκτείσει
top
ἐκτέκῃ
ἐκτέλει
ἐκτελέσαι
ἐκτελέσαντος
ἐκτελέω
ἐκτεμεῖν
ἐκτέμνεις
ἐκτέμνω
ἐκτεμών
ἐκτενεῖ
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eagerness, zeal, perseverance, earnestness
 • Forms:
  • ἐκτενείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐκτενείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἐκτενείᾳ
top
ἐκτενείας
ἐκτενείας
ἐκτενεῖς
ἐκτενές
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενῆ
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent, assiduous, strained
 • Forms:
  • ἐκτενοῦς Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἐκτενές Adj: Acc Sing Neut
  • ἐκτενῆ Adj: Acc Sing Fem
ἐκτενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: zeal, vehemency, intensity, importance
 • Forms:
  • ἐκτενίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐκτενίας Noun: Gen Sing Fem
ἐκτενίαν
ἐκτενίας
ἐκτενοῦς
ἐκτενῶ
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: zealously, eagerly, fervently, earnestly, constantly, mightily
ἐκτεταγμένοι
top
ἐκτέτακα
ἐκτεταμέναι
ἐκτεταμένη
ἐκτεταμένῃ
ἐκτεταμένον
ἐκτετελεκότες
ἐκτετιλμέναι
ἐκτετιλμένας
ἐκτετιλμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκτίλλω
ἐκτετιναγμένοι
ἐκτετιναγμένος
ἐκτετιναγμένων
ἐκτετυπωμένα
ἐκτετυπωμένοι
ἐκτετύφλωνται
top
ἕκτη
ἕκτῃ
ἐκτήκει
ἐκτήκουσαν
ἐκτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to melt away
   • to cause to pine away
   • to cause to waste away
   • to cause to lose vitality
   • to make dim
  • Passive:
   • to melt away, destroy by melting
   • to pine away
   • to waste away
   • to lose vitality
 • Cognates: διατήκω, ἐκτήκω, ἐντήκω, κατατήκω, τήκω, ὑπερτήκω
 • Forms:
  • ἐκτήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτήκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξετηκόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἕκτην
ἕκτης
ἐκτησάμην
ἐκτήσαντο
ἐκτήσατο
ἐκτήσω
ἐκτίθεμαι
ἐκτιθέσθωσαν
top
ἐκτίθημι
ἐκτίκτω
ἑκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, promptly, willingly
ἐκτίλαι
ἐκτῖλαι
ἐκτίλατε
ἐκτιλάτω
ἐκτιλήσεται
ἐκτιλήσονται
ἐκτίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pluck out, pull out
 • Cognates: διατίλλω, ἐκτίλλω, κατατίλλω, τίλλω
 • Forms:
  • ἐξέτιλλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτιλάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκτετιλμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐκτετιλμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐκτετιλμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐκτῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτίλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκτίλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκτιλήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκτίλω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτιλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
ἐκτίλω
ἐκτιναγμός
ἐκτίναξαι
ἐκτιναξάμενοι
ἐκτιναξάμενος
ἐκτινάξαντι
ἐκτινάξαντος
ἐκτινάξατε
ἐκτινάξει
ἐκτινάξω
ἐκτινάσσεται
ἐκτινάσσοντες
ἐκτινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake out (e.g., shake out clothing)
  • to shake off
  • to expel, force to move out
  • to break up
  • to scatter, shower
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἐκτετιναγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκτετιναγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκτετιναγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐκτιναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐκτινάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτίναξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκτιναξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐκτιναξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκτινάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐκτινάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
  • ἐκτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτινάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτινάξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐκτινάσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξετινάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξετίναξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξετίναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετίναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετίναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἐκτιναχθήσομαι
ἐκτίνω
ἔκτισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἔκτισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: κτίζω
ἔκτισται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
top
ἐκτιτρώσκω
ἐκτοκιεῖς
ἐκτοκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend at interest, exact interest
 • Forms:
  • ἐκτοκιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτομίαν
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a eunuch, gelding, castrated animal
  • a male whose testicles have been removed
 • Forms:
  • ἐκτομίαν Noun: Acc Sing Masc
ἕκτον
ἐκτοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take oneself away from a place, remove oneself, go abroad
  • to remove from a place
  • to desert (as a soldier)
 • Forms:
  • ἐξετόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἕκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixth
 • Forms:
  • ἕκτη Adj: Nom Sing Fem
  • ἕκτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἕκτην Adj: Acc Sing Fem
  • ἕκτης Adj: Gen Sing Fem
  • ἕκτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἕκτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἕκτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐκτός
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Preposition +Gen
   • except, free from, besides
   • outside, out of, beyond
   • not subject to, free from
   • in addition to, not counting
  • Adverb
   • excepting
   • Plural: outsiders (non-Jews, laymen)
ἕκτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
ἕκτου
ἐκτραπῇ
ἐκτραπῆναι
top
ἐκτραπήσονται
ἐκτραφέντα
ἐκτραφέντων
ἐκτρεπόμενος
ἐκτρέπω
ἐκτρέπων
ἐκτρέφει
ἐκτρέφετε
ἐκτρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to nourish, nurture
  • to rear, bring up (children)
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • ἐκθρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐκθρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐκθρέψασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐκθρέψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκθρέψωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκτραφέντα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐκτραφέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • ἐκτρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκτρέφωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέθρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέθρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέθρεψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέτρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐκτρέφων
ἐκτρέφωσιν
ἐκτρέχω
top
ἐκτρίβει
ἐκτρίβειν
ἐκτριβέτω
ἐκτριβή
ἐκτριβῇ
ἐκτριβῆναι
ἐκτριβῇς
ἐκτριβήσεσθε
ἐκτριβήσεται
ἐκτριβήσῃ
ἐκτριβήσομαι
ἐκτρίβητε
ἐκτρίβοντες
ἐκτριβούσας
ἐκτρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out, get rid of
  • to ruin, destroy
  • to obliterate, wipe out, annihilate
  • to wear out, rub out
 • Cognates: ἀποτρίβω, διατρίβω, ἐκτρίβω, ἐνδιατρίβω, κατατρίβω, συνεκτρίβω, συντρίβω, τρίβω
 • Forms:
  • ἐκτριβούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκτρίβειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκτρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτριβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκτριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτριβῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκτριβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκτριβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτριβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκτριβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐκτρίβητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐκτρίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτριβῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἐκτριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκτρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐκτρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκτρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκτρίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔκτριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκτρίψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκτρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκτρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέτριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
top
ἐκτριβῶμεν
ἐκτριβῶσιν
ἐκτρῖψαι
ἐκτρίψει
ἐκτρίψεις
ἐκτρίψῃ
ἐκτρίψητε
ἔκτριψις
ἔκτριψον
ἐκτρίψουσιν
ἐκτρίψω
ἐκτρίψωμεν
top
ἔκτρομος
ἐκτρυγάω
ἐκτρυγήσεις
ἐκτρώγω
ἐκτρώγων
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stillborn child, miscarriage
  • a child untimely born
  • an abortion
 • Cognates: ἔκτρωμα, τρώμα
 • Forms:
  • ἐκτρώματι Noun: Dat Sing Neut
ἐκτρώματι
ἐκτυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to model (i.e., to fashion or shape a 3-dimensional figure or object)
  • to shape (after a model), carve
 • Cognates: ἀνατυπόω, διατυπόω, ἐκτυπόω, ἐντυπόω, τυπόω
 • Forms:
  • ἐκτυπωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτετυπωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἐκτετυπωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐκτυπώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτύπωμα
ἐκτυπωθῆναι
ἐκτυπώσεις
top
ἐκτύπωσιν
ἐκτύπωσις
ἐκτυφλοῖ
ἐκτυφλούμενος
ἐκτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make quite blind
   • to make totally blind
   • to blind
  • Passive:
   • to be blinded
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἐκτετύφλωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκτυφλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξετυφλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξετύφλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτυφλωθήσεται
ἐκτυφλώσῃ
ἕκτῳ