ἐκταγείσης
ἐκταθήσεται
ἐκτάξαντα
ἔκταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: array of battle
ἐκταρασσόμενοι
ἐκταράσσοντες
ἐκταράσσουσι, ἐκταράσσουσιν
ἐκταράσσω
 • Active Meaning:
  • to throw into confusion
  • to throw off balance mentally
  • to agitate, terrify, trouble
 • Passive Meaning:
  • to be greatly troubled
  • to be appalled
 • Forms:
  • ἐκταρασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκταραχθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to throw into confusion
 • Root: ἐκταράσσω
ἐκτάσει
ἐκτάσεως
ἔκτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • extension, a stretching out
  • the act of stretching and extending
  • an instrument for stretching and extending
  • extent
 • Forms:
ἐκτάσσοντα
ἐκτάσσω
 • Meaning:
  • to draw out in battle-order
  • to prescribe (daily rations)
  • to enlist (for military service)
  • to make provision for a guest
 • Forms:
  • ἐκταγείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • ἐκτάσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐκτάξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • ἐκτεταγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐκτεθεῖσιν
ἐκτέθειται
ἐκτεθέν
ἐκτεθέντα
ἐκτεθέντος
ἐκτεθήτω
ἐκτεθλιμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκθλίβω
ἐκτεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείναντες
ἐκτείνας
ἐκτείνασα
ἐκτείνει
ἐκτείνειν
ἐκτείνεται
ἐκτείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείνῃς
ἐκτείνητε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκτείνω
ἔκτεινον
ἐκτείνοντες
ἐκτείνου
ἐκτείνω
 • Meaning:
  • to stretch out, stretch itself out
  • to extend (hands, arms)
  • to prolong (an activity)
  • to put forth
  • to point out (with the hand)
  • to draw out at length
  • to spread out, deploy
 • Forms:
Present
 • ἐκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκτείνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
Imperfect
 • ἐξέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκτενείας Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτείναντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκτείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκτείνασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐκτείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκτείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξετάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξετάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξετείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετείνετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐκτεταμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκτεταμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκτεταμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκτεταμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεταμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐκτείνων
ἐκτείνωσι, ἐκτείνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείσει
ἐκτέκῃ
ἐκτέλει, ἐκτελεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐκτελέω
ἐκτελέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκτελέω
ἐκτελέσαντος
ἐκτελέω
 • Meaning:
  • to finish, bring to completion, accomplish, win
  • to effect completely
 • Forms:
  • ἐκτέλει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκτελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτετελεκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἐκτελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτελέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτεμεῖν
ἐκτέμῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to cut out
 • Root: ἐκτέμνω
ἐκτέμνειν
ἐκτέμνεις
ἐκτένιζε, ἐκτένιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to comb
 • Root: κτενίζω
ἐκτέμνω
 • Meaning: to cut out, cut off
 • Forms:
  • ἐκτεμεῖν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκτέμνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐκτεμών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐξέτεμε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέτεμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτεμών
ἐκτενεῖ
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eagerness, zeal, perseverance, earnestness
 • Forms:
ἐκτενείᾳ
ἐκτενείας
ἐκτενείας
ἐκτενεῖς
ἐκτενές
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐκτενής
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent, assiduous, strained
 • Forms:
ἐκτενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: zeal, vehemency, intensity, importance
 • Forms:
ἐκτενίαν
ἐκτενίας
ἐκτενοῦς
ἐκτενῶ
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: zealously, eagerly, fervently, earnestly, constantly, mightily
ἐκτεταγμένοι
ἐκτέτακα
ἐκτεταμέναι
ἐκτεταμένη
ἐκτεταμένῃ
ἐκτεταμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτετελεκότες
ἐκτετιλμέναι
ἐκτετιλμένας
ἐκτετιλμένων
ἐκτετιναγμένοι
ἐκτετιναγμένος
ἐκτετιναγμένων
ἐκτετυπωμένα
ἐκτετυπωμένοι
ἐκτετύφλωνται
ἕκτη
ἕκτῃ
ἐκτήθην
ἐκτήκει
ἐκτήκουσαν
ἐκτήκω
 • Active Meaning:
  • to cause to melt away
  • to cause to pine away
  • to cause to waste away
  • to cause to lose vitality
  • to make dim
 • Passive Meaning:
  • to melt away, destroy by melting
  • to pine away
  • to waste away
  • to lose vitality
 • Forms:
  • ἐκτήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτήκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐξετηκόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἕκτην
ἕκτης
ἐκτησάμην
ἐκτήσαντο
ἐκτήσατο
ἐκτήσω
ἐκτίθεμαι
ἐκτίθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to set out, place outside
 • Root: ἐκτίθημι
ἐκτιθέσθωσαν
ἐκτίθημι
 • Active Meaning:
  • to make manifest
  • to publish
  • to set out, to place outside
  • to put out (a public notice)
  • to expose, abandon
  • to abandon and leave uncared for
  • to explain, set forth
  • to release and turn over
  • to expound
 • Middle Meaning:
  • to publish
 • Forms:
Present
 • ἐκτίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτιθέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκτεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκθέντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἔκθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτεθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκτεθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἐκτεθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐξέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκτίκτω
 • Meaning:
  • to bring forth
  • to produce (vegetation or crops)
 • Forms:
  • ἐκτέκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἑκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, promptly, willingly
ἐκτίλαι
ἐκτῖλαι
ἐκτίλατε
ἐκτιλάτω
ἐκτιλήσεται
ἐκτιλήσονται
ἐκτίλλω
 • Meaning: to pluck out, pull out
 • Forms:
Present
 • ἐκτιλάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτίλω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
Imperfect
Future
 • ἐκτιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκτιλήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξέτιλλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτίλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκτίλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξέτιλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτετιλμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἐκτετιλμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκτετιλμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
ἐκτίλω
ἐκτιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking out, violent shaking
ἐκτίναξαι
ἐκτινάξαι
ἐκτιναξάμενοι
ἐκτιναξάμενος
ἐκτινάξαντι
ἐκτινάξαντος
ἐκτινάξατε
ἐκτινάξει
ἐκτινάξω
ἐκτινάσσεται
ἐκτινάσσοντες
ἐκτινάσσω
 • Meaning:
  • to shake out (e.g., shake out clothing)
  • to shake off
  • to expel, force to move out, cast out (i.e., be an outcast)
  • to break up
  • to scatter, shower
 • Forms:
Present
 • ἐκτινάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκτινάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐκτινάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκτινάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτιναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτίναξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκτιναξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐκτιναξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐκτινάξαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐκτινάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • ἐκτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξετινάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξετίναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτετιναγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκτετιναγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκτετιναγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἐκτιναχθήσομαι
ἐκτίνω
 • Meaning:
  • to pay off, pay in full
  • to demand and enforce payment of
 • Forms:
  • ἐκτείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἔκτισα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἔκτισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσει
ἔκτισε, ἔκτισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κτίζω
ἔκτισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτιτρώσκω
 • Meaning: to cause an abortion
ἐκτοκιεῖς
ἐκτοκίζω
 • Meaning: to lend at interest, exact interest
 • Forms:
  • ἐκτοκιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτομίαν
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a eunuch, gelding, castrated animal
  • a male whose testicles have been removed
 • Forms:
ἕκτον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἕκτος
ἐκτοπίζω
 • Meaning:
  • to take oneself away from a place, remove oneself, go abroad
  • to remove from a place
  • to desert (as a soldier)
 • Forms:
  • ἐξετόπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἔκτοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: away from a place
ἐκτόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: away from a place, strangely
 • Root: ἔκτοπος
ἕκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκτοςἕκτηἕκτον
GENἕκτουἕκτηςἕκτου
DATἕκτῳἕκτῃἕκτῳ
ACCἕκτονἕκτηνἕκτον
VOCἕκτεἕκτηἕκτε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκτοιἕκταιἕκτα
GENἕκτωνἕκτωνἕκτων
DATἕκτοιςἕκταιςἕκτοις
ACCἕκτουςἕκταςἕκτα
VOCἕκτοιἕκταιἕκτα
ἐκτός
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Preposition +Gen
   • except, free from, besides
   • outside, out of, beyond
   • apart from
   • not subject to, free from
   • in addition to, not counting
  • Adverb
   • excepting
   • Plural: outsiders (non-Jews, laymen)
 • Combination:
ἕκτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
ἔκτοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thereafter, then
ἕκτου
ἐκτραπείς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Voc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to turn aside
 • Root: ἐκτρέπω
ἐκτραπῇ
ἐκτραπῆναι
ἐκτραπήσονται
ἐκτραφέντα
ἐκτραφέντων
ἐκτρεπόμενος
ἐκτρέπω
 • Meaning:
  • to turn, turn away
  • to avoid
  • to change, transform
  • to order out of the way
  • to deflect
 • Forms:
  • ἐκτραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτραπῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐκτραπήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτρεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκτρέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξετράπησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐκτρέπων
ἐκτρέφει
ἐκτρέφετε
ἐκτρέφω
 • Meaning:
  • to nourish, nurture
  • to sustain, maintain
  • to rear, bring up (children)
 • Forms:
Present
 • ἐκτρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκτρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκτρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξέτρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκθρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτραφέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκθρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐκθρέψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐκθρέψασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐκθρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκτραφέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • ἐξέθρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέθρεψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτρέφων
ἐκτρέφωσι, ἐκτρέφωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκτρέφω
ἐκτρέχω
 • Meaning:
  • to run out (of a building)
  • to run forth
 • Forms:
  • ἐξέδραμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτρίβει
ἐκτρίβειν
ἐκτριβέτω
ἐκτριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: extermination, erasure, a wiping out, destruction, obliteration
 • Forms:
ἐκτριβῇ
ἐκτριβῆναι
ἐκτριβῇς
ἐκτριβήσεσθε
ἐκτριβήσεται
ἐκτριβήσῃ
ἐκτριβήσομαι
ἐκτρίβητε
ἐκτρίβοντες
ἐκτριβούσας
ἐκτρίβω
 • Meaning:
  • to wear out, rub out, erase, wipe out
  • to obliterate, annihilate, exterminate
  • to drive out, get rid of
  • to ruin, destroy
 • Forms:
Present
 • ἐκτριβούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐκτρίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτρίβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἐκτριβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκτριβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκτριβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκτρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκτρίψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐξέτριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέτριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέτριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκτρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκτρίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκτριβῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐκτριβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκτριβῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐκτρίβητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκτριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐκτριβῶμεν
ἐκτριβῶσι, ἐκτριβῶσιν
ἐκτρῖψαι, ἐκτρίψαι
ἐκτρίψει
ἐκτρίψεις
ἐκτρίψῃ
ἐκτρίψητε
ἔκτριψις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: destruction
 • Forms:
ἔκτριψον
ἐκτρίψουσι, ἐκτρίψουσιν
ἐκτρίψω
ἐκτρίψωμεν
ἔκτρομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trembling
ἐκτρυγάω
 • Meaning: to gather in the vintage
 • Forms:
  • ἐκτρυγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτρυγήσεις
ἐκτρώγω
 • Meaning: to eat up, devour
 • Forms:
  • ἐκτρώγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐκτρώγων
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stillborn child, miscarriage
  • a child untimely born
  • an abortion
 • Forms:
ἐκτρώματι
ἔκτυπον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: worked in relief
 • Root: ἔκτυπος
ἔκτυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worked in relief
ἐκτυποῦν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to work in relief
 • Root: ἐκτυπόω
ἐκτυπόω
 • Meaning:
  • to model (i.e., to fashion or shape a 3-dimensional figure or object)
  • to shape (after a model), carve
 • Forms:
  • ἐκτυπωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτετυπωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκτετυπωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκτυπώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτύπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • figure in relief
  • a carved model
ἐκτυπωθῆναι
ἐκτυπώσεις
ἐκτύπωσι, ἐκτύπωσιν
ἐκτύπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • modelling in relief
  • figure
  • allegory
ἐκτυφλοῖ
ἐκτυφλούμενος
ἐκτυφλόω
 • Active Meaning:
  • to make quite blind
  • to make totally blind
  • to blind, cause blindness
 • Passive Meaning:
  • to be blinded
 • Forms:
  • ἐκτετύφλωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκτυφλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξετυφλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξετύφλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτυφλωθήσεται
ἐκτυφλῶσαι
ἐκτυφλώσῃ
ἕκτῳ