ἐκταγείσης
ἐκταθήσεται
ἐκτάξαντα
ἔκταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: array of battle
ἐκταρασσόμενοι
ἐκταράσσοντες
ἐκταράσσουσι(ν)
ἐκταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into confusion
   • to throw off balance mentally
   • to agitate, terrify, trouble
  • Passive:
   • to be greatly troubled
   • to be appalled
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐκταρασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετάραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκτάσει
ἐκτάσεως
ἔκτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • extension, a stretching out
  • the act of stretching and extending
  • an instrument for stretching and extending
  • extent
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτασιςἐκτάσεις
GENἐκτάσεωςἐκτάσεων
DATἐκτάσειἐκτάσεσι(ν)
ACCἔκτασι(ν)ἐκτάσεις
ἐκτάσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐκτάσσω
ἐκτάσσω
ἐκτεθεῖσιν
ἐκτέθειται
ἐκτεθέν
ἐκτεθέντα
ἐκτεθέντος
ἐκτεθήτω
ἐκτεθλιμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκθλίβω
ἐκτεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείναντες
ἐκτείνας
ἐκτείνασα
ἐκτείνει
ἐκτείνειν
ἐκτείνεται
ἐκτείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείνῃς
ἐκτείνητε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκτείνω
ἔκτεινον
ἐκτείνοντες
ἐκτείνου
ἐκτείνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to stretch out, stretch itself out
  • to extend (hands, arms)
  • to prolong (an activity)
  • to put forth
  • to point out (with the hand)
  • to draw out at length
  • to spread out, deploy
 • Forms:
Present
 • ἐκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκτείνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
Imperfect
 • ἐξέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκτενείας Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτείναντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκτείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐκτείνασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐκτείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκτείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξετάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξετάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξετείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετείνετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐκτεταμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκτεταμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκτεταμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκτεταμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεταμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐκτείνων
ἐκτείνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείσει
ἐκτέκῃ
ἐκτέλει, ἐκτελεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐκτελέω
ἐκτελέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκτελέω
ἐκτελέσαντος
ἐκτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to finish, bring to completion, accomplish, win
  • to effect completely
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἐκτέλει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκτελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτετελεκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἐκτελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτελέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτεμεῖν
ἐκτέμνεις
ἐκτέμνω
ἐκτεμών
ἐκτενεῖ
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eagerness, zeal, perseverance, earnestness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτένειαἐκτένειαι
GENἐκτενείαςἐκτενειῶν
DATἐκτενείᾳἐκτενείαις
ACCἐκτένειανἐκτενείας
ἐκτενείᾳ
ἐκτενείας
ἐκτενείας
ἐκτενεῖς
ἐκτενές
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐκτενής
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent, assiduous, strained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκτενήςἐκτενές
GENἐκτενοῦς
DATἐκτενεῖ
ACCἐκτενῆἐκτενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκτενεῖςἐκτενῆ
GENἐκτενῶν
DATἐκτενέσι(ν)
ACCἐκτενεῖςἐκτενῆ
ἐκτενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: zeal, vehemency, intensity, importance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτενίαἐκτενίαι
GENἐκτενίαςἐκτενιῶν
DATἐκτενίᾳἐκτενίαις
ACCἐκτενίανἐκτενίας
ἐκτενίαν
ἐκτενίας
ἐκτενοῦς
ἐκτενῶ
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: zealously, eagerly, fervently, earnestly, constantly, mightily
ἐκτεταγμένοι
ἐκτέτακα
ἐκτεταμέναι
ἐκτεταμένη
ἐκτεταμένῃ
ἐκτεταμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτετελεκότες
ἐκτετιλμέναι
ἐκτετιλμένας
ἐκτετιλμένων
ἐκτετιναγμένοι
ἐκτετιναγμένος
ἐκτετιναγμένων
ἐκτετυπωμένα
ἐκτετυπωμένοι
ἐκτετύφλωνται
ἕκτη
ἕκτῃ
ἐκτήκει
ἐκτήκουσαν
ἐκτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to melt away
   • to cause to pine away
   • to cause to waste away
   • to cause to lose vitality
   • to make dim
  • Passive:
   • to melt away, destroy by melting
   • to pine away
   • to waste away
   • to lose vitality
 • Forms:
  • ἐκτήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτήκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐξετηκόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἕκτην
ἕκτης
ἐκτησάμην
ἐκτήσαντο
ἐκτήσατο
ἐκτήσω
ἐκτίθεμαι
ἐκτιθέσθωσαν
ἐκτίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make manifest
   • to publish
   • to put out (a public notice)
   • to expose, abandon
   • to abandon and leave uncared for
   • to explain, set forth
   • to release and turn over
   • to expound
  • Middle:
   • to publish
 • Forms:
Present
 • ἐκτίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτιθέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκτεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκθέντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἔκθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτεθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκτεθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἐκτεθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐξέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκτίκτω
ἑκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, promptly, willingly
ἐκτίλαι
ἐκτῖλαι
ἐκτίλατε
ἐκτιλάτω
ἐκτιλήσεται
ἐκτιλήσονται
ἐκτίλλω
Present
 • ἐκτιλάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτίλω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
Imperfect
Future
 • ἐκτιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκτιλήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξέτιλλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτίλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκτίλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξέτιλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτετιλμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἐκτετιλμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐκτετιλμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
ἐκτίλω
ἐκτιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκτιναγμόςἐκτιναγμοί
GENἐκτιναγμοῦἐκτιναγμῶν
DATἐκτιναγμῷἐκτιναγμοῖς
ACCἐκτιναγμόνἐκτιναγμούς
VOCἐκτιναγμέἐκτιναγμοί
ἐκτίναξαι
ἐκτινάξαι
ἐκτιναξάμενοι
ἐκτιναξάμενος
ἐκτινάξαντι
ἐκτινάξαντος
ἐκτινάξατε
ἐκτινάξει
ἐκτινάξω
ἐκτινάσσεται
ἐκτινάσσοντες
ἐκτινάσσω
Present
 • ἐκτινάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκτινάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐκτινάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκτινάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτιναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτίναξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκτιναξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐκτιναξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐκτινάξαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐκτινάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • ἐκτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξετινάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξετίναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκτετιναγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκτετιναγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκτετιναγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἐκτιναχθήσομαι
ἐκτίνω
ἔκτισα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἔκτισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσει
ἔκτισε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κτίζω
ἔκτισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτιτρώσκω
ἐκτοκιεῖς
ἐκτοκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend at interest, exact interest
 • Forms:
  • ἐκτοκιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτομίαν
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a eunuch, gelding, castrated animal
  • a male whose testicles have been removed
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκτομίαςἐκτομίαι
GENἐκτομίουἐκτομιῶν
DATἐκτομίᾳἐκτομίαις
ACCἐκτομίανἐκτομίας
ἕκτον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἕκτος
ἐκτοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take oneself away from a place, remove oneself, go abroad
  • to remove from a place
  • to desert (as a soldier)
 • Forms:
  • ἐξετόπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἕκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκτοςἕκτηἕκτον
GENἕκτουἕκτηςἕκτου
DATἕκτῳἕκτῃἕκτῳ
ACCἕκτονἕκτηνἕκτον
VOCἕκτεἕκτηἕκτε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκτοιἕκταιἕκτα
GENἕκτωνἕκτωνἕκτων
DATἕκτοιςἕκταιςἕκτοις
ACCἕκτουςἕκταςἕκτα
VOCἕκτοιἕκταιἕκτα
ἐκτός
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Preposition +Gen
   • except, free from, besides
   • outside, out of, beyond
   • apart from
   • not subject to, free from
   • in addition to, not counting
  • Adverb
   • excepting
   • Plural: outsiders (non-Jews, laymen)
ἕκτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
ἕκτου
ἐκτραπῇ
ἐκτραπῆναι
ἐκτραπήσονται
ἐκτραφέντα
ἐκτραφέντων
ἐκτρεπόμενος
ἐκτρέπω
ἐκτρέπων
ἐκτρέφει
ἐκτρέφετε
ἐκτρέφω
Present
 • ἐκτρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκτρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐκτρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐξέτρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκθρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκτραφέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκθρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐκθρέψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐκθρέψασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐκθρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκτραφέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • ἐξέθρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέθρεψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἐκτρέφων
ἐκτρέφωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκτρέφω
ἐκτρέχω
ἐκτρίβει
ἐκτρίβειν
ἐκτριβέτω
ἐκτριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτριβήἐκτριβαί
GENἐκτριβῆςἐκτριβῶν
DATἐκτριβῇἐκτριβαῖς
ACCἐκτριβήνἐκτριβάς
VOCἐκτριβήἐκτριβαί
ἐκτριβῇ
ἐκτριβῆναι
ἐκτριβῇς
ἐκτριβήσεσθε
ἐκτριβήσεται
ἐκτριβήσῃ
ἐκτριβήσομαι
ἐκτρίβητε
ἐκτρίβοντες
ἐκτριβούσας
ἐκτρίβω
Present
 • ἐκτριβούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐκτρίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτρίβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • ἐκτριβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκτριβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκτριβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκτρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκτρίψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐξέτριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέτριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέτριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκτρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκτρίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκτριβῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐκτριβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκτριβῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐκτρίβητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκτριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
ἐκτριβῶμεν
ἐκτριβῶσιν
ἐκτρῖψαι, ἐκτρίψαι
ἐκτρίψει
ἐκτρίψεις
ἐκτρίψῃ
ἐκτρίψητε
ἔκτριψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτριψιςἐκτρίψεις
GENἐκτρίψεωςἐκτρίψεων
DATἐκτρίψειἐκτρίψεσι(ν)
ACCἔκτριψινἐκτρίψεις
ἔκτριψον
ἐκτρίψουσι(ν)
ἐκτρίψω
ἐκτρίψωμεν
ἔκτρομος
ἐκτρυγάω
ἐκτρυγήσεις
ἐκτρώγω
ἐκτρώγων
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stillborn child, miscarriage
  • a child untimely born
  • an abortion
 • Cognates: ἔκτρωμα, τρώμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔκτρωμαἐκτρώματα
GENἐκτρώματοςἐκτρωμάτων
DATἐκτρώματιἐκτρώμασι(ν)
ACCἔκτρωμαἐκτρώματα
ἐκτρώματι
ἐκτυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to model (i.e., to fashion or shape a 3-dimensional figure or object)
  • to shape (after a model), carve
 • Cognates: ἀνατυπόω, διατυπόω, ἐκτυπόω, ἐντυπόω, τυπόω
 • Forms:
  • ἐκτυπωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτετυπωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκτετυπωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐκτυπώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτύπωμα
ἐκτυπωθῆναι
ἐκτυπώσεις
ἐκτύπωσιν
ἐκτύπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτύπωσιςἐκτυπώσεις
GENἐκτυπώσεωςἐκτυπώσεων
DATἐκτυπώσειἐκτυπώσεσι(ν)
ACCἐκτύπωσι(ν)ἐκτυπώσεις
ἐκτυφλοῖ
ἐκτυφλούμενος
ἐκτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make quite blind
   • to make totally blind
   • to blind, cause blindness
  • Passive:
   • to be blinded
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἐκτετύφλωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκτυφλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξετυφλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξετύφλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτυφλωθήσεται
ἐκτυφλώσῃ
ἕκτῳ