ἐκταγείσης
ἐκταθήσεται
ἐκτάξαντα
ἔκταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: array of battle
ἐκταρασσόμενοι
ἐκταράσσοντες
ἐκταράσσουσι
ἐκταράσσουσιν
ἐκταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into confusion
   • to throw off balance mentally
   • to agitate, terrify, trouble
  • Passive:
   • to be greatly troubled
   • to be appalled
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐκταρασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκτάσει
ἐκτάσεως
ἔκτασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτασιςἐκτάσεις
GENἐκτάσεωςἐκτάσεων
DATἐκτάσειἐκτάσεσι(ν)
ACCἔκτασι(ν)ἐκτάσεις
ἐκτάσσοντα
ἐκτάσσω
ἐκτεθεῖσιν
ἐκτέθειται
ἐκτεθέν
ἐκτεθέντα
ἐκτεθέντος
ἐκτεθήτω
ἐκτεθλιμμένον
ἐκτεῖναι
ἐκτείναντες
ἐκτείνας
ἐκτείνασα
ἐκτείνει
ἐκτείνειν
ἐκτείνεται
ἐκτείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείνῃς
ἐκτείνητε
ἔκτεινον
ἐκτείνοντες
ἐκτείνου
ἐκτείνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning:
  • to stretch out, stretch itself out
  • to extend (hands, arms)
  • to prolong (an activity)
  • to put forth
  • to point out (with the hand)
  • to draw out at length
  • to spread out, deploy
 • Cognates: ἀνατείνω, ἀποτείνω, διατείνω, ἐκτείνω, ἐντείνω, ἐπεκτείνω, ἐπιτείνω, κατατείνω, παρατείνω, παρεκτείνω, προσεπικατατείνω, προτείνω, τείνω, ὑπερεκτείνω
 • Forms:
  • ἐκτενείας Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτείναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκτείνασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτείνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐκτείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔκτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκτείνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκτείνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκτείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκτέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐκτεταμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἐκτεταμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐκτεταμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐκτεταμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐξετάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξετάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέτεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξετείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετείνετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐξέτεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέτεινον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἐκτείνων
ἐκτείνωσιν
ἐκτείσει
ἐκτέκῃ
ἐκτέλει
ἐκτελέσαι
ἐκτελέσαντος
ἐκτελέω
ἐκτεμεῖν
ἐκτέμνεις
ἐκτέμνω
ἐκτεμών
ἐκτενεῖ
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eagerness, zeal, perseverance, earnestness
 • Forms:
  • ἐκτενείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐκτενείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἐκτενείᾳ
ἐκτενείας
ἐκτενείας
ἐκτενεῖς
ἐκτενές
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενῆ
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent, assiduous, strained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκτενήςἐκτενές
GENἐκτενοῦς
DATἐκτενεῖ
ACCἐκτενῆἐκτενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκτενεῖςἐκτενῆ
GENἐκτενῶν
DATἐκτενέσι(ν)
ACCἐκτενεῖςἐκτενῆ
ἐκτενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: zeal, vehemency, intensity, importance
 • Forms:
  • ἐκτενίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐκτενίας Noun: Gen Sing Fem
ἐκτενίαν
ἐκτενίας
ἐκτενοῦς
ἐκτενῶ
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: zealously, eagerly, fervently, earnestly, constantly, mightily
ἐκτεταγμένοι
ἐκτέτακα
ἐκτεταμέναι
ἐκτεταμένη
ἐκτεταμένῃ
ἐκτεταμένον
ἐκτετελεκότες
ἐκτετιλμέναι
ἐκτετιλμένας
ἐκτετιλμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκτίλλω
ἐκτετιναγμένοι
ἐκτετιναγμένος
ἐκτετιναγμένων
ἐκτετυπωμένα
ἐκτετυπωμένοι
ἐκτετύφλωνται
ἕκτη
ἕκτῃ
ἐκτήκει
ἐκτήκουσαν
ἐκτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to melt away
   • to cause to pine away
   • to cause to waste away
   • to cause to lose vitality
   • to make dim
  • Passive:
   • to melt away, destroy by melting
   • to pine away
   • to waste away
   • to lose vitality
 • Cognates: διατήκω, ἐκτήκω, ἐντήκω, κατατήκω, τήκω, ὑπερτήκω
 • Forms:
  • ἐκτήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτήκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξετηκόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἕκτην
ἕκτης
ἐκτησάμην
ἐκτήσαντο
ἐκτήσατο
ἐκτήσω
ἐκτίθεμαι
ἐκτιθέσθωσαν
ἐκτίθημι
ἐκτίκτω
ἑκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, promptly, willingly
ἐκτίλαι
ἐκτῖλαι
ἐκτίλατε
ἐκτιλάτω
ἐκτιλήσεται
ἐκτιλήσονται
ἐκτίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pluck out, pull out
 • Cognates: διατίλλω, ἐκτίλλω, κατατίλλω, τίλλω
 • Forms:
  • ἐξέτιλλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτιλάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκτετιλμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἐκτετιλμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐκτετιλμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐκτῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτίλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐκτίλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκτιλήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐκτίλω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτιλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐκτίλω
ἐκτιναγμός
ἐκτίναξαι
ἐκτινάξαι
ἐκτιναξάμενοι
ἐκτιναξάμενος
ἐκτινάξαντι
ἐκτινάξαντος
ἐκτινάξατε
ἐκτινάξει
ἐκτινάξω
ἐκτινάσσεται
ἐκτινάσσοντες
ἐκτινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake out (e.g., shake out clothing)
  • to shake off
  • to expel, force to move out
  • to break up
  • to scatter, shower
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἐκτετιναγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκτετιναγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκτετιναγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐκτιναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐκτινάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτίναξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐκτιναξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐκτιναξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐκτινάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐκτινάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
  • ἐκτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτινάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτινάξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐκτινάσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξετινάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐξετίναξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξετίναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετίναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετίναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτιναχθήσομαι
ἐκτίνω
ἔκτισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἔκτισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσει
ἔκτισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: κτίζω
ἔκτισται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτιτρώσκω
ἐκτοκιεῖς
ἐκτοκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend at interest, exact interest
 • Forms:
  • ἐκτοκιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτομίαν
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a eunuch, gelding, castrated animal
  • a male whose testicles have been removed
 • Forms:
M
 SingularPlural
NOMἐκτομίας 
GEN  
DAT  
ACCἐκτομίαν 
ἕκτον
ἐκτοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take oneself away from a place, remove oneself, go abroad
  • to remove from a place
  • to desert (as a soldier)
 • Forms:
  • ἐξετόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἕκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixth
 • Forms:
  • ἕκτη Adj: Nom Sing Fem
  • ἕκτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἕκτην Adj: Acc Sing Fem
  • ἕκτης Adj: Gen Sing Fem
  • ἕκτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἕκτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἕκτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐκτός
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Preposition +Gen
   • except, free from, besides
   • outside, out of, beyond
   • not subject to, free from
   • in addition to, not counting
  • Adverb
   • excepting
   • Plural: outsiders (non-Jews, laymen)
ἕκτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
ἕκτου
ἐκτραπῇ
ἐκτραπῆναι
ἐκτραπήσονται
ἐκτραφέντα
ἐκτραφέντων
ἐκτρεπόμενος
ἐκτρέπω
ἐκτρέπων
ἐκτρέφει
ἐκτρέφετε
ἐκτρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to nourish, nurture
  • to rear, bring up (children)
 • Cognates: ἀνατρέφω, ἐκτρέφω, διατρέφω, συνεκτρέφω, συντρέφω, τρέφω
 • Forms:
  • ἐκθρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐκθρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐκθρέψασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἐκθρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκθρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐκτραφέντα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐκτραφέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
  • ἐκτρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐκτρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐκτρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέθρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέθρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέθρεψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξέτρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐκτρέφων
ἐκτρέφωσιν
ἐκτρέχω
ἐκτρίβει
ἐκτρίβειν
ἐκτριβέτω
ἐκτριβή
ἐκτριβῇ
ἐκτριβῆναι
ἐκτριβῇς
ἐκτριβήσεσθε
ἐκτριβήσεται
ἐκτριβήσῃ
ἐκτριβήσομαι
ἐκτρίβητε
ἐκτρίβοντες
ἐκτριβούσας
ἐκτρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out, get rid of
  • to ruin, destroy
  • to obliterate, wipe out, annihilate
  • to wear out, rub out
 • Cognates: ἀποτρίβω, διατρίβω, ἐκτρίβω, ἐνδιατρίβω, κατατρίβω, συνεκτρίβω, συντρίβω, τρίβω
 • Forms:
  • ἐκτριβούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐκτρίβειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκτρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτριβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐκτριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτριβῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐκτριβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐκτριβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτριβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκτριβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐκτρίβητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐκτρίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτριβῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἐκτριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐκτρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐκτρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐκτρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐκτρίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔκτριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐκτρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐκτρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐκτρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐξετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέτριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐκτριβῶμεν
ἐκτριβῶσιν
ἐκτρῖψαι
ἐκτρίψει
ἐκτρίψεις
ἐκτρίψῃ
ἐκτρίψητε
ἔκτριψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτριψιςἐκτρίψεις
GENἐκτρίψεωςἐκτρίψεων
DATἐκτρίψειἐκτρίψεσι(ν)
ACCἔκτριψινἐκτρίψεις
ἔκτριψον
ἐκτρίψουσιν
ἐκτρίψω
ἐκτρίψωμεν
ἔκτρομος
ἐκτρυγάω
ἐκτρυγήσεις
ἐκτρώγω
ἐκτρώγων
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stillborn child, miscarriage
  • a child untimely born
  • an abortion
 • Cognates: ἔκτρωμα, τρώμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔκτρωμαἐκτρώματα
GENἐκτρώματοςἐκτρωμάτων
DATἐκτρώματιἐκτρώμασι(ν)
ACCἔκτρωμαἐκτρώματα
ἐκτρώματι
ἐκτυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to model (i.e., to fashion or shape a 3-dimensional figure or object)
  • to shape (after a model), carve
 • Cognates: ἀνατυπόω, διατυπόω, ἐκτυπόω, ἐντυπόω, τυπόω
 • Forms:
  • ἐκτυπωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτετυπωμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἐκτετυπωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐκτυπώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτύπωμα
ἐκτυπωθῆναι
ἐκτυπώσεις
ἐκτύπωσιν
ἐκτύπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτύπωσιςἐκτυπώσεις
GENἐκτυπώσεωςἐκτυπώσεων
DATἐκτυπώσειἐκτυπώσεσι(ν)
ACCἐκτύπωσι(ν)ἐκτυπώσεις
ἐκτυφλοῖ
ἐκτυφλούμενος
ἐκτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make quite blind
   • to make totally blind
   • to blind
  • Passive:
   • to be blinded
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἐκτετύφλωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκτυφλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξετυφλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξετύφλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτυφλωθήσεται
ἐκτυφλώσῃ
ἕκτῳ