ἐκταγείσης
ἐκταθήσεται
ἐκτάξαντα
ἔκταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: array of battle
ἐκταρασσόμενοι
ἐκταράσσοντες
ἐκταράσσουσι
ἐκταράσσουσιν
ἐκταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw into confusion
   • to throw off balance mentally
   • to agitate, terrify, trouble
  • Passive:
   • to be greatly troubled
   • to be appalled
 • Cognates: διαταράσσω, ἐκταράσσω, ἐπιταράσσω, προσταράσσω, συνταράσσω, ταράσσω
 • Forms:
  • ἐκταρασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκταράσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐκταράσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξετάραξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκτάσει
ἐκτάσεως
ἔκτασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτασιςἐκτάσεις
GENἐκτάσεωςἐκτάσεων
DATἐκτάσειἐκτάσεσι(ν)
ACCἔκτασι(ν)ἐκτάσεις
ἐκτάσσοντα
ἐκτάσσω
ἐκτεθεῖσιν
ἐκτέθειται
ἐκτεθέν
ἐκτεθέντα
ἐκτεθέντος
ἐκτεθήτω
ἐκτεθλιμμένον
ἐκτεῖναι
ἐκτείναντες
ἐκτείνας
ἐκτείνασα
ἐκτείνει
ἐκτείνειν
ἐκτείνεται
ἐκτείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐκτείνῃς
ἐκτείνητε
ἔκτεινον
ἐκτείνοντες
ἐκτείνου
ἐκτείνω
 • Present
 • ἐκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτείνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐξέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐκτενείας Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτείναντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐκτείνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκτείνασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκτείνῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκτείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξετάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξετάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξετείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετείνετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξέτεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτέτακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐκτεταμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐκτεταμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐκτεταμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐκτεταμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
ἐκτείνων
ἐκτείνωσιν
ἐκτείσει
ἐκτέκῃ
ἐκτέλει, ἐκτελεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐκτελέω
ἐκτελέσαι
ἐκτελέσαντος
ἐκτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to finish, bring to completion, accomplish, win
  • to effect completely
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἐκτέλει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκτελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτετελεκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐκτελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκτελέσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐξετέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτεμεῖν
ἐκτέμνεις
ἐκτέμνω
ἐκτεμών
ἐκτενεῖ
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eagerness, zeal, perseverance, earnestness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτένειαἐκτένειαι
GENἐκτενείαςἐκτενειῶν
DATἐκτενείᾳἐκτενείαις
ACCἐκτένειανἐκτενείας
ἐκτενείᾳ
ἐκτενείας
ἐκτενείας
ἐκτενεῖς
ἐκτενές
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενῆ
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent, assiduous, strained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐκτενήςἐκτενές
GENἐκτενοῦς
DATἐκτενεῖ
ACCἐκτενῆἐκτενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐκτενεῖςἐκτενῆ
GENἐκτενῶν
DATἐκτενέσι(ν)
ACCἐκτενεῖςἐκτενῆ
ἐκτενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: zeal, vehemency, intensity, importance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτενίαἐκτενίαι
GENἐκτενίαςἐκτενιῶν
DATἐκτενίᾳἐκτενίαις
ACCἐκτενίανἐκτενίας
ἐκτενίαν
ἐκτενίας
ἐκτενοῦς
ἐκτενῶ
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: zealously, eagerly, fervently, earnestly, constantly, mightily
ἐκτεταγμένοι
ἐκτέτακα
ἐκτεταμέναι
ἐκτεταμένη
ἐκτεταμένῃ
ἐκτεταμένον
ἐκτετελεκότες
ἐκτετιλμέναι
ἐκτετιλμένας
ἐκτετιλμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐκτίλλω
ἐκτετιναγμένοι
ἐκτετιναγμένος
ἐκτετιναγμένων
ἐκτετυπωμένα
ἐκτετυπωμένοι
ἐκτετύφλωνται
ἕκτη
ἕκτῃ
ἐκτήκει
ἐκτήκουσαν
ἐκτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to melt away
   • to cause to pine away
   • to cause to waste away
   • to cause to lose vitality
   • to make dim
  • Passive:
   • to melt away, destroy by melting
   • to pine away
   • to waste away
   • to lose vitality
 • Cognates: διατήκω, ἐκτήκω, ἐντήκω, κατατήκω, τήκω, ὑπερτήκω
 • Forms:
  • ἐκτήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτήκουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐξετηκόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέτηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέτηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἕκτην
ἕκτης
ἐκτησάμην
ἐκτήσαντο
ἐκτήσατο
ἐκτήσω
ἐκτίθεμαι
ἐκτιθέσθωσαν
ἐκτίθημι
 • Present
 • ἐκτίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτιθέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐξετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐκθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐκτεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκθέντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἔκθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτεθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐκτεθέν Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκτεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐκτεθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐξέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκτίκτω
ἑκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, promptly, willingly
ἐκτίλαι
ἐκτῖλαι
ἐκτίλατε
ἐκτιλάτω
ἐκτιλήσεται
ἐκτιλήσονται
ἐκτίλλω
 • Present
 • ἐκτιλάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτίλω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκτιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκτιλήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐξέτιλλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτίλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκτίλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξέτιλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτετιλμένας Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἐκτετιλμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐκτετιλμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἐκτίλω
ἐκτιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκτιναγμόςἐκτιναγμοί
GENἐκτιναγμοῦἐκτιναγμῶν
DATἐκτιναγμῷἐκτιναγμοῖς
ACCἐκτιναγμόνἐκτιναγμούς
VOCἐκτιναγμέἐκτιναγμοί
ἐκτίναξαι
ἐκτινάξαι
ἐκτιναξάμενοι
ἐκτιναξάμενος
ἐκτινάξαντι
ἐκτινάξαντος
ἐκτινάξατε
ἐκτινάξει
ἐκτινάξω
ἐκτινάσσεται
ἐκτινάσσοντες
ἐκτινάσσω
 • Present
 • ἐκτινάσσοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκτιναχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτινάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτινάσσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐκτίναξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκτιναξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐκτιναξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐκτινάξαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐκτινάξαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Neut
 • ἐκτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκτινάξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐξετινάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξετίναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξετίναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξετίναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐκτετιναγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκτετιναγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐκτετιναγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
ἐκτιναχθήσομαι
ἐκτίνω
ἔκτισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἔκτισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἔκτισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσει
ἔκτισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: κτίζω
ἐκτισμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: κτίζω
ἔκτισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κτίζω
ἐκτιτρώσκω
ἐκτοκιεῖς
ἐκτοκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend at interest, exact interest
 • Forms:
  • ἐκτοκιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτομίαν
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a eunuch, gelding, castrated animal
  • a male whose testicles have been removed
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐκτομίαςἐκτομίαι
GENἐκτομίουἐκτομιῶν
DATἐκτομίᾳἐκτομίαις
ACCἐκτομίανἐκτομίας
ἕκτον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἕκτος
ἐκτοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take oneself away from a place, remove oneself, go abroad
  • to remove from a place
  • to desert (as a soldier)
 • Forms:
  • ἐξετόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετόπιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἕκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕκτοςἕκτηἕκτον
GENἕκτουἕκτηςἕκτου
DATἕκτῳἕκτῃἕκτῳ
ACCἕκτονἕκτηνἕκτον
VOCἕκτεἕκτηἕκτε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕκτοιἕκταιἕκτα
GENἕκτωνἕκτωνἕκτων
DATἕκτοιςἕκταιςἕκτοις
ACCἕκτουςἕκταςἕκτα
VOCἕκτοιἕκταιἕκτα
ἐκτός
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Preposition +Gen
   • except, free from, besides
   • outside, out of, beyond
   • apart from
   • not subject to, free from
   • in addition to, not counting
  • Adverb
   • excepting
   • Plural: outsiders (non-Jews, laymen)
ἕκτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixteenth
ἕκτου
ἐκτραπῇ
ἐκτραπῆναι
ἐκτραπήσονται
ἐκτραφέντα
ἐκτραφέντων
ἐκτρεπόμενος
ἐκτρέπω
ἐκτρέπων
ἐκτρέφει
ἐκτρέφετε
ἐκτρέφω
 • Present
 • ἐκτραφέντα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • ἐκτρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτρέφετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκτρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκτρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐξέτρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐκθρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐκθρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐκθρέψαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐκθρέψασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἐκθρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐκτραφέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • ἐξέθρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέθρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέθρεψεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐκτρέφων
ἐκτρέφωσιν
ἐκτρέχω
ἐκτρίβει
ἐκτρίβειν
ἐκτριβέτω
ἐκτριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτριβήἐκτριβαί
GENἐκτριβῆςἐκτριβῶν
DATἐκτριβῇἐκτριβαῖς
ACCἐκτριβήνἐκτριβάς
VOCἐκτριβήἐκτριβαί
ἐκτριβῇ
ἐκτριβῆναι
ἐκτριβῇς
ἐκτριβήσεσθε
ἐκτριβήσεται
ἐκτριβήσῃ
ἐκτριβήσομαι
ἐκτρίβητε
ἐκτρίβοντες
ἐκτριβούσας
ἐκτρίβω
 • Present
 • ἐκτριβούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐκτρίβειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκτρίβει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκτρίβοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐκτριβήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐκτριβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτριβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκτριβήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκτρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκτρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκτρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐκτρίψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκτριβῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκτριβῇς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐκτρίβητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐκτριβῶμεν Verb: 2Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐκτριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκτρῖψαι Verb: 1Aor Act Infin
 • ἐκτρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκτρίψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔκτριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκτρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξετρίβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξέτριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέτριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέτριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέτριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐκτριβῶμεν
ἐκτριβῶσιν
ἐκτρῖψαι, ἐκτρίψαι
ἐκτρίψει
ἐκτρίψεις
ἐκτρίψῃ
ἐκτρίψητε
ἔκτριψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκτριψιςἐκτρίψεις
GENἐκτρίψεωςἐκτρίψεων
DATἐκτρίψειἐκτρίψεσι(ν)
ACCἔκτριψινἐκτρίψεις
ἔκτριψον
ἐκτρίψουσιν
ἐκτρίψω
ἐκτρίψωμεν
ἔκτρομος
ἐκτρυγάω
ἐκτρυγήσεις
ἐκτρώγω
ἐκτρώγων
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stillborn child, miscarriage
  • a child untimely born
  • an abortion
 • Cognates: ἔκτρωμα, τρώμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔκτρωμαἐκτρώματα
GENἐκτρώματοςἐκτρωμάτων
DATἐκτρώματιἐκτρώμασι(ν)
ACCἔκτρωμαἐκτρώματα
ἐκτρώματι
ἐκτυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to model (i.e., to fashion or shape a 3-dimensional figure or object)
  • to shape (after a model), carve
 • Cognates: ἀνατυπόω, διατυπόω, ἐκτυπόω, ἐντυπόω, τυπόω
 • Forms:
  • ἐκτυπωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐκτετυπωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐκτετυπωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐκτυπώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐκτύπωμα
ἐκτυπωθῆναι
ἐκτυπώσεις
ἐκτύπωσιν
ἐκτύπωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐκτύπωσιςἐκτυπώσεις
GENἐκτυπώσεωςἐκτυπώσεων
DATἐκτυπώσειἐκτυπώσεσι(ν)
ACCἐκτύπωσι(ν)ἐκτυπώσεις
ἐκτυφλοῖ
ἐκτυφλούμενος
ἐκτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make quite blind
   • to make totally blind
   • to blind, cause blindness
  • Passive:
   • to be blinded
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἐκτετύφλωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐκτυφλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκτυφλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐξετυφλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξετύφλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκτυφλωθήσεται
ἐκτυφλώσῃ
ἕκτῳ