ἐκχέαι
ἐκχέατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἔκχεε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεεῖ
ἐκχέει
ἐκχέειν
ἐκχεεῖς
ἐκχεεῖτε
ἐκχέετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεῖσθαι
ἐκχεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἔκχεον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἐκχέω
ἐκχεοῦσιν
ἐκχέουσιν
ἐκχέω
 • Present
 • ἔκχεε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχέει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκχέειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐκχέετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκχέῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐκχέῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐκχέητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐκχεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐκχεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκχέοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐκχέοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • ἐκχεόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐκχέουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐκχέουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ἐκχεούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἐκχέουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐκχέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐκχέωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐκχυννόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐκχυνόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Imperfect
 • ἐξεχεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύννετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐκχεῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐκχεεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐκχεοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐκχυθέν
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκχέαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκχέατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἔκχεον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐκχυθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • ἐκχυθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξέχεα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξέχεαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέχεας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξέχεε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξέχεεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεχύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐξεχύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐκκέχυμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκκέχυκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐκκεχυμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκκεχύμενον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐκκεχυμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐκκέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκχεῶ
ἐκχέων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχέωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκχέω
ἐκχολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry, be infuriated, be incensed
 • Cognates: χολάω
 • Forms:
  • ἐξεχόλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκχυθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυθήσεται
ἐκχυθήσονται
ἐκχυννόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχυνόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐκχέω
ἐκχύσεως
ἔκχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔκχυσιςἐκχύσεις
GENἐκχύσεωςἐκχύσεων
DATἐκχύσειἐκχύσεσι(ν)
ACCἔκχυσι(ν)ἐκχύσεις
ἐκχώρει
ἐκχωρείτω
ἐκχωρείτωσαν
ἐκχωρέω
 • Present
 • ἐκχώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐκχωρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐκχωρείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκχωρείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ἐκχωρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκχώρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεχώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεχώρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐκχωρήσατε
ἐκχώρησον
ἐκχωρίζω
ἐκχωρῶ