ἐκήδευσαν
ἐκηρύξαμεν
ἐκήρυξαν
ἐκήρυξε
ἐκήρυξεν
ἐκήρυσσε
ἐκήρυσσεν
ἐκήρυσσον
ἐκηρύχθη