ἀφίδω
ἀφιδών
ἀφίει
ἀφίεμεν
ἀφιέναι
ἀφίενται
ἀφιέντες
ἀφιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify, consecrate, hallow
 • Cognates: ἀνιερόω
 • Forms:
  • ἀφιέρωσαν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφιερώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἀφιέρωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφιερόω
ἀφιερώσωμεν
ἀφίεσθαι
ἀφιέσθω
ἀφίεται
ἀφίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀφίημι
ἀφιέτω
ἀφιέτωσαν
ἀφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send forth, discharge (missiles)
   • to let loose, utter, give vent to words
   • to let fall
   • to send forth an expedition, dispatch (troops)
   • to give up, hand over to
  • to send away, let go, loose, set free
   • to let off from, let go of
   • to release from obligation, accusation, etc.
   • to dissolve, disband, break up an army
   • to dismiss the council or law-courts
   • to put away, divorce
   • to get rid of something, e.g., to shed blossoms
   • to loose a ship for a place
   • to remit a charge or fine
   • to forgive
  • to leave alone, give up, let pass neglect, forsake
   • to allow, tolerate, permit, suffer, let
  • to break up
  • to refrain from exacting
  • to exempt
  • to allow, give a free hand
  • to entrust
  • to pronounce innocent
  • to leave behind (without taking along)
  • to leave (in a certain state)
  • to emit
  • to depart from (when one ought to stay put)
  • to stop taking interest in and caring for
  • Middle:
   • to send forth from oneself
   • to detach
   • to release hold
 • Cognates: ἀνίημι, ἀφίημι, διεξίημι, ἐγκαθίημι, ἐναφίημι, ἐνίημι, ἐξαφίημι, ἐξίημι, ἐπαφίημι, ἵημι, καθίημι, παρίημι, περίημι, προσίημι, συνίημι
 • Forms:
  • ἀφεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφεθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφεθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφεθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • ἀφέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφειμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀφεῖναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀφείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀφεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀφέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἄφες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἄφετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀφέωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀφῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀφῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀφήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀφῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφῆκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀφῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἄφησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀφήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀφῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀφίει Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀφιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφίεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀφιέναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀφίενται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφιέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀφίεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφίετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀφιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀφίησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀφίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀφίω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἀφίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀφῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • ἤφιε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤφιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠφίεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
ἀφίησι
ἀφίησιν
ἀφίκετο
ἀφίκησθε
ἀφίκηται
ἀφικνεῖτο
ἀφικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reach (e.g., your news has reached us)
  • to be rumoured
  • to arrive at
 • Cognates: ἀποικνέομαι, ἀφικνέομαι, διϊκνέομαι, ἐξικνέομαι, ἐφικνέομαι
 • Forms:
  • ἀφίκετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀφίκησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • ἀφίκηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἀφικνεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφικνουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀφίκοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἀφικομένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • ἀφίκοντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἀφίκου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφικώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀφίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀφικνουμένους
ἀφίκοιτο
ἀφικομένων
ἀφίκοντο
ἀφίκου
ἀφικώμεθα
ἀφιλάγαθοι
ἀφιλάγαθος
ἀφιλάργυροι
ἀφιλάργυρον
ἀφιλάργυρος
ἀφιλαργύρους
ἀφιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inhospitality
 • Forms:
  • ἀφιλοξενίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀφιλοξενίαν
ἀφίξεται
ἀφίξεως
ἄφιξιν
ἄφιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an arrival
  • New Test.: departure, departing
 • Forms:
  • ἀφίξεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἄφιξιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφίξονται
ἀφίομεν
ἀφίουσιν
ἀφιστᾷ
ἀφίσταμαι
ἀφισταμένη
ἀφιστάμενος
ἀφίστανται
ἀφίσταντο
ἀφίστασο
ἀφίστασθαι
ἀφίσταται
ἀφίστατο
ἀφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to cause to revolt, mislead, rebel
   • to lead away, carry away
   • to keep at a distance
   • to remove from office, depose
   • to annul wrongfully
   • to divert
  • Intransitive:
   • to go away, withdraw
   • to distance oneself, withdraw military
   • to cease to be available (e.g., the oil has run out)
   • to move away from (this place) to (that place)
   • to desert, move away
   • to depart, withdraw (affliction)
   • to become disjointed
   • to keep away, refrain, be at some distance away
   • to resign, take leave of
   • to be unserviceable, become unserviceable
 • Cognates: ἀνθίστημι, ἀνίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • ἀπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπόστα Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποσταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποστάντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποσταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποστάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστατοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀπόστηθι Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀποστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπόστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπόστητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀποστήτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • ἀποστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀποστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποσταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀποστήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀποστήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀφέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀφέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀφεστηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἀφεστηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἀφεστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἀφεστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφεστήξω Verb: Fut Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀφιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίσταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀφισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφίστανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀφίσταντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἀφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφίστατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀφίστησιν Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίστω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
ἀφίστησιν
ἀφίστω
ἀφίω
ἀφίων
ἀφιῶσι